keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 313/29.07.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 313/29.07.2008
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2008- 16339/17.07.2008 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007;
In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 55/12.02.2008 privind aprobarea bugetului pe anul 2008;
In conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale art.1, art.4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 si art.20 alin.1;
In conformitate cu art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.a), art.63 alin.(1) lit.c) si alin.(4) lit.b) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
In temeiul art.45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 conform Anexei Nr.1 - Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli, Subcapitole si Paragrafe; Anexei Nr.2 - Programul de Investitii (buget local si credite); Anexei Nr.3 - Veniturile si Cheltuielile Evidentiate in Afara Bugetului Local; Anexei Nr.4 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile; Anexei Nr. 5 - Bugetul Creditelor Externe si Interne.

Art. 2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.181/22.04.2008 privind rectificarea bugetului local pe anul 2008 si Anexa la Hotîrârea Consiliului Local nr.183/22.04.2008 privind programul de investitii.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Directiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_4.pdf

JUDEŢUL:____________

Formular:

MII LEI

TOTAL VENITURI (rd.2+10) 1 5.504,87 IV. SUBVENŢII (rd.11) 10 5.504,87

Donaţii din strainatate (rd.12 la 14) 11 44.08 5.504,87 Donaţii din strainatate 12 44.08.01 5.504,87

TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+72+90+120+141+162+179+195+210+225+245) 16 5.504,87 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+76+94+124+145+166+183+199+214+229+249 20 70 22,59 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+77+95+125+146+167+200+215+230+250) 21 71 22,59

Active fixe (rd.37+52+78+96+126+147+168+185+201+216+231+251) 22 71.01 22,59 Construcţii 23 71.01.01 22,59

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.153+155+158+159+160) 141 70.08 5.504,87 CHELTUIELI CURENTE (rd.143+144) 142 01 5.482,28 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 143 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 144 20 5.482,28 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.146) 145 70 22,59 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.147) 146 71 22,59

Active fixe (rd.148+..+151) 147 71.01 22,59 Construcţii 148 71.01.01 22,59

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 160 70.08.50 5.504,87 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 260 96.08 0,00

EXCEDENT 261 98.08 0,00 DEFICIT 262 99.08 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, DIRECTOR ECONOMIC,

Dr.ing Gheorghe Ciuhandu ec.Smaranda Haracicu

Unitatea administrativ - teritorială :____________

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2008

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Total An

131/04

Atasament: Anexa_3.pdf

1

+

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială :Municipiul Timisoara

Formular: VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL

PE ANUL 2008

MII LEI

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod indicator Total An

TOTAL VENITURI (rd.2) 1 66.488,00 I. VENITURI CURENTE (rd.3) 2 66.488,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.4) 3 66.488,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5) 4 66.488,00 Diverse venituri (rd.6 la rd.11) 5 36.11 66.488,00

Taxe speciale 6 36.11.07 6.246,00

Amortizare mijloace fixe 7 36.11.08

Depozite speciale pentru constructii de locuinte 8 36.11.09 1.539,00

Fondul de risc 9 36.11.10 0,00

Fond de rulment 10 36.11.11 58.321,00

Alte venituri 11 36.11.50 382,00 12

TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+65+91+109+139+161 13 66.488,00 CHELTUIELI CURENTE 14 01 32.511,56 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.33+48+67+93+111+141 15 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.34+49+68+94+112+142+164+1 16 20 32.511,56 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+69+95+113+143+165+ 17 70 33.976,44 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+70+96+114+144+16 18 71 33.976,44

Active fixe (rd.37+52+71+97+115+145+167+188+205 19 71.01 33.976,44 Construcţii 20 71.01.01 31.912,44 Maşini, echipamente si mijloace de transport 21 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corpora 22 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 23 71.01.30 2.064,00

Autoritati publice si actiuni externe (rd.32) 31 51.11 1.852,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34) 32 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36) 35 70 1.852,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.37) 36 71 1.852,00

Active fixe (rd.38+..+41) 37 71.01 1.852,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 41 71.01.30 1.852,00

Autoritati executive si legislative (rd.44) 43 51.11.01 1.852,00 Autorităţi executive 44 51.11.01.03 1.852,00

45 Alte servicii publice generale (rd.61 la rd.63) 46 54.11 1.500,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.48+49) 47 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.51) 50 70 1.500,00

7

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.52) 51 71 1.500,00 Active fixe (rd.53+..+56) 52 71.01 1.500,00

Construcţii 53 71.01.01 1.500,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 62 54.11.10 1.500,00 Alte servicii publice generale 63 54.11.50 0,00

Învatamânt prescolar si primar (rd.78+79) 91 65.11.03 528,00 Învatamânt prescolar 92 65.11.03.01 528,00 Învatamânt primar 93 65.11.03.02 0,00

Învatamânt secundar (rd.81 la 83) 94 65.11.04 0,00 Învatamânt secundar inferior 95 65.11.04.01 0,00 Învatamânt secundar superior 96 65.11.04.02 0,00 Invatamant profesional 97 65.11.04.03 0,00

Învatamânt postliceal 98 65.11.05 0,00 Alte servicii auxiliare 103 65.11.11.30 0,00

104 0,00 Sanatate (rd.93+94) 105 66.11 550,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.96) 109 70 550,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( )rd.97 110 71 550,00

Active fixe ( )rd.98+..+101 111 71.01 550,00 Construcţii 112 71.01.01 550,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 113 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corpora 114 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 115 71.01.30 0,00

Din total capitol: 116 Alte institutii si actiuni sanitare 121 66.11.50.50 0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.111+112) 124 01 3.902,50 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corpora 132 71.01.03 0,00

Servicii culturale (rd.122 la 131) 135 67.11.03 0,00 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipa 136 67.11.03.02 0,00 Muzee 137 67.11.03.03 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 138 67.11.03.04 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 161 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corpora 162 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 163 71.01.30

Din total capitol: 164 Asistenta acordata persoanelor in varsta 165 68.11.04 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.153) 166 68.11.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate 167 68.11.05.02 Asistenta sociala pentru familie si copii 168 68.11.06 Ajutoare pentru locuinte 169 68.11.10 Prevenirea excluderii sociale (rd.157+158) 170 68.11.15 0,00

Ajutor social 171 68.11.15.01 0,00 Cantine de ajutor social 172 68.11.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei socia 173 68.11.50 174

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.173+175+178+1 175 70.11 43.504,15 CHELTUIELI CURENTE ( )rd.163+164 176 01 32.511,56 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 177 10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 178 20 32.511,56 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.166) 179 70 10.992,59 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( )rd.167 180 71 10.992,59 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 198 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 199 20 0,00

Construcţii 203 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 204 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corpora 205 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 206 71.01.30 8,00

Din total capitol: 207 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.195+196) 208 74.11.05 8,00

Salubritate 209 74.11.05.01 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 210 74.11.05.02 8,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 211 74.11.06 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.217+218) 230 01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 231 02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 232 20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.220) 233 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.221) 234 71

Active fixe (rd.222+..+225) 235 71.01 Construcţii 236 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 237 71.01.02 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 242 83.11.03.30

243 Transporturi (rd.242+246+248) 244 84.11 14.439,35 CHELTUIELI CURENTE ( )rd.232+233 245 01

Active fixe (rd.237+..+240) 250 71.01 14.439,35 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30

Din total capitol: Transport rutier (rd.243 la 245) 84.11.03 14.439,35

Drumuri si poduri 84.11.03.01 0,00 Transport în comun 84.11.03.02 805,00 Strazi 84.11.03.03 13.634,35

Transport aerian (rd.247) 84.11.06 Aviatia civila 84.11.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.11.50

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.11 0,00

  • Anexa_3

Atasament: Anexa_1.pdf

JUDEŢUL:Timis

Formular:

MII LEI

Influente

TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 700.219,15 722.331,87 22.112,72 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 48.02 528.375,15 549.710,08 21.334,93 I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 633.824,86 640.759,79 6.934,93 A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) 4 00.03 532.579,24 535.614,17 3.034,93 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9 5 00.04 257.364,11 259.899,04 2.534,93

6 00.05 3.500,00 5.658,00 2.158,00 Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 3.500,00 3.500,00 0,00

Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 3.500,00 3.500,00 0,00 Impozit pe venit 03.02 0,00 2.158,00 2.158,00

Impozitul pe veniturile din transferul propriet.imob.din patrim.pers 03.02.18 2.158,00 2.158,00 9 00.06 249.864,11 250.241,04 376,93

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 249.864,11 250.241,04 376,93 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 248.428,11 248.805,04 376,93 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor loca 12 04.02.04 1.436,00 1.436,00 0,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITA 13 00.07 4.000,00 4.000,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15) 14 05.02 4.000,00 4.000,00 0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 4.000,00 4.000,00 0,00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 16 00.08 0,00 0,00 0,00 Impozit pe salarii - total (rd.18) 17 06.02 0,00 0,00 0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 06.02.02 0,00 0,00 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) 19 00.09 103.584,00 103.584,00 0,00 Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 20 07.02 103.584,00 103.584,00 0,00

Impozit pe cladiri 21 07.02.01 79.172,00 79.172,00 0,00 Impozit pe terenuri 22 07.02.02 8.618,00 8.618,00 0,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si 23 07.02.03 15.743,00 15.743,00 0,00

Buget Rectificat III

2008

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE

Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara

TUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CA TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2008

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Buget Rectificat

II 2008

131/01 131/01

1

Alte impozite si taxe pe proprietate 24 07.02.50 51,00 51,00 0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38) 25 00.10 170.393,13 170.893,13 500,00

Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 26 11.02 151.635,13 149.835,13 -1.800,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru actiuni transfer 27 11.02.01 0,00 Sume defalcate din taxa finantarea cheltuielilor descentralizate 28 11.02.02 149.490,13 147.690,13 -1.800,00

30 11.02.04 0,00 0,00 0,00

32 11.02.06 2.145,00 2.145,00 0,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 33 12.02 400,00 400,00 0,00

Taxe hoteliere 34 12.02.07 400,00 400,00 0,00 Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 900,00 900,00 0,00

Impozit pe spectacole 36 15.02.01 200,00 200,00 0,00 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 700,00 700,00 0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe des 38 16.02 17.458,00 19.758,00 2.300,00 Impozit asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 12.908,00 15.208,00 2.300,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 40 16.02.03 50,00 50,00 0,00

41 16.02.50 4.500,00 4.500,00 0,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 42 00.11 1.238,00 1.238,00 0,00 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 1.238,00 1.238,00 0,00

Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.238,00 1.238,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 101.245,62 105.145,62 3.900,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13 77.297,75 81.197,75 3.900,00 Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 77.272,75 81.172,75 3.900,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si compan 48 30.02.01 46.457,56 46.457,56 0,00 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 49 30.02.03 8.239,03 8.239,03 0,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 20.025,84 20.025,84 0,00 Venituri din dividende 51 30.02.08 60,00 3.960,00 3.900,00 Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 2.490,32 2.490,32 0,00

Venituri din dobanzi (rd.54) 53 31.02 25,00 25,00 0,00 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 25,00 25,00 0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75) 55 00.14 23.947,87 23.947,87 0,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63) 56 33.02 172,64 172,64 0,00

Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 10,00 10,00 0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

p , pe desfasurare de activitati

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

2

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copii 58 33.02.10 0,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 150,00 150,00 0,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 60 33.02.24 0,00 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile d 61 33.02.27 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagu 62 33.02.28 12,64 12,64 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 63 33.02.50 0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66) 64 34.02 12.500,00 12.500,00 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 2.500,00 2.500,00 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 10.000,00 10.000,00 0,00

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 10.220,00 10.220,00 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 68 35.02.01 8.210,00 8.210,00 0,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarat 69 35.02.02 5,00 5,00 0,00

70 35.02.03 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 71 35.05.50 2.005,00 2.005,00 0,00

Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 631,45 631,45 0,00 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 73 36.02.05 0,00 Alte venituri 74 36.02.50 631,45 631,45 0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77) 75 37.02 423,78 423,78 0,00 Donatii si sponsorizari 76 37.02.01 423,78 423,78 0,00 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50 0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 78 00.15 46.609,20 59.209,20 12.600,00 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 79 39.02 46.609,20 59.209,20 12.600,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80 39.02.01 296,71 296,71 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 81 39.02.03 2.812,49 2.812,49 0,00 Venituri din privatizare 82 39.02.04 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 83 39.02.07 43.500,00 56.100,00 12.600,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.85) 84 00.16 0,00 0,00 0,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd.86 la rd.88) 85 40.02 0,00 0,00 0,00

86 40.02.06 0,00 Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si jurid 87 40.02.07 0,00 Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate 88 40.02.50 0,00

IV. SUBVENTII (rd.90) 89 00.17 19.785,09 22.362,88 2.577,79 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd. 90 00.18 19.785,09 22.362,88 2.577,79

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

p p institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

3

Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101) 91 42.02 19.785,09 22.362,88 2.577,79 A. De capital (rd.93 la rd.100) 92 00.19 19.710,09 22.287,88 2.577,79

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 93 42.02.01 0,00 Investitii finantate partial din imprumuturi externe 94 42.02.03 0,00 0,00 0,00 Aeroporturi de interes local 95 42.02.04 0,00 Planuri si regulamente de urbanism 96 42.02.05 22,50 22,50 0,00

97 42.02.06 1.100,80 1.100,80 0,00 Finanţarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniv 99 42.02.14 4.238,00 4.238,00 0,00 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustib 42.02.32 10.598,00 13.160,00 2.562,00 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 1.775,00 1.775,00 0,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei 42.02.34 55,79 71,58 15,79 Sub.pt.trusou nou nascuti 42.02.36 1.920,00 1.920,00 0,00

B. Curente (rd.102 la rd.104) 101 00.20 75,00 75,00 0,00 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 102 42.02.21 75,00 75,00 0,00 Subventii primite din Fondul de Interventie 103 42.02.28 0,00 Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 104 42.02.29 0,00

Subventii de la alte administratii (rd.106 la rd.109) 105 43.02 0,00 0,00 0,00 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia 106 43.02.01 0,00

107 43.02.04 0,00

108 43.02.07 0,00 109 43.02.08 0,00 110 0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+471) 111 49.02 700.219,15 722.331,87 22.112,72 112 01 577.122,63 595.873,88 18.751,25

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+250+267+306 113 10 218.068,84 217.093,74 -975,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.175+193+237+251+268+307+331+3 114 20 223.465,41 240.508,51 17.043,10 TITLUL III DOBANZI (rd.218) 115 30 20.931,82 20.931,82 0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219) 116 30.01 15.792,79 15.792,79 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220) 117 30.02 3.000,00 3.000,00 0,00 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 2.139,03 2.139,03 0,00

TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 80.598,00 83.160,00 2.562,00 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.499+5 120 40.03 80.598,00 83.160,00 2.562,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194) 121 50 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de

ţ g g p ş j g locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicapţ p g ş j ţ p ajutoare în situaţii de extremă dificultate

4

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.195 122 50.04 0,00 0,00 0,00

123 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.177+197+226+270+309+333+372+408+444 124 51.01 0,00 0,00 0,00

Transferuri catre instituţii publice (rd.178+198+271+334+ 125 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Actiuni de sanatate (rd.310) 126 51.01.03 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finanta 127 51.01.14 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asiste 128 51.01.15 0,00 0,00 0,00ţ pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.199) 129 51.01.24 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+446+476+503+ 130 55 340,00 340,00 0,00

A. Transferuri interne.(rd.273+336+375+411+447+477+504+544+5 131 55.01 340,00 340,00 0,00 Programe cu finantare rambursabila (rd.376) 132 55.01.03 300,00 300,00 0,00 Programe PHARE (rd.377+448) 133 55.01.08 0,00 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale c 134 55.01.12 0,00 0,00 0,00 Programe de dezvoltare (rd.477) 135 55.01.13 0,00 0,00 0,00 Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574) 136 55.01.15 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+413+45 137 55.01.18 40,00 40,00 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379) 138 57 32.157,56 32.278,81 121,25 Ajutoare sociale (rd.276+312+380) 139 57.02 32.157,56 32.278,81 121,25

Ajutoare sociale in numerar (rd.381) 140 57.02.01 32.157,56 32.278,81 121,25 Ajutoare sociale in natura (rd,277+313) 141 57.02.02 0,00 0,00 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576) 142 59 1.561,00 1.561,00 0,00 Burse (rd.279) 143 59.01 561,00 561,00 0,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale (rd.577 144 59.02 0,00 0,00 0,00 Asociatii si fundatii (rd.280+339+383) 145 59.11 0,00 0,00 0,00 Sustinerea cultelor (rd.340) 146 59.12 0,00 0,00 0,00 Despagubiri Civile 147 59,17 1.000,00 1.000,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179+200+238+252+281+314+342+3 148 70 102.689,89 106.051,36 3.361,47 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180+201+239+253+282+315+34 149 71 102.689,89 106.051,36 3.361,47

Active fixe (rd.181+202+240+254+283+316+344+386+416+453+48 150 71.01 102.689,89 106.051,36 3.361,47 Construcţii(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+417+45 151 71.01.01 51.852,44 49.820,44 -2.032,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.183+204+242+256+285+318+346+388+418+455+484+ 510+551+582) 152 71.01.02 5.326,00 5.326,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale(184+205+24 153 71.01.03 3.145,80 3.615,27 469,47

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

5

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.185+206+244+258 154 71.01.30 42.365,65 47.289,65 4.924,00 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.4211+458+544) 155 72 0,00 0,00 0,00

Active financiare (rd.422+459+555) 156 72.01 0,00 0,00 0,00 Participare la capitalul social al societatilor comerciale (rd 157 72.01.01 0,00 0,00 0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585) 158 79 20.403,63 20.403,63 0,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586) 159 80 0,00 0,00 0,00

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati fina 160 80.03 0,00 0,00 0,00 Alte imprumuturi (rd.588) 161 80.30 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462) 162 81 20.403,63 20.403,63 0,00 Rambursari de credite externe (rd.209+426+463) 163 81.01 16.803,63 16.803,63 0,00 Rambursari de credite interne (rd.210+427+464) 164 81.02 3.600,00 3.600,00 0,00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532) 165 90 0,00 0,00 0,00 Rezerve (rd.597) 166 91.01 0,00 0,00 0,00 Excedent (rd.598) 167 92.01 0,00 0,00 0,00 Deficit (rd.599) 168 93.01 0,00 0,00 0,00

169 0,00 170 0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223+248) 171 50.02 102.646,92 101.917,64 -729,28

Autoritati publice si actiuni externe (rd.187) 172 51.02 61.893,73 61.752,55 -141,18 CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176) 173 01 57.046,23 57.179,58 133,35 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 35.124,04 35.124,04 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 20 20.922,19 21.055,54 133,35 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB 176 51 0,00 0,00 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 177 59 1.000,00 1.000,00 0,00

Despagubiri Civile 178 59,17 1.000,00 1.000,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180) 179 70 4.847,50 4.572,97 -274,53 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181) 180 71 4.847,50 4.572,97 -274,53

Active fixe(rd.182 la 185) 181 71.01 4.847,50 4.572,97 -274,53 Construcţii 182 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 183 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 184 71.01.03 611,00 745,47 134,47 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 185 71.01.30 4.236,50 3.827,50 -409,00

Din total capitol: 186 0,00 Autoritati executive si legislative (rd.188) 187 51.02.01 61.893,73 61.752,55 -141,18

Autorităţi executive 188 51.02.01.03 51.839,19 51.430,19 -409,00 Directia Fiscala a Municipiului Timisoara 189 51.02.01.03.01 10.054,54 10.322,36 267,82

Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216) 190 54.02 19.821,37 19.233,27 -588,10

6

CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 + rd.196) 191 01 6.670,00 6.581,90 -88,10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 192 10 3.530,00 3.421,90 -108,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 20 3.140,00 3.160,00 20,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195) 194 50 0,00 0,00 0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 195 50.04 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB 196 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.198+199) 197 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 198 51.01.01 0,00 0,00 0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 199 51.01.24 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201) 200 70 1.915,50 1.415,50 -500,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202) 201 71 1.915,50 1.415,50 -500,00

Active fixe (rd.203 la 206) 202 71.01 1.915,50 1.415,50 -500,00 Construcţii 203 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 204 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 205 71.01.03 1.415,50 1.415,50 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 206 71.01.30 500,00 0,00 -500,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208) 207 79 11.235,87 11.235,87 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210) 208 81 11.235,87 11.235,87 0,00

Rambursari de credite externe 209 81.01 11.235,87 11.235,87 0,00 Rambursari de credite interne 210 81.02 0,00

Din total capitol: 211 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 212 54.02.05 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate 213 54.02.06 0,00

214 54.02.07 11.235,87 11.235,87 0,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 215 54.02.10 7.189,08 7.000,98 -188,10 Alte servicii publice generale 216 54.02.50 1.396,42 996,42 -400,00

217 0,00 Dobanzi (rd.219 la 221) 218 55.02 20.931,82 20.931,82 0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne 219 30,01 15.792,79 15.792,79 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe 220 30.02 3.000,00 3.000,00 0,00 Alte dobanzi 221 30.03 2.139,03 2.139,03 0,00

222 0,00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administ 223 56.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd. 225) 224 01 0,00 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB 225 51 0,00 0,00 0,00

contractate/garantate de administraţile publice locale

7

Transferuri curente (rd.227+228) 226 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţa 227 51.01.14 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asiste 228 51.01.15 0,00

Din total capitol: 229 0,00 230 56.02.06 0,00 0,00 0,00 231 56.02.07 0,00 232 0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONAL 233 59.02 16.234,40 16.234,40 0,00 Aparare (rd.246) 234 60.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.236+237) 235 01 0,00 0,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 236 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 237 20 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.239) 238 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.240) 239 71 0,00 0,00 0,00

Active fixe (rd.241 la 244) 240 71.01 0,00 0,00 0,00 Construcţii 241 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 242 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 243 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 244 71.01.30 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 245 0,00 Aparare nationala 246 60.02.02 0,00 0,00 0,00

247 0,00

Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) 248 61.02 16.234,40 16.234,40 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251) 249 01 13.746,40 13.746,40 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250 10 7.546,40 7.546,40 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 251 20 6.200,00 6.200,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253) 252 70 2.488,00 2.488,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254) 253 71 2.488,00 2.488,00 0,00

Active fixe(rd.255 la 258) 254 71.01 2.488,00 2.488,00 0,00 Construcţii 255 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 256 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 257 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 258 71.01.30 2.488,00 2.488,00 0,00

Din total capitol: 259 0,00 Ordine publica (rd.261) 260 61.02.03 15.477,20 15.477,20 0,00

Politie comunitara 261 61.02.03.04 15.477,20 15.477,20 0,00 Protectie civila 262 61.02.08 757,20 757,20 0,00

263 0,00

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea

8

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3040+328+36 264 64.02 312.385,56 330.202,56 17.817,00 Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302) 265 65.02 192.254,02 195.622,02 3.368,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278) 266 01 177.081,72 182.481,72 5.400,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 267 10 131.677,13 129.877,13 -1.800,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 268 20 31.886,85 39.086,85 7.200,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB 269 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.271) 270 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 271 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273) 272 55 40,00 40,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.274) 273 55.01 40,00 40,00 0,00

Alte transferuri curente interne 274 55.01.18 40,00 40,00 0,00 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.276) 275 57 12.916,74 12.916,74 0,00

Ajutoare sociale (rd.277) 276 57.02 12.916,74 12.916,74 0,00 Ajutoare sociale in natura 277 57.02.02 12.916,74 12.916,74 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280) 278 59 561,00 561,00 0,00 Burse 279 59.01 561,00 561,00 0,00 Asociaţii şi fundaţii 280 59.11 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282) 281 70 15.169,30 13.137,30 -2.032,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283) 282 71 15.169,30 13.137,30 -2.032,00

Active fixe(rd.284 la 287) 283 71.01 15.169,30 13.137,30 -2.032,00 Construcţii 284 71.01.01 15.169,30 13.137,30 -2.032,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 285 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 286 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 287 71.01.30 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 288 0,00 Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291) 289 65.02.03 97.367,17 95.789,17 -1.578,00

Învatamânt prescolar 290 65.02.03.01 26.251,87 25.613,87 -638,00 Învatamânt primar 291 65.02.03.02 71.115,30 70.175,30 -940,00

Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 94.886,85 99.832,85 4.946,00 Învatamânt secundar inferior 293 65.02.04.01 0,00 Învatamânt secundar superior 294 65.02.04.02 80.161,85 85.107,85 4.946,00 Invatamant profesional 295 65.02.04.03 14.725,00 14.725,00 0,00

Învatamânt postliceal 296 65.02.05 0,00 Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd. 298) 297 65.02.07 0,00 0,00 0,00

Învatamânt special 298 65.02.07.04 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie (rd.300+301) 299 65.02.11 0,00

Internate si cantine pentru elevi 300 65.02.11.03 0,00 Alte servicii auxiliare 301 65.02.11.30 0,00

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 302 65.02.50 0,00

9

303 0,00 Sanatate (rd.322+324) 304 66.02 9.203,29 8.931,49 -271,80 CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311) 305 01 6.243,29 6.243,29 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 306 10 1.421,79 1.421,79 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 20 4.821,50 4.821,50 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB 308 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.310) 309 51.01 0,00 0,00 0,00 Acţiuni de sănătate 310 51.01.03 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312) 311 57 0,00 0,00 0,00 Ajutoare sociale (rd.313) 312 57.02 0,00 0,00 0,00

Ajutoare sociale in natura 313 57.02.02 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315) 314 70 2.960,00 2.688,20 -271,80 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316) 315 71 2.960,00 2.688,20 -271,80

Active fixe(rd.317 la 320) 316 71.01 2.960,00 2.688,20 -271,80 Construcţii 317 71.01.01 2.960,00 2.688,20 -271,80 Maşini, echipamente si mijloace de transport 318 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 319 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 320 71.01.30 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 321 0,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 7.210,00 6.938,20 -271,80

Spitale generale 323 66.02.06.01 7.210,00 6.938,20 -271,80 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 66.02.50 1.993,29 1.993,29 0,00

Crese 325 66.02.50.03 1.993,29 1.993,29 0,00 Alte institutii si actiuni sanitare 326 66.02.50.50 0,00 0,00 0,00

327 0,00 Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365) 328 67.02 59.686,39 73.485,19 13.798,80 CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+348) 329 01 54.218,40 64.040,40 9.822,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 10 11.764,70 12.264,70 500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 331 20 42.453,70 51.775,70 9.322,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB 332 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.334) 333 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 334 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336) 335 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.337) 336 55.01 0,00 0,00 0,00

Alte transferuri curente interne 337 55.01.18 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341) 338 59 0,00 0,00 0,00

Asociaţii şi fundaţii 339 59.11 0,00 Susţinerea cultelor 340 59.12 0,00

10

Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 341 59.15 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) 342 70 5.467,99 9.444,79 3.976,80 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344) 343 71 5.467,99 9.444,79 3.976,80

Active fixe (rd.345 la 348) 344 71.01 5.467,99 9.444,79 3.976,80 Construcţii 345 71.01.01 1.402,65 1.674,45 271,80 Maşini, echipamente si mijloace de transport 346 71.01.02 304,00 304,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 347 71.01.03 968,00 1.303,00 335,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 348 71.01.30 2.793,34 6.163,34 3.370,00

Din total capitol: 349 0,00 Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 18.850,14 23.377,14 4.527,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 351 67.02.03.02 0,00 Muzee 352 67.02.03.03 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 353 67.02.03.04 13.674,34 17.879,34 4.205,00 Scoli populare de arta si meserii 354 67.02.03.05 0,00 Case de cultura 355 67.02.03.06 5.175,80 5.497,80 322,00 Camine culturale 356 67.02.03.07 0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 357 67.02.03.08 0,00 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 358 67.02.03.12 0,00 Alte servicii culturale 359 67.02.03.30 0,00

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 360 67.02.05 35.848,60 44.848,60 9.000,00 Sport 361 67.02.05.01 1.740,00 10.740,00 9.000,00 Tineret 362 67.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 363 67.02.05.03 34.108,60 34.108,60 0,00

Servicii religioase 364 67.02.06 430,00 430,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 365 67.02.50 4.557,65 4.829,45 271,80

366 0,00 Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+397+400) 367 68.02 51.241,86 52.163,86 922,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382) 368 01 50.464,36 51.386,36 922,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 369 10 21.115,51 21.548,51 433,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 370 20 9.808,03 10.175,78 367,75 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB 371 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.373) 372 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 373 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375) 374 55 300,00 300,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.376 la 378) 375 55.01 300,00 300,00 0,00

Programe cu finanţare rambursabilă 376 55.01.03 300,00 300,00 0,00 Programe PHARE 377 55.01.08 0,00

11

Alte transferuri curente interne 378 55.01.18 0,00 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380) 379 57 19.240,82 19.362,07 121,25

Ajutoare sociale (rd.381) 380 57.02 19.240,82 19.362,07 121,25 Ajutoare sociale in numerar 381 57.02.01 19.240,82 19.362,07 121,25 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 0,00 0,00 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383) 382 59 0,00 0,00 0,00 Asociaţii şi fundaţii 383 59.11 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385) 384 70 777,50 777,50 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386) 385 71 777,50 777,50 0,00

Active fixe(rd.387 la 390) 386 71.01 777,50 777,50 0,00 Construcţii 387 71.01.01 300,00 300,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 388 71.01.02 22,00 22,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 389 71.01.03 140,00 140,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 390 71.01.30 315,50 315,50 0,00

Din total capitol: 391 0,00 Asistenta acordata persoanelor in varsta 392 68.02.04 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 393 68.02.05 3.194,00 3.194,00 0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 394 68.02.05.02 3.194,00 3.194,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 395 68.02.06 5.809,61 5.809,61 0,00 Ajutoare pentru locuinte 396 68.02.10 0,00 Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 397 68.02.15 36.698,43 37.620,43 922,00

Ajutor social 398 68.02.15.01 34.294,45 35.216,45 922,00 Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 2.403,98 2.403,98 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 400 68.02.50 5.539,82 5.539,82 0,00 401 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDI 402 69.02 112.684,39 115.147,39 2.463,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4355 la 437 403 70.02 96.522,39 98.948,39 2.426,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410) 404 01 48.297,41 48.297,41 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 405 10 5.624,27 5.624,27 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 406 20 42.673,14 42.673,14 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB 407 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.409) 408 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 409 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411) 410 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.412+413) 411 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale c 412 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 413 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421) 414 70 39.057,22 41.483,22 2.426,00

12

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416) 415 71 39.057,22 41.483,22 2.426,00 Active fixe (rd.417 la 420) 416 71.01 39.057,22 41.483,22 2.426,00

Construcţii 417 71.01.01 7.973,61 7.973,61 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 418 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 419 71.01.03 11,30 11,30 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 420 71.01.30 31.072,31 33.498,31 2.426,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422) 421 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.423) 422 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 423 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425) 424 79 9.167,76 9.167,76 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427) 425 81 9.167,76 9.167,76 0,00

Rambursari de credite externe 426 81.01 5.567,76 5.567,76 0,00 Rambursari de credite interne 427 81.02 3.600,00 3.600,00 0,00

Din total capitol: 428 0,00 Locuinte (rd.430+431) 429 70.02.03 14.253,88 14.253,88 0,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte 430 70.02.03.01 1.661,11 1.661,11 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 431 70.02.03.30 12.592,77 12.592,77 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434) 432 70.02.05 27.994,44 27.995,44 1,00 Alimentare cu apa 433 70.02.05.01 27.994,44 27.995,44 1,00 Amenajari hidrotehnice 434 70.02.05.02 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 435 70.02.06 10.965,00 10.965,00 0,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 436 70.02.07 30,00 30,00 0,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 437 70.02.50 43.279,07 45.704,07 2.425,00

438 0,00

Protectia mediului (rd.466+469) 439 74.02 16.162,00 16.199,00 37,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446) 440 01 15.392,00 15.392,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 441 10 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 442 20 15.392,00 15.392,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB 443 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.445) 444 51.01 0,00 0,00 0,00

Transferuri către instituţii publice 445 51.01.01 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447) 446 55 0,00 0,00 0,00

A. Transferuri interne. (rd.448 la 450) 447 55.01 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE 448 55.01.08 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale c 449 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 450 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458) 451 70 770,00 807,00 37,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453) 452 71 770,00 807,00 37,00

Active fixe (rd.454 la 457) 453 71.01 770,00 807,00 37,00

13

Construcţii 454 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 455 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 456 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 457 71.01.30 770,00 807,00 37,00

Din total capitol: 465 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 15.862,00 15.899,00 37,00

Salubritate 467 74.02.05.01 8.935,00 8.972,00 37,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 468 74.02.05.02 6.927,00 6.927,00 0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 469 74.02.06 300,00 300,00 0,00 470 0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+534+566) 471 79.02 156.267,88 158.829,88 2.562,00 Combustibili si energie (rd.514 la 516) 494 81.02 55.007,03 57.569,03 2.562,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503) 495 01 50.598,00 53.160,00 2.562,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 496 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 497 20 0,00 0,00 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.499) 498 40 50.598,00 53.160,00 2.562,00

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 499 40.03 50.598,00 53.160,00 2.562,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB 500 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.502) 501 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 502 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504) 503 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne (rd.505) 504 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale c 505 55.01.12 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507) 506 70 4.409,03 4.409,03 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508) 507 71 4.409,03 4.409,03 0,00

Active fixe(rd.509 la 512) 508 71.01 4.409,03 4.409,03 0,00 Construcţii 509 71.01.01 4.219,03 4.219,03 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 510 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 511 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 512 71.01.30 190,00 190,00 0,00

Din total capitol: 513 0,00 Energie termica 514 81.02.06 55.007,03 57.569,03 2.562,00 Alti combustibili 515 81.02.07 0,00 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 516 81.02.50 0,00

517 0,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.530) 518 83.02 433,00 433,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521) 519 01 433,00 433,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 520 10 265,00 265,00 0,00

14

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 521 20 168,00 168,00 0,00 Agricultura (rd.531+532) 530 83.02.03 433,00 433,00 0,00

Protectia plantelor si carantina fitosanitara 531 83.02.03.03 433,00 433,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 532 83.02.03.30 0,00

533 0,00 Transporturi (rd.558+562+564) 534 84.02 100.827,85 100.827,85 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543) 535 01 76.000,00 76.000,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 536 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 537 20 46.000,00 46.000,00 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.539) 538 40 30.000,00 30.000,00 0,00

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 539 40.03 30.000,00 30.000,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB 540 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.542) 541 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 542 51,01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544) 543 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.545+5460) 544 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale c 545 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 546 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554) 547 70 24.827,85 24.827,85 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549 548 71 24.827,85 24.827,85 0,00

Active fixe RD. 558 la 553) 549 71.01 24.827,85 24.827,85 0,00 Construcţii 550 71.01.01 19.827,85 19.827,85 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 551 71.01.02 5.000,00 5.000,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 552 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 553 71.01.30 0,00 0,00 0,00

Transport rutier (rd.559 la 561) 558 84.02.03 95.827,85 95.827,85 0,00 Drumuri si poduri 559 84.02.03.01 0,00 Transport în comun 560 84.02.03.02 37.224,00 37.224,00 0,00 Strazi 561 84.02.03.03 58.603,85 58.603,85 0,00

Transport aerian (rd.563) 562 84.02.06 0,00 0,00 0,00 Aviatia civila 563 84.02.06.02 0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 564 84.02.50 5.000,00 5.000,00 0,00 565 0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 596 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 597 97.02 0,00 EXCEDENT 598 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 599 99.02 0,00

15

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu

DIRECTOR ECONOMIC,

16

Atasament: Anexa_5.pdf

3

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială :Municipiul Timisoara Formular:

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE ŞI INTERNE PE ANUL 2008

- mii RON -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Total An

CREDITE EXTERNE SI INTERNE - TOTAL (rd.11+201) 1 139.999,90 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.12+202) 2 70 140.271,70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.13+203) 3 71 140.271,70

Active fixe (rd.14+203) 4 71.01 140.271,70 Construcţii 5 71.01.01 136.275,70 Maşini, echipamente si mijloace de transport 6 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 7 71.01.03 2.500,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 8 71.01.30 1.496,00

200 CREDITE INTERNE (rd210+221+236+250+271+286+307+322+340+3 201 139.999,90 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.211+222+237+251+272+287+308+323+ 202 70 140.271,70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.212+223+238+252+273+288+309+ 203 71 140.271,70

Active fixe (rd.213+224+239+253+274+289+310+325+343+357+369 204 71.01 140.271,70 Construcţii 205 71.01.01 136.275,70 Maşini, echipamente si mijloace de transport 206 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 207 71.01.03 2.500,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 208 71.01.30 1.496,00

209 Autoritati publice si actiuni externe (rd.219) 210 51.07 700,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.212) 211 70 700,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.213) 212 71 700,00

Active fixe (rd.214+..+217) 213 71.01 700,00 Construcţii 214 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 215 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 216 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 217 71.01.30 700,00

Din total capitol: 218 Autorităţi executive si legislative 219 51.07.01 700,00

220 Ordine publica si siguranta nationala(rd245+247) 236 61,07 796,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.238) 237 70 796,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.239) 238 71 796,00

Active fixe(rd.240 la 243) 239 71.01 796,00

131/03131/03

Construcţii 240 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 241 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 242 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 243 71.01.30 796,00

Din total capitol: 244 Ordine publica (rd.261) 245 61.02.03 796,00

Politie comunitara 246 61.02.03.04 796,00 Protectie civila 247 61.07.08 0,00

248 249

Invatamant (rd.259+262+266+267+269) 250 65,07 550,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.252) 251 70 550,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.253) 252 71 550,00

Active fixe (rd.254+..+257) 253 71.01 550,00 Construcţii 254 71.01.01 550,00

Învatamânt prescolar si primar (rd.260+261) 259 65.07.03 0,00 Învatamânt prescolar 260 65.07.03.01 0,00 Învatamânt primar 261 65.07.03.02 0,00

Învatamânt secundar (rd.263 la 265) 262 65.07.04 550,00 Învatamânt secundar inferior 263 65.07.04.01 0,00 Învatamânt secundar superior 264 65.07.04.02 550,00

Sanatate (rd.280+282) 271 66.07 81.171,80 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.273) 272 70 81.171,80 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.274) 273 71 81.171,80

Active fixe (rd.275+..+278) 274 71.01 81.171,80 Construcţii 275 71.01.01 81.171,80

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.281) 280 66.07.06 81.171,80 Spitale generale 281 66.07.06.01 81.171,80

Cultura, recreere si religie (rd.295+305) 286 67.07 1.950,20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.288) 287 70 2.222,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.289) 288 71 2.222,00

Active fixe (rd.290+..+293) 289 71.01 2.222,00 Construcţii 290 71.01.01 1.722,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 291 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 292 71.01.03 500,00

Servicii recreative si sportive 67.07.05 1.922,00 Sport 67.02.05.01 432,00 Tineret 67.02.05.02 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 1.490,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 305 67.07.50 28,20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.331+334+337+338) 322 70.07 17.965,44 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.324) 323 70 17.965,44

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.325) 324 71 17.965,44 Active fixe(rd.326+..+329) 325 71.01 17.965,44

Construcţii 326 71.01.01 17.965,44 Locuinte (rd.322+323) 331 70.07.03 52,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte 332 70.07.03.01 52,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 333 70.07.03.30 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.335+336) 334 70.07.05 12.983,44 Alimentare cu apa 335 70.07.05.01 12.983,44 Amenajari hidrotehnice 336 70.07.05.02 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 337 70.07.06 4.930,00 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.363) 354 80.07 11.891,05 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.356) 355 70 11.891,05 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.357) 356 71 11.891,05

Active fixe (rd.358+..+361) 357 71.01 11.891,05 Construcţii 358 71.01.01 11.891,05

Acţ şiuni generale, economice i comerciale (rd.364) 363 80.07.01 11.891,05

Prevenire si combatere inundatii si ingheturi 364 80.07.01.06 11.891,05 Transporturi (rd.375+378+381) 380 84.07 24.975,41 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.368) 381 70 24.975,41 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.369) 382 71 24.975,41

Active fixe (rd.370+..+373) 383 71.01 24.975,41 Construcţii 384 71.01.01 22.975,41 Maşini, echipamente si mijloace de transport 385 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 386 71.01.03 2.000,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 387 71.01.30 0,00

Din total capitol: 388 Transport rutier (rd.376 la 378) 389 84.07.03 24.975,41

Drumuri si poduri 390 84.07.03.01 0,00 Transport în comun 391 84.07.03.02 5.495,00 Strazi 392 84.07.03.03 19.480,41

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 397 96.07 0,00 DEFICIT 398 99.07

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.ing Gheorghe Ciuhandu

  • Anexa_5

Atasament: Referat_rectificare_buget.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT

DIRECTIA ECONOMICA P R I M A R SERVICIUL BUGET INVESTITII Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr. SC 2008 - 16339/17.07.2008

AVIZAT VICEPRIMAR

GRINDEANU SORIN

R E F E R A T

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2008

Avand in vedere :

- Adresa nr. 14499/14.07.2008 a Directiei fiscale a Municipiului Timisoara privind suplimentarea bugetului cu suma de 1.728,73 mii lei, cap. 51.02.01.03.01 Autoritati executive din care la cheltuieli curente suma de 1.594,26 mii lei, iar la cheltuieli capital suma de 134,47 mii lei;

- Adresa nr. FH/17.07.2008 a Directiei de Evidenta a Persoanelor, cap. 54.02.10 privind suplimentarea bugetului cu suma de 2.170,90 mii lei ca urmare a faptului ca nu au fost asigurate sursele la bugetul initial conform celor solicitate si datorita cresterii preturilor la utilitati;

- Adresa nr. 360/01.07.2008 a Directiei Regionale de Statistica privind alocarea de surse privind cotizatia Municipiului Timisoara in suma de 93,70 mii lei, cap. 54.02.50;

- Adresa nr. FN/17.07.2008 a Centrului Directiei Patrimoniu privind redistribuirea de surse cheltuieli capital intre unitatile de invatamant la Centrul Bugetar Gradinite cap. 65.02.03 „Invatamant prescolar”;

- Adresa nr. 908/13.06.2008 a Liceului „Grigore Moisil” Timisoara privind suplimentarea cheltuielilor curente cu suma de 5.200 mii lei ca urmare a cresterii preturilor la utilitati (gaz, energie, apa,s.a.), cap. 65.02.04.02;

- Adresa nr. 1717/14.07.2008 a Teatrului de Stat Csiky Gergel privind rectificarea bugetului la cheltuieli personal trim. IV cu suma de 500 mii lei;

- Adresa nr. 14741/01.07.2008 a Filarmonicii Banatul privind suplimentarea cheltuielilor de capital cu suma de 2.570 mii lei pentru lucrari de reabilitare a imobilului „Sala Capitol”, subcap. 67.02.03.04;

- Adresa nr. 739/07.07.2008 a Casei de Cultura privind suplimentarea bugetului cu suma de 322 mii lei, subcap. 67.02.03.06;

- Adresa nr. 13159/16.06.2008 a Directiei de Comunicare privind activitatea de sport suplimentara cu suma de 9.000 mii lei si renuntarea la 500 mii lei privind achizitionarea a 6 ecrane LED cuprinse in bugetul initial „67.02.05.01”;

- Adresa nr. 2038/27.06.2008 si 1831/10.06.2008 a Directiei de Asistenta Sociala Comunitara privind suplimentarea bugetului cu suma 922 mii lei;

- Adresa nr. 447/01.07.2008 a Cantinei de Ajutor social privind rectificarea articolelor bugetare influenta „0”;

- Adresa nr. 13596/19.06.2008 privind rectificarea cap. 70.02.50 respectiv suplimentarea cu suma de 5.800 lei pentru achizitie imobil situat in Timisoara 16 Decembrie 1989, nr. 27;

- Adresa nr. 7634/07.07.2008 a S.C. Colterm SA Timisoara privind suplimentarea subventiilor pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibilii utilizati cu suma de 2.562 mii lei conform Ordin MIRA 534/03.07.2008; De asemenea, tinand cont de adresa Serviciului Investitii din cadrul Directiei Dezvoltare privind modificarile cheltuielilor de capital conform referatului nr. FN……../Directia Fiscala: SC 16003/15.07.2008 Directia Edilitara- Birou Hidrotehnic SC 15943/15.07.2008 Directia Patrimoniu : 9696/DP/09.05.2008 Aquatim SC 013331/17.06.2008 RATT; 166/18.04.2008 Cntrul Gradinite; 14745/01.07.2008 Directia Mediu; 12682/11.06.2008 Directia Edilitara – Serviciul Salubrizare; SC 014692/30.06.2008 Teatrul German; FN/17.07.2008 Directia Patrimoniu; SC 14639/30.06.2008 Directia Dezvoltare; SC13159/16.06.2008 Directia Comunicare; SC 14652/30.06.2008 Directia Edilitara – Birou Hidrotehnic; SC 87/01.07.2008 Filarmonica Banatul; SC 147771 Directia Dezvoltare; SC 14580/30.06.2008 Directia Drmuri si Transporturi; SC 14894/02.07.2008 Directia Patrimoniu; SC 10280/30.05.2008 Resurse Umane; SC 14787/30.06.2008 Directia Patrimoniu; SC14779/01.07.2008 Directia Asistenta Sociala; SC 14465/27.06.2008 Gradina Zoo; SC 611/01.07.2008 Directia Edilitara, Serviciul Energetic; In urma adresei nr. SC 2008 – 015714/10.07.2008 a DGFP Timis se diminueaza sursa 11.02.02 „sume defalcate din TVA pentru finantare invatamant cu suma de 1.800 mii lei ca urmare a redistribuirii fondurilor intre unitatile administrativ terotoriale ale judetului. Prin adresa nr. SC 2008 – 16338/17.07.2008 a Directiei Patrimoniu se suplimenteaza veniturile proprii ale bugetului local la pozitia „venituri din vanzari bunuri domeniu privat” cu suma de 12.600 mii lei. De asemenea, in urma analizei executiei de casa a bugetului local la 30.06.2008 s-a constatat o incasare suplimentara a veniturilor la 6 luni fata de prevederi rezultand astfel o suplimentare a veniturilor cu suma de 8.734,93 mii lei/ impozit pe venit 03.02=2.158 mii lei; cote defalcate imp. pe venit 04.02=376,93 mii lei; impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02=2.300 mii lei; venituri din dividente 30.02.08=3.900 mii lei) Astfel Serviciul Buget proprune rectificarea bugetului dupa cum urmeaza, rezultand urmatoarele influente:

Nr.crt. Denumire indicatori Buget rectificat aprilie 2008

Buget rectificat iulie 2008

Influente

1 Veniturile din care: 700.219,15 722.331,87 22.112,72 2 Venituri proprii 528.375,15 549.710,08 21.334,93 3 Subventii de la

bugetul de stat 19.785,09 22.362,88 2.577,79

4 Sume defalcate din TVA

151.635,13 149.835,13 -1800.00

5 Total cheltuieli din care:

700.219,15 722.331,87 22.112,72

6 Autoritati executive 61.893,73 61.752,55 -141,18 7 Alte servicii generale 19.821,37 19.233,27 -588,10 8 Invatamant 192.254,02 195.622,02 3.368 9 Sanatate 9.203,29 8.931,49 -271,80 10 Cultura si religie 59.686,39 73.485,19 13.798,80 11 Asigurari si asistenta

sociala 51.241,86 52.163,86 922

12 Locuinte,servicii,dezv publica

96.522,39 98.948,39 2.426

13 Protectia mediului 16.162 16.199 37 14 Combustibil si

energie 55.007,03 57.569,03 2.562

In conformitate cu legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale art. 19 si art. 45 alin. 1 si 2 precul si Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala /actualizata/art.36, alin. 4, lit. „a” si art. 45 alin. 2si art. 63 alin. 1, lit. „c” si alin. 4 lit. „a” si „b”, Legea nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008, Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice, propune modoficarea la:

- Anexa nr. 1 – bugetul local pe anul 2008. - Anexa nr. 2 – lista de investitii pe anul 2008. - Anexa nr. 3 - venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetlui local pe anul 2008. - Anexa nr. 4 – bugetul fondurilorr externe nerambursabile anul 2008. - Anexa nr. 5 – bugetul creditelor interne anul 2008.

Astfel se rectifica si completeaza anexa nr. privind programul de investitii al HCL nr. 183/22.04.2008

DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET SMARANDA HARACICU MUNTEANU MIREL FLORIN

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Anexa_2.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA NR. SC 2008 -16339/17.07.2008 Dr.Ing.Gheorghe CIUHANDU

PROGRAM INVESTITII 2008 RECTIFICARE 3 MII LEI

2008 2008 2008 2008 2008 2008 TOTAL GENERAL 280.027,70 139.999,90 32.364,44 1.493,39 118,61 106.051,36 LUCRARI IN CONTINUARE - A 94.936,34 53.769,20 22.093,38 882,00 118,61 18.073,15 LUCRARI NOI - B 133.715,60 81.707,50 8.738,56 611,39 0,00 42.658,15 DOTARI INDEPENDENTE SI ALTE INV. - C 51.375,76 4.523,20 1.532,50 0,00 0,00 45.320,06 TOTAL GENERAL 280.027,70 139.999,90 32.364,44 1.493,39 118,61 106.051,36 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 7.124,97 700,00 1.852,00 0,00 0,00 4.572,97 TOTAL, din care : Construcţii 2.117,00 700,00 1.417,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 2.574,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2.574,97 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 2.433,00 0,00 435,00 0,00 0,00 1.998,00 51.02.01.03 Autorităţi executive 7.124,97 700,00 1.852,00 0,00 0,00 4.572,97 51.02.01.03. Autoritati executive PMT 6.379,50 700,00 1.852,00 0,00 0,00 3.827,50 A.Lucrări în continuare 2.117,00 700,00 1.417,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare spaţii PMT (corp II si sediu Banc Post), HCL 103/2007 2.117,00 700,00 1.417,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 4.262,50 0,00 435,00 0,00 0,00 3.827,50 Dotări independente 1.829,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.829,50 Dotări Primărie 1.829,50 1.829,50 Studii şi proiecte 2.433,00 0,00 435,00 0,00 0,00 1.998,00 SF +PT. Expertiză reparaţii capitale reabilitare corp clădire V.Alecsandri nr.1 180,00 135,00 45,00 SF+PT + reexpertiza reabilitare imobil P-ta Libertatii nr.1 300,00 300,00 0,00 SF+Reamenajare Vila Bistra (compartimentări, centrală proprie, instalaţii) 150,00 150,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT 1.000,00 1.000,00 Utilitati amenajare spatii PMT + Corp II Sediu Banc Post 200,00 200,00 Studiu privind planificarea investitiilor si software generare proiecte 100,00 100,00 Stema oficiala a municipiului Timisoara 3,00 3,00 Spor putere instalatie electrica Sediu PMT 500,00 500,00 Dotari directia fiscala 745,47 745,47 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

2.915,50 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.415,50 Total, din care: Construcţii 2.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 415,50 0,00 0,00 0,00 0,00 415,50 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a populaţiei 2.915,50 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.415,50

APROBAT PRIMAR

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

1

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

A.Lucrări în continuare 2.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 2.500,00 1.500,00 1.000,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente si alte investiţii 415,50 0,00 0,00 0,00 0,00 415,50 Dotări independente 415,50 0,00 0,00 0,00 0,00 415,50 Dotări 415,50 415,50 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 3.488,00 796,00 204,00 0,00 0,00 2.488,00 Total, din care: Construcţii 1.260,00 796,00 204,00 0,00 0,00 260,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 61.02.03.Ordine publică 3.488,00 796,00 204,00 0,00 0,00 2.488,00 61.02.03.04 Poliţie comunitară 2.988,00 796,00 204,00 0,00 0,00 1.988,00 A. Lucrări în continuare 1.260,00 796,00 204,00 0,00 0,00 260,00 Amenajare sediu politia comunitara, HCL111/2006 1.260,00 796,00 204,00 260,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728,00 Dotări independente 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Dotari diverse 1.500,00 1.500,00 Studii şi proiecte 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 Proiect +SF Politia comunitara zona Fratelia HCL 284/2008 28,00 28,00 Proiect +SF Politia comunitara zona Freidorf 100,00 100,00 Proiect +SF Politia comunitara zona Mehala 100,00 100,00 61.02.05. Protecţie Civilă 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Dotări independente 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Dotări 500,00 500,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Capitolul 65.02 Învăţământ 14.215,30 550,00 528,00 0,00 0,00 13.137,30 Total, din care: Construcţii 10.430,30 550,00 528,00 0,00 0,00 9.352,30 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 2.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844,00 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 4.302,30 0,00 528,00 0,00 0,00 3.774,30 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 2.452,00 0,00 528,00 0,00 0,00 1.924,00 A. Lucrări în continuare 644,00 0,00 528,00 0,00 0,00 116,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică Grăd. PN 7, HCL 429/2002 22,00 22,00 0,00

2

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN19, HCL 415/2002,HCL 279/2008 112,00 50,00 62,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN5, HCL 416/2002 56,00 56,00 0,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP45, HCL 422/2002, HCL 278/2008 221,00 200,00 21,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP30, HCL 424/2002 200,00 200,00 0,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN15, HCL 523/2006 25,00 25,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP7, HCL 524/2006 8,00 8,00 B. Lucrări noi 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,00 Mansardare gradinita PS1, HCL 236/2008 17,00 17,00 Mansardare gradinita PP20, HCL 278/2007 87,00 87,00 Mansardare gradinita PP14, HCL174/2007 100,00 100,00 Extindere si reabilitare Gradinita PP. 12, HCL 431/2007 620,00 620,00 Reparatii capitale gradinita PP31 ,HG 1285/2007, HCL 446/2007 40,00 40,00 Extindere gradinita PP 22, HCL 433/2007 100,00 100,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844,00 Dotări independente 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 Achiziţie plită gaz PP 48, PP11, PP3,PP30 160,00 160,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 100,00 100,00 Studii şi proiecte 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,00 Proiect SF instal.PP.23 0,00 0,00 SF+ PT rep.capitale clădire PN.5 0,00 0,00 SF+ PT extindere corp gradinita PP 29 0,00 0,00 SF extindere cladire PP26 0,00 0,00 SF mansardare PN 16 150,00 150,00 SF extindere spalatorie PP32 80,00 80,00 SF extindere gradinita PP33 0,00 0,00 SF +PT Bransament gaz PP7 35,00 35,00 SF +PT Bransament gaz Gradinita PN 18 50,00 50,00 SF +PT Bransament gaz Gradinita PP 48 50,00 50,00 SF+ PT Amenajare spatiu invatamant la cladirea din str. P.Stefu 169,00 169,00 SF+PT Consolidare gradinita PP1 50,00 50,00 65.02.03.02 Învăţământ primar 1.850,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,30 A.Lucrări în continuare 60,30 0,00 0,00 0,00 0,00 60,30 Reparatii capitale Sc. Generala nr. 4, HG 94/2008 25,00 25,00 Amenajare vestiar Scoala generala 24 , HCL 435/2005 35,30 35,30 B. Lucrări noi 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 Extindere branşament gaz +CT (corp J.Moor) gen 4, HCL 527/2006 150,00 150,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 19, HCL 526/2006 115,00 115,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 6 (corp Generala 29), HCL 529/2006, HCL 277/2008 87,00 87,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 22, HCL 525/2006 182,00 182,00

3

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

Extindere branşament gaz +CT Gen 11, HCL 530/2006 88,00 88,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 29, HCL 528/2006 8,00 8,00 Reabilitare Sc. Generala nr. 27, HG 94/2008,HG 370/2008 250,00 250,00 Constructii sala sport generala nr.1, HCL 432/2007 200,00 200,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,00 Dotări independente 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 100,00 100,00 Studii şi proiecte 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00 Constr.sală sport Gen.15 25,00 25,00 Mansardă Gen.15 50,00 50,00 Rep.capitale c-ţii,igieniz.Gen.29 50,00 50,00 Reabilitare corp Ghe. Doja - Generala 22 50,00 50,00 Reabilitare corp Balcescu- Generala 22 50,00 50,00 SF+PT Bransament gaz+ CT corp A. Movila , Generala 19 0,00 0,00 SF Reparatie capitala corp B+C cu tamplarie PVC Generala 14 50,00 50,00 SF Reabilitare corp anexa Sc. Generala 16 50,00 50,00 SF+PT Bransament gaz Generala 15 50,00 50,00 SF+expertiza Generala 7 85,00 85,00 SF+PT Bransament gaz Generala 7 50,00 50,00 SF+PT Bransament gaz Generala 4 0,00 0,00 SF+PT Reabilitare c-tii si instalatii Generala 24

100,00 100,00 65.02.04 Învăţământ secundar 9.913,00 550,00 0,00 0,00 0,00 9.363,00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior

9.913,00 550,00 0,00 0,00 0,00 9.363,00 A. Lucrări în continuare 2.278,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 Reparatii capitale Liceul G.Moisil, HG300, 617/2007, HCL 446/2007 240,00 240,00 Reparatii capitale Liceul E.Ungureanu HG300/2007(corp Asanesti) 280,00 280,00 Reabilitare Colegiul National de Arta I. Vidu HGR 919/2007 25,00 25,00 Reparatii capitale Lic Agricol, HG 300/2007, HCL 446/2007 50,00 50,00 0,00 Restaurare si consolidare cabinet silvicultura Grup Scolar Silvic, HGR 1285/2007, HCL 33/2007 200,00 200,00 Reparatii capitale Liceul Pedagogic C.Silva, HG 94/2008 126,00 126,00 Reparatii utilitati Colegiul Economic F.S.Nitti , HG 94/2008 215,00 215,00 Reparatii capitale/reabilitare Lic Bartok Bela, HG 94/2008,HGR 370/2008 1.142,00 1.142,00 B. Lucrări noi 5.404,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4.904,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş, HCL 434/2005 350,00 350,00 0,00 Amenajare campus scolar la Scoala generala 9,

pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 1.750,00 1.750,00

4

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

Branşament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul, HCL 427/2002 150,00 150,00 0,00 PT+ Extindere spatii liceul V. Tepes , HCL331/2007 250,00 250,00 Reabilitare cladire Liceul Calderon (Banca Mondiala) 600,00 600,00 Reabilitare Liceul Lenau (Banca Mondiala) 554,00 554,00 Reabilitare cladire C.D.Loga (Banca Mondiala)

300,00 300,00 Reabilitare Grup Scolar Silvic HGR 370/2008 200,00 200,00 Reabilitare Grup Scolar CFR HGR 370/2008 300,00 300,00 Reabilitare si dotari investitionale Colegiul Tehnic de Vest HGR 370/2008 550,00 550,00 Utilitati si reparatii grupuri sanitare la Colegiul Tehnic Coanda, HG 1285/2007 400,00 400,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.231,00 Dotări independente 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581,00 Achizitie si montaj centrala termica Liceul Agricol, HCL 531/2006 381,00 381,00 Achiziţie si montaj plite 100,00 100,00 Achizitie si montaj rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 100,00 100,00 Studii şi proiecte 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 Proiect utiliz.gaz plită+ renomin. consumat.I.Vidu 0,00 0,00 Proiect utilitati gaz plita GŞ-Ungureanu 0,00 0,00 Expertiza +SF Lic.E.Ungureanu (corp P-ta Huniade) 100,00 100,00 SF+ PT Rep.capitale reţele termice GŞ.Auto 100,00 100,00 SF+PT reabilitare Lic.I.Vidu 200,00 200,00 SF+PT Reabilitare Liceul W.Shakespeare 150,00 150,00 SF Campus scolar L.Rebreanu, HCL 434/2007

500,00 500,00 SF+PT Reabilitare sala sport +bazin de innot, liceul El.TIMIS 100,00 100,00 SF Extindere internat + amenajare spatii invatam. Liceul Lenau 150,00 150,00 SF+ PT Mansardare Liceul Lenau 200,00 200,00 SF+PT Reabiltare camin cantina Liceul Calderon 150,00 150,00 SF+PT bransament gaz Liceul energetic 0,00 0,00 SF+PT Bransament gaz Liceul H. Coanda 0,00 0,00 SF+PT Bransament gaz Liceul I.Mincu 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 84.410,00 81.171,80 550,00 0,00 0,00 2.688,20 66.02.06 Spitale 84.410,00 81.171,80 550,00 0,00 0,00 2.688,20 Total, din care: Construcţii 83.560,00 81.171,80 550,00 0,00 0,00 1.838,20 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 A. Lucrări în continuare 1.951,80 1.171,80 550,00 0,00 0,00 230,00 Branşament gaz+centrală termică şi abur Clinicile Noi, HCL 30/2004 230,00 230,00 Construcţie Centru MRF, HCL 54/2004 360,60 360,60 0,00 Mansardare secţie hematologie Clinicile Noi, HCL 173/2007 1.361,20 811,20 550,00 0,00

5

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

B. Lucrări noi 81.608,20 80.000,00 0,00 0,00 0,00 1.608,20 Reabilitare infrastructura sectia pneumologie Spitalul V. Babes, HCL 280/2007 839,40 839,40 PT + Executie extindere corp B sectia prematuri si laborator de explorari paraclinice Spitalul L..Turcanu 388,80 388,80 Bransament gaz+ centrală termica si abur spital V.Babeş, HCL 29/2004 380,00 380,00 Spitalul Clinic Municipal Nou 80.000,00 80.000,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rampe electromagnetice la unitati sanitare 0,00 0,00 Studii şi proiecte 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 SF + proiect fosă septică,st.epurare V.Babeş

150,00 150,00 SF+ proiect.pt.consolid.antiseism Sp.Ţurcanu

100,00 100,00 SF+ pr.Sp. Cl. Municipal - Spital.Maxilo-Faciale (expertizare şi reabilitare) 150,00 150,00 SF Spitalul Clinic Municipal Nou 100,00 100,00 SFpentru lucrari consolidare Spital de obstetrica si ginecologie Dumitru Popescu 100,00 100,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Lucrari Consolidare Spital de obstetrica si ginecologie Dumitru Popescu 250,00 250,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie

15.297,49 1.950,20 3.902,50 0,00 0,00 9.444,79 Total, din care: Construcţii 8.891,00 1.422,00 3.182,00 0,00 0,00 4.287,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 1.193,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193,34 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 3.363,15 28,20 120,50 0,00 0,00 3.214,45 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 5.301,49 28,20 120,50 0,00 0,00 5.152,79 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 3.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,00 Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 3.370,00 3.370,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.931,49 28,20 120,50 0,00 0,00 1.782,79 Dotări independente 1.083,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.083,34 Dotări Teatrul German 620,00 620,00 Dotari Teatrul Maghiar 335,00 335,00 Dotari Filarmonica 128,34 128,34 Studii şi proiecte 848,15 28,20 120,50 0,00 0,00 699,45 SF+ proiect Reabilitare constructie si instalatii Sala C-tin Jude (fosta Olimpia) 320,00 320,00 SF +expertiza Sala Capitol HCL 285/2008 68,15 68,15 0,00 SF+ PT Reabilitare Palatul Culturii HCL 286/2008 360,00 28,20 0,00 331,80 SF+proiect Reabilitare complex Bega HCL 283/2008 100,00 52,35 47,65 67.02.03.07 Casa de cultură 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 Dotări independente 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 Dotări independente 110,00 110,00 Studii şi proiecte 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 Drept de autor Manual de Istorie a Timisoarei 42,00 42,00 SF+PT Modernizare instalatie electrica Parcul Rozelor 20,00 20,00 67.02.05.01 Sport 2.400,00 432,00 1.968,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 2.400,00 432,00 1.968,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare Stadion Dan Paltinişan (Baza de Antrenament), HCL 83/2005 2.400,00 432,00 1.968,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 7.424,00 1.490,00 1.814,00 0,00 0,00 4.120,00 67.02.05.03.01 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement (Gradina Zoologica si Botanica) 1.850,00 500,00 600,00 0,00 0,00 750,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 B. Lucrări noi 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Reamenajare si modernizare Parcul Botanic, HCL 181, 430/2007 100,00 100,00 0,00 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007 500,00 500,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.250,00 500,00 0,00 0,00 0,00 750,00 Dotări independente 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Dotari 1.000,00 500,00 500,00 Studii şi proiecte 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 SF+PT Extindere si reamenajare Gradină Zoologică, etapa a- II- a 250,00 250,00 67.02.05.03.02 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 5.574,00 990,00 1.214,00 0,00 0,00 3.370,00 A. Lucrări în continuare 2.000,00 990,00 93,00 0,00 0,00 917,00 Amenajare parc zona Uzinei, HCL 74/2001, HCL 162/2008 750,00 490,00 93,00 167,00 Reamenajare si modernizare Parcul Poporului, HCL 499/2006 500,00 500,00 0,00 Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 73/2001, HCL 161/2008 750,00 750,00 B. Lucrări noi 1.121,00 0,00 1.121,00 0,00 0,00 0,00 Reamenajare si modernizare Parcul Rozelor, HCL 180/2007 105,00 105,00 0,00 Modernizare Parcul Justiţiei, HCL 485/2007 238,00 238,00 0,00 Modernizare Scuar Bihor, HCL489/2007 345,00 345,00 0,00 Modernizare Scuar Arcidava, HCL490/2007 273,00 273,00 0,00 Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail şi Gavril, HCL 487/2007 160,00 160,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotari 0,00 0,00 0,00

7

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

Studii şi proiecte 2.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453,00 SF-uri si PT-uri spatii verzi(scuaruri, parcuri, aliniamente, legea 24/2007) 363,00 363,00 Studiu geotehnic 35,00 35,00 Studii topografice 35,00 35,00 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Lamaitei 150,00 150,00 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Lacului 150,00 150,00 SF Reconstructia ecologica a baltii de pe str.

Kuncz (canalul Behela si canalele de legatura) 50,00 50,00 Studii geo-pedologice 30,00 30,00 Studii economice privind spatiile verzi si locuri

de joaca, parcari ecologice si zone de agrement 40,00 40,00 SF amenajare zona verde str. Ghe.Lazar- Closca 50,00 50,00 SF amenajare zona verde B-dul L. Rebreanu 50,00 50,00 SF amenajare zona verde B-dul I.B.Deleanu 50,00 50,00 SF amenajare zona verde str. Eternitatii 50,00 50,00 SF amenajare zona verde, zona Dambovita - I.Barac 50,00 50,00 SF+PT Amenajare Parcul Triade 100,00 100,00 SF+PT Amenajare zona verde str. Timocului 100,00 100,00 SF+PT Amenajare zona verde si de joaca str.Ardealului 100,00 100,00 SF+PT Modernizare Parcul Vasile Pârvan 100,00 100,00 SF+PT Modernizare Parcul Szekely Laszlo- Doina 100,00 100,00 SF+PT+Modernizare Parcul Ilsa-Mocioni 100,00 100,00 SF+PT+CS+DE Modernizarea spatiilor verzi de pe Cale Sagului 100,00 100,00 SF+PT+CS+DE Modernizare Parcul Zurich 100,00 100,00 Cadastrul verde si realizarea registrului spatii verzi 400,00 400,00 SF+PT Transformarea biomasei in materiale refolosibile 150,00 150,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 777,50 0,00 0,00 0,00 0,00 777,50 Total, din care: 0,00 Construcţii 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 377,50 0,00 0,00 0,00 0,00 377,50 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 677,50 0,00 0,00 0,00 0,00 677,50 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 677,50 0,00 0,00 0,00 0,00 677,50 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Centrul de zi pentru copii în cartierul Kuncz (contribuţia PMT) HCL 351/25.09.2007; HCL 27/2008 300,00 300,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 377,50 0,00 0,00 0,00 0,00 377,50

8

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

Dotări independente 277,50 0,00 0,00 0,00 0,00 277,50 Dotări 277,50 277,50 Studii şi proiecte 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Constructie centru de zi pentru persoane varstnice, str. A. Paunescu colt cu Stejarul, HCL 13/2007 100,00 100,00 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C Dotări independente şi alte investiţii 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotări independente 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotari 100,00 100,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 70.441,25 17.965,44 9.499,20 1.493,39 0,00 41.483,22 Total, din care: Construcţii 56.685,95 17.965,44 9.335,20 1.493,39 0,00 27.891,92 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 5.912,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5.912,30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7.843,00 0,00 164,00 0,00 0,00 7.679,00 70.02.03 Locuinţe 3.217,80 52,00 0,00 1.493,39 0,00 1.672,41 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 3.217,80 52,00 0,00 1.493,39 0,00 1.672,41 A.Lucrări în continuare 989,00 52,00 0,00 882,00 0,00 55,00 Achiziţie şi reabilitare cămin str.Ialomiţa nr 61B, HCL 146/2000 300,00 300,00 0,00 Amenajări exterioare zona Polonă 2, HCL 238/1999 532,00 532,00 0,00 Achizitie si reabilitare Camin nr.4 Str.Polona 2, HCL 147/2000 107,00 52,00 55,00 Zona de locuinte Steaua 3 (bloc 23,25,30A +B)

50,00 50,00 0,00 B. Lucrări noi 2.095,00 0,00 0,00 611,39 0,00 1.483,61 Consolidare imobil Sf. Gheorghe 4, HCL 267/2003 150,00 150,00 Locuinte sociale str. I.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.945,00 611,39 1.333,61 C. Dotări independente şi alte investiţii 133,80 0,00 0,00 0,00 0,00 133,80 Dotări independente 11,30 0,00 0,00 0,00 0,00 11,30 dotari independente 11,30 11,30 Studii şi proiecte 122,50 0,00 0,00 0,00 0,00 122,50 Expertize tehnice privind reducerea riscului seismic la locuinte OG 20/94/2007 22,50 22,50 SF+PT Construire locuinţe şi utilităţi Zona Ciarda Roşie 100,00 100,00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 27.311,14 12.983,44 8.335,20 0,00 0,00 5.992,50 70.02.05.01 Alimentări cu apă 27.311,14 12.983,44 8.335,20 0,00 0,00 5.992,50 A. Lucrări în continuare 13.628,58 11.775,94 1.317,64 0,00 0,00 535,00 Sistem major canal -cartier Ciarda Roşie, HCL158/2004 557,00 557,00 0,00

9

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

Sistem major canal Cartier Plopi, HCL198/2005 873,09 819,10 53,99 0,00

Sistem major canal -zona de locuinţe-str. Polonă, HCL199/2005 2.678,43 2.146,93 531,50 0,00 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei ,HCL 109/2006 2.800,00 2.400,00 0,00 400,00 Extindere reţea apa-canal- str. Mureş 160/7, HCL 434/2006 135,00 135,00 0,00 Extindere reţea apa-canal- str. Claude Debussy, HCL 435/2006 493,00 493,00 0,00 Extinderi reţele apă-canal – zona Ronaţ-Vest, HCL 608/2006 190,84 190,84 0,00 Extinderi reţele canal - zona Aluniş-Fratelia , HCL 603/2006 320,00 320,00 0,00 Extindere reţea canal - str. Grigore Antipa, HCL 606/2006 299,00 299,00 0,00 Extinderi reţele apă-canal - zona Muzicescu – Urseni, HCL 604/2006 910,00 910,00 0,00 Extinderi reţele apă-canal - zona Mehala- Basarabia, HCL 605/2006 428,82 428,82 0,00 Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi- Timireazev, HCL 600/2006 470,00 470,00 0,00 Sistem major canal Kuntz, HCL 199/2005 600,00 600,00 0,00 Sistem major canal Ghiroda II, HCL 109/2006

12,06 12,06 0,00 Extindere retea str. Rarau, HCL 440/2006 243,00 243,00 0,00 Extindere retea apa canal str. Muncii, HCL 601/2006 369,00 369,00 0,00 Extindere retea apa canal str. Corina Irineu, HCL 602/2006 172,91 172,91 0,00 Extindere retea apa str. Anina, HCL 609/2006 55,00 55,00 0,00 Extindere retea apa canal zona Trubaduri - Eroilor, HCL 610/2006 100,44 100,44 0,00 Extindere retea apa str. Luis Turcanu, HCL 429/2006 0,52 0,52 0,00 Extindere retea apa canal zona Dambovita - Lacului, HCL 607/2006 235,00 118,00 117,00 Extindere retea apa str. N.S. de Hateg, HCL 437/2006 44,90 44,90 0,00 Extindere retea canal str. Stephenson, HCL 430/2006 182,81 182,81 0,00 Extindere retea canal str. Cometei, HCL 439/2006 (partial) 93,41 93,41 0,00 Extindere apa canal str. M.Sadoveanu, HCL 438/2006 155,74 155,74 0,00 Extindere retea apa canal str. M.Neamtu, HCL 433/2006 203,52 203,52 0,00 Extindere retea canal str. Mircea cel Batran, HCL 431/2006 (partial) 136,70 136,70 0,00 Extindere retea apa strada Obreja, HCL 436/2006 89,06 89,06 0,00 Extidere retea canal str.Moise Dobosan, 428/2006 98,50 98,50 0,00 Extindere retea canal strada Ruderia, HCL 441/2006 287,21 287,21 0,00 Extindere retea apa- canal str.C.Prezan 120, HCL 432/2006 106,03 86,90 19,13 0,00

10

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

Extindere retea apa- canal Calea Martirilor HCL 488/2005 172,00 172,00 0,00 Extindere retea apa canal zona Campului I, HCL 483/2005 6,00 6,00 Extindere retea apa canal zona Campului II, HCL 59/2006 12,00 12,00 Alimentari cu apa - Fantani publice forate, HCL 200/2005 7,00 7,00 0,00 Extindere retea apa canal str. Marginii, HCL 163/2004 0,21 0,21 0,00 Alimentari cu apa - Fantani publice ornamentale, HCL 200/2005 90,38 90,38 0,00 B. Lucrări noi 13.431,56 1.207,50 7.017,56 0,00 0,00 5.206,50 Sistem major canal - cartier Urseni - Uzina de apa 1, HCL 489/2005 1.400,00 760,00 640,00 Extindere retea canal zona Plopi - Canal Bega, HCL 100/2007 2.463,00 236,00 1.120,00 1.107,00 Viabilizare canal B-dul Industriilor - Calea Mosnitei, HCL 179/2007 1.334,84 16,84 1.318,00 0,00 Sistem major canal Cartier Kuntz - etapa a II-a, HCL 175/2007 600,00 0,00 600,00 Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei - etapa a II-a, HCL 178/2007 600,00 600,00 Sistem major canal Cartier Ciarda Roşie - etapa II, HCL 177/2007 891,96 193,46 698,50 Sistem major canal Cartier Plopi - etapa II, HCL 281/2007 730,00 0,00 130,00 600,00 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Str. 2-5, HCL 101/2007 1.193,00 600,00 593,00 Extindere retea canal str. Bobalna Zona Padurea Verde, HCL 170/2007 1.323,86 1.323,86 0,00 Realizare fantana ornamentala P-ta Huniade, HCL 283/2007 830,00 830,00 0,00 Extindere retea apa - str.Cetatea Alba, HCL 97/2007 90,00 90,00 0,00 Extindere reţea canal - str.Moise Doboşan (zona Mircea cel Batran) HCL 98/2007 70,00 70,00 0,00 Extindere retea canal zona Colonia Radio Plopi, HCL 96/2007 600,00 300,00 300,00 Extindere retea apa-canal zona Magnoliei- Ciarda Rosie, HCL 99/2007 613,90 1,20 612,70 0,00 Fantani publice forate, HCL 282/2007 240,00 240,00 0,00 Extindere retele apa zona Rudolf Walter, HCL 242/2008 11,00 11,00 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Jupiter 11,00 11,00 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Cheveres, HCL 237/2008 15,00 15,00 Extindere retele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor, HCL 243/2008 25,00 25,00 Extindere retea apa-canal str. Ana Lugojana , zona Lidia Mures , HCL 241/2008 6,00 6,00 Extindere retele apa-canal str. Ernest Neumann( zona Torontal), HCL245/2008 10,00 10,00 0,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 70,00 70,00 0,00

11

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

Extindere retele apa-canal Mehala - zona Aleea Viilor, HCL 238/2008 60,00 60,00 0,00 Extindere retele apa-canal Ronat - zona Pavilioane HCL 282/2008 60,00 60,00 0,00 Extindere retele apa-canal Freidorf, zona Slavici- Nord, HCL 244/2008 70,00 70,00 0,00 Extindere retele apa-canal Freidorf, zona Slavici- Sud, HCL 240/2008 70,00 70,00 0,00 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 20,00 20,00 0,00 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 23,00 23,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,00 Dotări independente 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Aport de capital pe "Asociatie de dezvoltare intercomunitara" 1,00 1,00 Studii şi proiecte 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 SF Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie- Lidia -Mures 7,38 7,38 SF Extindere retele apa-canal Freidorf 15,47 15,47 SF Extindere retele apa-canal Ronat 32,13 32,13 SF Extindere retele apa-canal Plopi- Kuntz 15,24 15,24 SF Extindere retele apa-canal Mehala- Torontalului 17,62 17,62 SF Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin

8,00 8,00 SF Extindere retele apa-canal zona Blascovici

6,00 6,00 SF Extindere retele canal Plopi- zona Parang

9,00 9,00 SF Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir Ion Tanase 8,00 8,00 SF Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 7,00 7,00 SF Extindere retele apa-canal Ghiroda str.Radu Tudoran 3,00 3,00 SF Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 11,00 11,00 SF Extindere retele canal Fratelia zona Cercului

11,00 11,00 SF Extindere retele apa-cartier Ghiroda 9,00 9,00 SF Alimentari cu apa potabila. Fantani publice forate 5,00 5,00 SF Alimentari cu apa fantani 85,16 85,16 70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale

7.345,00 4.930,00 1.000,00 0,00 0,00 1.415,00 A. Lucrări în continuare 6.930,00 4.930,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Extindere reţele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 3.570,00 2.570,00 500,00 500,00 Extindere reţele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3.360,00 2.360,00 500,00 500,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,00

12

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

Studii şi proiecte Reţele Iluminat public 315,00 315,00 SF+ PT Bransament si instalatii iluminat cimitire

100,00 100,00 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localităţi 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii si proiecte 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF extindere retele gaze naturale 30,00 30,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 32.537,31 0,00 164,00 0,00 0,00 32.373,31 A. Lucrări în continuare 1.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00 Viabilizare teren pentru loc.Miloia III , HCL 412/2002, HCL 117/2004 1.000,00 1.000,00 Piaţa de gross HCL 414/2002 70,00 70,00 B. Lucrări noi 18.541,81 0,00 0,00 0,00 0,00 18.541,81 Reabilitare P-ţa Iosefin si str.Văcărescu (PT+executie), HCL 414/2002 800,00 0,00 800,00 Reabilitare spatii publice CETATE, HCL 361/2007 0,00 0,00 0,00 Participare la POR -AXA 5 -Dezvoltarea turismului CETATE (min.2%din max. 25 mil.euro+avans pentru 1/2 ani), HCL 3/2007 5.339,81 5.339,81 Participare la POR -AXA1-Dezvoltarea durabila Iosefin+ Fabric (min.2% din max. 50 mil. Euro+avans pentru 1/2 ani), HCL3/2007 8.502,00 8.502,00 Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 1.800,00 1.800,00 PT + Extindere si etajare sectia 3 politie, HCL 491/ 2007 724,50 724,50 Extindere gard Parcul Poporului cu construire imprejmuire Parcul Poporului HCL 133/2008 375,50 375,50 Viabilizare terenuri cu utilitati , zona Armoniei nr.4-6 TMS, HCL 488/2007 1.000,00 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 12.925,50 0,00 164,00 0,00 0,00 12.761,50 Dotări independente 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 Achiziţie teren P-ţa Văcărescu, HCL 414/2002

100,00 100,00 Achizitie imobil din Timisoara b-dul 16 Decembrie 1989 nr.27 HCL 216/2008 5.800,00 5.800,00 Studii şi proiecte 7.025,50 0,00 164,00 0,00 0,00 6.861,50 SF-uri pentru accesare fonduri europene in cadrul conceptului integrat de reabilitare urbana, HCL 3/2007 750,00 750,00 Expertiza tehnica si doc.avizare pt lucrari de interventie la Spitalul de Pneumoftiziologie V.Babes 50,00 50,00 SF-uri pentru accesare fonduri europene pentru

alte proiecte PMT in afara CONCEPTULUI

INTEGRAT DE REABILITARE URBANA 200,00 200,00

13

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

Studiu de management Spital Clinic Municipal Torontalului, HCL76/2004 100,00 100,00 Expertize imobile istorice HCL 3/2007 500,00 500,00 Intocmirea hartii de zgomot si monitorizarea zgomotului ambiental 464,00 164,00 300,00 Elaboare PUG digital 457,50 457,50 Studiu zone cladiri inalte 91,50 91,50 Elaborare harti risc seismic 274,50 274,50 SF sistem integrat de semnalizare 48,00 48,00 SF Iluminat Public şi Arhitectonic 169,00 169,00 SF Reabilitare Fântâni şi Statui 95,00 95,00 SF Reabilitare Clădiri Piaţa Victoriei 280,00 280,00 Diverse SF-uri Iosefin 25,00 25,00 Diverse Sf-uri Fabric 25,00 25,00 Zonare microgeologica a municipiului 274,50 274,50 Asistenta tehnica pentru POR AXA 1 500,00 500,00 Asistenta tehnica pentru POR AXA 5 500,00 500,00 Studii densificare cartiere rezidentiale, locuinte P+4E - P+10E (15 PUZ-uri) 457,50 457,50 Studii densificare cartiere rezidentiale, locuinte P+2+M (10 PUZ-uri) 274,50 274,50 Studii facilitati sportive si agrement 274,50 274,50 Masterplan zona metropolitana 457,50 457,50 PUZ Piata 700 100,00 100,00 Documentatii topo cadastrale 657,50 657,50 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 815,00 0,00 8,00 0,00 0,00 807,00 Total, din care: Construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 183,00 0,00 8,00 0,00 0,00 175,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor

72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 Studiu privind managementul deşeurilor în

municipiul Timişoara,

elaborarea startegiei de gestionare a deseurilor 35,00 35,00 SF statie de reciclare a deseurilor 37,00 37,00 74.02.50 Alte servicii in domeniile protectiei mediului 743,00 0,00 8,00 0,00 0,00 735,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 743,00 0,00 8,00 0,00 0,00 735,00 Dotări independente 183,00 0,00 8,00 0,00 0,00 175,00 dotari independente 183,00 8,00 175,00 Studii şi proiecte 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00

14

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

Cercetare si dezvoltare in domeniul protectiei mediului 560,00 560,00

Capitolul 80.07 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 11.891,05 11.891,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Total, din care: Construcţii 11.891,05 11.891,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.07.01 Acţiuni generale, economice şi comerciale 11.891,05 11.891,05 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 11.891,05 11.891,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea

sistemului centralizat de producere si distributie

a energiei termice in municipiul Timisoara 11.651,05 11.651,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizare RTS Cartierul Soarelui, HCL 93/2004, HCL 288/2008 499,00 499,00 0,00 modernizare RTS cartierul Calea Şagului , HCL 137/2004, HCL 292/2008 899,00 899,00 0,00 Modernizare RTS Cartierul Fabric, HCL 91/2004, HCL 287/2008 323,10 323,10 0,00 Modernizare RTS Cartierul Girocului, HCL 128/2004, HCL 289/2008 699,50 699,50 0,00 Modernizare RTS Campus Universitar, HCL 139/2004, HCL 290/2008 394,00 394,00 0,00 Modernizare RTS Zona Bucovina, HCL 136/2004 45,40 45,40 0,00 Modernizare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 20,00 20,00 0,00 Reabilitare RTS ZONA Circumvalaţiunii, HCL 275/2006 205,70 205,70 0,00 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006

272,30 272,30 0,00 Reabilitare RTS ZONA Steaua, HCL 277/2006

149,80 149,80 0,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei, HCL 278/2006, nHCL 291/2008 22,20 22,20 0,00 Utilizare turbina de mica putere ca alternativa la SR la CET SUD Timis, HCL 171/2006 100,00 100,00 0,00 Retehnologizare CAF CET Centru, HCL 167/2004 1.900,00 1.900,00 0,00 Modernizare P.T.Freidorf si transformare in C.T.

si implementare cogenerare de mica putere,

prin utilizare motoare termice HCL 165/2004 50,00 50,00 0,00 Reabilitare retele termice de transport , HCL 166/2004 2.028,05 2.028,05 0,00 Reabilitare retele termice in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 1.993,00 1.993,00 0,00 Prelevare ,evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 1.150,00 1.150,00 0,00 CET Timisoara Centru extindere cu unitati moderne de cogenerare, HCL172/2004 0,00 0,00 0,00

15

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

Modernizare cazane de abur nr.1,2,3 dela CET SUD Timisoara interconexiunea cu TAER 19,7- 14/03, HCL 50;330/2007 200,00 200,00 0,00 Reabilitare si modernizare statie de tratare apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 300,00 300,00 0,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAS si CT DUNAREA prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice, HCL 556/2006 100,00 100,00 0,00 Modernizare electofiltru de la CAF nr.1 , HCL 58/2006 300,00 300,00 0,00 Modernizarea rampei de descarcare a pacurei si a separatorului de pacura, CET Centru Timisoara , HCL 31/2008 0,00 0,00 0,00 Amenajare sediu politia comunitara, HCL111/2006 240,00 240,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Capitolul 81.01 Combustibili si energie 4.409,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4.409,03 Total, din care: Construcţii 4.219,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4.219,03 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 81.01.06 Energie termică 4.409,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4.409,03 A. Lucrări în continuare 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice in mun. Timisoara, HCL 611/2006 700,00 700,00 B. Lucrări noi 3.519,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.519,03 Reabilitarea termică bloc de locuinţe Calea Sagului 41-43, HCL 384/2007 833,10 833,10 Reabilitarea termică bloc A2, Calea A.I.Cuza nr.10, HCL 385/2007 944,60 944,60 Reabilitarea termică pt. blocul 36 Aleea Martir O.Tintaru nr.1, HCL 386/2007 632,60 632,60 Reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţă- condominii, HCL 142/2007 440,00 440,00 Construirea unui punct termic str. Torac-Bitolea- Apateu, HCL 29/2007 668,73 668,73 C. Dotări independente şi alte investiţii 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 Audit pentru obtinere certificat energetic si SF reabilitare termica la blocuri de locuinte 140,00 140,00 Studii şi proiecte conform legii 325 50,00 50,00 Capitolul 84.02 Transporturi 64.242,61 24.975,41 14.320,74 0,00 118,61 24.827,85 Total, din care: Construcţii 46.197,61 20.980,41 13.515,74 0,00 118,61 11.582,85 Maşini, echipamente si mijloace de transport 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

16

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 8.300,00 3.995,00 805,00 0,00 0,00 3.500,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 4.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.745,00 84.02.03 Transport rutier 64.242,61 24.975,41 14.320,74 0,00 118,61 24.827,85 84.02.03.02 Transportul în comun 13.524,00 5.495,00 805,00 0,00 0,00 7.224,00 A. Lucrări în continuare 2.200,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Modernizare infrastructură reţea transport în comun cu tramvaiul (lucrări BEI), HG 702/01.09.1999 2.200,00 1.500,00 700,00 B. Lucrări noi 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara -39 km, HCL 599/2006 44,00 44,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 11.280,00 3.995,00 805,00 0,00 0,00 6.480,00 Dotări independente 8.300,00 3.995,00 805,00 0,00 0,00 3.500,00 Sistem integrat de eficientizare incasari, HCL 401/2006 4.000,00 3.995,00 5,00 0,00 Achizitii mijloace de transport 2.500,00 2.500,00 Achizitii refugii calatori 800,00 800,00 0,00 Dotari RATT 1.000,00 1.000,00 Studii şi proiecte 2.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.980,00 Studiu reorganizare circulatie sensuri unice 160,00 160,00 Sistem integrat de transport intermodal 100,00 100,00 SF Extindere retea contact linia 13 50,00 50,00 SF Studiu de prioritizare a transportului pe trasee actuale si in perspectiva extinderii 100,00 100,00 Studiu privind conectarea relatiilor de transport public 150,00 150,00 Studiu de extindere a retelei de troleibuz 100,00 100,00 Studiu de amenajare a autogarilor 100,00 100,00 Studiu de extindere a retelei de autobuz 100,00 100,00 Studiu privind implementarea sistemului ,, park and ride" 100,00 100,00 Studiu de reamenajare a intersectiilor cheie pe radialele principale 100,00 100,00 Studiu de realizare de platforme logistice 100,00 100,00 Studiu privind realizare pasaj zona Dambovita - inel IV 100,00 100,00 Studiu de realizare a lucrarilor inelului IV 100,00 100,00 Studiu de modernizare a garilor CF ca statii de transfer intermodal 100,00 100,00 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 150,00 150,00 Studiu privind valorificarea retelei de cai ferate industriale 60,00 60,00 Studiu privind verificarea potentialului de trafic naval pe canalul Bega 30,00 30,00 Studiu privind amenajarea aerogarii pentru legatura cu transportul CFR si public urban 30,00 30,00 Studiu privind amenajarea de trasee in vederea realizarii de piste pentru biciclete si zone pietonale 100,00 100,00 Studiu privind amenajarea ,, Central Parc" in Padurea Verde 100,00 100,00 Studiu privind realizarea de parcuri industriale

100,00 100,00 Studiu de extindere a retelei de tramvai 100,00 100,00

17

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

SF Modernizare si extindere retea troleibuz sub statii de redresare si retea de alimentare 100,00 100,00 Modernizare platforma garare Dambovita 1-3 300,00 300,00 Studiu de circulatie 300,00 300,00 SF Pod rutier Jiu 50,00 50,00 SF Pod rutier Mircesti 50,00 50,00 SF Pasarele pietonale peste Bega 50,00 50,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 4.259,59 0,00 2.391,59 0,00 0,00 1.868,00 A. Lucrări în continuare 2.659,59 0,00 2.391,59 0,00 0,00 268,00 Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 2.391,59 0,00 2.391,59 0,00 Consolidare Pod Eroilor, HCL 95/2007 268,00 268,00 B. Lucrări noi 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Largire Pasaj CF str. Jiul, HCL 163/2006 500,00 500,00 Largire Pasaj CF str. Popa Sapca, HCL 162/2006 100,00 100,00 Pod peste Bega str. Bobalna, HCL 280/2006 100,00 100,00 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005 100,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 S.F. Pod Ştefan cel Mare 100,00 100,00 S.F. Pasaj Slavici - Polonă 100,00 100,00 S.F. Podul Muncii 100,00 100,00 S.F. Podul Tinereţii 100,00 100,00 S.F. Amenajare Complex rutier zona Michelangello 300,00 300,00 S.F. Pasarelă Parcul Copiilor 100,00 100,00 84.02.03.03 Străzi 41.459,02 19.480,41 11.124,15 0,00 118,61 10.735,85 A. Lucrări în continuare 39.657,02 19.480,41 11.124,15 0,00 118,61 8.933,85 Modernizare Nemoianu -Ferdinand, HCL 307/2006 2,00 2,00 0,00 Modernizare Revolutiei-Bogdanestilor, HCL 34/2004 313,60 313,60 0,00 Amenajare str. Trifoiului, HCL 269/2006 225,00 200,00 25,00 Amenajare str. Tibrului , HCL 376/2002 309,00 309,00 0,00 Modernizare str. Horea Creangă, HCL 403/2005

38,50 38,50 0,00 Amenajare str. Ion Raţiu, HCL 442/2006 230,00 190,00 40,00 Modernizare blv. Rebreanu -I.Bulbuca, HCL 436/2005 6.735,00 6.585,00 150,00 Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu, HCL92/2007 900,00 900,00 0,00 Amenajare str. Gloriei, HCL 93/2007 470,00 470,00 0,00 Amenajare Piata Hunedoara, HCL 522/2006 20,80 20,80 Modernizare str. Armoniei HCL176/21.12.2004; HCL 91/2007 653,61 535,00 118,61 0,00 Amenajare str. Galileo Galilei, HCL271/2006 160,20 160,20 0,00 Amenajare str. Herculane, HCL 364/10.12.2002; HCL 273/2006 250,40 250,40 0,00 Amenajare str. Copernic, HCL 373/10.12.2002; HCL 272/2006 480,00 480,00 0,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte Calea Aradului, HCL 265/2006 1.740,10 1.740,10 0,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte blv.Dambovita, HCL 267/2006 7.025,71 4.825,71 700,00 1.500,00 Modernizare blv. Dâmboviţa, HCL 437/2005 188,40 188,40 0,00

18

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

Amenajare str. Agronomiei, HCL 270/2006 583,10 583,10 0,00 Modernizare intersectie Ghe.Lazar- Circumvalatiunii, HCL 298/2003 900,00 900,00 0,00 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 400,00 400,00 0,00 Amenajare str.Bastilia-Fortaretei-Zurich, HCL 420/2006 860,00 450,00 410,00 Amenajare str. Veronica Micle, HCL 408/2006

355,00 350,00 5,00 Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 810,00 810,00 Amenajare str. Progresul, HCL 444/2006 450,00 0,00 450,00 0,00 Amenajare str.Stavrescu, HCL 402/2006 650,00 0,00 650,00 0,00 Amenajare str Mureş, HCL 411/2006 1.000,00 1.000,00 Amenajare Botoca Drăghicescu, HCL 409/2006

940,00 800,00 140,00 Amenajare str. Octav Băncilă, HCL 407/2006 500,00 500,00 0,00 Amenajare str. Bruxelles, HCL 412/2006 700,00 700,00 0,00 Amenajare str . Anişoara Odeanu, HCL 415/2006 610,00 0,00 550,00 60,00 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 520,00 0,00 500,00 20,00 Amenajare str.Aida, HCL 404/2006 450,00 0,00 450,00 0,00 Amenajare str Barsei, HCL 426/2006 750,00 0,00 700,00 50,00 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 710,00 0,00 700,00 10,00 Amenajare str Bucovina, HCL 414/2006 400,00 0,00 400,00 0,00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006

2.000,00 0,00 2.000,00 Amenajare str Jose Silva, HCL 418/2006 360,00 303,41 56,59 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 890,00 800,00 90,00 Amenajare str Virtuţii, HCL 406/2006 900,00 900,00 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 1.150,00 670,74 479,26 Amenajare intr.Lupului şi Ursului, HCL 443/2006

150,00 150,00 Piste ciclişti, HCL356/2001 517,20 517,20 Amenajare blv Dragalina, HCL 102/2007 850,00 700,00 150,00 0,00 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007 500,00 500,00 Reparatii capitale stradale zona I.I.de la Brad, HCL 266/2006 1.009,40 1.009,40 0,00 B. Lucrări noi 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837,00 Modernizare str.Closca si extindere HCL159/2008 140,00 140,00 PT+Amenajare strada Calimanesti HCL 160/2008 230,00 230,00 PT Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008 437,00 437,00 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 30,00 30,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 SF Amenajare str.Steaua 15,00 15,00 SFAmenajare str. I.Klein 10,00 10,00 SF Amenajare str. Cronicar Neculce 15,00 15,00 SF Modernizare Aries Martirilor 50,00 50,00 SF Modernizare giratoriu 16 Decembrie-I.Maniu- Prislop 50,00 50,00 SF Amenajare str. Constructorilo-H.Giboni 75,00 75,00 SF Amenajare zona Marginii 50,00 50,00 SF Amenajare Zona Campului 50,00 50,00

19

BUGET LOCALDENUMIREA OBIECTIVULUI

OBLIGA- TIUNICREDITE

FOND RULMENT

FOND DE LOCUINTETOTAL

SF Amenajare str. Muzicescu 60,00 60,00 SF Parcare supraterana 100,00 100,00 SF Modernizare Calea Torontalului si extindere

50,00 50,00 SF Amenajare str. M.Neamtu 15,00 15,00 SF Amenajare bl.Sudului 60,00 60,00 SF Amenajare str.Edgar Quint 15,00 15,00 SF Inchidere Inel II 200,00 200,00 SF Modernizare Calea Buziasului si extindere

100,00 100,00 SF Amenajare str. Calimanesti 50,00 50,00 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 B.Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C.Dotari independente si alte investitii 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Dotari independente 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Achizitii mijloace de transport 5.000,00 5.000,00

VICEPRIMAR VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECŢIA FISCALĂ ADRIAN BODO

DIRECTOR DIRECŢIA URBANISM SORIN CIURARIU

CULIŢĂ CHIŞ

DIRECTOR DIRECŢIA MEDIU VASILE CIUPA

DIRECTOR DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ DORU SPĂTARU

DIRECTOR DIRECŢIA PATRIMONIU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DUMITRU ANDOR

DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE AURELIA JUNIE

SORIN GRINDEANU

CONSTANTIN NICUŞOR MIUŢ

VASILE TĂRCIATU

DELIA BOGDAN CONSILIER SERVICIUL INVESTIŢII

DIRECTOR DIRECŢIA COMUNICARE VIOLETA MIHALACHE

DIRECTOR DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI

DIRECTOR DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ MARIA STOIANOV

DIRECTOR DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

20