keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 149/24.04.2012 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanţării proiectului "Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara"

24.04.2012

Hotararea Consiliului Local 149/24.04.2012
privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanţării proiectului "Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-8314/05.04.2012- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea SC International Reciclyng Energy SA nr. RE2012-889/28.03.2012 privind avalizarea biletelor la ordin emise de societate pentru realizarea investiţiei "Valorificarea deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.302/27.09.2011 privind constituirea unei societăţi comerciale pe acţiuni în vederea promovării învestiţiei "Valorificarea deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara";
În conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) şi art.61, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată ;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. b) şi alin.(4) lit. d) şi e) şi art.115 alin. (1), lit. b) şi art.126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă garantarea de către Municipiul Timişoara a plăţilor efectuate de către S.C. International Recycling Energy S.A. prin avalizarea setului de bilete la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în valoare totală de 59,929,320 Euro cu TVA (reprezentând 90% din valoarea proiectului), la care se adaugă o dobândă conform articolului 2, în vederea realizării proiectului "Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara".
Detaliile plăţilor sunt prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pentru fiecare bilet de principal va fi emis şi un bilet de dobândă care va avea aceeaşi dată de emitere şi de scadenţă ca şi cel de principal. Nivelul dobânzii care însoţeşte cofinanţarea asigurată de antreprenor nu va depăşi nivelul de referinţă cotat International EUROSWAP la perioada de scadenţă a fiecărui bilet la ordin în parte, la care se adaugă comisioanele şi spezele bancare specifice, ce nu vor fi mai mari de 3,75% pe an. Nivelul ratei de referinţă EUROSWAP va fi cel publicat pe site-ul Financial Times.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, şi S.C. International Recycling Energy S.A.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- S.C. International Recycling Energy S.A.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Nota_fundamentare_finantare_proiect.pdf

1

International Recycling Energy

Notă de fundamentare privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanţării proiectului „Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara”. Prin H.C.L. nr. 302/27.09.2011 s-a înfiinţat societatea comercială S.C. International Recycling Energy S.A. la care acţionari sunt Raroma Service A.G. Elveţia cu 49% acţiuni, Consiliul Local Timişoara cu 31% acţiuni şi S.C.Colterm S.A. cu 20% acţiuni. Societatea comercială, conform actului constitutiv, are ca domeniu principal de activitate producţia şi distribuţia de energie electrică (cod CAEN 351) iar activitatea principală a societăţii este producţia de energie electrică, precum şi energie termică (cod CAEN 3511) ca şi alte activităţi. Producţia de energie electrică şi termică se face prin arderea unui combustibil alternativ obţinut din deşeuri municipale, biocoal şi biogaz. În acest scop s-a întocmit un studiu de fezabilitate în urma unor studii de soluţie, finalizat în decembrie 2011, aprobat în Consiliul Local cu nr 30/31.01.2012. Valoarea investiţiei, în conformitate cu Devizul general din acest studiu este de 63,254,800 Euro cu TVA, iar finanţarea investiţiei se va face în sistem credit furnizor după următoarea schemă:

• 90% din investiţie se va cofinanţa de către antreprenorul general • 10% din investiţie se va finanţa de către acţionarii S.C. International Recycling

Energy S.A. Programul de implementare a lucrărilor de construcţie al obiectivului conţine

finanţarea, proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune (proiect la cheie), responsabil de acest lucru fiind S.C. International Recycling Energy S.A., care va organiza licitaţia. Câştigătorul licitaţiei va asigura cofinanţarea lucrărilor conform paragrafului anterior cu 90% din valoarea totală de 63,254,800 Euro inclusiv TVA. Lucrările se vor desfăşura pe o perioadă de maxim 2 (doi) ani de la începerea lor.

2

Contractantul (S.C. International Recycling Energy S.A.), va plăti Antreprenorului General suma creditată a contractului care este egală cu 90% (nouă zeci la sută) din valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA şi a costurilor cofinanţării prin intermediul unor Bilete la Ordin a căror perioadă de scadenţă este între 31 mai 2015 şi 31 mai 2024 (numită „perioadă de scadenţă a Biletelor la Ordin”) cu plăţi anuale. Suma plătită prin plăţi directe aferente contractului care este egală cu 10% (zece la sută) din valoarea totală a contractului, inclusiv TVA va fi achitată de către contractant (S.C. International Recycling Energy S.A.), periodic pe durata de execuţie a lucrărilor în baza unor situaţii de lucrări efectuate în perioada respectivă. Sumele de plată aferente acestora reprezentând plata directă se vor evidenţia sub formă de factură fiscală, iar suma cofinanţată sub formă de factură proformă. Primăria Municipiului Timişoara va garanta plăţile prin avalizarea setului de bilete la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în valoare totală de 56.929.320 Euro cu TVA (reprezentând 90% din valoarea proiectului) la care se va adăuga o dobândă, conform celor de mai jos:

• pentru fiecare bilet de principal va fi emis şi un bilet de dobândă cu aceeaşi dată de emitere şi de scadenţă ca şi cel de principal.

• nivelul dobânzii care însoţeşte cofinanţarea asigurată de executant nu va depăşi nivelul de referinţă cotat International EUROSWAP la perioada de scadenţă a fiecărui bilet la ordin în parte, la care se adaugă comisioanele şi spezele bancare specifice, care nu vor fi mai mari de 3,75% pe an. Nivelul ratei de referinţă EUROSWAP va fi cel publicat pe site-ul Financial Times.

Biletele la ordin vor fi emise de către contractant (S.C. International Recycling Energy S.A.), în Euro şi sunt plătibile în Lei la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României în ziua efectuării plăţii şi au scadenţe în perioada 2015-2024.

Biletele la ordin vor avea scadenţe şi valori estimative (în care sunt incluse dobânzile, comisioanele şi spezele bancare specifice) conform tabelului de mai jos.

Detalii B.O. (Euro) Data de emitere Maturitate Scadenţa Valori nominate

30-Oct-2012 3 31-Mai- 2015 11,000,000 15-Dec-2012 4 31-Mai- 2016 11,000,000 30-Mar-2013 4 31-Mai- 2017 9,400,000 30-Iun-2013 5 31-Mai- 2018 6,200,000 30-Sep-2013 6 31-Mai- 2019 6,600,000 15-Dec-2013 7 31-Mai- 2020 7,000,000 15-Dec-2013 8 31-Mai- 2021 7,400,000 15-Dec-2013 9 31-Mai- 2022 7,800,000 15-Dec-2013 10 31-Mai- 2023 8,200,000 30-Mar-2014 10 31-Mai- 2024 3,783,982

TOTAL 73,383,982

3

Facem menţiunea că cele prezentate mai sus sunt în conformitate cu:

• prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare

• prevederile art.61, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.

• prevederile art.36, alin. (2), lit. b) şi alin.(4) lit. d) şi e), alin.(1) şi (2) lit. a) şi e) şi art.115 alin. (1), lit. b) şi art.126 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere cele menţionate mai sus, solicităm emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aibă următorul conţinut:

Art.1. Câştigătorul licitaţiei pentru execuţia la cheie a proiectului „Valorificare energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara” va asigura cofinanţarea acesteia cu 90% (nouăzeci la sută) din valoarea totală maximă de 63,254,800 Euro inclusiv TVA. Lucrările se vor desfăşura pe o perioadă maximă de 2(doi) ani.

Art.2. Primăria Municipiului Timişoara va garanta plăţile prin avalizarea setului de bilete la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în valoare totală de 59,929,320 Euro cu TVA (reprezentând 90% din valoarea proiectului), la care se adaugă o dobândă conform articolului 3.

Detaliile plăţilor sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din HCL.

Art.3. Pentru fiecare bilet de principal va fi emis şi un bilet de dobândă care va avea aceeaşi dată de emitere şi de scadenţă ca şi cel de principal. Nivelul dobânzii care însoţeşte cofinanţarea asigurată de antreprenor nu va depăşi nivelul de referinţă cotat International EUROSWAP la perioada de scadenţă a fiecărui bilet la ordin în parte, la care se adaugă comisioanele şi spezele bancare specifice, ce nu vor fi mai mari de 3,75% pe an. Nivelul ratei de referinţă EUROSWAP va fi cel publicat pe site-ul Financial Times.

Preşedinte Consiliu de Administraţie I.R.E.

Ing. Florin Cepănariu

Atasament: Anexa.pdf

Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. ______ / __________

Modalităţile de plată a proiectului “Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara” sunt următoarele:

• Contractorul (S.C. International Recycling Energy S.A.), va plăti Antreprenorului general suma acreditată a contractului, care este egală cu 90% (nouăzeci la sută) din valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA şi a costurilor cofinanţării prin intermediul unor Bilete la Ordin a căror perioadă de scadenţă este între 31 mai 2015 şi 31 mai 2024 (numită “perioadă de scadenţă a Biletelor la Ordin”)

• Suma plătită prin plăţi directe aferente contractului care este egală cu 10% (zece la sută) din valoarea totală a contractului, inclusiv TVA va fi achitată de către contractant (S.C. International Recycling Energy S.A.) periodic pe durata de execuţie a lucrărilor în baza unor situaţii de lucrări efectuate în perioada respectivă. Sumele de plată aferente acestora reprezentând plata directă se vor evidenţia sub formă de factură fiscală, iar suma cofinanţată sub formă de factură proforma.

• Biletele la Ordin vor fi emise în Euro şi sunt plătibile în Lei la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României în ziua efectuării plăţii şi au scadenţa în perioada 2015 ÷2024.

• Biletele la Ordin vor avea scadenţe şi valori estimative (în care sunt incluse dobînzile, comisioanele şi spezele bancare specifice) conform tabelului de mai jos:

Detalii B.O. (Euro) Data de emitere Maturitate Scadenţa Valori nominate

30-Oct-2012 3 31-Mai- 2015 11,000,000 15-Dec-2012 4 31-Mai- 2016 11,000,000 30-Mar-2013 4 31-Mai- 2017 9,400,000 30-Iun-2013 5 31-Mai- 2018 6,200,000 30-Sep-2013 6 31-Mai- 2019 6,600,000 15-Dec-2013 7 31-Mai- 2020 7,000,000 15-Dec-2013 8 31-Mai- 2021 7,400,000 15-Dec-2013 9 31-Mai- 2022 7,800,000 15-Dec-2013 10 31-Mai- 2023 8,200,000 30-Mar-2014 10 31-Mai- 2024 3,783,982

TOTAL 73,383,982 DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ CULIŢĂ CHIŞ SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU ENERGETIC ŞEF SERVICIU BUGET IOAN ZUBAŞCU STELIAN STANCIU

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1

1

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA SC2012 – 05.04.2012

REFERAT privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de

către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanţării proiectului „Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin

realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara”.

Prin HCL nr. 302/27.09.2011 a fost aprobată constituirea Societăţii Comerciale

Internaţional Recycling Energy SA în vederea promovării investiţiei "Valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara", având ca acţionari: RAROMA Services AG cu 49% din acţiuni, Consiliul Local al Municipiului Timişoara cu 31% din acţiuni şi SC COLTERM SA cu 20% din acţiuni.

Primăria împreună cu SC Colterm şi SC Retim Ecologic Service au demarat în anul 2009 un studiu de valorificare a potenţialului energetic al deşeurilor ce a fost aprobat prin HCL 465/15.12.2009. În urma analizelor efectuate acest studiu de fezabilitate a fost actualizat şi aprobat de către Consiliul Local prin HCL 30/29.01.2012. În studiul de fezabilitate se prevede ca investiţia să fie realizată în 30 de luni iar finanţarea să fie asigurată în proporţie de 90% din valoarea de investiţie prin credit furnizor iar 10% din surse proprii ale SC Internaţional Recycling Energy SA.

Programul de implementare a lucrărilor de construcţie al obiectivului conţine finanţarea, proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune (proiect la cheie), responsabil de acest lucru fiind S.C. International Recycling Energy S.A., care va organiza licitaţia. Câştigătorul licitaţiei va asigura cofinanţarea lucrărilor. Lucrările se vor desfăşura pe o perioadă de doi ani de la începerea lor. Contractantul (S.C. International Recycling Energy S.A.), va plăti Antreprenorului General suma creditată a contractului care este egală cu 90% din valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA şi a costurilor cofinanţării prin intermediul unor Bilete la Ordin a căror perioadă de scadenţă este între 31 mai 2015 şi 31 mai 2024 cu plăţi anuale. Suma plătită prin plăţi directe aferente contractului care este egală cu 10% din valoarea totală a contractului, inclusiv TVA va fi achitată de către contractant (S.C. International Recycling Energy S.A.), periodic pe durata de execuţie a lucrărilor în baza unor situaţii de lucrări efectuate în perioada respectivă.

Municipiul Timişoara va garanta plăţile prin avalizarea setului de bilete la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în valoare totală de 56.929.320 Euro la care se va adăuga o dobânda. Biletele la ordin emise de către contractant (S.C. International Recycling Energy S.A.), în Euro şi plătibile în Lei la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României în ziua efectuării plăţii, au scadenţe în perioada 2015-2024.

Având în vedere solicitarea şi Nota de Fundamentare a SC International Recycling Energy SA înregistrată cu nr. RE2012-889/28.03.2012,

PROPUNEM:

Să se aprobe de către Consiliul Local o hotărâre cu următorul conţinut:

1. Se apobă garantarea de către Municipiul Timişoara a plăţilor efectuate de către S.C. International Recycling Energy S.A. prin avalizarea setului de bilete la ordin emise de către S.C.

FP 53-01, Ver. 1

2

International Recycling Energy S.A. în valoare totală de 59.929.320 Euro cu TVA (reprezentând 90% din valoarea proiectului), la care se adaugă o dobândă conform articolului 2.

Detaliile plăţilor sunt prezentate în Anexa care face parte integrantă din HCL. 2. Pentru fiecare bilet de principal va fi emis şi un bilet de dobândă care va avea aceeaşi

dată de emitere şi de scadenţă ca şi cel de principal. Nivelul dobânzii care însoţeşte cofinanţarea asigurată de antreprenor nu va depăşi nivelul de referinţă cotat International EUROSWAP la perioada de scadenţă a fiecărui bilet la ordin în parte, la care se adaugă comisioanele şi spezele bancare specifice, ce nu vor fi mai mari de 3,75% pe an. Nivelul ratei de referinţă EUROSWAP va fi cel publicat pe site-ul Financial Times.

VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ CULIŢĂ CHIŞ SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU ENERGETIC ŞEF SERVICIU BUGET IOAN ZUBAŞCU STELIAN STANCIU

AVIZAT JURIDIC

RED. MM Ex. 1