keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 433/27.11.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Extindere la Gradinita PP.22, str.Semenic, nr.8- Timisoara

27.11.2007

Hotararea Consiliului Local 433/27.11.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie "Extindere la Gradinita PP.22, str.Semenic, nr.8- Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2007-25808/19.11.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.b) si alin.(4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investitie " Extindere la Gradinita PP.22, str.Semenic, nr.8, Timisoara, in valoare de 1.178.256 lei, in conformitate cu proiectul nr.14/2007 intocmit de SC"ZAM GRUP"SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI