keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 267/20.12.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/14.05.2013 si a Actului Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 267/20.12.2016
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/14.05.2013 si a Actului Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 31158/20.12.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 302/27.09.2011 - privind constituirea unei societăţi comerciale pe acţiuni în vederea promovării învestiţiei "Valorificarea deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara";
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 114/28.09.2012 privind modificarea si completarea actului constitutiv a SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 275/14.05.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/ 28.09.2012 si a actului constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA;
Conform Actului Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA, actualizat;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 2/24.06.2016 privind validarea alegerii consilierilor locali şi Hotărârea Consiliului Local nr. 3/24.06.2016 privind declararea constituirii Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Luând în considerare prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Ruşeţ Vasile, în calitatea sa de reprezentant legal al Consiliului Municipiului Timişoara în cadrul SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA.

Art. 2: Se aproba modificarea actului constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA prin desemnarea consilierului local BARABAS LORENZO-FLAVIUS- cetăţean român, născut la data de 07.09.1983 în Municipiul Timişoara, judeţul Timiş, domiciliat în Municipiul Timişoara, str. Lazăr Gheorghe, nr. 24, et. 12, ap. 70, identificat cu CI, seria TZ, nr. 021316, CNP 1830907350069 ca reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Se modifica in mod corespunzator art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 275/14.05.2013 după cum urmează:
"( 2) CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA, având sediul în judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, bd. CD Loga, nr. 1, reprezentat legal prin BARABAS LORENZO-FLAVIUS - cetăţean român, născut la data de 07.09.1983 în Municipiul Timişoara, judeţul Timiş, domiciliat în Municipiul Timişoara, str. Lazăr Gheorghe, nr. 24, et. 12, ap. 70, identificat cu CI, seria TZ, nr. 021316, CNP 1830907350069, denumit în cele ce urmează "CONSILIUL LOCAL".

Art. 4: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 275/14.05.2013 raman neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Tehnica si SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Mass - media locale;
- SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: REFERAT__IRE__.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA Nr.

REFERAT privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/14.05.2013 si a Actului Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA, privind desemnarea reprezentantului

Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Prin Hotărârea nr. 302/2011 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat constituirea unei societăţi comerciale pe acţiuni în vederea promovării investiţiei "Valorificarea deşeurilor municipale prin conceperea unei instalaţii adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara", precum şi Actul Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA. Având în vedere cele menţionate în HCL nr. 275/14.05.2013 prin care a fost desemnat reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, domnul Ruşeţ Vasile, consilier local şi conform celor prevăzute în Actul Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA, actualizat şi ţinând cont de faptul că mandatul de consilier local al domnului Ruşeţ Vasile a încetat;

Luând în considerare validarea alegerii consilierilor locali prin HCL nr. 2/24.06.2016 şi declararea constituirii Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin HCL nr. 3/24.06.2016;

PROPUNEM :

1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Ruşeţ Vasile, în

calitatea sa de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA

2. Modificarea actului constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA prin desemnarea consilierului local ………………. - cetăţean român, născut la data de ……………. în …………….., judeţul ……………., domiciliat în ………….., str. …………, nr. ……….., et. ………, ap ………, identificat cu CI, seria ………….., nr. ……………, CNP …………….. ca reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

3. Modificarea in mod corespunzător a art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 275/14.05.2013 după cum urmează: "( 2) CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA, având sediul în judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, bd. CD Loga, nr. 1, reprezentat legal prin ……………….. - cetăţean român, născut la data de …………… în ………….., judeţul ……….., domiciliat în ………….., str. …………, nr. ……, et. ……., ap ……., identificat cu CI, seria ……, nr. ………, CNP …………., denumit în cele ce urmează "CONSILIUL LOCAL".

Director Direcţia Tehnică, Culiţă Chiş

Şef Serviciu Energetic M.S.U.P., Ioan Zubaşcu

Avizat juridic,

Cod FO 53-01, ver.2