keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 490/24.09.2013 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru " CS Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara "

24.09.2013

Hotararea Consiliului Local 490/24.09.2013
privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru " CS Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2013-26676/19.09.2013 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe,impozite si taxe şi al Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 200/04.04.2013 privind aderarea Municipiului Timişoara la clubul sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara", modificarea actului constitutiv si a statutului clubului sportiv, numirea reprezentantilor in Adunarea Generala si Consiliul Director ale clubului sportiv si aprobarea cotizatiei anuale catre clubul sportiv.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 379/05.07.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 450/03.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013;
Având în vedere Adresa CS Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara cu nr. SC2013-026566/18.09.2013;
În baza prevederilor art.12, alin. (2) din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin.6 lit.a) pct.6 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se aproba suplimentarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie pe anul 2013, din partea Municipiului Timisoara, pentru "CS Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara", cu suma de 500.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive").
(2) Cotizaţia alocată pe anul 2013 către CS Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara va fi în sumă totală de 2.500.000 lei.
Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- CS Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

COD FO 53 – 01 ver.1 .

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE SC2013-

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300 ; internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru "CS Rugby Club Municipal Universitatea de Vest

Timişoara"

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 200 / 04.04.2013 , a

fost aprobată aderarea Municipiului Timişoara la clubul sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara", modificarea actului constitutiv si a statutului clubului sportiv, numirea reprezentantilor in Adunarea Generala si Consiliul Director ale clubului sportiv si aprobarea cotizatiei anuale catre clubul sportiv. Contribuţia financiară aprobată cu titlu de cotizatie pe anul 2013 din partea Municipiului Timisoara către Clubul Sportiv "Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara", a fost în suma de 2.000.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", subcap.67.02.05.01-Sport. Pentru perioada trimestrelor al II -lea şi al III- lea din anul 2013, s-a alocat clubului sportiv o cota din cotizaţia anuală, în suma maxima de 1.600.000 lei. Prin H.C.L.M.T. nr. 379/05.07.2013, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013, s-a suplimentat finanţarea activităţii sportive din bugetul local din capitolul 67.02. “ Cultură, recreere şi religie”, (67.02.05.”Servicii recreative şi sportive “) cu suma de 4.700.000 lei, conform Anexei 1, din care pentru CS Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara s-a aprobat suma de 400.000 lei, diferenţa la cotizaţia aprobată.

Prin H.C.L.M.T. nr. 450/03.09.2013, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013, s-a suplimentat finanţarea activităţii sportive din bugetul local din capitolul 67.02. “ Cultură, recreere şi religie”, (67.02.05.”Servicii recreative şi sportive “) cu suma de 500.000 lei, pentru cotizaţie către CS Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara

Având în vedere că prin adresa nr.SC2013-026566/18.09.2013, CS Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara a solicitat suplimentarea cotizaţiei alocate cu suma de 1.000.000 lei,

COD FO 53 – 01 ver.1 .

2

Propunem:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local prin care să se aprobe suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizatie pe anul 2013, din partea Municipiului Timisoara, pentru CS Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, cu suma de 1.000.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive"), cotizaţia anuală totală devenind 3.000.000 lei.

Valoarea de 1.000.000 lei este asigurată din suplimentarea cotizaţiei cu suma de 500.000 lei la rectificarea aprobată prin H.C.L.M.T. nr. 450/03.09.2013 şi suplimentarea cu 500.000 lei propusă pentru rectificarea de buget local din luna septembrie. În acest sens Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale a transmis nota de fundamentare pentru suplimentarea finanţării activităţii sportive din bugetul local la rectificarea din luna septembrie 2013 cu nr. SC 2013-26445/17.09.2013 Direcţiei Economice, prin care a solicitat suplimentarea bugetului cu activităţii sportive cu 500.000 lei, destinaţi pentru CS Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, urmând ca proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei să fie supus aprobării în şedinţa de plen a CLT, în care se va supune aprobării rectificarea bugetului local.

Viceprimar, Dan Diaconu

Director Direcţia Economică, Director Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, Smaranda Haracicu Ioan Mihai Costa Biroul Baze Sportive, Ion Crasovan Avizat Juridic,