keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 693/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional"

20.12.2018

Hotararea Consiliului Local 693/20.12.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018- 30096/12.12.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-30097/12.12.2018, al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC 2018 - SC2018-30097/13.12.2018, al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-30097/12.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru, cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.291/28.07.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia tehnico - economică elaborată la faza S.F., pentru investiţia: " Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional", în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectiv Specific 4.3 - Îmbunătăţirea regenerarii fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România.

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai investiţiei: " Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional ", conform Anexei 1, în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectiv Specific 4.3 - Îmbunătăţirea regenerarii fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România.

Art. 3: Se aprobă Anexa 2, privind descrierea sumară a investiţiei: " Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional", propusă a fi realizată prin proiect.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Servicului Public Creşe;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: EXPUNERE_MOTIVE_Ronat.pdf

1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul

"Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara – Construire centru multifuncțional"

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale

În vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020, România şi-a asumat ca ţintă incluziunea socială a grupurilor vulnerabile şi reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială. Una dintre intervenţiile cheie pentru reducerea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale o reprezintă dezvoltarea de servicii sociale, urmărindu-se consolidarea şi îmbunătăţirea acestora la nivel comunitar, prin finanţarea din POR 2014-2020 a investiţiilor în infrastructura necesară furnizării şi dezvoltării lor. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a realizat pe parcursul anului 2018 o serie de cercetări în mai multe zone din municipiul Timișoara. În cadrul cercetărilor pe teren a folosit ca instrument de lucru un Formular de delimitare a zonelor urbane marginalizate prin intermediul căruia s-au colectat date cu privire la capitalul uman, ocuparea forței de muncă și locuire de la locuitorii zonelor în care au fost realizate cercetările. În urma analizării datelor s-a constatat că sunt atinși toți indicatorii cheie și pragurile minimale pentru validarea zonei din carierul Ronaț ca fiind marginalizată și a fost completat Chestionarul de identificare a zonei urbane marginalizate, inclus în cuprinsul Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate (anexa 3) – zona marginalizată Ronaț fiind zona urbană marginalizată de tip mahala cu case. Pentru realizarea acestui obiectiv şi în vederea depunerii proiectului spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv Specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România, este necesară aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Prin proiect se vizează combaterea marginalizării sociale a acestei populaţii prin promovarea

unei abordări de tip integrat, prin realizarea unei investiţii în imbunătăţirea mediului fizic precum şi investiţii pentru dezvoltarea funcţiilor sociale şi comunitare (centru multifincţional cu activităţi

2

socio-educative, recreative şi culturale). Ca rezultat al investițiilor propuse va scădea populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zona marginalizată identificată în cartierul Ronaț.

Pentru a obține acest rezultat prin proiect se propune construirea unui centru multifuncțional ce va fi situat pe Calea Bogdăneștilor și va cuprinde o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unui parculeț, amenajarea unui loc de joaca, amenajarea unui teren de sport, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, inclusiv creearea acceselor. Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării şi performanţei investiţiei propuse prin proiect sunt: populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ - nr. de persoane; spațiile deschise create sau reabilitate în zonele urbane - m², clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane - m², descriși conform ghidului de finanțare specific.

3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentaţiei tehnico- economice - faza S.F., a indicatorilor tehnico-economici-faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara – Construire centru multifuncțional".

PRIMAR Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Atasament: Raport_de_specialitate_Ronat.pdf

1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul

"Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara – Construire centru multifuncțional"

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - ..........................….... a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara – Construire centru multifuncțional".

Facem următoarele precizări: În conformitate cu condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv Specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico- economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect.

Grupul ţintă vizat este format din persoanele identificate în comunitatea urbană marginalizată, beneficiari direcţi ai investiţiilor realizate în cadrul priectului. Realizarea obiectivului va contribui, de asemenea, la: obţinerea unor noi deprinderi şi abilităţi profesionale în vederea identificări şi păstrării unui loc de muncă; creşterea sentimentului de apartenenţă la comunitate; dezvoltarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate şi familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii.

Prin proiectul propus spre aprobare se va construi un centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare pe o parcelă de teren delimitată de Calea Bogdăneștilor – str. Eugen Tudoran – str. Ștefan Nădășan, în cadrul căruia vor fi realizate: o cladire parter și etaj parțial având toate dotările necesare funcționării, un spațiu verde ce va fi amenajat ca păculeț, un teren de joacă/teren pentru sport, parcaje, împrejmuirea terenului și crearea acceselor. Clădirea centrului multifuncțional va săli cu scop educativ-socializare, vestiare fete/băieți, grupuri sanitare fete/băieti inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, dușuri fete/băieti, cabinet nmedical, oficii servire și porționare, depozite, spțiu tehnic, sală polivalentă pentru activități sportive – sală de mese, bibliotecă, birouri, sală consiliere psihologică. Centrul multifuncțional va avea avea adaptări pentru nevoilor persoanelor cu dizabilităţi.

2

Documentaţia studiului de fezabilitate a fost contractată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi a Ghidului specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv Specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România, prin contractul de prestare de servicii nr. 123/12.10.2018 şi a fost avizată favorabil conform Fişei tehnice nr. 66/10.12.2018 emisă de Comisia Tehnico-Economică.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentaţia tehnico-economică la faza S.F. – nr. proiect 538/2018 este elaborate în baza H.G. nr. 907/2016 (actualizată) de către S.C. PRODAO-ING S.R.L., Timișoara;

În concluzie, prin documentaţia tehnico-economică de mai sus au fost stabilite următoarele: - valoarea totala a obiectivului de investitii este de 5.729.005,05 lei (inclusiv TVA), din care constructii montaj (C+M) este de 3.420.104,63 lei (inclusiv TVA), în conformitate cu devizul general; - indicatorii tehnico - economici rezultaţi în urma elaborării studiului de fezabilitate, conform Anexei 1 la prezentul raport de specialitate; - descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul raport de specialitate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907 / 2016 (actualizată) şi Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv Specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara – Construire centru multifuncțional" îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. Magdalena Nicoară Consilier Malac Marcel

Atasament: Anexa_1_Ronat.pdf

Anexa 1 la HCL mr. / INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA S.F, DENUMIRE PROIECT Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - consiruire centru multifuncțional AMPLASAMENT str. Calea Bogdăneştilor, nr. F.N, Timişoara, județul Timiş CF nr. 446961 TITULARUL INVESTIŢIEI Municipiul Timişoara BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Municipiul Timişoara NUMĂR PROIECT 538/2018 ELBORATOR PROIECT SC PRODAO-ING SRL Str. Simion Bărnuţiu nr. 21, Timişoara, județ Timiş INDICATORI TEHNICI Suprafața terenului m" Suprafața construită la sol S. = 630,00 m" Arie construită parter A parter =590,00 m” Arie utilă pe 2 nivele supraterane Su = 752,50 m” | Circulații + platforme dalate propuse 350 m” Spațiu verde propus 1.650 m? (48.00% din suprafața terenului) din care: -amenajată ca zonă verde în incintă 900m -zonă de joacă/zona sportivă în incintă [puma = STII PV -zone nevegetale izolate în incintă 50 m' Zonă teren sport în incintă 700 m” Parcaje amenajate suprateran pe parcelă: 8 locuri /113 mp. INDICATORI KCONOMICI Valoarea totală a investiţiei conform devizului genera PROIECTANT SC PRODAO-ING-SRI, l, inclusiv T.V.A.: din care C+M (inclusiv T.V.A.): 5.725.005,05 lei 3.420.104,63 lei

Atasament: Anexa_2_Ronat.pdf

Anexa 2 la HCL nf, DESCRIEREA HNYVESTIŢIEI DENUMIRE PROIECT: Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Rona Timișoara - construire centru multifuncțional AMPLASAMENT: Municipiul Timişoara, str. Calea Bogdăneştilor, C.F. nr. 446961 BENEFICIAR: Municipiul Timişoara PROIECTANT GENERAL SC PRODAO-ING SRL Adresa: Str. Simion Bărnuţiu nr. 21, Timişoara, județ Timiş. FAZA DE PROIECTARE Studiu de fezabilitate PROIECT NR. 538/2018 DATA ELABORĂRII PROIECTULUI Decembrie 2018 CONTRACT NR. 123/12.10.2018 LL Situația existentă şi necesitatea realizării obiectivalui/proiectului de investiții Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara a realizat pe parcursul anului 2018 o serie de cercetări în mai multe zone din municipiul Timişoara. În cadrul cercetărilor pe teren a folosit ca instrument de lucru un Formular de delimitare a zonelor urbane marginalizate prin intermediul căruia s-au colectat date cu privire la capitalul uman, ocuparea forței de muncă şi locuire de la locuitorii zonelor în care au fost realizate cercetările. În urma analizării datelor s- a constatat că sunt atinşi toți indicatorii cheie şi pragurile minimale pentru validarea zonei din carierul Ronaţ ca fiind marginalizată şi a fost completat Chestionarul de identificare a zonei urbane marginalizate, inclus în cuprinsul Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate (anexa 3) — zona marginalizată Ronaţ fiind zona urbană marginalizată de tip mahala cu case. . Prin proiect se vizează combaterea marginalizării sociale a acestei populaţii prin promovarea unei abordări de tip integrat, prin realizarea unei investiții în imbunătățirea mediului fizic recum şi investiții pentru dezvoltarea funcțiilor sociale şi comunitare (centru UI p ț

muitilincţional cu activități socio-educative, recreative şi culturale). Ca rezuitat al investițiilor propuse va scădea populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zona marginalizată identificată în cartierul Ronaţ. Ca rezultat al investițiilor propuse va scădea populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zona marginalizată identificată în cartierul Ronaț. Pentru realizarea acestui obiectiv şi în vederea depunerii proiectului spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv Specific 43 - Îmbunătăţirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reşedinţă de județ din România. IE. Descrierea investiţiei In cadrul studiului de fezabilitate au fost prezentate două soluţii tehnice pentru asigurarea cu energie electrică şi încălzire/răcire pentru realizarea investiţiei. Astfel scenariul recomandat este prezentat, după cum urmează, pe fiecare specialitate în parte. În această variantă se propune echiparea clădirii cu panouri fotovoltaice cu acumulare, ce vor fi montate pe acoperisul tip terasă pentru producția de energie electrică, iar încălzirea / răcirea și apa caldă vor fi asigurate printr-o pompă de caldură aer-apă iar la interior cu instalație de încălzire/răcire va fi montată în pardoseală. Principalele avantaje ce decurg din variant recomandată sunt: independența față de furnizorii de energie precum şi de strategiile acestora privind evoluția preţului unitar al energiei; cu pompa de caldură pe timp de iarnă se realizează încălzirea spațiilor iar pe timp de vară răcirea lor, nemai fiind nevoie de alte utilaje/instalații de răcire și acestea costisitoare şi care ar necesita mentenanţă periodic; din punct de vedere financiar va exista o reducere semnificativă, de aproximativ 50% pe lună a cheltuielilor aferente consumului de energie electrică şi termică față de varianta branșării la rețele de utilități; protecția mediului înconjurător prin reducerea semnificativă a emisiilor de CO2; se utilizează numai echipamente silențioase care nu deranjează activitatea centrului sub nici o formă. Apa rece este asigurată de la rețeaua Aquatim. Apele pluviale şi apele uzate menajere se racordează la rețeaua Aquatim. Centrul multifuncţional va fi racordat la rețeaua electrică a ENEL SA. Construcţia proiectată se încadrează la CATEGORIA “C” DE IMPORTANŢĂ (conform HGR nr. 766/1997) şi la CLASA "TI" DE IMPORTANȚĂ (conform Normativului P100/2013). Caracteristicile construcției propuse conform Certificat de Urbanism nr. 1836/04.05.2018 sunt: Suprafaţa terenului m Suprafața construită la sol S. = 630,00 m. Arie construită parter Ac parter =590,00 m” Arie utilă pe 2 nivele supraterane S, = 752,50 ma” Circulaţii + platforme dalate propuse 350 m” Spaţiu verde propus 1.650 m (48.00% din suprafaţa terenului) din care: -amenajare ca zonă verde în incintă 900 m -zonă de joacă/zona sportivă în incintă -zone nevegetale izolate în incintă 50 m” Parcaje amenajate suprateran pe parcelă: 8 locuri /113 mp.

POT, POT.= 18,25% CUT. CUT. =0,231 Regim de înălțime: P+E (partial); Ha: = 17.65 m (față de cota teren sistematizat) MI. Arhitectura Destinația principală a ansamblului de clădiri este de Centru Social şi se propune realizarea unei clădiri pe două nivele supraterane, ce va cuprinde umătoarele spații: La nivelul terenului: Amenajare unor spații verzi, loc de joacă / teren de sport toate situate în incintă. Terenul se va imprejmuii si se vor realizaa accesele si lucrarile edilitare necesare functiunii, inclusiv bransamente la utilitatiile urbane. Accesul pe parcelă se realizează diferențiat pentru autovehicule şi pietoni, de pe latura de nordvest si sudvest. Accesul auto propus pe teren pentru parcajele din incintă (4 pentru angajati, 3 pentru vizitatori, 1 loc pentru persoanele cu dizabilități si aprovizionarea bucatariei se va face de pe strada laterala Eugen Todoran.Sunt prevazute două accese pietonal, cel de serviciu si acces la zona sportiva din aceasi strada laterala si accesul principal pietonal din Calea Bogdanestilor. Nivelurile şi funcțiunile imobilului propus sunt următoarele: Parterul (cota +0.00m fiind la 50 cm deasupra drumului de acces/zona verde sistematizata) cu accese disferentiate pe corpuri si grupari de functiuni: cabinet medical, izolator si anexe medicale cu acces separat; oficu porționare alimente cu vestiare, spalare vesele si dependinte cu acces de serviciu separat; vestiare sportive cu acces separat din zona zona sportiva; acces principal cu hol de distributie spre fiunctiuni sociale, sala de mese si sala activitai sportive (cota -0.50m); tot din holul principal se acceseaza si etajul cu functiuni social prin scara si Lift. Etaj (cota+3.20m) contine functiuni sociale, bibliotecă, mediatecă. Spațiile interioare și suprafețele utile ale clădirii, grupate pecorpuri si niveluri sunt: nivel spațiu a utilă (m) parter (corp principal (p+te) hol acces sala/ garderoba 5-90 mp sala activitati de grup/sali seminarii 64.50 mp [sala educativ - socializare 16.90 mp sala educativ - socializare 17.40 mp total activitati de grup= s=124.70mp| hol primire - distributie 39.00mp |circulatii 13.65 mp total hol circulatii 4 s=52.65mp| Ig. s. baieti grup sanitar(dlm) 4.05 mp [g. s. fete 5.75 mp total grup sanitar=| s=14.10mp

info / paza [643 mp garderoba total = s=11.23 mp hol acces vestiare [7.80 mp vestiar baieti 5.93 mp dus baieti 4.05 rap we+dus [3.65 mp We+dus 3.65 .mp vestiar fete 5.80 mp |dus fete 3.75 mp lacces sala 3.20 mp total vestiare=| s=37.75| corp anexe (p) hol acces/asteptare c.medical 7.80 mp c.medical 13.10 mp izolator [7.20 mp gs. medic [2.60 mp lerup sanitar(dlm) 4.35 mp sas izolator 2.15 mp total activitati medicale= s=37.20) oficiu servire 10.95 mp oficiu alimentar de porționare 17.20 mp spalare vesela 5.80 mp depozit de zi -legume-fructe 5.80 mp hol alim 2.85 mp |sas dep: [7.00 mp vestiar personal alim, 9.50 mp total bloc alimentar=| s=59.10 magazie, 4.75 mp spatiu tehnic. 6.35mp total anexe=| s=11.10) corp central sala activitati sportive 109.00mp |accesv secundar sala / |depozitari aparate 6.50mp ramp acces sala pers. dlm 6.50 mp total sala activitati sportive =) s=121.00| sala de mese s= 46.10mp| total arie utilaparter 516.90 mp etaj corp principai (p+e) hol etaj / circulatii s = 38.45 mp

biblioteca 22.10 mp | multimedia/calculatoare 22.10 mp total activitati cuiturale = s= 44,20mpl birou coordonator centru 13.00 mp birou administratie/secretariat [6.50 mp arhiva 3.95 mp total administrativ s= 23.45mp, activitat pe piata muncii 16,90 mp lactivitat copii-adolescenti /spatiu public 12.45 mp activitat copii-adolescenti /spatiu privat 17.40 mp total activitati specifice =] s = 46.75mpj sala consiliere psihologica de grup 22.10 mp sala consiliere psihologica de grup 15.25 mp birou consiliere psihologica de grup 13.10 mp total activitati consiliere spihologica = s= 50.45mp| oficiu 5.75 mp — grup sanitar f./(dlm) 4.05 mp grup sanitar b. [4.80 mp total grup sanitar =| s= 14.40mp| total arie utila etaj [235.60 mp total arie utila (752.50 mp 1.2 Soluţii constructive și de finisaj Infrastructura — fundatii continue de beton armat sub, zidarie din caramida si fundatii izolate in Zona salii de sport Suprastructura din zidarie de caramida cu stalpisori, centuri si grinzi de beton armat cu, planşee din beton armat: stâlpi si grinzi metalici la sala de sport, scări monolite din beton armat cu podeste intermediare. Acoperișul peste ultimul nivel cste tip terasă necirculabila, cu scurgeri interioare, cu termoizolaţie din vată minerală rigidă deasupra planseului; peste dala de sport invelitoarea este cu membrana monatta pe o strutura usoara cu panta mica Inchideri perimetrale din zidărie de cărămidă (blocuri ceramice cu goluri) termoizolate la exterior cu vata minerala in grosimi variabile de 10-20 cm, cu tâmplării metalice la spațiile cu vutraj mare in sistem perete cortina şi din lemn la golurile in zidarie Compartimeatări interioare sunt din zidarie de cărămidă (blocuri ceramice cu goluri), blocuri BCA in grosimi diferite si pereti usori gipscarton, dublustrat si fonoizolate Vimisajele interioare Pardoseala finită (din parchet sau gresie) este pe sistem de dală flotantă pentru a nu permite trecerea. zgomotelor dintr-un spațiu în altul. Sunt prevăzute suprafete plane continue la toate spatiile. Holurile si circulatiile comune precum si scariile au placaje de gresie antiderapanta. Toate circulatiile sunt dimenasionate pemtru persoane cu disabilitati locomotorii si marcate cu amprente pentru nevazatori. Sunt prevăzute tavane false la toate nivelurile; fals se realizeaza din placi de gipscarton la distanta mica (5-20cm) sub placa de betona armat. Tavanul fals este in sisteme modulare cu

corpuri de iluminat incluse si posibilitate de acces ia instalatii, Tâmplăria interioară sste din lemn, uşile de intrare având tâmplărie metalică cu termo-fonoizolatie. Finisajele exterioare La exterior clădirea se închide cu pereți din zidărie cu tencuială pe termosistem cu vată minerală. Stâlpii si diafragmele din beton armat vor avea tot tencuială pe termosistem. Termoizolatia va fi din vata bazaltica in grosime de 150mm protejata cu tencuieli decorative in strat subtire. Tamplariile exterioare sunt din PVC culoarea lemnului. Acoperișul şi învelitoarea Terasele necirculabilesunt hidroizolate, iermoizolate şi prevăzute cu scurgeri interioare (termoizolație din vată minerală rigidă şi hidroizolație din bitum armat cu protectii din sort de pietris). Pe terasele nucirculabile se vor monta panouri fotovoltaice. Au fost prevătute pe cat posibil materiale cu impact ecologic nefavoranbil redus. Pentru izolarea exterioara la nivelul se va utiliza vata minerala. Finisajele exterioare şi interioare sunt finisaje obişnuite după tehnologii clasice, tencuieli obişnuite de interior cu mortar varciment şi tencuieli decorative subtiri in termosistem la fatadele exterioare cu zugrăveli lavabile culori deschise acordate functiunii. In interior se vor utiliza materiale specifice utilizarii spatiilor de activitati cu copii. Nu se vor utilizaa materiale plastice in finisajele interioare. Expresivitatea integrată a ansamblului. Acest proiect are drept scop realizarea unui imobil ce cuprinde spatii cu activitati sociale în regim de înălţime P+E si exprima prin silueta, configuratie si tratarea fatadelor functiunea principala publica la nivelul parterulsi cea de activitati administrativ-sociala la etaj. Avand in vedere slaba mobilare a terenurilor invecinate nu se pune problema afectarii imaginii actuale ale frontului stradal sau expresivitatea zonei. Cele doua volume au contururi perimetrale retangulare, cu fatadele paralele cu laturile parcelei si dunt legate intre ele cu un corp transparent ce adaposteste functiui publice sportive si sala de mese. Au fost respectate retragerile fata de aliniamente. La amplasarea si configurarea corpurilor si a suprafetelor cu amenajari exterioare s- a avut în vedere si relatiile existente si viitoare cu vecinatatiile privind distante, insoarire si accese. Amenajări exterioare construcției Sunt prevăzute spații verzi conform normelor. Suprafața de spațiu verde rezultat în suprafață de 1.650m? din totalul terenului reprezentând 48,00%. Platforma exterioara va avea caracterul unui spatiu verde de tip parc cu insertii sportive si de joaca. Va avea zonele de circulatii auto separte fata de cele pietonal, separare eprimata si prin stratul de uzura aparent. Suprafata de circulatie se va dala partial in zonele de accese pietonale, alei si platforme de acces la locunte conform planului de amenajare a platformei. Circulatiile auto si parcarile vor avea covor asfaltic. Spatiile verzi in procent de se vor amenaja atat ca spatii de activitati sportive si de joaca dar si ca parc. Spatiile de joaca sunt amenajate in zona din spate a parcelei separate total de circulatii spre parcari si au dotari minime. Ele cuprind 2 zone distinte: spatii de joaca dedicate unor activitati punctuale pentru varste mici amenajate si marcate pe suprafetele verzi de tip gazon cu insertii de covor absorbant şi spatii de joaca extinse in zona verde adiacenta pentru varste scolare. Aceste spatiile de joaca vor fi de tip gazon sportiv rezistent. Apele pluviale se vor dirija prin rigole supraterane si se vor racorda la retaua pluviala din subsol. In solul zonelor verzi peste dala se vor asigura colectari suplimenetare pentru eliminarea apei metorice in surplus din zona verde. Circulatile pietonale si carosabile se vor racorda la 6

foctate de lucrarile de constructii ss vor rsface si se vor racorda ia accesele spre spatiile noi, Parcela beneficiaza de acces carosabil in curte ce poate fi utilizat ca acces de aprovizionare. Toate parcarile publice necesare suni amenaja suprateran pe terenul propriu, Consiructia si platforma se va echipa cu corpuri de iluminat perimetral si ambiental, inclusiv corp de iluminat cu senzor de miscare in zonele de acces si parcare. Deseurile menajere rezultate in cadrul activitatii se vor evacua prin sistemul de salubrizare urbana. in pubele de colectare diferentiata. I[.3. Instalaţii 11.3. Iostalaţii Instalaţii electrice Sunt cuprinse urmatoarele categorii de lucrari: distributia energiei electrice; instalatiile electrice interioare de curenti tari; instalatiile electrice de curenti slabi — detectare, semnalizare si avertizare incendiu, efractie, TV, TVCI, voce-date; instalatia de priza de pamant si paratrasnet. Înstalatiile electrice prezentate se vor executa ingropat in perete sau montate pe pat de cablu in tavanul fals, cu cabluri din Cu, protejate in tuburi ignifuge din PVC, rigide sau flexibile. La trecerea prin pereti toate circuitele vor fi protejate in tuburi PVC flexibile ignifuge. Atat izolatia cablurilor, cat si materialul din care sunt executate tuburile vor fi cu rezistenta marita la propagarea flacarii. Racord la rețeaua publică Punctul de racord al instalatiilor electrice interioare la retelele publice de alimentare cu energie electrica este blocul de masura si protectie BMP (FB) la care se face si masura energiei electrice consumate. Sunt prevăzute panouri fotovoltaice montate pe acoperisul tip terasa pentru productia de energie electrica cu acumulare. Panourile fotovoltaice vor produce 22.14 kW, Caracteristicile tehnice ale panourilor fotovoltaice sunt: putere maxima : 270W/panou; Tensiune maxima : 31.30V; Curent maxim : 8.63 A, Clasa de protectie : IP 65, Se vor monta un numar de 82 panouri fotovoltaice si 1 invertor. Invertoarele solare sunt echipamente care transforma energia electrica produsa de panourile fotovoltaice in energie electrica utilizabila. Conform normativ 17/2011, art. 422.8, pentru cladiri de invatamant, este obligatorie prevederea unui dispozitiv de protectie cu curent diferential rezidual cu curent nominal de functionare de 300mA, amplasat la bransament. Tluminat normal Nivelele de iluminare prevazute in diferitele incaperi s-au stabilit conform solicitarilor beneficiarului si a Ghidului de iluminat interior artificial al Comisiei Internationale de Iluminat, NP-061/2002. Circuitele de iluminat normal sunt executate cu cablu CYY-F in tub de protectie ignifug din PVC, montat pe pat de cablu din otel zincat sau ingropat în perete. Corpurile de iluminat utilizate sunt corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente si montate aparent sau incastrat în tavanul fals. Comanda iluminatului se face local, prin actionarea intrerupatoarelor, comutatoarelor, butoanelor si comutatoarelor cap-scara montate langa usi. Instalatii de forta Circuitele de forta se executa cu cablu de cupru tip CYY-F, protejate in tub de protectie ignifug din PVC, montate pe pat de cablu din otel zincat sau ingropat in perete. Circuitele de prize normale vor fi echipate cu prize 230V-l6A, cu contact de proteciie, montate ingropat. Prizele vor fi de tip modular duble, formate din doza aparat, rama, ornament si prize 2M, 230V, 16A. Huminat de siguranta

Coniorm normativului 17-2011 se prevad urmatoarele tipuri de iluminat de siguranta: Huminatul de evacuare din cladire; Iluminat pentru circulatie; Iluminat impotriva panicii; Numinat pentru marcarea hidrantilor; Iluminat pentru continuarea lucrului. Cablurile de alimentare a corpurilor de iliminat de siguranta vor fi cu rezistenta la foc EI 60". Instalatii de curenti slabi — detectare, semnalizare si avertizare incendiu Sistemul se compune din urmatoarele: centrala de detectie si alarmare la incendiu adresabila; detectori de fum optici adresabili cu soclu cu izolator de circuit; detectori de fum cu lampa de semnalizare adresabili; butoane manuale adresabile cu soclu cu izolator de circuiţ; sirene interioare; sirena exterioara; sursa de alimentare. Instalatii de curenti slabi — voce-date Elementele componete ale retelei sunt: rack; patch panel organiser orizontal; organiser vertical; patch cord-uri prize RJ4S, cat. 6; switch. Fiecarui port din priza de retea îi corespunde un port cu acelasi nume in unul din patch panel-urile de retea din rack-uri. Conexiunea intre prizele de voce-date si patch paneluri se realizeaza cu cablu S/FTP cat. 6. Legaturile dintr patch paneluri si switch-uri se realizeaza cu patchcorduri cu conectori RJ45, prefabricate cat. 6. Instalatii de curenti slabi — TVCI Se va prevedea un sistem de supraveghere video cu camere video pentru exterior si interior. Inregistratorul video se va monta la parter. Sistemul monitorizeaza in permanenta zonele de interes din exteriorul cladirii, inregistreaza imaginile furnizate de camerele video aferente sistemului, permite vizualizarea imaginilor stocate si comanda camerelor video. Instalatii de curenti slabi — televiziune Se va prevedea o instalatie de televiziune, racordul facandu-se la parter cladirii, unde se va amplasa amplificatorul de semnal TV. Pe etaj si parter se vor monta distribuitoare pentru distributia semnalului spre prizele din spatiile aferente fiecarui etaj. Prizele TV se vor monta sub tencuiala, iar cablu coaxial pentru reacordarea acestora va fi protejat in tub. La pozarea cablurilor se vor respecta normele in vigoare. Instalatie de protectie impotriva trasmetului Cladirea va fi prevazuta cu instalatie de protectie impotriva trasnetului formata din: 1 captator cu dispozitiv de amorsare, catarg, 2 coborari, 6 piese de separtie pentru legarea la priza de pamant. Instalaţii termice Pentru obtinerea conditiilor de confort termic in interiorul imobilului, in conformitate cu cerintele actuale, s-a proiectat un sistem complet de incalzire a incaperilor, in functie de destinatia acestora. Incalzirea obiectivului se face folosind o pompa de caldura aer — apa. Pompa de caldura este un sistem de incalzire care utilizeaza surse regenerabile de caldura. Sistemul de incalzire care utilizeaza energia regenerabila, insotita de eficienta termica ridicata a cladirilor sunt foarte importante pentru reducerea emisiilor de CO2 si a consumului de combustibil. Instalatia de incalzire este realizata de tip bitubular cu agent termic apa calda 45/30'C. Pentru incalzirea spatiilor s-a ales un sistem de incalzire prin pardoseala, si radiatoare scarita in bai si grupuri sanitare, agentul termic va proveni de la un vas tampon situat la parterul imobilului, in incaperea spatiul tehnic. Conductele retelei principale de disitributie vor fi din cupru, iar conductele instlatiei de distributie a incalzirii prin pardoseala vor fi din PEXa. Dimensiunile conductelor s-a stabilit pe ' baza sarcinilor termice instalate in conditii de viteza optima. Aerisirea instalatiei este realizata prin ventilele de aerisire automate montate pe fiecare distribuitor colector. Prepararea agentului termic se va realiza cu ajutorul pompei de caldura aer-apa, ulterior distribuindu-se spre boiler si vas tampon - elementele de incalzire. Distributorul-colectorul are rolul de a distribui agentul de incalzire pe timp friguros de la vasul tampon la circuitele de incalzire in pardoseala.

Jinstalația de răcire În perioada de vara, racirea incaperilor se va realiza cu aj: prevazure si pentru incalzire. Distribuitorul-colector pentru incalzire, va fi folosit pe timpul venii pentru racirea incaperilor. Înstalatia este comandata de la termostatul din incapere. Obtinerea agentului de racire se va realiza cu ajutorul pompei de caldura asr-apa. torul circuitelor montate in pardoseala, Instalații sanitare Apa rece este asigurata din reteaua orasului printr-un bransament Apa uzata menajera se va deversa in reteaua de canalizare a orasului Timisoara. Reteaua de canalizare din incinta se va realiza cu teava tip PVC-KG. La baza proiectarii instalatiilor sanitare interioare stau planurile de arhitectura a cladirii, cu pozitionarea grupurilor sanitare si al obiectelor sanitare. Instalatia de alimentare cu apa va fi de tip ramificata, cu distribuitoare in fiecare baie. Apa calda menajera va fi asigurata de la pompa de caldura aer — apa si va fi recirculata de la distribuitor pana la boiler. Conductele pentru apa rece/ apa calda menajera vor fi tip PEX, sau similar. Instalatia interioara de canalizare a apelor uzate s-a dimensionat, determinand debitul de calcul prin insumarea debitului stabilit in functie de echivalentii de debit la scurgere, cu debitul maxim de scurgere aferent tronsonului respectiv, urmarindu-se respectarea gradului de umplere maxim admis al conductelor, a vitezei reale de scurgere, precum si asigurarea pantelor de montaj. Pentru realizarea instalatiei interioare de canalizare se vor utiliza tuburi si piese din polipropilena, TI. Costuri estimative ale investiţiei Valoarea totală, inclusiv T.V.A.: 5.729.095,95 lei, din care CM, inclusiv T.V.A.: 3.420.104,53 lei IV. Durata estimată de execuție a lucrărilor: 24 de luni Proiedtant SC SRL