keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 291/28.07.2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 193/10.05.2016 privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara"

28.07.2017

Hotararea Consiliului Local 291/28.07.2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 193/10.05.2016 privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017 - 17929/18.07.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Referatul nr. SC2017 - 4514/24.02.2017 al Direcţiei Dezvoltare şi Referatul nr. SC2017-14665/15.06.2017 al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
Luând în considerare adresa nr. 3060/17.07.2017 de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2017- 018033/19.07.2017;
Luând în considerare adresa nr. 3138/13.03.2017 de la Structura de Sprijin pentru Dezvoltare Urbană din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Vest, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. CDD2017- 92/14.03.2017, şi e-mailul înregistrat cu nr. CDD2017-90/14.03.2017;
Luând în considerare adresa nr. 9379/04.07.2017 de la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. CDD2017 209/05.07.2017;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 193/10.05.2016 privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
Luând în considerare P.O.R. 2014-2020 - Condiţii Generale de implementare a dezvoltării urbane durabile - Axa prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile;
Luând în considerare Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile - Axa prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, aprobat prin Ordinul MDRAPFE nr. 112/20.01.2017;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit.b) şi alin. (4) lit. e) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se modifică Anexa-SIDU la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.193/10.05.2016, aprobată prin Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 193/10.05.2016, după cum urmează:
Se modifică Partea V a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană - Managementul implementării strategiei integrate şi Portofoliul de proiecte al acesteia şi se înlocuiesc cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, restul Strategiei rămânând nemodificată.
(2) Se modifică Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 193/10.05.2016 şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara" să efectueze eventualele modificări/actualizări ale listei de proiecte prevăzute în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creştere Timişoara. Modificările/actualizările listei de proiecte vor fi transmise autorităţilor competente conform Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile - Axa prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile."


Art. 2: Expresiile "Strategia Integrată de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara", "Strategia Integrată de Dezvoltare 2015-2020 a Polului de Creştere Timişoara", "Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2015-2023 a Polului de Creştere Timişoara" şi altele asemenea, utilizate în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 193/10.05.2016, inclusiv în Anexa acesteia, precum şi în cuprinsul documentelor întocmite în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 193/10.05.2016, se vor citi "Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creştere Timişoara".


Art. 3: Strategia Integrată de Dezvoltare a Polului de Creştere Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 193/10.05.2016 şi modificată prin prezenta hotărâre, acoperă perioada de implementare 2014-2023.


Art. 4: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 193/10.05.2016 rămân nemodificate.


Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01,ver.3

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ NICOLAE ROBU Compartimentul Atragere Investiţii, Gestiune Parcuri Industriale şi Relaţionare cu Mediul Economic Nr. SC2017 –

REFERAT pentru modificarea şi completarea HCLMT nr. 193/10.05.2016 privind aprobarea

“Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara”

Strategia Integrată de Dezvoltare a Polului de Creştere Timişoara, aprobată prin HCLMT nr. 193/10.05.2016 privind aprobarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara”, denumită în continuare SIDU, constituie condiţia de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a POR 2014-2020. Ulterior aprobării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană de către Consiliul Local Timişoara, au apărut modificări ale actelor normative care stau la baza elaborării acesteia care au condus la unele neconcordanţe în ceea ce priveşte utilizarea titlului Strategiei în diverse documente, motiv pentru care Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a transmis o solicitare de clarificări cu privire la SIDU în cadrul etapei de verificare a conformităţii administrative şi admisibilităţii. Prin adresa nr. 3138/13.03.2017 de la Structura de Sprijin pentru Dezvoltare Urbană din cadrul ADR Vest, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. CDD2017- 92/14.03.2017, şi e- mailul înregistrat cu nr. CDD2017-92/14.03.2017, ataşate prezentului referat, se solicită efectuarea unor modificări şi completări ale SIDU, respectiv a Părţii V a SIDU - Managementul implementării strategiei integrate. Prin Referatul nr. SC2017-4514/24.02.2017 al Direcţiei Dezvoltare şi Referatul nr. SC2017- 14665/15.06.2017 al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană, ataşate prezentului referat, s-au făcut propuneri de modificare/includere/eliminare a unor proiecte în/din Lista de proiecte care face parte din Anexa la HCLMT nr. 193/10.05.2016. Propunerile de modificare/includere/eliminare a unor proiecte în/din Lista de proiecte, menţionate mai sus, au fost avizate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş prin adresa nr. 3060/17.07.2017 de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş. Având în vedere cele expuse mai sus, precum şi necesitatea actualizării unor capitole ale Strategiei şi a găsirii unei modalităţi de utilizare unitară a titlului Strategiei pe viitor,

Propunem spre aprobare următoarele:  Se modifică Anexa-SIDU la HCLMT nr. 193/10.05.2016, aprobată prin Art. 1 al

HCLMT nr. 193/10.05.2016, după cum urmează: - se modifică Partea V a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană - Managementul implementării strategiei integrate şi Portofoliul de proiecte al acesteia şi se înlocuiesc

Cod FO 53-01,ver.3

cu Anexa care va face parte integrantă din hotărâre, restul Strategiei rămânând nemodificată.

 Se modifică Art. 2 al HCLMT nr. 193/10.05.2016 şi va avea următorul cuprins: „Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere Timişoara” să efectueze eventualele modificări/actualizări ale listei de proiecte prevăzute în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creştere Timişoara. Modificările/actualizările listei de proiecte vor fi transmise autorităţilor competente conform Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile – Axa prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile.”

 Expresiile „Strategia Integrată de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara”, „Strategia Integrată de Dezvoltare 2015-2020 a Polului de Creştere Timişoara”, „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2015-2023 a Polului de Creştere Timişoara” şi altele asemenea, utilizate în cuprinsul HCLMT nr. 193/10.05.2016, inclusiv în Anexa acesteia, precum şi în cuprinsul documentelor întocmite în baza HCLMT nr. 193/10.05.2016, se vor citi „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creştere Timişoara”.

 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creştere Timişoara, aprobată

prin HCLMT nr. 193/10.05.2016 şi modificată prin prezenta hotărâre, acoperă perioada de implementare 2014-2023.

 Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 193/10.05.2016 rămân nemodificate.

Director Direcţia Generală de Urbanism Şef Birou Proiecte Diverse şi Dezvoltare Urbană Magdalena Nicoară Daniela Ghinea CAIGPIRME Maria Pantić-Telbis Serviciul Juridic,

C.J. Amelia Faur

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOL Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere Timişoara MODIFICĂRI ASUPRA STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANA A POLULUI DE CREŞTERE TIMIȘOARA La Capitolul 8.3. Controlul şi evaluarea rezultatelor implementării SIDU a PCT, s-a introdus urmatorul text: “Riscuri asociate La elaborarea strategici au fost avute în vedere riscurile presupuse de implementarea strategiei, precum şi alocarea responsabilităților pentru implementarea acesteia, Dat fiind faptul că importanța riscului identificat depinde direct proporțional de probabilitatea apariției riscului (P) şi de severitatea impactului (S), riscurilor identificate li s-a ataşat un scor S=PxS, pentru a putea fi apoi prioritizate şi propuse măsuri de contracarare a acestora. Analiza/controlul riscurilor se va desfăşura pe toată perioada unui proiect. Pentru a evalua probabilitatea apariției s-a utilizat o scară de la 1 la 4 având următoarea semnificație: 1.improbabil; 2.puțin probabil; 3 probabil; 4.cert, Pentru a evalua severitatea impactului s-a utilizat o scară de la 1 la 4, având următoarea semnificație: 1. impact foarte mic; 2. impact moderat; 3. impact mare; 4. impact foarte mare. Evaluarea riscurilor (stabilirea nivelului probabilității şi severității impactului, cuantificarea riscurilor) ajută la canalizarea atenției beneficiarilor strategiei asupra riscurilor cu impact major şi stabilirea măsurilor de reducere a impactului acestora. Din lista riscurilor posibile identificare, atenția se va concentra asupra riscurilor cu impact semnificativ, fără însă a se neglija complet posibilitatea apariției celorlalte riscuri. În aceste condiții, scorurile obținute pot varia în intervalul 1-16. Se consideră ca având impact semnificativ acele riscuri cărora li se ataşează un scor mai mare de 9, Pentru aceste riscuri se propun măsuri de contracarare iar riscurile se vor monitoriza pe toată perioada implementării stratepici. din 28.07 2017 Riscuri Comentarii/Măsuri de P reducere 1 Întârziere în contractarea | Intârzierile în contractarea | 3. proiectelor necesare, ceea | proiectelor necesare pot co ar putea să conducă la | conduce la atingerea parțială diminuarea eficienței | sau neatingerea indicatorilor si acestora în acoperirea | rezultatelor prevăzute prin nevoilor de dezvoltare | prezenta strategie. urgente Se recomandă o planificare anuală / multianuală (la 2 ani) a

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creştere Timişoara proiectelor prioritare. 2 Necorelări între diferiți | Necorelările în implementarea | 3 4 12 actori implicați în | proiectelor de către diferite implementarea proiectelor | instituții pot genera dificultăți cuprinse în strategie în perioada de execuție sau chiar imposibilitatea implementării anumitor proiecte. Se recomandă analiza şi corelarea proiectelor diferitelor unități administrativ-teritoriale foeneficiari pentru evitarea suprapunerilor sau întârzierilor în execuție a anumitor proiecte. 3 Dificultăţi în mobilizarea | Dificultățile în mobilizarea | 2 4 8 resurselor bugetare | resurselor financiare necesare necesare pentru | finanțării proiectelor pot cofinanțarea proiectelor conduce la nerealizarea indicatorilor strategiei şi la nerealizarea obiectivului de dezvoltare. Se impune planificarea din timp a proiectelor (recomandabil planificare multianuală) şi identificarea surselor de finanțare | LL _ (alternative), UNUI NIN 4 Schimbări instituționale | Schimbările instituţionale pot | 2 4 8 care pot afecta | afecta fundamental implementarea strategici | implementarea strategiei. Acest risc nu poate fi diminuat dar se recomandă analiza impactului unei posibile schimbări instituționale asupra strategici de dezvoltare si evaluarea acesteia la momentul apariției unui astfel de risc, adaptarea şi modificarea în La Capitolul 8.4. Indicatori relevanți pentru monitorizarea implementării şi evaluării SIDU, s-au operat următoarele modificări: Obiectiv 1 Structuri noi/modernizate de cercelare- 5 Creşterea sfer tehnologic DI competitivităţii a E IMM-uri 10 borează cu centre de ola economice şi a. inovative care C

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere Timişoara capacității de inovare cercetare/alte IMM-uri (7) prin specializare Centre noi/modernizate de colectare 1 inteligentă /sortare/distribuție/prelucrare produse agricole | Lo Producătorilocatisprijiniți Obiectiv 2 rețelei de transport 10 Dezvoltarea unei extinse/modernizate (% E infrastructuri Reducerea timpului de deplasare în/ între 10 integrate, complexe şi localităţi (0) _ Aexibile, Creşterea numărului de călători 0 ȘI A unul sistem transportați cu mijloace de transport în inteligent de Dr management al comun (74) — traficului, Populaţie deservită de rețele de utilități 95 în vederea creşterii (4 accesibilității şi mobilității Obiectiv 3 Obiective de patrimoniu 3 Asigurarea unui conservate/reabilitate e mediu social Vizitatort-ai obicetivelor-de-patrimorniu | intercultural, coeziv | Contre sociale pentru grupurile 4 i dinamic, | vulnerabile noi/modernizate N INN favorabil progresului Benefieiari-ai-servietilor-sociale şi incluziunii Sedderea—nevoti—de Creşterea ratei 10 | acoperire cu servicii medicale (76) Rata brută de cuprindere în învăţământul 99 La general obligatoriu 1] Obiectiv 4 Creşterea suprafețelor t de spaţii ve verzi (76) 10. Asigurarea unui Creşterea numărului de f turişti (7 %) ) 20. habitat ecologic, Creşterea numărului de evenimente cu 3 confortabil și atractiv | potențial de atragere turistică Obiectiv 5 Sisteme informatice noi/modernizate/ 3 Asigurarea unei corelate administrații Rata de participare a personalului la 50 inteligente, inclusive şi transparente programe de formare profesională (4)

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creştere Timişoara In Portofoliul de proiecte pentru implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană au fost operate urmatoarele modificari: Nr, , , Di | Denumire proiect Sinteza modificari Proiect , A fost modificat obiectivul proiectului prin M16b Ar 1 REFERI 90 menajarea unei roțele diminuarea lungimii pistelor de la 224 km la regionale de piste de biciclete 61km Consolidare, reabilitare, modernizare și dotare clădire în 186 vederea extinderii rețelei de centre de zi pentru persoane vârstnice, Timişoara A fost modificat bugetul estimat al proiectului din 1.500.000 E in 418.885 E Reabilitarea/Modernizarea/ Dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată persoanelor vârstnice, prin înființarea unei noi unități de îngrijire la domiciliu 188 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului de specialitate al Clinicii de 208 Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie din cadrul Spitalului Clinie Municipal de Urgență Timişoara A fost modificată denumirea proiectului din CENTRU CONSILIERE PSIHOSOCIALA in UNITATE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU si bugetul din 2.000.000 E in 321.110 E A fost modificata denumirea proiectului din "Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului si a clinicii de recuperare" si a bugetului din 1.359. 773,37E in 3.852.691,228

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creştere Timişoara Reabilitarea; modernizarea, reamenajarea şi dotarea "- ambulatoriului inteptat Oftalmologie din cadrul Spitalului Qlinic Muricipal de Urgență - Timişoara A foșt propusa inffoducerea in lista ca-urmare "a 1dentificârii necesitatii prolectului 211 225 Dotarea infrastructurii ambulatoriilor de specialitate la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumottiziologie Dr.V Babes Timisoara A fost modificata sursa de finantare din IPA CBC in POR AP 8 si buget din 793201 E in 453.258E Centru de urgenta pentru persoane adulte, persoane cu disabilitati, batrani, aflati in risc de excluziune sociala, din municipiul Timisoara A fost modificat bugetul proiectului din 1.000.000E in 1.020.000E 301 Modernizarea parcului Cetății (Civic) A fost modificat bugetul proiectului din 15.000.000 lei in 6.551.510 lei

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creştere Timişoara : E a E a e : Cresterea eficientei energetice a A fost modificat solicitantul prin adaugarea cladirilor Spitalului Clinic de Boli Municipiului Timisoara in parteneriat cu 343 , NL , Infectioase si pneumoftiziologie Spitalul Clinic de Boli Infectioase si „Dir. Timisoara pneumottiziologie „Dr.V Babes" Timisoara Director Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană Magdalena Nicoară 7 5 CAIGPIRME Maria Pantid-Telbis d ze