keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 421/30.07.2013 privind aprobarea contribuţiei financiare pe semestrul II 2013, din partea Municipiului Timişoara pentru CS BC Timba Timişoara

30.07.2013

Hotararea Consiliului Local 421/30.07.2013
privind aprobarea contribuţiei financiare pe semestrul II 2013, din partea Municipiului Timişoara pentru CS BC Timba Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2013-19665/10.07.2013 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe,impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 235/23.04.2013 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive cu echipe de jocuri sportive si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe anul 2013;
Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 379/05.07.2013, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013, s-a suplimentat finanţarea activităţii sportive din bugetul local din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative şi sportive") cu suma de 4.700.000 lei;
În baza prevederilor art.12, alin. (2) şi Titlul XI din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.11 alin.4, art.36 alin. (2) lit. b) si (e), alin.(7) lit. a) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă diferenţa de contribuţie financiară pe anul 2013, din partea Municipiului Timisoara pentru CS BC Timba Timişoara în sumă de 100.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive").
(2) Contribuţia financiară pe anul 2013 alocată către CS BC Timba Timisoara este în sumă totală de 200.000 lei.

Art. 2: Rămân valabile celelalte prevederi cuprinse în Hotărârea Consiliului Local nr. 235/23.04.2013.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

COD FP 53 – 01 ver.1 .

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE SC2013-

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300 ; internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea contribuţiei financiare pe semestrul II 2013, din partea Municipiului

Timişoara pentru CS BC Timba Timişoara

Prin HCLMT nr.235/23.04.2013 s-a aprobat asocierea dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive cu echipe de jocuri sportive si acordarea contribuţiei financiare pentru susţinerea activităţii sportive pe anul 2013.

Prin H.C.L.M.T. nr. 379/05.07.2013, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013, s-a suplimentat finanţarea activităţii sportive din bugetul local din capitolul 67.02. “ Cultură, recreere şi religie”, (67.02.05.”Servicii recreative şi sportive “) cu suma de 4.700.000 lei;

Clubul CS BC Timba Timişoara a primit sprijin financiar prin asociere, fiind propusă suma de 200.000 lei pe anul 2013, din care s-a aprobat suma de 100.000 lei pe semestrul I.

Contribuţia financiară s-a alocat pentru a asigura acoperirea tuturor cheltuielilor, cu excepţia celor acoperite din bugetul local prin alocarea sumei prevazute la pct.4.1.,subpct.2, necesare asigurarii conditiilor organizatorice si materiale pentru desfasurarea pregatirii sportive optime a echipelor clubului sportiv / asociaţiei sportive si participarea la toate acţiunile sportive din calendarele competiţionale, în care echipele sunt calificate.

La finele campionatului diviziei A echipa de seniori a obţinut în urma turneului play out rămânerea în prima ligă a baschetului masculin românesc.

Având în vedere cele de mai sus, Propunem:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local prin care să se aprobe contribuţia financiară

pe semestrul II 2013, din partea Municipiului Timisoara pentru CS BC Timba Timisoara în sumă de 100.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive"), valoarea contributiei financiare a Municipiului Timisoara, pe anul 2013 devenind 200.000 lei.

Viceprimar, Dan Diaconu

Director Directia Economica, Director Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, Smaranda Haracicu Ioan Mihai Costa Sef Birou Baze Sportive, Ion Crasovan

Avizat Juridic,