keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 404/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. AIDA"

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 404/26.09.2006
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. AIDA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 17362 /01.09.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin. 2 lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Aida", conform proiectului nr. SC 2006 - 13151/543 întocmit de SC Apecc , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din Bugetul Local.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Deviz_-_SF_Str._Aida.pdf

S.C. APECC srl Timişoara Memoriu tehnico-economic Amenajare str. Aida 1

4. DEVIZ GENERAL (conform HG 1179/2002) privind cheltuielile necesare realizării AMENAJARE STR. AIDA în RON şi EURO la cursul EURO/RON - BNR din data de 01aug 2006 EURORON 3548 Denurnirea capitolelor şi subcapitolelor de Valoare (inclusi TVA) Din care supusă procedurii Nr. cheltuieli Tatal de achiziție publică RON EURG | RON EURO T 7 3 4 5 5 PARTEAT CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului T.T[Obținerea terenului 0 = E T.Z [Amenajarea terenului 0 0 0 0 T3 [Amenajări pentru protecția mediului 72183) 73 72183) 73 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor Ţ RE RUE a o o o necesare obiectivului CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică 3.1 [Studii de teren 1.878,00 529| 7876.00 535 3 Z|Obținerea de avize, acorduri şi autorizații 500,00 141 E E 3 3 [Proiectare şi engineerig 24241 55| 6832 24.241 55| 5837 3-4 |Organizarea procedurilor de achiziție publică 5544.07] 1.857 E 3.5|Consultanță 0 E 35 [Asistență tehnică 63558r| 1765| _625587| 1763 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1 [Construcții şi instalații 481.220.53| 135631 135.631 1 -Terasamente 50.089 .48| 14.118[_50.089.48| 14118) 2 Suprastructură drum 377.567 80| 106.530[ 577.567 80| 106.530 3-Lucrări accesorii 53.163,25| 14.984[— 53.163,25| 14.864 42 |Vontaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 „ a echipamente tehnologice şi funcționale E E E E |cu montaj 4.4 [Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0 n 0 0 45 [Dotări 745654) 653| 7456 54) 553 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 [Organizare de şantier 1684373] 4747 4747 5.1.1. Lucrări de construcţii 12030.51| _ 3.351[ 12030.51] 3.391 5.1.2, Cheltuieli conexe organizării şantierului 481221| 1.356) 5.2 |Cornisioane, taxe, cote legale, costuri de sazasl — finanțare, 5.2.1, Comisioane, taxe şi cote legale 6471 85| 1810 E - ISC 0,8% din C+M 3351.78| 1114 E | CSC 0,5% din C+M 2465.85) EEE E 5.23, Costul creditului 0 E 5.3 |Cheltuieli diverse şi neprevăzute 2605803| 7353 — =

S.C. APECC srl Timişoara Memoriu tehnico-economic Amenajare str. Aida 2

Valoare (inclusiv TVA) Denumirea capitalele și subcaptllr de n Din sare supă rca RON EURG | RON EURO T 7 3 4 5 5 CAPITOLUL & Cheltuieli pentru darea în exploatare 6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0 E E 6.2|Probe tehnologice 0 E E TOTAL 573.572.89|_161.661|_533.619.08| 150.400) din care C+M 493.972,87| 139.226] _493.972,87| 139.226| PARTEA a l-a [Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor |fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiție 0 NE - PARTEA a lll-a [Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție 0 NE - TOTAL GENERAL 573.572,89| 161.661] _533.619.08| 150.400) din care C+M 493.972,87| 139.226] _493.972,87| 139.226|

S.C. APECC srl Timişoara Memoriu tehnico-economic Amenajare str. Aida 3

4.2.Defalcarea conținutului capitolelor devizului general (numneratare conform capitole deviz) (19% T-V.A. inclus) + |[Pheltuieli pentru obținerea şi amenajarea __ |terenului 1.1 [Obținerea terenului RON 1.2 Amenajarea terenului [RON 1.3. |Amenajări pentru protecția mediului [RON 2. |Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare ___ |obiectivului ___]|- nu este cazul PTT RON 3. |Chettuieli pentru proiectare şi asistență tehnică ___|- topo 378,00 [RON | aeo T500.00 RON __|- hidro 0 [RON 37 [Obținerea de avize, acorduri şi autorizați | 500.00] [RON - avizul ROMTELECOM 60.00 RON - avizul ELECTRICA 60.00 RON - avizul DISTRIGAZ NORD 60.00 RON - avizul RA. AGUATIM 60.00 RON - avizul COLTERM 60.00 - avizul RATT. 60.00 - acordul de mediu 50.00 RON - aviz Poliția Rutieră 50.00 RON |- certificatul de urbanism [RON ___]- autorizație de construcție [RON 33 |Proiectare şi engineerig [RON studiu de fezabilitate 10829.00 RON roiect tehnic + caiet de sarcini + detalii de A 12.898,72| [RON | verificare de proiect (4% din PT+CS+DDE) 515.87 [RON 74 organizarea procedurilor de achiziție publică | ssttar| [RON 35. |Consultanță __ |- consultanță pt SPF, studiu de piață, evaluare [RON 3.6 Asistență tehnică [RON - asistență tehnică (0,3% din investiția de bază) 1.443,86 RON |- urmărire execuție prin inspectori de şantier (1,0% din investiția e bază) 7 BEES SEE 4 _|Chettuieli pentru investiția de bază 4.1 |Construcții şi instalații | 48122053] [RON 1 -Terasamente 50 089.48) RON 2 - Suprastructură 377.967 80 RON 3 - Lucrări accesorii 53163.25] RON 2 - Sernnalizare 0.00 [RON

S.C. APECC srl Timişoara Memoriu tehnico-economic Amenajare str. Aida 4

| = Montaj utilaj tehnologic - nu este cazul PTT [RON Utilaje, echiparnente tehnologice şi funcționale |cu montaj - nu este cazul PTT [RON Utilaje fără montaj şi echiparnente de transport nu este cazul PTT [RON m = en = Dotări -_ indicatoare de circulație, sernnalizări | 2458.54) [RON [Alte cheftuieli [Organizare de şantier 3.5 % | 1684272) RON 5.1.1. Lucrări de construcții 25 % 12.03051 RON 5.1.2. Cheltuieli conexe organiz. Şantier 1,0 % 481221 RON Comisioane, taxe, cote legale, costuri de | aaa] _ finanțare, 5.2.1, Comisioane, taxe şi cote legale 6471 85| RON ISC 08% din C+M cap 1,2+1,3+2+41+42+5:11 3351.78) [RON | CSC 15% din C+M can 1 2.469 86 RON 5.22, Costul creditului 0 RON [Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5% [5608819] RON [Cheltuieli pentru darea în exploatare Pregătirea personalului de exploatare RON Probe tehnologice [RON

Atasament: Referat_-_Str._Aida.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2006 - ________ din _______________

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

“AMENAJARE STR. AIDA”

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Amenajare str.Aida”.

Strada Aida este amplasată în zona de sud a municipiului. Strada supusă modernizării este delimitată de străzile Mureş şi Lidia.

În situaţia actuală, strada Aida are o structură rutieră din balast si piatră spartă. Nu există o delimitare a trotuarelor, pietruirea fiind executată la acelaşi nivel pe întreaga lăţime între fronturile clădite.

Canalizarea a fost executată în axa străzii, la nivel de canal colector, dar nu au fost prevăzute guri de scurgere pentru stradă, ci numai 10 cămine de vizitare şi cămine de racord pentru gospodăriile existente.

Reţeaua de alimentare cu gaze naturale de medie presiune este amplasată subteran pe partea stângă (în sensul numerotării caselor, str. Lidia spre str. Mureş).

Reţeaua de alimentare cu energie electrică este amplasată pe partea stângă, aerian, pe stâlpi metalici, iluminatul stradal nefiind asigurat sub nicio formă.

Reţeaua de alimentare cu apă este amplasată pe partea stângă, subteran. Descrierea funcţională şi tehnologică

Datorită faptului că această stradă este amplasată într-o zonă rezidenţială, se propune ca viteza de circulaţie să fie restricţionată la 30 km/h.

Strada Aida este concepută ca stradă modernizată cu două benzi de circulaţie de câte 3,00 m, astfel încât să satisfacă pe deplin intensitatea traficului din zonă şi să conducă la un grad de confort superior pentru utilizatori (zgomot la rulare, vibraţii, praf, noxe la niveluri cât mai scăzute). Caracteristicile principale ale construcţiilor

În plan, axa străzii Aida este o succesiune de 5 aliniamente şi o racordare în plan cu o rază de 170 m, care totalizează o lungime de 314 m.

La intersecţia dintre strada Aida şi str. Lidia racordarea părţii carosabile nu se realizează cu raza minimă de 9 m conform prevederilor normativelor în vigoare datorită particularităţilor de amplasament. În ipoteza în care racordarea se face cu rază de 9 m, se afectează primele proprietăţi. În această situaţie se propune racordarea părţii carosabile a celor două străzi cu o valoare a razei de 5 m, asigurându-se astfel o lăţime a trotuarului la colţul proprietăţii de cca. 90 cm.

În profil longitudinal strada este amplasată în palier. În profil transversal, strada are o lăţime a părţii carosabile de 6,00 m (conform STAS

10144/1-90 Străzi. Profiluri transversale) amenajată în profil transversal tip acoperiş cu panta de 2,5 %. Trotuarele, amplasate pe ambele părţi ale străzii, au lăţimea variabilă cuprinsă între 0,85 m şi 1,70 m, cu o pantă transversală de 2,0%.

Apele meteorice de pe suprafaţa carosabilă şi trotuare sunt preluate de către rigolele prefabricate din beton, amplasate pe ambele părţi la bordură şi dirijate spre gurile de scurgere pozate la bodură pe ambele părţi ale străzii la distanţe de cca. 30 m.

În vederea facilitării accesului la proprietăţile din zonă, s-a prevăzut amenajarea tronsoanelor de trotuar din faţa porţilor de acces în curţi sau la garaje, prin coborârea bordurii la nivelul părţii carosabile şi amenajarea în consecinţă a suprafeţei trotuarului.

Pe această stradă nu este posibilă amenjarea de spaţii verzi amplasate între bordură şi trotuar.

Pentru orientarea şi dirijarea circulaţiei, pe partea carosabilă se vor aplica marcaje

rutiere în axa străzii şi la extremităţile străzii pentru trecerile de pietoni. Deasemenea se vor monta indicatoare rutiere adecvate. Lucrările rutiere proiectate însumează:

Parte carosabilă 2050 m2;

Trotuare 1020 m2; Borduri 557 m Accese 20 buc Spaţii verzi 0 m2

Structura constructivă Structura rutieră propusă pentru partea carosabilă este următoarea:

- 4 cm beton asfaltic (strat uzură) B.A.16; - 4 cm beton asfaltic deschis (strat legătură) B.A.D. 25; - 15 cm fundaţie din piatră spartă; - 20 cm fundaţie din balast.

Pentru realizarea trotuarelor se propune următoarea structură:

- 6 cm pavele prefabricate din beton; - 3 cm nisip de poză; - 10 cm balast stabilizat cu ciment; - 3...5 cm nisip.

Încadrarea părţii carosabile se va realiza cu borduri ridicate din beton, aşezate pe fundaţie de beton.

În zona carosabilă apele meteorice vor fi dirijate spre rigolă şi gurile de scurgere prin intermediul pantelor transversale şi longitudinale. Gurile de scurgere, care vor fi racordate la reţeaua de canalizare, sunt proiectate atât numeric cât şi ca amplasare pentru a prelua în bune condiţii volumul de ape meteorice în condiţii de precipitaţii abundente.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare str.Aida” este estimată la 573 573 RON, reprezentând 161661 euro.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate “Amenajare Aida”se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO

ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Anexa_-_SF_Str._Aida.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Conform documentaţiei Studiu de fezabilitate nrSC 2006 – 8671/541 „“Amenajare str.Aida”Timişoara, întocmită de S.C. Apecc, principalii indicatori tehnico-econmici ai investiţiei sunt:

Valoarea totală a investitiei: 573 573 lei (161 661 euro) din care construcţii montaj: 493 973 lei (139 226 euro) Durata de realizare a investiţiei: 4,0 luni Capacităţi:

a) Parte carosabilă 2050 m² b) trotuare 1020 m² c) accese 20 buc d) borduri 557 m

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ

Ing. DUMITRU ANDOR

ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF BIROU, CONSILIER Ing.IOAN GANCIOV Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES