keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 384/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică bloc locuinţe Calea-Şagului Nr. 41-43 din municipiul Timisoara"

30.10.2007

Hotararea Consiliului Local 384/30.10.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor pentru "Reabilitarea termică bloc locuinţe Calea-Şagului Nr. 41-43 din municipiul Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2007-023314/22.10.2007 al Primarului Municipiului Timisoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr 546 /11.28.2006 privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2006 a unor blocuri de locuinţe -condominii din municipiul Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ordinului nr.1772 din 22.09.2006 pentru modificarea şi înlocuirea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1366/2006 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2006 pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.187/2005 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitare termică a unor clădiri de locuit multietajate;
Având în vedere prevederile art. 7 şi 23 din Hotărârea Guvernului 1735/2006 reprezentând Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 174/2002;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de fezabilitate şi execuţia lucrărilor privind "Reabilitarea termică bloc locuinţe Calea Şagului Nr. 41-43 din municipiul Timisoara", conform proiectului P13/2007 întocmit de SC DOSETIMPEX , având indicatorii tehnico-economici prevazuti în Anexă, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 2:Finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor se asigură astfel:
a) 33% din bugetul local
b) 34% din bugetul de stat
c) 33% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi din alte surse legal constituite

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Edilitara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Asociaţiei de Proprietari Calea Şagului nr. 41-43;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRISAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

A N E X Ă LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea termică a blocului nr.41-43, Calea Şagului”.

Valoarea totală a investiţiei: 1.243.406,97 RON 376003,80 EUR 1. Din care construcţii montaj: 1.150.375,14 RON 347871,16 EUR

utilaj: 2. Durata de realizare a investiţiei: 6 luni, anul calendaristic 2007-2008 3. Capacităţi: 88 apartamente reabilitate termic

7620 mp Arie desfăşurată totală 4. Indici de investiţii:

- investiţie specifică totală: 14129,62 RON/apt. 4272.77 EUR/apt. 163,18 RON/mpAd 49,34 EUR/mpAd

- investiţie specifică la nivel de deviz pe obiect: 13072,44 RON/apt. 3953,08 EUR/apt. 150,97 RON/mpAd 45,65 EUR/mpAd

- idem, exclusiv TVA: 10985,25 RON/apt. 3321,92 EUR/apt.

5. Reducerea facturii energetice: 49%

ŞEF SERVICIU ENERGETIC IOAN ZUBAŞCU

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ PRIMAR JUDEŢUL TIMIŞ Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC Bv. C.D. Loga nr. 1 TEL. 408-374 /

Referat privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitare termică bloc locuinţe Calea Şagului nr. 41-

43 Municipiul Timişoara

Reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente constitue parte integrantă a politicii energetice a statului şi se realizează prin programe naţionale armonizate cu prevederile tratatelor internaţionale referitoare la eficienţa energetică, protecţia mediului şi cu principiile de bază privind dezvoltarea durabilă. Începând cu anul 2000 s-a început instituirea unui cadru legal pentru reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente, cu scopul de a îmbunătăţi condiţiile de igienă şi confort termic interior concomitent cu reducerea pierderilor de căldură, consumurile energetice şi de combustibil, costurile de întreţinere aferente încălzirii locuinţelor şi a apei calde de consum. Tot complexul de măsuri menite să ducă la reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor de locuit conduce în final la reducerea emisiilor poluante generate de producerea ,transportul şi consumul de energie . În acest context la nivelul Primăriei Timişoara, folosind cadrul legislativ existent, s-a trecut la inventarierea şi diagnosticarea termică a fondului construit de locuinţe şi la asigurarea fondurilor necesare concretizării programelor anuale de reabilitare termică a clădirilor de locuit

Apariţia legii nr. 260/2006 şi H.G. 1735/ 2006 care reglementează instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe condominii construite în perioada 1950-1990 a creat cadrul legislativ necesar elaborării de către guvern a programelor anuale de acţiuni pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor.

Reabilitarea termică a unei clădiri de locuit reprezintă, în sensul legislaţiei din domeniu, operaţiunile realizate în scopul creşterii eficienţei energetice a clădirii, prin reducerea consumurilor şi a pierderilor energetice. Consiliul Local Timişoara prin H.C.L. nr.546/2006 a aprobat includerea în programul de reabilitare termică iniţiat de guvern pentru anul 2006 a blocului de locuinţe situat în Timişoara Calea Şagului nr 41-43 pentru care în conformitate cu legea nr.260/2006 s-au efectuat primele două etape de intervenţie:

- auditul energetic al clădirii ; - elaborarea studiului de fezabilitate pe baza măsurătorilor specificate în auditul

energetic. Elaborarea studiului de fezabilitate ca primă etapă a proiectării lucrărilor de reabilitare

termică s-a efectuat de către S.C. DOSETIMPEX S.R.L., persoană juridică autorizată,cu respectarea măsurilor legislative privind atribuirea contractelor de achiziţie publică ( OUG 34/2006) şi a reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

Fondurile necesare finanţării lucrărilor de execuţie pentru reabilitarea termică a clădirilor nominalizate în programele anuale se asigură în proporţie de 34% din alocaţii de la bugetul de stat, 33% din sume aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi 33% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari sau alte surse legal constituite.

Finanţarea cheltuielilor privind auditul energetic şi a celor două etape ale proiectării se realizează din alocaţii de la bugetul de stat.

Clădirea care face obiectul studiului face este amplasată într-un cartier mare de locuinţe al municipiului în imediata apropiere a unei importante căi de acces în municipiu –Calea Şagului . Blocul face parte dintr-un ansamblu de clădiri care au un grad mediu de confort.

Datorită concepţiei iniţiale a proiectantului , a sistemului constructiv şi a proceselor de modificare în timp a proprietăţilor fizico-chimice ale materialelor componente, s-au produs degradări ale aspectului clădirii şi a stării de confort termic a locatarilor.

Fenomenele descrise anterior se manifestă prin desprinderea tencuielilor şi a placajelor decorative de pe faţada clădirii, elemente cu rol de protecţie a termoizolaţiilor şi a structurii de rezistenţă, realizându-se astfel punţi termice în locuinţe.

Încălzirea a fost dimensionată iniţial în sistem centralizat, agentul termic fiind furnizat de centrala termică de cartier. Datorită modificării standardelor de confort termic a deteriorării izolării rosturilor, şi a scăderii randamentului instalaţiilor interioare s-a ajuns ca locuinţele să fie încălzite nesatisfăcător .Creşterea preţului la sursele de energie au determinat locatarii să renunţe la încălzirea garajelor de la subsol, efectul fiind scăderea gradului de confort termic pentru apartamentele situate la parterul imobilului.

Acoperişul clădirii este tip terasă şi prezintă grave avarii la hidroizolaţie/termoizolaţie , reparaţiile repetate nu au respectat toate operaţiile corecte din punct de vedere tehnologic,nu mai există deflectoare de vapori şi coşurile de ventiaţie sunt parţial degradate.

Tâmplăria exterioară prezintă defecte şi degradări lucru explicabil având în vedere vechimea construcţiei şi a faptului că nu au fost efectuate reparaţii capitale pe parcursul celor 37 de ani de exploatare.

Factorii menţionaţi mai sus duc la concluzia necesităţii reabilitării clădirii în ansamblul ei,

ca urmare propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi execuţia lucrărilor privind „Reabilitare termică bloc locuinţe Calea Şagului nr 41-43 din Municipiul Timişoara” conform proiectului Pr. Nr. 13/2007 întocmit de S.C.DOSETIMPEX S.R.L.

Principalii indicatori tehnico –economici rezultaţi în urma efectuării studiului de fezabilitate sunt :

-aria desfăşurată totală 7620 mp; -nr. de apartamente a imobilului 88; - valoarea totală a investiţiei 1.243.406,97 lei din care construcţii montaj 1.150.375,14 lei ; -durata de execuţie 6 luni; - reducerea consumurilor energetice cu 49 %. în condiţii standart de confort termic.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DUMITRU ANDOR SMARANDA HARACICU

AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHIEVICI

DAC/ RED IB