keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 292/18.12.2012 privind demararea procedurilor necesare în vederea transferului cotei de 19% (190 de acţiuni) din capitalul social al SC Internaţional Recycling Energy SA deţinute de RAROMA SERVICES AG către Consiliul Local al Municipilui Timişoara

18.12.2012

Hotararea Consiliului Local 292/18.12.2012
privind demararea procedurilor necesare în vederea transferului cotei de 19% (190 de acţiuni) din capitalul social al SC Internaţional Recycling Energy SA deţinute de RAROMA SERVICES AG către Consiliul Local al Municipilui Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-30773/18.12.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 302/27.09.2011 privind constituirea S.C. International Recycling Energy S.A în vederea promovării investiţiei "Valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara" modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 114/28.09.2012
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.149/24.04.2012 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/24.05.2012.
Având în vedere prevederile art. 9 din Actul constitutiv al S.C. International Recycling Energy S.A;
Având în vedere prevederile din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 3 lit. c) şi alin. 7 lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă demararea procedurilor necesare în vederea transferului cotei de 19% (190 de acţiuni) din capitalul social al SC International Recycling Energy SA deţinute de RAROMA Services AG către Consiliul Local al Municipilui Timişoara, urmând ca RAROMA Services AG să deţină 30% din acţiuni, Consiliul Local al Municipiului Timişoara să deţină 50% din acţiuni şi SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA să deţină 20% din acţiuni.

Art.2: Îndeplinirea formalităţilor de transfer prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se va face conform prevederilor Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată şi Actului constitutiv al SC International Recycling Energy SA.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia Tehnică, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC International Recycling Energy SA

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Direcţia Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală:
- Direcţiei Fiscale;
- Compartimentul Control Intern;
- Biroul Managementul Calitatii;
- Serviciul Audit Public Intern;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA;
- SC Internaţional Recycling Energy SA
- RAROMA SERVICES AG;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI