keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 416/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentri obiectvul de investiţii " Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PN 5, Piaţa A. Vlaicu nr. 5 Timişoara"

23.12.2002

Hotararea Consiliului Local 416/23.12.2002
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentri obiectvul de investiţii " Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PN 5, Piaţa A. Vlaicu nr. 5 Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 253/09.12.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.16 din Legea nr. 189/1998 privind finaţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (d) (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică la Grădiniţa PN 5, Piaţa A.Vlaicu nr.5 Timişoara" , conform Proiectului nr.01/2002 întocmit de S.C.KNG COMP S.R.L. Timişoara, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico - economici din Anexa care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, cap. 57.02 - " Învăţământ" şi se va include în lista de investiţii pe anul 2003.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: - Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-S.C.KNG COMP S.R.L. Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI