keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 415/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. ANIŞOARA ODEANU"

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 415/26.09.2006
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. ANIŞOARA ODEANU"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006-17292/31.08.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modiifcată şi completată de Legea nr. 286/2006


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Anişoara Odeanu", conform proiectului nr.SC2006-8669/544 întocmit de S.C. APECC, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2006 - ________ din _______________

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

"AMENAJARE STR. ANIŞOARA ODEANU"

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Amenajare str.Anişoara Odeanu”.

Strada Anişoara Odeanu este amplasată în zona de sud a municipiului. Strada supusă modernizării este delimitată de străzile Mureş şi Muzicescu.

În situaţia actuală, strada Anişoara Odeanu are o structură rutieră din balast si piatră spartă. Nu există o delimitare a trotuarelor, pietruirea fiind executată la acelaşi nivel pe întreaga lăţime între fronturile clădite.

Canalizarea a fost executată în axa străzii, la nivel de canal colector, dar nu au fost prevăzute guri de scurgere pentru stradă, ci numai 9 cămine de vizitare şi cămine de racord pentru gospodăriile existente.

Reţeaua de alimentare cu gaze naturale de medie presiune este amplasată subteran pe partea stângă (în sensul numerotării caselor, str. Muzicescu spre str. Mureş).

Reţeaua de alimentare cu energie electrică este amplasată pe partea dreaptă, aerian, pe stâlpi din beton precomprimat utilizaţi şi pentru iluminatul stradal.

Reţeaua de alimentare cu apă este amplasată pe partea dreaptă, subteran. Descrierea funcţională şi tehnologică

Datorită faptului că această stradă este amplasată într-o zonă rezidenţială, se propune ca viteza de circulaţie să fie restricţionată la 30 km/h.

Strada Anişoara Odeanu este concepută ca stradă modernizată cu două benzi de circulaţie de câte 3,00 m, astfel încât să satisfacă pe deplin intensitatea traficului din zonă şi să conducă la un grad de confort superior pentru utilizatori (zgomot la rulare, vibraţii, praf, noxe la niveluri cât mai scăzute). Caracteristicile principale ale construcţiilor

În plan, axa străzii Anişoara Odeanu este o succesiune de 7 aliniamente care totalizează o lungime de 409 m. Datorită faptului ca unghiul dintre aliniamente este foarte apropiat de 200g (198g...199g) nu este necesară racordarea acestora în plan, deoarece intersecţia lor se consideră frântură.

La intersecţia dintre strada Anişoara Odeanu şi str. Mureş racordarea părţii carosabile nu se realizează cu raza minimă de 9 m conform prevederilor normativelor în vigoare datorită particularităţilor de amplasament. În ipoteza în care racordarea se face cu rază de 9 m, se afectează propritatea existentă. În această situaţie se propune racordarea părţii carosabile a celor două străzi cu o valoare a razei de 5 m pe partea dreaptă, asigurându-se astfel o lăţime a trotuarului la colţul proprităţii de cca. 40 cm. Pe partea stângă, datorită lipsei unei construcţii, racordarea părţii carosabile se poate realiza cu o rază minimă de 9 m. La intersecţia dintre strada Anişoara Odeanu şi str. Muzicescu racordarea părţii carosabile se realizează cu raza de 5 m pe ambele părţi.

În profil longitudinal strada este amplasată în palier. În profil transversal, strada are o lăţime a părţii carosabile de 6,00 m (conform STAS

10144/1-90 Străzi. Profiluri transversale) amenajată în profil transversal tip acoperiş cu panta de 2,5 %. Trotuarele, amplasate pe ambele părţi ale străzii, au lăţimea variabilă cuprinsă între 1,00 m şi 1,40 m, cu o pantă transversală de 2,0%.

Apele meteorice de pe suprafaţa carosabilă şi trotuare sunt preluate de către rigolele prefabricate din beton, amplasate pe ambele părţi la bordură şi dirijate spre gurile de scurgere pozate la bodură pe ambele părţi ale străzii la distanţe de cca. 30 m.

În vederea facilitării accesului la proprietăţile din zonă, s-a prevăzut amenajarea tronsoanelor de trotuar din faţa porţilor de acces în curţi sau la garaje, prin coborârea bordurii la nivelul părţii carosabile şi amenajarea în consecinţă a suprafeţei trotuarului.

Pe această stradă nu este posibilă amenjarea de spaţii verzi amplasate între bordură şi trotuar.

Pentru orientarea şi dirijarea circulaţiei, pe partea carosabilă se vor aplica marcaje rutiere în axa străzii şi la extremităţile străzii pentru trecerile de pietoni. Deasemenea se vor monta indicatoare rutiere adecvate. Lucrările rutiere proiectate însumează:

Lungime stradă 409 m; Parte carosabilă 2454 m2; Trotuare 1034 m2; Borduri 820 m Accese 35 buc Spaţiu verde 0 m2

Structura constructivă Structura rutieră propusă pentru partea carosabilă este următoarea:

- 4 cm beton asfaltic (strat uzură) B.A.16; - 4 cm beton asfaltic deschis (strat legătură) B.A.D. 25; - 15 cm fundaţie din piatră spartă; - 20 cm fundaţie din balast.

Pentru realizarea trotuarelor se propune următoarea structură:

- 6 cm pavele prefabricate din beton; - 3 cm nisip de poză; - 10 cm balast stabilizat cu ciment; - 3...5 cm nisip.

Încadrarea părţii carosabile se va realiza cu borduri ridicate din beton, aşezate pe fundaţie de beton.

În zona carosabilă apele meteorice vor fi dirijate spre rigolă şi gurile de scurgere prin intermediul pantelor transversale şi longitudinale. Gurile de scurgere, care vor fi racordate la reţeaua de canalizare, sunt proiectate atât numeric cât şi ca amplasare pentru a prelua în bune condiţii volumul de ape meteorice în condiţii de precipitaţii abundente. Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare str.Anişoara Odeanu”. este estimată la 698 630RON, reprezentând 197 862euro.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Amenajare str. Anişoara Odeanu”se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO

ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Deviz_general.pdf

4. DEVIZ GENERAL (conform HG 1179/2002) privind cheltuielile necesare realizării AMENAJARE STR. ANIŞOARA ODEANU în RON şi EURO la cursul EURO/RON - BNR din data de 01lun 2006 EURORON, 35309 Valoare (inclusi TVA) Denumirea capitalele și subcaptllr de n Din sare supă rca RON EURG | RON EURO T 7 3 4 5 5 PARTEAT CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului T.T[Obținerea terenului 0 = E T.Z [Amenajarea terenului 0 0 0 0 T3 [Amenajări pentru protecția mediului 860.25 745 860.25 748 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor Ţ RE RUE a o o o necesare obiectivului CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică 3.1 [Studii de teren 1.990,60 S6qȚ 1.550,60 564 3 Z|Obținerea de avize, acorduri şi autorizații 500,00 102 - E 3 3 [Proiectare şi engineerig 75503. 15| 8441 28603.15[ 8441 3-4 |Organizarea procedurilor de achiziție publică 2.208 E 3.5|Consultanță 0 E E 35 [Asistență tehnică T6780|_ 2161| 762680| 2161 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1 [Construcții şi instalați 586.830 ,55[_186.199| 566.530 65| 156.185 T-Terasamente 4155480| 11.769|__41.554.80[ 11.769) 2 Suprastructură drum 477.677. 90| 135.285[ 477.677. 135.285] 3-Lucrări accesorii 67.597 95| 19.145[ 67.597 85| 19.145 42 |Vontaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 „ a echipamente tehnologice şi funcționale E E E E |cu montaj 4.4 [Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0 0 0 45 [Dotări 305549) aaa CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 [Organizare de şantier 2053507 5817| 2053507 5817 5.1.1. Lucrări de construcţii 14570.77] 4.155[ 14870.77] 4.155 5.1.2, Cheltuieli conexe organizării şantierului 5868.31] 1.662[ 5.868 31| 1.662 5.2 |Cornisioane, taxe, cote legale, costuri de 2218) — finanțare, 5.2.1, Comisioane, taxe şi cote legale E - ISC 0,8% din C+M 481305| 1.365] E | CSC 0,5% din C+M 301181 853 E 5.23, Costul creditului 0 E 5.3 |Cheltuieli diverse şi neprevăzute 3177146 8898 — =