keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 302/27.09.2011 privind constituirea unei societăţi comerciale pe acţiuni în vederea promovării învestiţiei "Valorificarea deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara"

27.09.2011

Hotararea Consiliului Local 302/27.09.2011
privind constituirea unei societăţi comerciale pe acţiuni în vederea promovării învestiţiei "Valorificarea deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011- 20805/20.09.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa cu nr.RE2011-2319/12.09.2011 a SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA pentru înfiinţarea unei societăţi mixte în vederea promovării investiţiei " Valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.3 lit.(c) şi alin. 7 lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă constituirea Societăţii Comerciale INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA în vederea promovării investiţiei "Valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara", cu un capital de 100.000 lei, cu sediul în Timişoara, Calea Şagului nr. 201, având ca acţionari: RAROMA Services AG cu 49% din acţiuni, Consiliul Local al Municipiului Timişoara cu 31% din acţiuni şi SC COLTERM SA cu 20% din acţiuni.

Art.2: Se aprobă Actul constitutiv al Societăţii Comerciale INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA din Anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Act_constitutiv.pdf

 

ACT CONSTITUTIV 

Al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY   S.A. 

 

Subscrisele: 

(1) SC COLTERM SA Timişoara, o societate pe acțiuni înființată şi funcționând in conformitate  cu  legile  din  România,  înregistrată  la  Registrul  Comerțului  cu  nr.  J35/185/2004,  CUI  16063013, având sediul in Timişoara, Str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, reprezentata legal  de Dl. MATEI AUREL, născut la data de 21.06.1955 in com. Sadova, județul Dolj fiul lui Ioan  şi  al Maria , domiciliat in Timişoara str. Lunei, nr. 47, posesor al CI seria TM nr. 793555 CNP  1550621113681,  emisa  de  Politia  Timişoara  la  data  15.12.2009,  in  calitate  de  director  general, conform H.C.L.  nr. 542/ 16.12.2008, denumita in cele ce urmează „COLTERM”, 

 

(2) CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA, având sediul  in Jud. Timiş, Municipiul Timişoara, bd. C.D.  Loga, nr. 1, reprezentat legal de Dl. CIUHANDU GHEORGHE­CORIOLAN , născut la data de  15.06.1947    in mun. Timişoara,  județul Timiş,  fiul  lui Gheorghe   şi al Felicia  , domiciliat  in  mun. Timişoara, str. Batania, nr. 23, județul Timiş, posesor al Cărții de Identitate seria TM,  nr. 828550, CNP 1470615354724 eliberată de Politia Timişoara,  la data de 14.06.2008,  in  calitate  de  primar  al  municipiului  Timişoara  conform  Încheierii  in  Şedința  Camerei  de  Consiliu  Local  din  data  de  18.06.2008,  Dos.  Nr.  9712/325/2008,    denumit  in  cele  ce  urmează “CONSILIUL LOCAL”, 

(3) RAROMA  Services  AG,  Seestrasse  49,  6052  Hergiswil,  Elveția  ,  înregistrată  la  Registrul  Comerțului din cantonul Niederwalden, Elveția sub Nr. CH – 150.3.002.626‐2, reprezentată  prin  domnul Alain Peter Bachmann,     născut  la  data  de  21.03.1967  în  localitatea  Luzern,  Elveția,  cu  domiciliul  în  Meggen,  Flossenmatt  10,  CH‐6045,      posesor  al  C.I.  C1832705  eliberată de Zug ‐ Elveția la data de 04.11.2005, în calitate de  preşedinte al Consiliului de  Administrație, companie denumită în cele ce urmează „RAROMA Services AG”. 

 

Unde  COLTERM  şi  CONSILIUL  LOCAL  sunt  definite  împreună  ca  şi  Consorțiu  de  interese  publice locale, iar R.R.R. este definit ca şi acționar cu interes mixt, privat şi public. 

Am  decis  constituirea  unei  societăți  comerciale  pe  acțiuni  care  să  funcționeze  in  conformitate  cu  legea  romana  in  condițiile  şi  in  termenii  prezentului  Act  Constitutiv,  după  cum  urmează: 

 

 

CAPITOLUL I. FORMA JURIDICA. DENUMIREA. SEDIUL SOCIAL ŞI DURATA 

1. FORMA JURIDICA 

1.1. Societățile menționate mai sus au decis înființarea prezentei societăți comerciale ca societate  pe acțiuni constituită prin subscripție integral şi simultană, organizată ca persoană juridica de  naționalitate  română,  in  conformitate  cu prevederile Legii. Nr.  31/ 1990 privind  societățile  comerciale,  republicată  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  (denumita  in  cele  ce  urmează “Legea Societăților”) şi ale acestui Act Constitutiv. 

 

2. DENUMIREA SOCIETĂŢII 

2.1. Denumirea  prezentei  societăți  comerciale  este  S.C.  INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY  S.A.,  

2.2. SC  “INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY”  S.A.  este  denumita  in  cele  ce  urmează  “Societatea”. 

2.3. In afară de cazul in care legea aplicabila prevede altceva, toate facturile, ofertele, comenzile,  tarifele, prospectele şi alte documente folosite în comerț emise de către Societate trebuie sa  menționeze  denumirea  Societății,  precum  şi  forma  sa  juridica,  sediul  social,  codul  unic  de  înregistrare şi capitalul social, din care cel efectiv vărsat,  conform ultimei situații  financiare  anuale aprobate. 

 

3. SEDIUL SOCIAL 

3.1. Sediul  social  al  Societății  este  situat  in  Timişoara,  Str.  Calea  Şagului,  nr.201,  județ  Timiş,  România. Sediul social al Societății poate fi mutat in orice alt loc din România, în conformitate  cu legislația aplicabila, printr‐o hotărâre societara adoptata conform prevederilor acestui Act  Constitutiv. 

3.2. Societatea  îşi  poate  desfăşura  activitatea  şi  prin  înființarea  de  filiale  (cu  personalitate  juridica),  sucursale,  agenții,  birouri,  reprezentante,  puncte  de  lucru,  central,  depozite  sau  orice  alte  sedii  secundare  fără  personalitate  juridica,  înființată  in  România  şi/sau  in  străinătate, in conformitate cu legislația aplicabila, pe baza unei hotărâri societare adoptată în  conformitate cu prevederile acestui Act Constitutiv, şi anume o hotărâre a Adunării Generale  Extraordinare a Acționarilor,  in cazul  filialelor şi o decizie  a Consiliului de Administrație,  in  cazul celorlalte sedii secundare. Funcționarea, administrarea şi puterile societare ale acestor  entități vor fi stabilite de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor. 

4. DURATA 

4.1. Durata de funcționare a Societății este nelimitata, cu începere de la data înmatriculării sale in  Registrul  Comerțului,  data  la  care  Societatea  dobândeşte  personalitate  juridica.  Durata  Societății poate fi modificata in baza Adunării Extraordinare a Acționarilor. 

CAPITOLUL II – OBIECTUL DE ACTIVITATE 

5. OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI SCOP 

5.1. Domeniul de activitate al Societății va fi următorul:  

(i) Cod CAEN 351 – Producția, şi distribuția energiei electrice, in cadrul căruia activitatea  principală va fi următoarea: Cod CAEN 3511 – Producția de energie electrica, precum  şi energie termica 

(ii) Cod CAEN 353 ‐ Furnizarea de abur şi aer condiționat, in cadrul căruia activitatea de  baza va fi producția de energie termica şi apa calda: Cod CAEN 3530 ‐ Furnizarea de  abur şi aer condiționat.  

  Societatea este constituită şi pentru desfăşurarea următoarelor activități: 

(i) Distribuția de energie electrica(CAEN: 3513); 

(ii) Comercializarea energiei electrice ( CAEN: 3514); 

5.2. Societatea va putea desfăşura activitățile sus–menționate in România şi/sau in străinătate, fie  direct,  fie  indirect,  in  nume  şi  pe  cont  propriu  sau  in  numele  şi/sau  pe  contul  terților,  fie  singură, fie in asociere cu terții, prin constituirea de societăți comerciale noi, pe cale de aport  la capitalul social al unor societăți comerciale existente sau in orice alt mod, prin subscriere,  cumpărare de titluri sau alte drepturi societare, fuziune, asociere in participațiune, luare sau  dare  in  locație  de  gestiune  oricăror  bunuri  sau  in  orice  alta  modalitate  permisa  de  legea  aplicabila. 

5.3. Societatea  va  putea  participa  in  calitate  de  acționar  sau  asociat  in  orice  alte  societăți  comerciale  de  naționalitate  română  sau  străină,  indiferent  de  obiectul  de  activitate  al  acestora,  pe  baza  unei  hotărâri  a  Adunării  Generale  a  Acționarilor,  in  conformitate  cu  dispozițiile prezentului Act Constitutiv şi ale legislației aplicabile. 

5.4. In general, Societatea va putea efectua toate operațiunile  financiare, comerciale,  industriale,  imobiliare şi/sau mobiliare premise de  legislația aplicabilă, cu condiția ca aceste operațiuni  să  aibă  legătură direct  sau  indirect  cu una  sau mai multe dintre  activitățile  sus‐menționate  sau cu orice activitate similară sau conexa acestora sau sa fie de natura a favoriza dezvoltarea  activității Societății. 

 

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL.  ACŢIUNI. OBLIGATIUNI 

6. CAPITALUL SOCIAL 

6.1. Capitalul social inițial al Societății este de 100.000 lei (o suta mii lei), împărțit in 1000 (o mie)  de  acțiuni  nominative,  emise  in  forma  dematerializata,  fiecare  acțiune  având  o  valoare  nominală de 100 lei (o suta lei), numerotate de la 1 (unu) la 1000 (o mie) inclusiv. 

6.2. Toți  deținătorii  de  acțiuni  ale  Societății  corespunzător  înregistrați  sunt  denumiți  in  cele  ce  urmează, în mod individual, “Acționarul” şi, in mod colectiv, “Acționarii”. 

6.3. Capitalul social  inițial al Societății este subscris  in  întregime şi vărsat  in proporție de 100%  prin aporturi in numerar şi vărsat in întregime prin aport in natura după cum urmează: 

(a) RAROMA  Services  AG  subscrie  şi  varsă  49.000  lei  (patruzeci  şi  noua  mii  lei)  la  data  constituirii  societății,  aport  in  numerar,  reprezentând  490  (patru  sute  nouăzeci)  acțiuni,  fiecare  având  valoarea  nominală  de  100  lei  (o  suta  lei),  reprezentând  49%  din  capitalul  social. 

(b) CONSILIUL LOCAL subscrie şi varsă 31.000  lei  (treizeci şi unu mii  lei)  la data  constituirii  societății,  aport  in  numerar,  reprezentând  310  (trei  sute  zece)  acțiuni,  fiecare  având  valoarea nominală de 100 lei (o suta lei), reprezentând 31% din capitalul social. 

(c) COLTERM subscrie şi varsă 20.000 lei (doua zeci mii lei) la data constituirii societății, aport  in numerar, reprezentând 200 (doua sute) acțiuni, fiecare având valoarea nominală de 100  lei (o suta lei), reprezentând 20% din capitalul social. 

6.4. Partea de capital social  inițial al Societății aportata  in numerar va  fi vărsată  in proporție de  100% de către Acționarii care aduc aport in numerar, in termen de 10 (zece) zile de la data  prezentului  Act  Constitutiv,  dar,  in  orice  caz,  cu  cel  puțin  o  zi  înainte  de  data  autorizării  funcționării şi înmatriculării Societății la Registrul Comerțului, in conturi deschise in numele  Societății de către reprezentantul legal numit de către Acționari. 

6.5. Partea de capital social  inițial al Societății aportata  în natura va  fi vărsata  în  întregime prin  transferul  dreptului  corespunzător  de  către  Acționarul  care  aduce  aport  în  natura,  la  data  prezentului Act Constitutiv. 

6.6. Contribuția la capitalul social nu este purtătoare de dobânzi. 

 

CAPITOLUL IV. MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL 

7. MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL 

7.1. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL 

7.1.1. Capitalul  social  al  Societății  poate  fi  majorat  prin  orice  procedeu  dintre  cele  premise  de  legislația  aplicabila  şi  cu  respectarea  condițiilor  prevăzute  in  acest  Act  Constitutiv  şi  in  Legea Societăților. 

7.1.2. Hotărârea  Adunării  Generale  Extraordinare  a  Acționarilor  privind  majorarea  capitalului  social se va publica in Monitorul Oficial al României, acordându‐se Acționarilor cel puțin o  luna  de  la  data  publicării  sale  pentru  exercițiul  dreptului  lor  de  preempțiune  in  privința  acțiunilor nou emise, proporțional cu cota lor curenta de participare la capitalul social. 

7.1.3. Orice acțiuni nou emise care nu au fost subscrise de unii dintre Acționari pana la expirarea  termenului prevăzut pentru exercitarea dreptului de preferință vor putea fi oferite celorlalți  Acționari, in conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor şi cu  legea aplicabila. 

7.1.4. Orice acțiuni nou emise care au fost oferite celorlalți Acționari, insa nu au fost subscrise de  aceştia  pot  fi  oferite  către  terțe  părți  pe  baza  unei  alte  hotărâri  a  Adunării  Generale  Extraordinare a Acționarilor, in conformitate cu legea aplicabila. 

7.1.5. Adunarea  Generala  Extraordinara  a  Acționarilor  va  putea,  pentru  motive  temeinice,  sa  ridice Acționarilor,  total  sau parțial, dreptul de preempțiune pentru subscrierea acțiunilor  nou emise. In acest sens, Consiliul de Administrație va pune la dispoziția Adunării Generale  Extraordinare  a  Acționarilor  un  raport  scris  care  va  detalia  motivele  invocate  pentru  a  ridica,  total  sau parțial, Acționarilor dreptul de preempțiune pentru subscrierea acțiunilor  nou emise. Acest raport va explica şi metoda conform căreia se stabileşte valoarea acțiunilor  emise. 

7.1.6. Adunarea  Generala  Extraordinara  a  Acționarilor  va  adopta  aceasta  hotărâre  in  condițiile  unui  cvorum  reprezentând  trei  pătrimi  din  capitalul  social  subscris  şi  cu  majoritatea  voturilor  acționarilor  prezenți.  Aceasta  decizie  a  Adunării  Generale  Extraordinare  a  Acționarilor va fi înregistrată de Consiliul de Administrație la Registrul Comerțului. 

7.1.7. Orice  acțiuni  nou  emise  vor  trebui  plătite  in  proporție  de  30%  la  data  subscrierii  lor,  iar  restul de 70% in termen de 60 de zile de la data publicării hotărârii respective a Adunării  Generale Extraordinare a Acționarilor in Monitorul Oficial al României.  

7.1.8. Capitalul social nu va putea fi majorat şi nu se vor putea emite noi acțiuni pana când nu vor  fi fost complet plătite cele din emisiunea precedentă. 

 

7.2. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL 

7.2.1. Reducerea  capitalului  social  se  va  putea  realiza  prin  oricare  dintre metodele  premise  de  Legea Societăților. 

7.2.2. Reducerea capitalului social va putea fi efectuata numai după trecerea a doua luni de la data  la care hotărârea respective a Adunării Generale a Acționarilor a fost publicata in Monitorul  Oficial al României. 

 

8. ACŢIUNI. OBLIGATIUNI 

8.1. Toate  acțiunile  Societății  sunt  nominative  şi  emise  in  forma  dematerializata  şi  vor  fi  înregistrate in registrul acționarilor Societății (denumit şi “Registrul Acționarilor”). Societatea  nu  poate  emite  acțiuni  cu  o  valoare  mai  mica  decât  valoarea  lor  nominala.  Societatea  va  elibera, din oficiu sau la cererea oricărui Acționar, un certificat de acționar care va cuprinde  toate informațiile prevăzute de Legea Societăților şi prin care se aduce la cunoştință numărul  de acțiuni deținute de respectivul Acționar, procentul pe care acesta îl reprezintă din numărul  total de acțiuni, numerele succesive ale acțiunilor respective, valoarea nominala a unei acțiuni  şi vărsămintele efectuate de Acționar. Acest certificat este doar o dovada a numărului total de  acțiuni  deținute  de  un  Acționar  şi  nu  un  titlu  care  poate  fi  tranzacționat.  Societatea  poate  încheia, daca este cazul, in condițiile legii, un contract cu o societate independenta privata de  evidenta a acționarilor. In cazul in care certificatul de acționar se pierde, se deteriorează sau  este  furat,  Acționarul  respectiv  trebuie  sa‐i  informeze  de  îndată  pe  ceilalți  Acționari  şi  sa  declare nul certificatul de acționar in cel puțin doua ziare de circulație națională. Acționarului  respectiv ii va fi emis un nou certificat. 

8.2. Acțiunile Societății sunt indivizibile. Daca o acțiune devine proprietatea mai multor persoane,  Societatea  va  înregistra  transferul  in  cauza  numai  in  măsura  in  care  deținătorii  acțiunii  respective  au  desemnat  un  reprezentant  unic  pentru  exercitarea  drepturilor  rezultând  in  acea  acțiune.  Deținătorii  acțiunii  vor  răspunde  in  mod  solidar  pentru  efectuarea  tuturor  vărsămintelor corespunzătoare la capitalul social al Societății. 

8.3. Societatea  poate  emite  acțiuni  preferențiale  şi/sau  obligațiuni,  in  conformitate  cu  Legea  Societăților. Societatea poate dobândi, direct sau indirect, propriile sale acțiuni numai pe baza  unei  hotărâri  a  Adunării  Generale  Extraordinare  a  Acționarilor  in  conformitate  cu  regulile  speciale  prevăzute  de  Legea  Societăților.  Constituirea  de  către  Societatea  de  garanții  reale  mobiliare  asupra  acțiunilor  Societății,  fie  direct,  fie  de  către  persoane  acționând  în  nume  propriu, dar pe seama Societății  (daca este dovedit), este asimilată cu dobândirea propriilor  acțiuni, aceste acțiuni urmând a fi contabilizate separat. 

8.4. Situația acțiunilor trebuie sa fie cuprinsă intr‐un raport, anexa la situațiile financiare anuale  ale Societății, acest raport  incluzând, printre altele,  informații privind vărsămintele, precum  şi,  daca  e  cazul,  numărul  acțiunilor  pentru  care  s‐a  cerut  Acționarilor  in  culpa,  fără  vreun  rezultat, efectuarea vărsămintelor scadente. 

8.5. Toate acțiunile Societății corespunzătoare capitalului social inițial sunt acțiuni ordinare, care  conferă  drepturi  egale  tuturor  Acționarilor.  Fiecare  acțiune  liberata  da  dreptul  la  un  vot.  Dreptul de vot nu poate fi cedat. 

8.6. Dreptul de vot conferit de acțiunile grevate de garanții reale mobiliare aparține respectivului  Acționar. 

8.7. Fiecare Acționar are dreptul de a participa la Adunările Generale ale Acționarilor, precum şi  la orice distribuire de dividende sau de activ net in urma lichidării Societății, proporțional cu  cota sa de participare la capitalul social. 

8.8. Acționarii  au  dreptul  de  a  obține  informații  privind  activitatea  şi  starea  Societății,  in  conformitate cu Articolul 18 din prezentul Act Constitutiv. 

 

8.9. Acționarul va  răspunde pentru obligațiile Societății numai  in  limita aporturilor pe  care  le‐a  subscris la capitalul social. 

8.10. Deținerea de acțiuni implica de drept adeziunea la Actul Constitutiv al Societății. Drepturile şi  obligațiile  societare  vor  fi  transmise  împreuna  cu  acțiunile,  indiferent  de  persoana  cesionarului, cu excepția situațiilor în care părțile implicate au convenit in mod expres altfel,  daca o astfel de convenție este permisa de legislația aplicabila. 

8.11. Patrimoniul social nu poate fi grevat de datorii sau obligații personale ale Acționarilor şi nici  nu poate fi afectat pentru garantarea unor astfel de obligații. 

8.12. Pe  durata  existentei  Societății,  creditorii  unui  Acționar  îşi  pot  exercita  drepturile  lor  de  creanță numai asupra dividendelor cuvenite respectivului Acționar sau cotelor acestuia care i  se cuvin cu ocazia lichidării Societății, îndeplinită conform prezentului Act Constitutiv. 

8.13. Nici unul dintre Acționari nu va avea dreptul de a  constitui  garanții  reale mobiliare  asupra  tuturor sau doar a unei părți din acțiunile emise  de Societate, fără a avea hotărârea unanima  a  Adunării  Generale  ale  Acționarilor.  Aceasta  interdicție  va  trebui  notată  in  Registrul  Acționarilor  ținut  de  administratori,  sau,  după  caz,  de  o  societate  independenta  care  ține  evidenta Acționarilor. 

8.14. Fără  a  aduce  atingere  dispozițiilor  paragrafului  precedent,  constituirea  de  garanții  reale  mobiliare asupra acțiunilor trebuie făcută printr‐un act sub semnătura privată, in care să se  consemneze valoarea datoriei, respectiv valoarea şi categoria acțiunilor cu care s‐a garantat.  Garanția  va  trebui  înregistrată  in Registrul Acționarilor  ținut de Consiliul  de Administrație,  sau,  după  caz,  de  o  societate  independentă  care  ține  evidența  Acționarilor.  Creditorul  in  favoarea căruia a fost constituita garanția reala mobiliara asupra acțiunilor va primi o dovadă  a înregistrării acesteia. Garanția devine opozabilă terților şi dobândeşte rang de prioritate, in  conformitate  cu  ordinea  de  preferință  a  creditorilor,  de  la  data  înregistrării  in  Arhiva  Electronica de Garanții Reale Mobiliare. 

9. TRANSFERUL ACŢIUNILOR 

In înțelesul acestui Articol 9 din prezentul Act Constitutiv 

“Afiliat”  înseamnă,  în  relație  cu orice persoană menționată,  orice altă persoană care,  într‐un mod  direct sau indirect: 

i. Deține sau este deținuta de; sau 

ii. Controlează sau este controlata de; sau 

iii. Este deținută sau controlata impreuna cu; 

acea persoana mentionata, iar in scopul prezentei definitii “control” semnifica: 

i. Detinerea a mai mult de 50% din drepturile de vot; sau 

ii. Dreptul de a numi majoritatea administratorilor; sau 

iii. Exercitarea  unei  influente  dominante  asupra  unei  persoane,  indiferent  dacă  printr‐un  contract, documente constitutive sau prin orice alt mod. 

“Terț” înseamnă orice altă persoană fizică sau juridică, alta decât părțile sau succesorii de drept ai  acestora; 

9.1. Prevederi Generale 

 

9.1.1. Transferul  acțiunilor  se  efectuează  in  mod  distinct,  in  funcție  de  calitatea  celui  care  achiziționează  acțiunile  (Acționar,  Afiliat  sau  Terț)  şi  de  la  data  la  care  se  face  transferul  (anterior sau ulterior perioadei de rambursare a creditului). 

 

9.1.2. Orice  transfer  de  acțiuni  către  un  alt  Acționar,  Afiliat  al  acestuia  sau  Terț  se  va  realiza  cu  condiția ca acel Acționar, Afiliat sau Terț să se subroge in locul vechiului Acționar, dobândind  toate drepturile şi fiind ținut de toate obligațiile acestuia rezultând din orice alte acorduri sau  convenții  încheiate  de  acesta  din  urma  cu privire  la  Proiect,  inclusiv  dar  fără  a  se  limita  la  Acordul Acționarilor. 

9.1.3. Acționarii nu vor avea dreptul de a transfera şi/sau vinde o parte sau toate acțiunile Societății  unui  concurent  direct  sau  indirect  al  Societății  şi/sau  unei  entități  care,  prin  deținerea  acțiunilor Societății, ar putea contribui in orice fel, direct sau indirect, la rezilierea, anularea  sau suspendarea autorizației şi/sau licenței acordate Societății in legătură cu activitățile sale. 

 

9.1.4. Orice transfer al tuturor sau unei părți din acțiunile Societății care încalcă prevederile acestui  articol 9, va fi considerat nul şi  inoperant, neproducând efecte fata de ceilalți Acționari,  fata  de Afiliați sau fata de Terți şi nu va fi recunoscut de către Societate. 

 

9.2. Transferul  Acțiunilor  in  perioada  dintre  înregistrarea  Societății  şi  finalizarea  perioadei  de  rambursare a creditelor de investiții inițiale 

 

9.2.1. Transferul  către  Afiliați  şi  Terți  in  perioada  dintre  înregistrarea  Societății  şi  finalizarea  perioadei de rambursare a creditelor de investiții inițiale 

 

9.2.1.1. Nici  un  Acționar  nu  va  avea  dreptul  de  a  transfera  o  parte  sau  toate  acțiunile  deținute  de  el  in  cadrul  Societății  unui  Afiliat  sau  Terț  in  intervalul  dintre  înregistrarea  Societății  şi  finalizarea  perioadei  de  rambursare  a  creditelor  de  investiții,  fără acordul unanim al tuturor Acționarilor exprimat printr‐o Hotărâre a  Adunării  Generale  a  Acționarilor  de  aprobare  a  transferului,  hotărâre  luata  cu  respectarea procedurii prevăzute in articolul 9.3.2.2. 

 

9.2.2. Transferul către Acționari  in perioada dintre  înregistrarea Societății  şi  finalizarea perioadei  de rambursare a creditelor de investiții 

 

9.2.2.1. Restricția  prevăzuta  la  art  9.2.1.1  nu  este  aplicabila  transferului  de  acțiuni  intre  Acționari  in  perioada  dintre  înregistrarea  Societății  şi  finalizarea  perioadei  de  rambursare a creditelor de investiții. 

 

9.2.2.2. In cazul in care transferul este inițiat de un Acționar din cadrul Consorțiului, acesta  poate fi efectuat in mod direct de către oricare alt Acționar din cadrul Consorțiului,  existent unui drept de preempțiune a celorlalți Acționari ai Societății, proporțional  cu numărul de acțiuni deținute in cadrul Societății, fiind recunoscuta numai in cazul  in  care  nici  unul  dintre  membrii  Consorțiului  nu  este  interesat  in  efectuarea  transferului, dar fără sa afecteze deținerea consolidata a Consorțiului a mai puțin de  51% din acțiunile Societății pe perioada de rambursare a creditelor de investiții. 

 

9.2.2.3. In cazul in care un alt Acționar, decât cei din cadrul Consorțiului inițiază transferul ,  acesta  trebuie  sa  acorde  un  drept  de  preempțiune  tuturor  celorlalți  Acționari,  proporțional  cu  numărul  acțiunilor  deținute  de  aceştia  in  cadrul  Societății.  Acordarea dreptului de preempțiune se va realiza conform prevederilor art 9.3.2.2.,  dar de asemenea,  fără sa afecteze deținerea consolidata a Consorțiului a mai puțin  de 51% din acțiunile Societății pe perioada de rambursare a creditelor de investiții. 

 

9.3. Transferul acţiunilor ulterior perioadei de rambursare a creditelor de investiţii 

 

9.3.1. Transferul Acțiunilor Societății intre Acționari sau Afiliați ulterior perioadei de rambursare a  creditelor de investiții 

 

9.3.1.1. Acționarii  vor  avea  dreptul,  in  orice  moment,  de  a  vinde  sau  transfera  unui  alt  Acționar sau Afiliat toate sau o parte a acțiunilor deținute de ei in cadrul Societății. 

 

9.3.1.2. In cazul in care un Acționar din cadrul Consorțiului decide sa vândă sau sa transfere  toate  sau o  parte din  acțiunile deținute de  el  in  Societate  ,  acesta poate  vinde  sau  transfera  toate  sau  o  parte  din  acțiunile  deținute  in mod  direct  de  către  orice  alt  Acționar din cadrul Consorțiului sau către un Afiliat al sau existenta unui drept de  preempțiune al celorlalți Acționari ai Societății, proporțional cu numărul acțiunilor  deținute  in cadrul Societății,  fiind recunoscuta numai  in cazul  in care nici unul din  membrii  Consorțiului  sau  vreun  Afiliat  al  Acționarului  nu  este  interesat  in  efectuarea transferului. 

 

9.3.1.3. In cazul in care un alt Acționar, decât cei din cadrul Consorțiului inițiază transferul,  acesta  trebuie  sa  acorde  un  drept  de  preempțiune  tuturor  celorlalți  Acționari,  proporțional  cu  numărul  acțiunilor  deținute  de  aceştia  in  cadrul  Societății.  Acordarea  drepturilor  de  preempțiune  se  va  realiza  conform  prevederilor  art.  9.3.2.2 

 

9.3.2. Transferul acțiunilor Societății către un Terț ulterior perioadei de rambursare a creditelor de  investiții 

 

9.3.2.1. Fiecare Acționar va avea dreptul de a vinde sau transfera unui terț toate sau o parte  a  acțiunilor  deținute  de  el  in  cadrul  Societății,  ulterior  perioadei  de  rambursare  a  creditelor de investiții, in conformitate cu cele stabilite in continuare. 

 

9.3.2.2. Orice  transfer  de  Acțiuni  către  Terți  va  face  subiectul  dreptului  de  preferință  al  oricărui alt Acționar după cum urmează: 

(i) Acțiunile vor fi mai întâi oferite, prin oferta irevocabila de vânzare, pentru o perioada de treizeci  (30) zile tuturor celorlalți Acționari proporțional cu numărul de acțiuni deținute de aceştia in acel  moment  in  Societate,  respectiv  la  un  preț  egal  şi  in  termini  identici  cu  cei  la  care  vor  fi  oferite  ulterior unei terțe părți, daca nici unul dintre Acționari nu‐şi va exercita dreptul de preempțiune; 

(ii) Oferta  irevocabila  de  vânzare  va  nominaliza  Terțul  in  favoarea  căruia  se  doreşte  a  se  realiza  transferul de Acțiuni şi va invita fiecare Acționar sa‐şi exercite dreptul de preempțiune in vederea  achiziționării  acțiunilor  ce  urmează  a  fi  transferate,  in  mod  proporțional  cu  numărul  de  acțiuni 

deținute de acesta  in Societate  in acel moment şi,  in plus,  sa  precizeze răspunsul sau numărul de  acțiuni  suplimentare  pe  care  doreşte  sa  le  achiziționeze  in  cazul  in  care  oricare  dintre  ceilalți  Acționari nu accepta oferta de vânzare sau o accepta parțial  (nu accepta achiziționarea Acțiunilor  conform proporției care ii revine) 

(iii)  Acțiunile  neacceptate  (daca  exista),  vor  fi  folosite  pentru  a  satisface  cererea  de  acțiuni  suplimentare a Acționarilor existenți  la acel moment,  in mod proporțional cu acțiunile ce  le revin  după exprimarea primei opțiuni (conform punctului (ii) de mai sus); 

(iv) Pe parcursul perioadei de treizeci (30) de zile, care începe imediat după încheierea perioadei  de ofertare de treizeci (30) de zile (dar nu mai târziu) daca nu vor  fi acceptate toate Acțiunile de  către  ceilalți  Acționari  conform  acestei  clauze,  orice  acțiuni  ramase  neacceptate  pot  fi  vândute  Terțului propus şi numit in oferta conform termenilor stabiliți in aceasta; 

(v) Toate ofertele înaintate in conformitate cu acest Articol 9 vor fi trimise Societății prin notificare  la sediul social; 

(vi)  Acționarii  se  angajează  sa  coopereze  pe  deplin  şi  cu  buna  credința  cu  Terțul  in  privința  transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor oferite. 

9.3.2.3. Acționarii  convin  prin  prezentul  Act  Constitutiv  ca,  in  cazul  in  care,  ulterior  respectării  şi  aplicării  procedurilor  prevăzute  la  art.  9.2  şi  9.3,  se  constata  ca  urmează sa se transfere către un Terț un pachet majoritar de acțiuni (reprezentând  cel  puțin  51%  din  capitalul  Societății),  Acționarul  sau  Acționarii  care  efectuează  transferul  au  dreptul  de  a  solicita  celuilalt  sau  celorlalți  Acționari  minoritari  sa  transfere către Terțul comparator acțiunile deținute de acesta  sau aceştia in cadrul  Societății, la un preț egal şi in termeni identici celor in care se realizează transferul  pachetului majoritar de acțiuni. 

 

9.4. Declararea Transferului 

 

9.4.1. Dreptul  de  proprietate  asupra  Acțiunilor  este  transferat  prin  înregistrarea  operațiunii  de  transfer în registrul acționarilor, semnat in mod corespunzător de către cel care transfera şi  de către Terțul căruia ii sunt transferate Acțiunile sau de către reprezentanții lor 

 

9.4.2. Oricare Acționar poate transfera oricare dintre Acțiunile sale numai in conformitate cu acest  articol 9. Atât timp cat acest Act Constitutiv produce efecte juridice, Acționarii se angajează sa  realizeze transferul de Acțiuni doar in conformitate cu prevederile acestui Act Constitutiv, şi  anume articolul 9. 

 

CAPITOLUL V. ADUNAREA GENERALA A ACŢIONARILOR 

10. ADUNARILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR 

 

10.1. Hotărârile  luate  de  către  Adunarea  Generala  a  Acționarilor  in  conformitate  cu  Actul  Constitutiv şi cu Legea Societăților sunt obligatorii pentru toți Acționarii,  inclusiv pentru cei  care nu au luat parte la respectiva adunare sau au votat împotriva. 

 

10.2. Adunările Generale  ale Acționarilor  sunt ordinare  şi  extraordinare,  şi  pot  fi  ținute  la  sediul  social al Societății sau in orice alt loc indicat in convocare. 

 

10.3. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR 

 

10.3.1. Atribuții 

 

10.3.1.1. Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (denumita şi ”AGOA”) are capacitatea de  a hotarî in orice chestiuni care sunt in competenta sa, conform prevederilor acestui  Act  Constitutiv  şi  ale  Legii  Societăților  in  mod  special,  AGOA  are  următoarele  atribuții: 

a) discuta, aproba sau modifica situațiile  financiare anuale ale Societății, pe baza rapoartelor  Consiliului de Administrație şi auditorului financiar, şi fixează cuantumul dividentelor (dacă  este cazul); 

b) alege  şi  revoca  Administratorii,  aproba  Auditorul  financiar  şi  decide  in  privința  încetării  contractului acestuia din urma; 

c) fixează remunerația cuvenita Administratorilor şi onorariul cuvenit auditorului financiar; 

d) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație; 

e) aprobă  bugetul  de  venituri  şi  cheltuieli  şi,  după  caz,  programul  de  activitate  pentru  exercițiul financiar următor; 

f) hotărăşte în privința constituirii de garanții  , asupra închirierii sau desființării uneia sau a  mai multor unități ale Societății; 

g) decide cu privire la sancțiunile aplicabile în cazul încălcării obligațiilor stipulate in art. 27 a  prezentului Act Constitutiv.  

 

10.3.1.2. AGOA  se  va  convoca  cel  puțin  o  data  pe  an,  in  cel  mult  4  luni  de  la  încheierea  exercițiului financiar. 

 

10.3.2. Cvorum şi majoritate 

 

10.3.2.1. Pentru  validitatea  deliberatorilor  AGOA,  cu  ocazia  primei  convocări  este  necesara  prezenta  Acționarilor  care  sa  reprezinte  cel  puțin  2/3  din  capitalul  social  al  Societății plus o acțiune, iar hotărârile sa fie luate de către Acționarii care sa dețină  majoritatea absoluta din capitalul social al Societății. 

 

10.3.2.2. Daca nu se întruneşte cvorumul pentru prima convocare, AGOA întrunită la a doua  convocare poate sa rezolve aceeaşi ordine de zi, în condiții de majoritate, oricare ar  fi partea de capital social reprezentata de Acționarii prezenți la respective adunare. 

 

10.4. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR 

 

10.4.1. Atribuții 

 

10.4.1.1. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (denumita “AGEA”) se va întruni ori  de  cate  ori  va  fi  necesar  pentru  a  adopta  hotărâri  in  privința  oricăreia  dintre  problemele care potrivit Legii societăților comerciale sunt de competenta sa precum  şi în privința oricăreia dintre următoarele probleme: 

 

i. orice  modificare  a  următoarelor  articole  din  Actul  Constitutiv  al  Societății:  transferul  acțiunilor (9), reprezentarea Acționarilor in Consiliul de Administrație (11.1.1) şi Atribuțiile  Consiliului de Administrație (11.4) 

ii. orice  tranzacție  ce depăşeşte  cel puțin 10% din  capitalul  social  subscris  intre  Societate  şi  orice Acționar şi/sau Afiliații acestuia, precum şi orice tranzacție ce depăşeşte o suma de cel  puțin 10% din valoarea activelor nete intre Societate şi Administratori; 

iii. transferul dreptului de proprietate,  cesiunea,  schimbul  sau constituirea de garanții  şi/sau  ipoteci  in  numele  Societății,  asupra  activelor  Societății  a  căror  valoare  depăşeşte,  la  acea  data, jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății; 

iv. orice decizie referitoare  la cumpărarea, prin  transfer,  subscriere sau orice alt mod a unor  acțiuni sau obligațiuni in cadrul unor societăți comerciale, a căror valoare depăşeşte suma  de 50.000(cinci zeci mii) euro (sau echivalent in alta moneda); 

v. orice decizie  referitoare  la  intrarea  Societății  in  orice  tip de parteneriat  sau  asociere,  sau  referitoare la intrarea Societății in orice contract, înțelegere sau orice alt acord de acest tip  care durează mai mult de 2 (doi) ani de zile şi/sau care implica obligații financiare sau orice  costuri  din  partea  Societății  care  depăşesc  50.000  (cinci  zeci  mii)  euro  (sau  echivalent  in  alta moneda) pe an; 

vi. orice  decizie  referitoare  la  contractarea  de  către  Societate  a  unor  împrumuturi  sau  referitoare  la  crearea  unor  datorii  sau  la  orice  al  mod  de  îndatorare  al  Societății  ce  depăşeşte  suma  de  50.000(cinci  zeci mii)  euro  (sau  echivalent  in  alta moneda)  pe  an,  cu  excepția liniilor de credit contractate in vederea derulării activității curente a Societății, sau  referitoare la acordarea de către Societate a unor împrumuturi in sume mai mari de 50.000  (cinci zeci mii) euro (sau echivalentul in alta moneda); 

vii. aprobarea Contractului de Antrepriza Generala a Contractului de Finanțare;  

viii. orice decizie referitoare la încetarea prezentului Acord al Acționarilor. 

ix. ……altele a se completa daca este cazul…… 

In înțelesul acestui Act Constitutiv 

“Contract de Antrepriza Generala” înseamnă contractul la cheie ce urmează sa fie încheiat de către  Societate  cu  un  Antreprenor  General,  in  baza  căruia  Antreprenorul  General  va  fi  obligat  sa  implementeze, finalizeze şi garanteze in întregime ingineria, procurarea, lucrările de construcție şi  montaj,  efectuarea  testelor,  remedierea  tuturor  defectelor  ce  pot  aparea  in  derularea  acestora,  precum  şi  in  perioada  de  garantie,  aşigurarea  garanțiilor  prevăzute  in  contract,  cu  respectarea  parametrilor proiectati pentru grup; 

“Contract  de  Finantare”  inseamna  contractul  ce  urmează  a  fi  incheiat  intre  Societate  şi  o  banca,  institutie financiara, Antreprenorul General (care poate oferi o finantare  in şistem credit  furnizor,  şingur  sau  in  parteneriat  cu  un  finantator  sau  furnizor  de  fonduri  de  investiții)  sau  orice  alta  institutie  care  aşigura  finantarea Proiectului  şi  toate  garanțiile  precum  şi  celelalte  documente  de  finantare incheiate in acest sens. 

10.4.2. Cvorum şi majoritate. Subiecte rezervate AGEA 

 

10.4.2.1. In cazul primei convocari, AGEA poate adopta decizii valide doar daca sunt prezenti  Acționarii detinand cel puțin ¾ din capitalul social al Societății, iar deciziile se iau cu  votul Acționarilor care detin cel puțin ½ din capitalul social. 

 

10.4.2.2. La orice  convocari urmatoare, pentru validitatea deliberarilor AGEA este necesara  prezenta Acționarilor care sa reprezinte cel puțin ½ din capitalul social al Societății,  iar hotărârile se iau cu votul unui numar de Acționari reprezentând cel puțin 1/3 din  capitalul social. 

 

10.5. CONVOCARE 

 

10.5.1. Adunarile Generale ale Acționarilor vor fi convocate de către Consiliul de Administrație, ori  de cate ori este nevoie, in conformitate cu dispozitiile acestui Act Constitutiv. 

 

10.5.2. Convocarea,  impreuna  cu  documentele  care  se  vor  dezbate  la  respectiva  adunare,  se  vor  transmite  prin  scrisoare  recomandata  cu  confirmare  de  primire,  prin  fax  sau  email,  cu  cel  puțin 30 (treizeci) de zile  inainte de data  tinerii Adunării,  la adresa  fiecarui Acționar, astfel  cum aceasta este mentionata in Registrul Acționarilor. 

 

10.5.3. Convocarea va cuprinde data, locul şi ora la care se va tine adunarea, precum şi ordinea sa  de  zi  detailiata.  In  cazul  in  care  pe  ordinea  de  zi  figureaza  propuneri  pentru  modificarea  Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa fie insotita de textul integral al acestor propuneri.  Orice  Acționar  poate  trimite  Consiliului  de  Administrație  propuneri  pentru  completarea  ordinii de zi (cu exceptia cazului in care acestea se refera la modificarea Actului Constitutiv),  cu  cel  puțin  5(cinci)  zile  inainte  de  data Adunării,  urmand  ca  propunerile  respective  sa  fie  efectiv inscrise pe ordinea de zi cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. 

 

10.5.4. In prima convocare se vor putea stabili ziua şi ora celei de‐a doua adunari, in cazul in care  prima  adunare  nu  s‐ar  putea  tine  din motive  de  neintrunire  a  cvorumului.  Totuşi,  a  doua  adunare  nu  se  poate  intruni  in  chiar  ziua  fixate  pentru  prima  adunare.  Daca  sunt  trimise  convocari separate, a doua adunare va putea avea loc, cel mai devreme, in a 8a zi de la cea de‐ a doua convocare. 

 

10.5.5. Consiliul de Administrație este obligat sa convoace indata Adunarea Generala a Acționarilor  la cererea unuia sau a mai multor Acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social al  Societății , daca cele cuprinse in cerere intra in atributiile Adunării Generale a Acționariilor. O  astfel  de  adunare  va  avea  loc  in  termen  de  2  (doua)  luni  de  la  data  cererii.  Totuşi,  daca  Consiliul  de  Administrație  nu  convoaca  adunarea  in  condițiile  sus  mentionate,  Acționarul   (Acționarii)  solicitant(i)  va  (vor)  putea  obtine  respectiva  convocare,  in  fata  instantei  de  judecâta competente, in conformitate cu legea Societăților. 

 

10.5.6. Prin derogare de la cele ce preced, daca toti Acționarii sunt prezenti şi daca nici unul dintre  ei  nu  se  opune,  Adunarea  Generala  a  Acționarilor  se  va  putea  tine  şi  va  putea  dopta  orice  hotărâri, de orice fel, fără respectarea formalitatilor de convocare. 

 

10.5.7. Adunarea Generala a Acționarilor şi exercitarea drepturilor de  vot vor putea fi realizate şi  prin corespondenta sau prin intermediul unei conferinte video sau telefonice, cu conditia ca  fiecare Acționar  sa  poata  comunica  cu  toti  ceilalti  Acționari  participant.  In  aceasta  şituatie,  toti Acționarii vor fi obligati sa semneze procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor in  format material. 

 

10.6. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR 

 

10.6.1. Adunarile  Generale  ale  Acționarilor  sunt  prezidate  de  către  Presedintele  Consiliului  de  Administrație sau, in absenta acestuia de către alt Administrator, desemnat in scris de către  Presedintele Consiliului de Administrație. 

 

10.6.2. Toti  Acționarii  au  dreptul  de  a  participa  la  şi  a  vota  in  cadrul  Adunarilor  Generale  ale  Acționarilor, fie personal, fie prin orice alt mandatar. Modelul procurii va fi pus la dispozitia  Acționarilor cu cel puțin 15 zile inaintea zilei fixate petru Adunarea Generala a Acționarilor.  Procura va fi depusa in original la Societate cel mai tarziu la deschiderea Adunării in cauza.  

 

10.6.3. Administartorii  Societății  şi  angajatii  acesteia  nu  pot  fi  desemnati  ca  mandatari;  orice  hotărâre  luata  fără  respectarea  acestei  regului  este  nula  şi  neavenita,  daca  fără  votul  (voturile) acestui (acestor) mandatar(i) nu s‐ar fi obtinut majoritatea ceruta. 

 

10.6.4. Administratorii  şi  auditorul  financiar  ai  Societății  sunt  obligati  sa  participle  la  Adunarile  Generale ale Acționarilor. 

 

10.6.5. Dezbaterile Adunării Generale a Acționarilor se vor tine in limba romana. Procesul verbal al  Adunării  este  intocmit  in  limba  romana.  Procesul  verbal  al  Adunării  este  semnat  in  mod  valabil  de  către  Presedintele  Adunării  şi  de  Secretarul  Numit  de  Presedintele  Adunării  şi  cuprinde  mentiunile  privind  formalitatile  de  convocare,  data  şi  locul  Adunării  Generale  a  Acționarilor,  Acționarii  prezenti,  numărul  acțiunilor,  un  rezumat  al  dezbaterilor,  hotărârile  adoptate şi, la cererea Acționarilor, declaratiile date de ei in cadrul Adunării. Procesul verbal  al Adunării va fi intocmit de Secretar. 

 

10.7. REGULI SPECIALE PRIVIND VOTUL 

 

10.7.1. Orice Acționar care, intr‐o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte  persoane,  interese  contrare  celor  ale  Societății,  va  trebui  sa  se  abtina  de  la  deliberarile  privind  acea  operatiune.  Acționarul  care  contravine  acestei  reguli  este  raspunzator  de  daunele provocate Societății, daca, fără votul sau, nu s‐ar fi obtinut majoritatea ceruta. 

 

10.7.2. Hotărârile Adunarilor Generale  ale   Acționarilor  se  iau prin vot deschis,  cu  execptia  celor  prin  care  Administratorii  sunt  aleşi  sau  revocati  din  functiile  lor,  prin  care  se  aproba  auditorul  financiar  şi  incetarea  contractului  acestuia,  şi  se  iau  hotărâri  referitoare  la  raspunderea Administratorilor, cand votul este in mod obligatoriu secret. 

 

 

10.8. HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR 

 

10.8.1. Hotărârile  adoptate  de  către  Adunarea  Generala  a  Acționarilor  vor  fi  consemnate  intr‐un  proces verbal şi vor fi inregistrate in Registrul sedintelor şi deliberarilor Adunării Generale a  Acționarilor. 

 

10.8.2. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile vor fi apoi depuse in termen de 15 zile la Registrul  Comertului şi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. 

 

CAP VI. CONDUCEREA SOCIETĂŢII 

11. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

11.1. ALEGERE/NUMIRE 

 

11.1.1. Societatea  va  fi  administrata  de  un  Consiliu  de  Administrație  format  din  5  (cinci)  Administratori, desemnati potrivit mentiunilor de mai jos, pentru un mandat de 4 (patru) ani  (2  (doi)  ani  pentru  primii  Administratori)  numiti  prin  Actul  Constitutiv,  revocabili  oricand  potrivit legii aplicabile. 

 

11.1.2. Acționarii  convin  ca  Societatea  va  avea  in  orice moment  3  (trei)  Administratori.  In  acest  sens,  Acționarii  convin  ca  fiecare  dintre  Acționari  va  avea  dreptul  de  a  nominaliza  spre  numire cate 1 (un) Administrator. 

 

11.1.3. Un Acționar poate nominaliza spre numire sau poate cere revocarea unui Administrator pe  care  l‐a  nominalizat  spre  numire  conform  prevederilor  art.  11.  1.  2  de  mai  sus,  prin  depunerea unei instiintari scrise la sediul Societății şi transmitand o copie a acesteia celorlati  Acționari in vederea convocarii Adunării Generale a Acționarilor. 

 

11.1.4.  Nici  o  sedinta  a  Consiliului  de  Administrație  nu  poate  incepe  şi  nu  se  pot  adopta  decizii  decât daca se  intruneste cvorumul  la  inceputul respectivei sedinte.  In eventualitatea in care  cvorumul  de  Administratori  nu  este  intrunit  la  inceputul  unei  sedinte  a  Consiliului  de  Administrație  corespunzator  convocate,  acea  sedinta  va  fi  amanâtă  de  către  Presedinte  pentru o zi nu mai devreme de 7 (sapte) zile lucratoare şi nu mai tarziu de 14 (paisprezece)  zile lucratoare de la data respectivei sedinte. 

 

11.1.5.  Mandatul  Administratorilor  poate  fi  reinnoit  in mod nelimitat  pentru  perioade  de  cate  4  (patru) ani fiecare, pe baza unei hotărâri a AGOA. 

 

11.1.6. Administratorul poate fi o persoana fizica sau juridica, romana sau straina, putand avea sau  nu calitatea de Acționar. 

 

11.1.7.  Presedintele Consiliului de Administrație va fi membru al Consiliului de Administrație şi va  fi ales dintre membrii nominalizati spre numire de către Acționari.  

 

11.1.8. Primii  Administratori  ai  Societății  sunt  desemnati  prin  acest  Act  Constitutiv,  după  cum  urmează: 

 

i. Din partea COLTERM: Dl. MATEI AUREL,  persoana  fizica,  de  cetatenie Română,  nascut  in  România,  pe  data  de  21.06.1955,  având  domiciliul  in  Timişoara,  str.  Lunei,  nr.47,  judetul  Timiş,  identificat  prin  CI  seria  TM,  nr.  793555,  eliberata  de  Politia  Timişoara  la  data  de  15.12.2009,  CNP 1550621113681 

 

ii. Din  partea  CONSILIULUI  LOCAL  administratorul  va  fi  desemnat  la  prima  sedinta  a  Consiliului Local; 

 

iii. RAROMA  Services  AG,  Seestrase  49,  6052  Hergiswil,  Elvetia,  inregistrata  la  registrul  Comertului  din  cantonul Niederwalden, Elvetia  sub NR. CH‐150.3.002.626‐2,  reprezentata  prin domnul Alain Bachmann, presedintele consiliului de Administrație  

 

 

11.1.9. In cazul in care un loc din Consiliul de Administrație ramane vacant ca urmare a  penşionarii,  demişiei, bolii  sau decesului unui Administrator sau ca urmare  a revocarii mandatului unui  Administrator  de  către  Adunarea  Generala  a  Acționarilor  la  cererea  Acționarului  care  l‐a  propus  inițial, acest din urma Acționar va propune un successor care sa continue mandatul  Administratorului  respective  (fiind  numit  ca  Administrator  provizoriu  de  către  membrii  Consiliului de Administrație), pana la convocarea Adunării Generale a Acționarilor ce va numi  un  nou  Administrator  sau  il  va  confirm  ape  succesorul  mentionat  anterior.  Orice  acționar  poate nominaliza o persoana in scopul numirii acesteia in functia de Administrator, sau poate  cere  demiterea  unui  Administrator  prin  depunerea  unei  notificari  scrise  la  sediul  social  al  Societății, fiind obligat sa transmita o copie a acesteia şi celorlalți Acționari. 

 

 

11.2. AŞIGURAREA  PROFEŞIONALA  A  ADMINISTRATORILOR.  REMUNERATIA  ADMINISTRATORILOR 

 

11.2.1. Fiecare Administrator trebuie aşigurat profeşional conform Legii Societăților. 

 

11.2.2. Administratorilor li se va plati o remuneratie lunara, stabilita de către Adunarea Generala a  Acționarilor.  Orice  alte  sume  sau  avantaje  datorate  Administratorilor  vor  fi  stabilite,  de  asemenea, de către Adunarea Generala a Acționarilor, in conformitate cu prevederile Actului  Constitutiv şi ale Legii Societăților. 

 

11.3. SEDINTE 

 

11.3.1. Convocare 

 

11.3.1.1. Consiliul de Administrație se va intruni ori de cate ori este necesar, dar cel puțin o  data  pe  luna  la  sediul  social  al  Societății.  In  toate  celelalte  cazuri,  Consiliul  de  Administrație  se  va  putea  intruni  la  sediul  social  al  Societății  sau  in  orice  alt  loc  indicat in convocare. 

 

11.3.1.2.  Convocarea  va  fi  facuta  de  către  Presedintele  Consiliului  de  Administrație  sau  de  către  orice  alt  Administrator  desemnat  de  către  Presedintele  Consiliului  de  Administrație.  Convocarea  va  putea  fi  transmisa  prin  orice mijloc  care  sa  aşigure  obtinerea unei confirmari de primire, cu cel puțin 5 zile  lucratoare  inainte de data  intrunirii,  şi  va  cuprinde  data,  locul  şi  ora  la  care  are  loc  intrunirea,  impreuna  cu  ordinea  de  zi.  Orice  decizii  asupra  problemelor  urgente,  care  nu  sunt  incluse  pe  ordinea  de  zi,  vor  fi  supuse  ratificarii  oricarui  Administrator  absent  in  cadrul  urmatoarei  sedinte,  astfel  de  decizii  urmand  a  fi  notificate  Administratorului  (Administratorilor) absent(i) in termen de 2 zile. Fiecare Acționar poate nominaliza  in  vederea  numirii  sau  poate  solicita  destituirea  unui  Administrator  care  a  fost  nominalizat in vederea numirii prin depunerea unei notificari scrise la sediul social  al Societății şi prin trimiterea unei copii a notificarii către ceilalti Acționari. 

 

11.3.1.3. La sedintele Consiliului de Administrație poate fi convocat sa participe şi auditorul  financiar. 

 

11.3.1.4. Daca toti membrii Consiliului de Administrație sunt prezenti şi daca sunt de acord in  scris  cu  acest  lucru,  sedinta  va  putea  avea  loc  fără  respectarea  formalitatilor  de  convocare. 

 

11.3.1.5. In  cazul  in  care  un Administrator  lipseste  de  trei  ori  de  la  sedintele  Conşilului  de  Administrație după  ce a fost convocat in conformitate cu prezentul Act Constitutiv,  mandatul sau este revocat de drept, dar numai după  ce a fost notificat de către un  alt  Admnistrator  despre  intentia  de  revocare  a  Administratorului  in  culpa  din  functia de Administrator. 

 

11.3.1.6.  Dezbaterile  Consiliului  de  Administrație  vor  avea  loc  in  limba  romana.  Procesul‐ verbal  al  sedintei  Consiliului  este  intocmit  in  limba  roman.  Procesul‐verbal  al  sedintei Consiliului va fi semnat de către Presedintele Consiliului de Administrație şi  de  către  un  alt  Administrator  şi  va  cuprinde  mentiunile  privind  formalitatile  de  convocare  a  Consiliului,  data  şi  locul  sedintei  Consiliului  de  Administrație,  Administratorii  prezenti,  un  rezumat  al  dezbaterilor,  hotărârile  de  adoptare,  numărul  de  voturi,  opiniile  separate  ale  Administratorilor  (daca  este  cazul)  şi,  la  cererea  Administratorilor,  declaratiile  date  de  ei  in  cadrul  sedintei  Consiliului.  Procesul‐verbal al sedintei Consiliului va fi intocmit de Secretar. 

 

11.3.2. Cvorum şi majoritate. Mandatar 

 

11.3.2.1. Consiliul de Administrație va putea adopta hotărâri in mod valabil daca cel puțin 3  din  numărul  membrilor  sai  sunt  prezenti,  hotărârile  fiind  luate  cu  majoritatea  Administratorilor  prezenti  (prezenti  sau  reprezentati  de  mandatar  şi  care  au  dreptul de a vota in cadrul sedintelor respective). 

 

11.3.2.2. Fiecare Administrator poate desemna in scris un mandatar (care trebuie sa fie un alt  Administrator) pentru a‐l putea reprezenta la sedintele Consiliului de Administrație  la care nu poate sa participe. Un astfel de mandatar va fi indreptatit sa participe şi sa  voteze in cadrul unor asemenea sedinte ale Consiliului de Administrație şi va fi luat  in conşiderare la stabilirea cvorumului, fără a fi nevoie ca un astfel de mandatar sa  fie aprobat de către Administratori. Fiecare Administrator mandatar care actioneaza  ca mandatar va avea cate un vot pentru fiecare Administrator pe care in reprezinta  in  calitate  de mandatar,  in  plus  fata  de  votul  propriu.  O  hotărâre  a  Consiliului  de  Administrație  poate  fi  adoptata  in  mod  valabil  prin  decizie  scrisa,  daca  textul  deciziei a  fost semnat (in persoana sau  in  facşimil) de către  toti Administratorii. O 

astfel de decizie va fi transmisa fiecarui Administrator su va  impune un raspuns in  decursul unei perioade specificate in notificarea respectivei decizii, aceasta perioada  neputand fi mai mare de 5 (cinci) zile lucratoare de la data trimiterii sale, iar nici o  decizie nu va produce efecte pana la expirarea acestei perioade, cu exceptia cazului  in care fiecare Administrator a renuntat la aceasta cerinta. 

 

11.3.2.3. Deciziile  Consiliului  de  Administrație  vor  putea  fi  luate  in  mod  valabil  şi  prin  corespondenta. 

 

11.4. Atributii 

11.4.1. Consiliul de Administrație are depline puteri şi competente pentru a actiona in numele şi pe  seama Societății, in scopul indeplinirii tuturor operatiunilor necesare realizarii obiectului de  activitate al acesteia. 

 

11.4.2. Aceste atributii vor fi exercitate impreuna şi nu separat, in limitele obiectului de activitate al  Societății,  cu  respectarea  deplina  a  prevederilor  prezentului  Act  Constitutiv,  a  oricaror  hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor şi sub rezerva competentelor atribuite excluşiv  AGOA sau AGEA. 

 

11.4.3. Societatea  va  fi  reprezentata  in  relatiile  sale  cu  orice  terți  prin  semnatura  Presedintelui  Consiliului de Administrație sau prin semnatura conjuncta a oricaror trei Administratori. 

 

11.4.4. Consiliul de Administrație are urmatoarele atributii principale: 

a) Incheie  oricare  şi  toate  contractele  sau  actele  care  sunt  necesare  pentru  realizarea  obiectului  de  activitate  al  Societății,  cu  exceptia  celor  care  neceşita  aprobarea  Adunării  Generale a Acționarilor; 

b) Angajează/concediaza  personalul  societății  şi  stabileste  periodic  drepturile  şi  obligațiile  salariatilor,  conform  legislatiei  in  vigoare,  daca  aceasta  competenta  nu  este  delagata  Directorului General; 

c) Pune  in  aplicare  programul  de  activitate  al  Societății,  astfel  cum  a  fost  aprobat  de  către  AGOA, precum şi orice alte hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor; 

d) Elaboreaza şi aproba regulamentele şi normele interne ale Societății; 

e) Aproba  planul  de  investiții  al  Societății,  cu  respectarea  hotărârilor  Adunării  Generale  a  Acționarilor; 

f) După incheierea exercitiului financiar şi in cadrul termenului legal, supune aprobarii AGOA  raportul  de  activitate  al  Societății  şi  situațiile  financiare  ale  anului  financiar  precedent,  precum şi programul de activitate şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al Societății  pentru exercitiul financiar in curs; 

g) Tine registrele Societății şi celelalte documente ale acesteia, conform legislatiei aplicabile; 

h) Daca, datorita pierderilor, activul net al Societății (adica diferenta dintre totalul activelor şi  datoriilor Societății) reprezinta mai puțin de  jumatate din capitalul social, convoaca AGEA  pentru  a  hotari  reintregirea  capitalului,  reducerea  lui  la  valoarea  ramasa  sau  dizolvarea  Societății; 

i) Infiinteaza  sau  desfiinteaza  oricare  dintre  sediile  secundare  ale  Societății  care  nu  au  personalitate  juridica ex.: sucursale, agentii, reprezentante, alte birouri, centrale, depozite,  puncte de lucru, etc.; 

j) Decide  asupra  tuturor  problemelor  care  au  fost  delegate  in  competenta  Consiliului  de  Administrație de către AGEA, astfel de decizii urmand a fi publicate  in Monitorul Oficial al  Romaniei. Ori de cate ori se face referire in acest Act Constitutiv la AGEA şi/sau la hotărârile  acesteia  in  privinta  problemelor  tratate  in  articolul  10.4.1.1.  litera  b)  din  acest  Act  Constitutiv,  se  va  intelege  ca  o  referire  la  Consiliul  de  Administrație  şi/sau  la  deciziile  acestuia; 

k) Orice  alte  puteri  care  sunt  atribuite  Consiliului  de  Administrație  conform  acestui  Act  Constitutiv sau conform Legii Societăților. 

 

11.5. Limite ale competentei 

 

11.5.1. Prin derogare de la cele ce preced, aprobarea AGEA este necesara pentru: 

• Orice  contract  sau  act  juridic  pentru  dobandirea,  instrainarea,  inchirierea,  schimbul  sau  constituirea in garantie, a oricarui (oricaror) bun(uri) a(le) Societății, având o valoare care  depăşeşte  jumatate  din  valoarea  contabila  a  activelor  Societății  la  data  incheierii  respectivului contract sau act juridic; 

• Dobandirea  unui(unor)  bun(uri)  de  la  un  Acționar  (altul  decât  cei  excluşi  in mod  expres  potrivit Legii Societăților), daca aceasta dobandire are loc (i) intr‐un termen de 2 ani de la  data  inmatricularii  Societății;  şi  (ii)  contra  unei  sume  de  sau  a  altei  contravalori  reprezentând  cel  puțin  10%  din  valoarea  capitalului    social  subscris  al  Societății;  dobandirea va fi supusa aprobarii prealabile a AGEA şi prevedirlor articolelor 38 şi 39 din 

Legea Societăților. Dobandirea va fi mentionata in registrul comertului şi va fi publicata in  Monitorul Oficial Partea a IVa şi intr‐un ziar cu larga raspandire. 

 

11.5.2. Sub rezerva dispozitiilor Articolului 11.5.3. de mai jos, Administratorul va putea dobandi de  la  sau  intraina  către  Societate  orice  bun(uri)  a  carui(caror)  valoare  depăşeşte  10%  din  valoarea  activelor  nete  ale  Societății,  numai  după  obtinerea  aprobarii  prealabile  a  AGEA;  aceeaşi  regula  se  va  aplica  şi  in  cazul  operatiunilor  de  inchiriere  sau  de  leaşing  de  bunuri,  precum  şi  in  cazul  in  care  cumparatorul/vanzatorul  indeplineste  condițiile  stipulate  in  Articolul 150 (4) din Legea Societăților. 

 

11.5.3. Administratorii raspund fata de Societate in condițiile prevăzute de Legea Societăților. 

 

11.6. Delegare de atributii şi competente 

 

11.6.1. Consiliul  de  Administrație  poate  delega  o  parte  din  atributiile  şi  competentele  sale  unui  numar de……...directori. Activitatea Directorilor va fi organizata şi acestia vor avea atributiile  şi  responsabilitatile  prevăzute  in  decizia  Consiliului  de  Administratori  emisa  in  acest  sens.  Directorii  vor  exercita  impreuna  şi  nu  separat  atributiile  delegate  lor  conform  Legii  Societăților şi conform deciziei Consiliului de Administratori. 

11.6.2. Consiliul  de  Administrație  va  numi  un  Director  General  care  va  coordona  activitatea  Directorilor şi care va indeplini orice sarcina care ii este atribuita acestuia de către Consiliul  de Administrație. Directorul General poate fi sau nu membru al Consiliului de Administrație.  Directorul  General  va  raspunde  in  fata  Societății  şi  a  terților  pentru  orice  nerespectare  a  sarcinilor sale. 

 

11.6.3. Nici una dintre acțiunile mentionate  in continuare nu va  fi  intreprinsa de către Directorul  General,  Directorii  şi/sau  de  către  orice  alt  comitet  stabilit  la  un  moment  dat  de  către  Consiliul de Administrație, fără o decizie a Consiliului de Administrație: 

a) Intrarea  Societății  in  orice  aranjamente  de  garantare,  despagubire  sau  de  alta  natura  şimilara  in  privinta  oricarei  obligatii  sau  responsabilitati  a  unei  persoane,  alta  decât  Societatea, sau care implica sau ar putea implica asumarea de către Societatea de obligatii  sau  raspunderi  care  depasesc  100.000  (o  suta mii)  EURO  cumulat  (sau  echivalent  in  alta  moneda), pe an; 

b) Initierea, negocierea şi incheierea unei tranzactii in cadrul oricarei jurisdictii sau a oricarei  proceduri  judiciare  sau  arbitrale  care  implica  Societatea,  altele  decât:  proceduri  de 

ordonanta preşidintiala care se impun a fi derulate urgent; şi colectarea curenta de creante  care  implica sau ar putea  implica o suma (incluzand costurile aferente) care nu depăşeşte  200.000 (doua sute mii) EURO (sau echivalent in alta moneda); 

c) Angajarea de datorii altfel decât prin credit comercial  in termeni comerciali obisnuiti şi  in  cursul  normal  al  Afacerii,  sau modificarea  sau  incetarea  oricarui  acord  pentru  angajarea  unei asemnea indatorari (incluşiv, dar fără a se limita la, rambursare anticipata); 

d) Intrarea Societății in orice acord care implica efectuarea de plati sau asumarea de obligatii  sau responsabilitati de cater Socieatate care depasesc 100.000 (o suta mii) EURO, cumulat  (sau echivalent in alta moneda), pe an; 

e) Incheierea  de  către  Societate  a  oricarei  operatiuni:  cu  un  Acționar;  cu  un  Administrator,  funtionar  al  Acționarului  sau  angajat;  sau  in  care  este  interesat  un  Acționar  sau  un  Administrator sau functionar al Acționarului. 

f) Orice schimbare semnificativa a politicii contabile a Societății; 

g) Numirea sau demiterea oricarui Director; 

h) Stabilirea  oricarei  scheme  de  beneficii  la  penşionare  pentru  angajatii  Societății,  sau  efectuarea oricarei contributii la o schema a unui terț (alta decât contributiile la fondul legal  de penşii existent) pentru furnizarea de beneficii la penşionare; 

i) Orice schimbare a atributiilor delegate Directorilor de către Consiliul de Administrație. 

 

CAPITOLUL VII  –  PERSONAL.  CHESTIUNI  FINANCIARE  ŞI DE  CONTABILITATE. REGISTRELE  SOCIETĂŢII 

12. PERSONALUL SOCIETĂŢII 

 

12.1. Personalul  Societății  va  fi  angajat  sau  concediat  de  către  Presedintele  Consiliului  de  Administrație sau de către Directorul General sau orice alta persoana careia  i‐a  fost  in mod  corespunzator delegata aceasta competenta. 

 

12.2. Angajarea personalului se va realiza conform legii romane in vigoare la data respectiva. 

 

13. EXERCITIUL FINANCIAR 

 

13.1. Exercitiul financiar al Societății incepe la 1 ianuarie şi se sfarseste la 31 decembrie ale anului  calendaristic,  cu  exceptia  primului  exercitiu  financiar,  care  incepe  la  data  inmatricularii  corespunzatoare a Societății in Registrul Comertului. 

 

14. SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ŞI CONTABILITATE 

 

14.1. Societatea işi va tine contabilitatea in conformitate cu legislația aplicabila din România. 

 

14.2. Situațiile financiare anuale vor fi intocmite cu respectarea tuturor reglementarilor aplicabile. 

 

14.3. Aceste şituatii  financiare,  insotite de raportul de activitate  al Consiliului de Administrație şi  toata  documentatia  aferenta  vor  fi  prezentate  auditorului  financiar  cu  cel  puțin  45  de  zile  inainte de AGOA anuala. Toate aceste documente, impreuna cu raportul auditorului financiar  vor  fi  puse  la  dispozitia  Acționarilor  la  sediul  social  al  Societății  (precum  şi  la  sediul  sucursalelor,  daca  exista),  cu  cel  ptuin  30  (treizeci)  zile  inainte  de  data  cand  are  loc AGOA  anuala. Orice Acționar va putea obtine o copie a acestora. 

 

14.4. Consiliul  de  Administrație  va  depune  o  copie  a  şituatiilor  financialre  anuale,  astfel  cum  acestea  au  fost  aprobate  de  către  AGOA,  impreuna  cu  raportul  sau,  raportul  auditorului  financiar şi procesul‐verbal al AGOA  la Registrul Comertului,  intermen de 15 zile de  la data  aprobarii  lor  de  către  AGOA,  conform  prevederilor  din  Legea  Societăților  şi  Legea  Contabilitatii nr 82/1991. 

 

15. STABILIREA PROFITULUI. PARTICIPAREA ACŢIONARILOR LA PROFIT ŞI PIERDERE 

 

15.1. Profitul  sau  pierderea  Societății  se  stabilieste  prin  situațiile  financiare  anuale,  astfel  cum  acestea au fost aprobate de către AGOA. 

 

15.2. Cel  puțin  5%  din  profitul  brut  al  Societății  se  va  aloca  pentru  constituirea  rezervei  legale.  Aceasta alocare va deveni facultativa in cazul in care rezerva legala atinge minimum o cincime  din  capitalul  social  şi  redevine  obligatorie  daca,  din  orice  motiv,  rezerva  legala  scade  sub  pragul sus‐mentionat. 

 

15.3. AGOA  poate  decide  distribuirea  profitului  net  al  Societății  sub  forma  de  dividende  către  Acționari sau pentru alte destinatii, cu respectarea Articolului 15.5. de mai jos. 

 

15.4. Acționarii  vor  participa  la  profitul  net  sau  pierderile  Societății  proporțional  cu  cota  lor  respectiva  de  participare  la  capitalul  social  al  Societății,  cu  respectarea  principiului  rapsunderii limitate. 

 

15.5.  Societatea  va distribui Acționarilor  sai,  imediat  ce devine poşibil  in mod  rezonabil,  pina  la  100%  din  suma  maxima  a  profitului  net,  cu  conditia  respectarii  legislatiei  aplicabile,  a  termenilor oricaror imprumuturi acordate de către Acționari şi a prevederilor oricarui acord  de  finantare  la  care  Societatea  este  sau  a  devenit  parte,  şi  in  masura  in  care  o  astfel  de  distribuire nu utilizeaza fonduri necesare pentru alte scopuri, in conformitate cu un program  de activitate şi/sau buget anual corespunzator aprobate. 

 

16. REGISTRELE SOCIETĂŢII 

 

16.1. Conform dispozitiilor Legii Societăților, Societatea trebuie sa tina urmatoarele registre: 

• Registrul Acționarilor, care sa cuprinda informatii privind numele/denumirea Acționarilor,  codul numeric personal, domiciliul/sediul social, varsămintele efectuate, numărul de acțiuni  deținute, orice transfer de acțiuni, precum şi orice alta modificare care intervine in privinta  acestora; 

• Registrul sedintelor şi deliberarilor Adunării Generale a Acționarilor; 

• Registrul sedintelor şi deliberarilor Consiliului de Administrație; şi 

• Registrul Obligatiunilor (daca este cazul). 

 

16.2. Toate registrele sus‐mentionate vor fi tinute prin grija Consiliului de Administrație. 

CAPITOLUL VIII. CONTROLUL SOCIETĂŢII 

17. CONTROLUL EXERCITAT DE CĂTRE AUDITORUL FINANCIAR 

 

17.1. Activitata  financiara  şi  de  contabilitate  a  Societății  va  fi  supusa  controlului  unui  auditor  financiar. Controlul auditorului financiar se va desfasura in temeiul unui contract incheiat in  conformitate  cu  legistatia  şi  reglementarile  aplicabile.  Primul  auditor  financiar  al  Societății  este,  pentru  un  mandat  de  1  (un)  an,  ................................................,  o  societate  comerciala  romaneasca având sediul  in  [adresa completa],  inregistratala Oficiul Registrului Comertului  sub  numărul  [J……………….],  CUI  [………….],  reprezentata  legal  de  …………………….,  cetatean  roman,  nascut  la  data  de  …………………  in  [comuna/sat/oras],  [judet],  domiciliat  in  [adresa  completa domiciliu], identificat cu [CI/BI] seria [……….], numărul […………..], emis(a) la data de  […………………..], de către [………………..], CNP [………………….]. 

 

18. DREPTUL DE CONTROL ŞI ACCESUL LA INFORMATII ALE ACŢIONARILOR 

 

18.1. Acționarii  sunt  indreptatiti  sa  aiba  acces  la Registrul Acționarilor,  la Registrul  sedintelor  şi  deliberarilor Adunării Generale a Acționarilor şi  la Registrul Obligatiunilor (daca exista). La  cererea Acționarilor şi pe cheltuiala acestora, Consiliul de Administrație le va furniza extrase  din aceste registre. 

18.2. Acționarii pot, de asemenea, obtine, pe cheltuiala proprie,  copii ale şituatiilor  financiare ale  Societății şi ale tuturor rapoartelor aferente. 

 

18.3. Orice  Acționar  are  dreptul  sa  reclame  auditorului  financiar  anumite  fapte  care  ar  impune  verificarea  auditorului  financiar.  Auditorul  financiar  va  trebui  sa  le  verifice  şi,  daca  reclamatiile respective sunt intemeiate, va trebui sa le aiba in vedere la intocmirea raportului  pentru Adunarea Generala a Acționarilor. 

 

18.4. Daca reclamatia este facuta de către unul sau mai multi Acționari ce reprezinta cel puțin 5%  din  capitalul  social  al  Societății,  auditorul  financiar  este  obligat  sa  includa  in  raportul  sau  concluziile şi propunerile sale in privinta resepctivei reclamatii. Daca apreciaza reclamatia ca  fiind  intemeiata  intemeiata  şi  urgenta,  auditorul  financiar  va  solicita  Consiliului  de  Administrație  sa  convoace  imediat  Adunarea  Generala  a  Acționarilor;  in  caz  contrar,  reclamatia va fi analizata cu ocazia urmatoarei Adunari Generale a Actioanrilor, care, in toate  cazurile, va adopta o hotărâre in aceasta privinta. 

 

CAPITOLUL IX. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂŢII. REORGANIZARE 

19. MODIFICARE A FORMEI JURIDICE A SOCIETĂŢII. FUZIUNE ŞI DIVIZARE 

 

19.1. Forma juridica a Societății va putea fi schimbata in orice alta  forma juridica recunoscuta de  Legea Societăților, printr‐o hotărâre a AGEA. 

 

19.2. Odata modificata  forma sa  juridica, Societatea va  trebui  sa  indeplineasca  toate  formalitatile  legale de inregistrare şi publicitate prevăzute de Legea Societăților. 

 

19.3. Societatea va putea fuziona şi/sau se va putea diviza pe baza hotărârii AGEA şi cu respectarea  procedurii prevăzute de Legea Societăților şi de orice alta legislatie aplicabila. 

 

CAPITOLUL X. DIZOLVARE ŞI LICHIDARE 

20. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII 

In intelesul acestui Articol 20 din prezentul Act Constitutiv: 

“Proiect”  inseamna  realizarea  unei  instalatii  de  cogenerare  in  Municipiul  Timisoara,  prin  constituirea  unei  societăți  comerciale  de  tip  Producator  Independent  de  Energie  (IPP),  in  scopul  realizarii unei instalatii moderne de cogenerare de inalta eficienta care sa fie dimenşionata pentru a  produce  energia  electrica  şi  termica  necesara  pentru  Municipiul  Timisoara,  care  sa  aşigure  satisfacerea criteriilor de eficienta corelate cu valorile armonizate de eficienta de referinta la nivelul  Uniunii  Europene  in  temeiul  Directivei  cogenerarii,  functionand  cu    combustibil  secundar  obtint  dindeseuri  municipale,  in  care  Partile  vor  contribui  la  capitalul  social  conform  prevederilor  mentionate anterior; 

“Inchiderea  Financiara”  inseamna  data  la  care  condițiile  precedente  stabilite  de  banca,  institutia  financiara, Antreprenorul General sau orice alta  institutie care aşigura  finantarea Proiectului sunt  indeplinite şi are loc tragerea de către Societate a transelor de imprumut; 

20.1. In afără de cazurile de dizolvare judiciara prevăzute de Legea Societăților, Societatea poate fi  dizolvata in conformitate cu legislația aplicabila, incluşiv pentru urmatoarele motive: 

a) Impoşibilitatea  de  realizarea  a  obiectului  de  activitate  al  Societății,  incluşiv,  dar  fără  a  se  limita  la,  cazul  in  care  Societatea  nu  va  putea  ajunge  la  Data  Inchiderii  Financiare  a  Proiectului  in  termen de 365 de zile de  la  inmatricularea Societății.  Intr‐un asemenea caz,  orice  Acționar  este  indreptatit  sa  demareze  formalitatile  necesare  pentru  dizolvarea  şi  lichidarea  Societății,  in  fata  autoritatilor  competente.  Pentru  a  nu  exista  dubiu,  daca  nici  unul  dintre  Acționari  nu  va  incepe  formalitatile  specifice  referitoare  la  dizolvarea  şi/sau  lichidarea Societății după expirarea celor 365 zile, Societatea va functiona in continuare in  mod valabil pana la interventia oricarui dintre Acționari in scopul dizolvarii şi/sau lichidarii  Societății, sau pana la o noua AGEA convocata in acest scop. 

b) Daca,  datorita  pierderilor,  activul  net  al  Societății  reprezinta  mai  puțin  de  jumatate  din  capitalul social şi capitalul nu a fost reintregit sau redus la valoarea ramasa; 

c) Daca s‐a diminuat capitalul social sub limita minima legala; 

d) Daca  numărul  Acționarilor  scade  sub  2  şi  forma  juridica  a  Societății  nu  este  modificata  corespunzator; 

 

20.2. Dispozitiile punctelor b) şi c) de mai sus nu se vor aplica daca, in termen de 9 luni de la data  constatarii  pierderilor  sau  micsorarii  capitalului  social,  acesta  este  reintregit  sau  redus  la  suma ramasa sau la cunatumul minim legal sau Societaea şi‐a schimbat forma juridical şi, in  consecinta,  capitalul  social  existent  satisface  cerintele  legale  aplicabile  noului  sau  statut  societar. 

 

20.3. Dispozitiile punctului d) de mai sus nu se vor aplica daca noul(noii) Acționar(i) vor indeplini  conditia  privind  numărul minim  in  termen  de  9  luni  de  la  data  cand  a  avut  loc  reducerea  numărului Acționarilor 

 

20.4. Dizolvarea  Societății  trebuie  inregistrata  la  Registrul  Comertului  şi  publicata  in  Monitorul  Oficial al Romaniei. 

 

20.5. Daca  dizolvarea  Societății  este  urmata  de  lichidarea  acesteia,  denumirea  Societății  va  cuprinde  in  mod  expres  mentiunea  noului  sau  statut  societar,  utilizandu‐se  şintagma  “societate in curs de lichidare”. 

 

20.6. Societatea  va  continua  sa  aiba  personalitate  juridica  necesara  indeplinirii  procedurilor  de  lichidare, pana la finalizarea acestora. 

 

20.7.  Procedura lichidarii va fi indeplinita de către unul sau mai multi lichidatori, numiti de către  AGEA, in conformitate cu Legea Societăților. 

 

CAPITOLUL XI. LEGEA APLICABILA. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

21. LEGEA APLICABILA. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

 

21.1. Prezentul  Act  Constitutiv  se  va  completa  cu  prevedile  aplicabile  ale  Societăților  şi  ale  celorlalte reglementari legale in vigoare. 

 

21.2. Acționarii  şi  Societatea  vor  depune  toate  eforturile  pentru  solutionarea  pe  cale  amiabila  a  oricaror  şi  tuturor  neintelegerilor,  prețentiilor  şi  controverselor  care  decurg  din  sau  au  legatura  cu  acest  Act  Constitutiv,  incluşiv,  dar  fără  a  se  limita  la,  problmele  legate  de  formarea,  incheierea,  valabilitatea,  interprețarea,  modificarea,  executarea  sau  incetarea  acestuia,  ivite  intre  oricare  dintre  acestia.  Orice  asemenea  neintelegere,  prețentie  sau  controversa  care  nu  a  putut  fi  rezolvata  amiabil  in  termen  de  30  de  zile  de  la  primirea  de  către  un  Acționar  sau  de  către  Societate,  după  caz,  a  solicitarii  scrise  in  acest  sens  a  altui  Acționar sau a Societății, dup caz, va  fi  solutionata  in mod definitiv prin arbitraj,  la  cererea  Acționarului implicat sau a Societății, daca este cazul, in conformitate cu Regulile de Arbitraj  ale Camerei de Comert International (CCI), in vigoare la acea data, cu respectarea intotdeauna  a  competentei  excluşive  a  instantelor  judecâtoresti  romane.  Numărul  arbitrilor  este  3,  urmand  ca  acestia  sa  fie  numiti  in  conformitate  cu  Regulile  sus‐mentionate  Procedurile  arbitrale vor avea loc  in  ...................., România şi se vor desfasura in  limba romana. Hotărârea  arbitrala  va  fi  definitiva  şi  obligatorie  şi  va  putea  fi  executata  şilit  de  către  orice  instanta  judecâtoreasca  competenta,  Acționarii  şi  Societatea  renuntand  in  mod  irevocabil  la  orice  obiectii sau prețentii de imunitate in privinta unei astfel de executari şilite. 

CAPITOLUL XII. DIZPOZITII FINALE 

22. NULITATEA PARTIALA 

 

22.1. In cazul  in care orice clauza sau prevedere a acestui Act Constitutiv nu este valabila,  legala  sau  nu  va  putea  fi  executata  şilit,  toate  celelalte  conditii  şi  prevederi  ale  acestui  Act  Constitutiv  vor  ramane  totuşi  in  vigoare  şi  vor  avea  deplina  forta  juridica,  atat  timp  cat  substanta economica şi/sau juridica a operatiunilor avute in vedere prin acest Act Constitutiv  nu  este  afectata  intr‐o  maniera  negativa  semnificativa  pentru  orice  Acționar.  Odata  ce  se  stabileste  ca  o  clauza  sau  prevedere  este  nevalabila,  ilegala  sau  nu  poate  fi  executata  şilit,  Acționarii vor negocia cu buna credinta modificarea acestui Act Constitutiv, astfel incat sa se  reinstaureze  intentia  inițiala  a  Acționarilor  cat mai  fidel  poşibil  şi  astfel  incat  operatiunile  avute in vedere prin acest Act Constitutiv sa fie indeplinite cat mai pe deplin poşibil. 

23. LIMBA 

23.1. Acest  Act  Constitutiv  a  fost  incheiat  in  limba  romana  si  limba  germana  in  traducere  autentificata. 

24. GEN 

24.1. Orice referire din acest Act Constitutiv la un anumit gen va include ambele genuri şi neutrul,  iar termenii foloşiti la şingular vor include şi plurarul şi invers. 

25. TITLURI 

25.1. Titlurile acestui Act Constitutiv  sunt  inserate  excluşiv pentru  facilitarea  referintei  şi nu vor  afecta intelesul şi/sau interprețarea acestuia. 

 

26. CONFIDENTIALITATE 

 

26.1. Consiliul  de  Administrație  şi  Acționarii  vor  pastra  confidentialitatea  tuturor  informatiilor  privind  activitatea  Societății,  cu  exceptia  informatiilor  care  sunt  de  interes  public  sau  care,  potrivit  legii,  trebuie  puse  la  dispozitia  publicului.  De  asemenea,  orice  consultant  financiar  sau  juridic  al  Societății  sau  al  Acționarilor,  orice  reprezentant  al  Acționarilor,  angajat  al  Societății  sau alta persoana autorizata,  trebuie sa semneze un Acord de Confidentialitate  in  vederea  pastrarii  caracterului  confidential  al  oricarei  informatii  referitoare  la  Societate.  In  cazul  in  care  oricare  dintre  persoanele  mentionate  anterior  incalca  obligațiile  de  confidentialitate,  AGOA  va  decide  asupra  sanctiunii  care  trebuie  aplicata  in  fiecare  caz  in  parte. 

 

27. EXEMPLARE 

 

27.1. Acest Act Constitutiv poate fi incheiat in unul sau mai multe exemplare, şi fiecare dintre ele,  odata incheiat, va fi prezumat a fi un original, iar toate exemplarele impreuna vor constitui un  şingur act juridic. 

 

27.2. Acest act constitutiv a fost incheiat astazi, ......................2011, in ......(............) exemplare originale  in limba romana din care unul se va inainta OCPI Timis iar restul se vor elibera partilor. 

 

SEMNATURI 

RAROMA SERVICES AG 

Prin: ………………………………………… 

Functia: …………………………………… 

 

SC COLTERM SA TIMISOARA 

Prin: Dl Aurel MATEI 

Functia: Director General 

 

CONSILIUL LOCAL TIMISOARA 

Prin: CIUHANDU GHEORGHE 

Functia: Primarul Municipiului Timisoara 

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA SC2011 –

REFERAT privind constituirea unei societăţi comerciale pe acţiuni în vederea promovării învestiţiei

“Valorificarea deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara”

Prin adresa nr. RE2011-2319/12.09.2011 SC Compania Locală de Termoficare Colterm solicită înfiinţarea unei societăţi mixte în vederea promovării investiţiei „Valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara”, prezintă nota de fundamentare şi actul constitutiv al societăţii nou înfiinţate. Primăria împreună cu SC Colterm şi SC Retim Ecologic Service au demarat în anul 2009 un studiu de valorificare a potenţialului energetic al deşeurilor. Acest studiu s-a finalizat cu stabilirea soluţiei tehnice de utilizare a deşeurilor ca şi combustibil pentru cogenerarea de energie electrică şi termică, aceasta din urmă fiind folosită pentru producerea de apă caldă menajeră tot timpul anului. Deorece SC Colterm dispune de infrastructura necesară, iar SC Retim Ecologic Service are staţia de sortare în imediata vecinătate s-a stabilit că locaţia optimă de plasare a instalaţiei este în incinta CET Sud. În urma analizelor efectuate de către SC Colterm SA, Remmert Recycling Romania şi Primăria Municipiului Timişoara se propun următoarele: utilizarea ca şi combustibil a deşeurilor sortate din instalaţia existentă în vecinătatea platformei CET Sud, adaptarea studiului de fezabilitate existent la noile cantităţi de deşeuri convenite cu Retim Ecologic Service SA, înfiinţarea unei societăţi comerciale şi funcţionarea acesteia ca producător independent de energie electrică şi termică în baza curbei termice de sarcină, adică 8.000 ore/an. Având în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM: Să se aprobe de către Consiliul Local, 1. Constituirea Societăţii Comerciale INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA în vederea promovării investiţiei "Valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara", cu un capital de 100.000 lei, cu sediul în Timişoara, Calea Şagului nr. 201, având ca acţionari: RAROMA Services AG cu 49% din acţiuni, Consiliul Local al Municipiului Timişoara 31% cu din acţiuni şi SC COLTERM SA cu 20% din acţiuni. 2. Actul constitutive al Societăţii Comerciale INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA prezentat în Anexa la proiectulde hotărâre a consiliului local.

Acestea nu contravin HCL 211/14.06.2011 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006- 15414/31.07.2006.

VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ ŞEF SERVICIU ENERGETIC CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU

AVIZAT JURIDIC

RED. MM Ex. 1