keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 414/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR BUCOVINA"

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 414/26.09.2006
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR BUCOVINA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 13866/12.07.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006
;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Bucovina", conform proiectului nr.DP-910-2006 întocmit de SC Drum Proiect SRL , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara .

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr................. din............

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

“AMENAJARE STR BUCOVINA”

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Amenajare str.Bucovina”.

Amplasamentul investiţiei: Zona de nord a Municipiului Timişoara Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:

Pe raza municipiului Timişoara mai există străzi de pământ, şi pietruite care în perioadele ploioase îngreunează accesul rutier şi pietonal în zonelor pe care aceste străzi le deservesc.

Amenajarea rutieră şi pietonală a străzii Bucovina este posibilă ca urmare a faptului că s-au realizat lucrările de modernizare şi extindere la gospodăria subterană, prin introducerea reţelelor de apă, canalizare, gaze naturale, etc .

Conform planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, în zona destinată căilor de comunicaţie este interzisă amplasarea de orice fel de construcţii.

Apele freatice sunt la adâncimi variabile, cuprinse între 1,5 şi 2,5 m. Caracteristicile principale ale construcţiilor: Strada Bucovinei este o arteră importantă în trama stradală a municipiului, ea este

cuprinsă între Calea Torontalului şi Str martir Cernăianu (fostă Almăjului). Strada are pe o mare parte a ei carosabil din beton asfaltic, mai puţin sectorul cuprins între str. Cernăuţi şi Str. Martir Cernăianu (Almăjului), care este din pământ.

Sectrorul proiectat din Strada Bucovina este cuprinsă între străzile Martir Cernăianu (Almăjului la sud) şi strada Cernăuţi (la nord). Strada are o lungime de 173,60 m. Sectorul proiectat este cuprins între străzile Cernăuţi şi Martir Cernăianu;

Sectorul menţionat are o lungime de 173,60 m. Pe acest sector prospectul stradal prezintă următoarele caracteristici: • 14,00…14,50 m. distanţa dintre fronturile clădite; • 5,50…7,00 m. cale rutieră de pământ • zone verzi laterale cu lăţimi variabile 2,50…3,00 m • 1,00…1,50 m. trotuare din dale sau beton(local) alipite frontului clădit. Axa căii rutiere proiectate se va afla în aliniament pe întreg sectorul proiectat se va

face abstracţie de la axa caii de pământ care nu poate fi urmărită pentru realizarea unui prospect stradal .

Pe toată lungimea străzii se vor amenaja accesele rutiere la imobile, trotuarele existente (din dale sau din pământ) se vor reface integral , iar în zonele verzi adiacente carosabilului se vor planta pomi, şi se vor reface suprafeţele verzi.

În zona trecerilor de pietoni, trotuarul se va executa cu racord la nivelul carosabilului pentru a uşura circulaţia pietonilor şi în special a persoanelor cu handicap locomotor.

Totodată se vor executa lucrările pentru semnalizare rutieră verticală prin intermediul indicatoarelor de circulaţie rutieră.

Lăţimea părţii carosabile a străzii va fi de 7,00 m, pentru toată lungimea străzii. Trotuarele pe sectorul proiectat al străzii se vor reface integral pentru a facilita traficul

pietonal. Trotuarele vor avea lăţimea de 1,50m şi vor fi încadrate de borduri mici de beton. Zonele verzi vor avea lăţimi variabile. Carosabilul se va executa cu pante transversale cu valori 2,0… 2,5 %. iar lângă

bordura de încadrare se prevede realizarea unei rigole din beton pentru a uşura evacuarea apelor pluviale în profil longitudinal.

Profilul longitudinal va fi proiectat astfel ca să se asigure dirijarea apelor meteorice spre gurile de scurgere proiectate, asigurând lungimi cât mai mari ale pasului de proiectare.

Cotele proiectate vor fi corelate cu zonele adiacente. Scurgerea apelor de pe partea carosabilă se va face prin intermediul pantelor

transversale spre rigolele carosabile, care în profil longitudinal vor urmării evacuarea apelor pluviale spre gurile de scurgere proiectate.

Pe sectorul proiectat se vor prevede dispozitive de scurgere a apelor, materializate prin rigole carosabile la margine părţii carosabile şi guri de scurgere.

Structura rutieră: Pe sectorul proiectat între str. Martir Cernăianu şi str. Cernăuţi se va proiecta un

carosabil nou cu următoarea structură rutieră: • 4,0 cm strat de uzură din BA16; • 6,0 cm strat de legătură din BAD25; • 20 cm strat de bază din piatră spartă [15…25mm.;40..63mm.;63…90mm.] • 25 cm fundaţie din balast cilindrat; • 7 cm strat izolator din nisip pilonat; Trotuarele noi şi accese spre imobile se vor proiecta cu următoarea structură rutieră: • 3,0 cm strat de uzură din BA8; • 10,0 cm beton de ciment B; • 10,0 cm balast; Finanţarea investiţiei se va realiza cu fonduri de la bugetul local Municipiului

Timişoara. Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare str.Bucovina” este estimată

la 485.072,78 RON, reprezentând 136.529,72 euro. Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Amenajare str.Bucovina

” se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din............. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Conform documentaţiei Studiu de fezabilitate nr.DP – 910 - 2006 „Amenajare str.Bucovina Timişoara” întocmită de S.C. Drum Proiect S.R.L.,principalii indicatori tehnico-econmici ai investiţiei sunt:

Valoarea totală a investiţiei: 485.073 lei din care construcţii montaj: 442.340 lei

Durata de realizare a investiţiei: 3,0 luni Capacităţi: -Carosabil nou 1315 m² - trotuare 500 m² - accese 120 m² - zone verzi 1050 m²

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ

Ing. DUMITRU ANDOR

ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF BIROU, CONSILIER Ing. IOAN GANCIOV Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

-

Atasament: Deviz_general.pdf

ANEXA LA HCL nr……….din……. DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei Amenajare Strada Bucovina

Valoare (inclusiv TVA) Nr. crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli Totală Supusă licitaţiei

Lei (RON) Euro Lei (RON) Euro

PARTEA I

1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

2. 1.1.Obţinerea terenului 3. 1.2.Amenajarea terenului 4. 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului

5. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare oboectivului

6. Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

7. 3.1. Studii de teren, geo,topo 365,40 103,49 365,40 103,49 8. 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 9. 3.3. Cheltuieli pentru proiectare 8.547,65 2.420,81 8.547,65 2.420,81 10. 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.000,00 283,21 11. 3.5. Verificare proiect 341,91 96,83 341,91 96,83

3.6. Asistenţă tehnică , consultanta 3.000,00 849,64 3.000,00 849,64

12. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

13. 4.1. DO 1 Lucrări rutiere 427.382,55 121.040,68 427.382,55 121.040,68 14. Total cheltuieli pentru investiţia de bază 427.382,55 121.040,68 427.382,55 121.040,68

15. Capitolul 5. Alte cheltuieli

16. 5.1. Organizare şantier (3,5%) 14.958,39 4.236,42 14.958,39 4.236,42 17. 5.2. Comisioane, taxe etc 5.2.1. Comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 2.211,70 626,39 0,00 0,00

5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii (0,7%) 3.096,39 876,94 0,00 0,00

5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 2.136,91 605,20 0,00 0,00 18. 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 22.031,88 6.239,73 0,00 0,00 20. TOTAL GENERAL 485.072,78 136.529,72 454.595,90 128.747,88 21. Din care C+M 442.340,94 125.277,11 0,00 0,00 Curs valutar (1 Iunie 2006) 1 Euro = 3,5309 lei

Întocmit: SC DRUM PROIECT SRL