keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 114/28.09.2012 privind modificarea şi completarea Actului constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA

28.09.2012

Hotararea Consiliului Local 114/28.09.2012
privind modificarea şi completarea Actului constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-21998/14.09.2012- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 302/27.09.2011 - privind constituirea unei societăţi comerciale pe acţiuni în vederea promovării investiţiei "Valorificarea deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara";
Având în vedere Actul constitutiv al S.C. International Recycling Energy S.A actualizat;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor a S.C. International Recycling Energy S.A.;
În temeiul prevederilor art . 36 alin. 2 lit. (a) şi alin. 3 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Actului constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA , după cum urmează :
" Subscrisele :
(1) SC COLTERM SA TIMISOARA, o societate pe acţiuni înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legile din România , înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J35/185/2004, CUI 16063013, având sediul în Timişoara , str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, reprezentată legal prin dl. PAMPU PETRICĂ-cetăţean român, născut la data de 07.07.1955 în Sibiu, judeţul Sibiu, domiciliat în Timişoara, str. Sorin Titel, nr. 14, et. 1, ap.2, judeţul Timiş, identificat cu CI , seria TM , nr. 755100/03.07.2009, emisă de Poliţia Timişoara, CNP 1550707354824, în calitate de reprezentant legal-director general conform Dispoziţiei nr. 2295/15.12.2011, denumită în cele ce urmează "COLTERM ",
(2) CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA, având sediul în judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, bd. CD Loga, nr. 1, reprezentat legal prin viceprimar dl. DIACONU DAN AUREL, născut la data de 06.06.1977 în Şimleul Silvaniei , judeţul Sălaj, fiul lui Andrei şi Lidia Carmen, domiciliat în Timişoara, str. Cugir, nr. 1, sc. B, et. 3, ap. 13, judeţul Timiş, posesor al CI, seria TM, nr.342798, eliberat de Poliţia Timişoara, la data de 05.08.2003, CNP 1770606354798, în calitate de Viceprimar al Municipiului Timişoara, denumit în cele ce urmează "CONSILIUL LOCAL"
(3) RAROMA SERVICES AG, Seestrasse 49, 6052 Hergiswil, Elveţia, înregistrată la Registrul Comerţului din cantonul Niederwalden, Elveţia sub nr. CH-150.3.002.626-2, reprezentată legal de dl. ALAIN PETER BACHMANN, născut la data de 21.03.1967 în localitatea Lucern, Elveţia, cu domiciliul în Meggen, Flossenmatt 10, CH 6045, posesor al CI C1832705 eliberată de Zug-Elveţia la data de 04.11.2005, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie, prin mandatar RADU MERICA-cetăţean român, cu domiciliul în Germania , Querstrasse 3A, 84034 Landshut, identificat cu paşaport seria ROU nr. 05054956-25.02.2010, eliberat de autorităţile române, CNP 1690101221233, companie denumită în cele ce urmează "RAROMA SERVICES AG"

Art.2: Se aprobă completarea obiectului de activitate cu următoarele activităţi conform Cod Caen :
3811-colectarea deşeurilor nepericuloase
3821- tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase ( exclusiv pentru depozitarea temporară )
Art.3: Celelalte prevederi ale Actului constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA rămân nemodificate.
Art. 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. International Recycling Energy S.A.
Art. 5 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara
- Serviciului Juridic
- Direcţiei Economice
- Direcţiei Tehnice
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- S.C. International Recycling Energy S.A.;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE SC2012- /

REFERAT

privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA

Prin Hotărârea nr. 302/2011 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat Actul Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA. Conform Actului Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA, Consiliul Local al Municipiului Timişoara este reprezentat legal prin Primar, respectiv domnul Gheorghe Ciuhandu , a cărui mandat a încetat ca urmare a alegerilor locale din iunie 2012. Potrivit prevederilor art. 69 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, actualizată, mandatul Primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de către Primarul nou ales.

Urmare a scrutinului organizat în data de 10 iunie 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara Hotărârea nr. 5/22.06.2012 privind alegerea viceprimarilor Municipiului Tmişoara. Având în vedere Adunarea Generala Extraordinara statutară şi legala a acţionarilor SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA :

PROPUNEM : Să se aprobe de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara următoarele modificări şi completări aduse Actului Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA : 1. Modificarea actului constitutiv al societăţii, după cum urmează: 1.1. Se modifică Actul constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA cu

referire la reprezentarea legală a acţionarilor fondatori, după cum urmează : “ Subscrisele :

(1) SC COLTERM SA TIMISOARA, o societate pe acţiuni înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legile din România , înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J35- 185/2004, CUI 16063013, având sediul în Timişoara , str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, reprezentată legal prin dl. PAMPU PETRICĂ-cetăţean român, născut la data de 07.07.1955 în Sibiu, judeţul Sibiu, domiciliat în Timişoara, str. Sorin Titel, nr. 14, et. 1, ap.2, judeţul Timiş, identificat cu CI , seria TM , nr. 755100/03.07.2009, emisă de Poliţia Timişoara, CNP 1550707354824, în calitate de reprezentant legal-director general conform Dispoziţiei nr. 2295/15.12.2011, denumită în cele ce urmează “COLTERM “,

(2) CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA, având sediul în judeţul Timiş, Municipiul

Timişoara, bd. CD Loga, nr. 1, reprezentat legal prin viceprimar dl. DIACONU DAN AUREL, născut la data de 06.06.1977 în Şimleul Silvaniei , judeţul Sălaj, fiul lui Andrei şi Lidia Carmen, domiciliat în Timişoara, str. Cugir, nr. 1, sc. B, et. 3, ap. 13,

judeţul Timiş, posesor al CI, seria TM, nr.342798, eliberat de Poliţia Timişoara, la data de 05.08.2003, CNP 1770606354798, în calitate de Viceprimar al Municipiului Timişoara, denumit în cele ce urmează “CONSILIUL LOCAL”

(3) RAROMA SERVICES AG, Seestrasse 49, 6052 Hergiswil, Elveţia, înregistrată la

Registrul Comerţului din cantonul Niederwalden, Elveţia sub nr. CH-150.3.002.626-2, reprezentată legal de dl. ALAIN PETER BACHMANN, născut la data de 21.03.1967 în localitatea Lucern, Elveţia, cu domiciliul în Meggen, Flossenmatt 10, CH 6045, posesor al CI C1832705 eliberată de Zug-Elveţia la data de 04.11.2005, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie, prin mandatar RADU MERICA-cetăţean român, cu domiciliul în Germania , Querstrasse 3A, 84034 Landshut, identificat cu paşaport seria ROU nr. 05054956-25.02.2010, eliberat de autorităţile române, CNP 1690101221233, companie denumită în cele ce urmează “RAROMA SERVICES AG”

2. Completarea obiectului de activitate cu următoarele activităţi conform Cod Caen : 3811-colectarea deşeurilor nepericuloase 3821- tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase ( exclusiv pentru depozitarea temporară ) 3. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA ramân neschimbate.

VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ CULIŢĂ CHIŞ SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU ENERGETIC ŞEF SERVICIU BUGET IOAN ZUBAŞCU STELIANA STANCIU

AVIZAT JURIDIC