keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 411/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA MUREŞ"

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 411/26.09.2006
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STRADA MUREŞ"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 14089 /14.07.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin. 2 lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006;
În conformitate cu prevederile art. 46 alin 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Mureş", conform proiectului nr.6059 - D - 2006 întocmit de SC SEARCH CORPORATION BUCUREŞTI FILIALA TIMIŞOARA , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din Bugetul Local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr£!Z.... din 86.09 1 00 6 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI Conform documentației Studiu de fezabilitate nr. 6059 — D - 2006 „Amenajare str. Mureş Timișoara” întocmită de S.C. Search Corporation S.R.L. - filiala Timişoara, principalii indicatori tehnico-econmici ai investiţiei sunt: Valoarea totală a investitiei: 2086395 lei (594 906 euro) din care construcții montaj: 1887 052 lei (538 066 euro) Durata de realizare a investiţiei: 2,0 luni Capacități: a)Lungime stradă 0,75 km b)lățime stardă 6,00 m c)suprafața carosabilă 4760 m* DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ Ing. DUMITRU ANDOR ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF U, CONSILIER Ing. OANGANCIOV Ing. VASILE/OLAR / Ing. MARGARETA m GEORGIADES Za feb

Atasament: Referat_-_SF_Str._Mures.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. ................... din .....................

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

“AMENAJARE STRADA MUREŞ”

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Amenajare str.Mureş”. Strada Mureş se află în Municipiul Timişoara, în zona de sud.Face parte din reţeaua stradală a Municipiului Timişoara, sectorul studiat asigurând accesul dinspre Calea Martirilor (fostă Calea Girocului), spre est, spre Strada Tosca, Calea Urseni. S-a considerat originea acestui sector (km 0+000) în dreptul străzii Calea Martirilor. În urma releveelor la faţa locului, s-a constatat că există deja porţiuni ale acestei străzi care sunt modernizate, au îmbrăcăminte bituminoasă încadrată de borduri denivelate. Aceste tronsoane modernizate se găsesc la intersecţia cu Calea Martirilor (pe o lungime de 165 m) şi în capătul sectorului studiat, la intersecţia cu strada Tosca (pe o lungime de circa 95 m). Obiectul studiului de faţă se referă la sectorul cuprins între km 0+167 şi 0+920 (753 m). Acest sector este reprezentat de o pietruire deteriorată, inadecvată circulaţiei rutiere. Mai mult, există porţiuni de drum care nu au nici un fel de îmbrăcăminte. Având in vedere că zona este în plină expansiune din punct de vedere imobiliar, (există foarte multe şantiere deschise pentru construirea de imobile), este necesară realizarea unei căi de acces spre noile case, spre noile străzi ce se formează ramificându-se din strada Mureş. Situaţia actuală a străzii este prezentată în fotografiile următoare.

În urma modernizării străzii Mureş, se vor obţine avantaje evidente cum ar fi: - reducerea cheltuielilor de transport, prin reducerea cheltuielilor pentru

combustibili, lubrefianţi, anvelope, amortismente, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, etc;

- creşterea confortului utilizatorilor ; - sporirea siguranţei circulaţiei, concomitent cu creşterea vitezei de circulaţie şi

reducerea duratei de transport ; - reducerea noxelor şi a zgomotului, rezultate în urma circulaţiei în condiţii

corespunzătoare ; Ca urmare a acestei modernizări, potenţialul economic în zonă va creşte, deoarece

sunt încă terenuri neocupate, cu posibilităţi de extindere a zonei particulare sau a unor investiţii.

Traseul străzii Mureş în plan se prezintă ca o succesiune de aliniamente şi curbe, în lungime totală de 1,015 km (Pl.nr. 2…7). Din care pentru modernizare numai 753 m.

Strada Mureş, conform temei de proiectare, se va amenaja la caracteristicile unei străzi de categoria a III-a şi, în conformitate cu STAS 10144/1-90, privind profilurile pentru străzi este amenajată cu profil de stradă, borduri denivelate şi trotuare, cu următoarele elemente:

- lăţimea părţii carosabile = 6,00 m ; - lăţimea trotuarelor = variabilă 1,00…1,50 m ; - lăţimea zonei verzi = variabilă 1,30…1,80 m; - lăţimea totală = 12,00 m.

Colectarea apelor de pe partea carosabilă este asigurată prin panta transversală, care are valoarea de 2,5 %. S-au prevăzut rigole carosabile realizate din beton de ciment (prefabricate sau turnate la faţa locului) cu o pantă de 10% care să asigure scurgerea apelor pluviale spre gurile de scurgere proiectate, în număr de 52 bucăţi legate la canalizarea subterană a existentă. Pentru amenajarea străzii Mureş a fost adoptată următoarea structură rutieră:

- 4,00 cm B.A.16; - 6,00 cm B.A.D.25; - 20,00 cm piatră spartă; - 30,00 cm balast; - 7,00 cm strat anticontaminator de nisip.

Trotuarele noi se vor realiza în conformitate cu STAS 10144/2-91 având următoarea structură:

- 3 cm mortar asfaltic MA8; - 10 cm beton de ciment; - 10 cm substrat de nisip.

Apele meteorice vor fi colectate, în profil transversal, în rigolele de la marginea bordurilor carosabilului din beton de ciment C16/20 cu descărcare spre gurile de scurgere. Racordarea carosabilului la accesele riveranilor se va face cu borduri înclinate.

Partea carosabilă este încadrată de bordurile prefabricate de 20 x 25 cm pe o fundaţie din beton de ciment de 15 x 30 cm. Zonele verzi existente între partea carosabilă şi trotuare, se vor amenaja prin înierbare şi pot fi folosite ca suprafeţe pentru gospodărie subterană (linii de cable, gaz, etc.).

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare str.Mureş” este estimată la 2.086.395 RON, reprezentând 594.906 euro.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Amenajare str.Mureş” se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Deviz_-_SF_Str._Mures.pdf

DEVIZ GENERAL

curs mediu BNR, mai 2006, 1 euro = 3,5071 lei

lei euro lei euro PARTEA I-a

CAPITOLUL 1

1.1. Obţinerea terenului 1.2. Amenajarea terenului 1.3. Amenajări pentru protecţia mediului 5 950 1 697

CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3

3.1. Studii de teren 2 380 679 3.2. Obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii 11 900 3 393 3.3. Proiectare şi engineering 34 191 9 749 34 191 9 749 3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 13 685 3 902 3.5. Consultanţă 3 570 1 018 3 570 1 018 3.6. Asistenţă tehnică 11 900 3 393

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1. Construcţii şi instalaţii 1 800 098 513 272 1 800 098 513 272 4.2. Montaj utilaj tehnologic

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 4.5. Dotări

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier 81 004 23 097 81 004 23 097 5.1.1. Lucrări de construcţii 81 004 23 097 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finaţare 27 533 7 851 5.2.1. Comisioane, taxe şi cote legale 27 533 7 851

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Valoarea (inclusiv TVA) Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de

cheltuieliNr.crt. Total Din care supusă

procedurii de achiziţie publică

Anexa la HCL nr……….din……….

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

în lei / euro, la cursul mediu BNR al lunii mai 2006 AMENAJARE STRADA MUREŞ

lei euro lei euro

Valoarea (inclusiv TVA) Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de

cheltuieliNr.crt. Total Din care supusă

procedurii de achiziţie publică

5.2.2. Costul creditului 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 94 184 26 855

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 6.2. Probe tehnologice

TOTAL : 2 086 395 594 906 1 918 864 547 137 din care C + M : 1 887 052 538 066

PARTEA a II-a

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiţie

PARTEA a III-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

TOTAL GENERAL : 2 086 395 594 906 din care C + M : 1 887 052 538 066