keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 233/23.04.2019 privind aprobarea cererii de finantare pentru: "CONSTRUCTIE CLĂDIRE CU DESTINATIA CRESĂ STR. COCEA", cod SMIS 125504 din Timisoara, str. Nicolae D. Cocea, nr. 23A

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 233/23.04.2019
privind aprobarea cererii de finantare pentru: "CONSTRUCTIE CLĂDIRE CU DESTINATIA CRESĂ STR. COCEA", cod SMIS 125504 din Timisoara, str. Nicolae D. Cocea, nr. 23A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2019-9457/16.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2019 - 9457/16.04.2019, al Directiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisosara;
Avand in vedere Avizul nr. SC2019- 9457/17.04.2019 al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-9457/16.04.2019;
Avand in vedere Adresa Directiei Economice nr. SC2019-9457/16.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4- Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile "Prioritatea de investitii 4.4 investitii in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 4.4 Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca";
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 291/28.07.2017 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara";
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere în aplicare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "CONSTRUCTIE CLĂDIRE CU DESTINATIA CRESĂ STR. COCEA", cod SMIS 125504, ce se va realiza in Timisoara, str. Nicolae D. Cocea, nr. 23A, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4, apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului : "CONSTRUCTIE CLĂDIRE CU DESTINATIA CRESĂ STR. COCEA", cod SMIS 125504, în cuantum de: 7.774.265,68 lei (inclusiv TVA).

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Timisoara, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de: 6.123.066,83 lei , cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 33.023,98 lei , reprezentând cofinanţarea proiectului: "CONSTRUCTIE CLĂDIRE CU DESTINATIA CRESĂ STR. COCEA", cod SMIS 125504.

Art. 4: Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului : "CONSTRUCTIE CLĂDIRE CU DESTINATIA CRESĂ STR. COCEA", cod SMIS 125504, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Directiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare- Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Aviz_economic_cerere_finantare_Cocea.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIREȚIA ECONOMICĂ Nr. SC2019 —9457/16.04.2019 Către, DIRECȚIA DE DEZVOLTARE Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2019 — 9457/16.04.2019, privind aprobarea cererii de finanțare privind aprobarea cererii de finanțare: " CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREȘĂ STR. COCEA” cod SMIS 125504, din Timisoara, str. Nicolae D. Cocea, nr. 23A şi a cheltuielilor aferente şi a cheltuielilor aferente, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice la data prezentei, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local a cererii de finantare a proiectului. Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timisoara, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finantele Publice Locale.

Atasament: Raport_specialitate_cerere_finantare_Cocea_.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECȚIA DEZVOL NR. SC2019- 3 587] bc 03. 2013 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea cererii de finanțare: „CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREŞĂ STR. COCEA” Timisoara, str. Nicolae D. Cocea, nr. 23A, şi a cheltuielilor aferente l5 Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 —- 355 | /6-03. a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare: „CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREȘĂ STR. COCEA“, cod SMIS 125504, Timisoara, str. Nicolae D. Cocea, nr. 23A, şi a cheltuielilor aferente, prin care se propune: Se aprobă cererea de finanțare cu titlul: „CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREŞĂ STR. COCEA”, cod SMIS 125504, depusă în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiţiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare „Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă Se aprobă valoarea totală a proiectului: " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREȘĂ STR. COCEA”, cod SMIS 125504, în cuantum de 7.774.265,68 lei lei (inclusiv TVA), si contribuția proprie în proiect a Municipiului Timisoara, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de: 6.123.066,83 lei, cât şi contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 33.023,98 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului " CONSTRUCTIE CLĂDIRE CU DESTINATIA CRESĂ STR. COCEA", cod SMIS 125504; Se aproba sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului " CONSTRUCTIE CLĂDIRE CU DESTINATIA CRESĂ STR. COCEA", cod SMIS 125504, pentru implementarea proiectului în condiții optime, care se vor asigura din bugetul local; Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale; Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea dezvoltării urbane durabile, acest deziderat realizandu-se prin investiții în educație, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare.

Implementarea acestui proiect va duce la atingerea obiectivului specific: “Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă” Pentru a realiza activitățile propuse în cererea de finanțare cu titlul: " CONSTRUCȚIE CLADIRE CU DESTINAȚIA CREȘĂ ÎN STR. COCEA”, cod SMIS 125504, este posibilă accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional 2014-2020, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de finanţator, în temeiul actelor normative menționate în preambulul Proiectului de hotărâre. În conformitate cu cerințele din Ghidul Solicitantului aferent Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiţiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe şi învăţare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare „Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, cu declarația de angajament, precum şi cu ultima formă a bugetului proiectului, este necesară aprobarea cererii de finantare: " CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREŞĂ ÎN STR. COCEA”, cod SMIS 125504 şi a cheltuielilor aferente. În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului din cadrul cererii de finanțare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare : " CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN STR. COCEA”, cod SMIS 125504, şi a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Director Directia De tare Magdalena Nicoară Intocmit, Consilier, Ioan Dominteanu

Atasament: Aviz_juridic_cerere_finantare_Cocea.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-9457 /16.04.2019 MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2019-9457/17.04.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea cererii de finanţare: „CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. COCEA” Timisoara, str. Nicolae D. Cocea, nr. 23A, şi a cheltuielilor aferente Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare nr. SC2019-9457 /16.04.2019 conform cărora este necesară aprobarea cererii de finanţare: „CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. COCEA” Timisoara, str. Nicolae D. Cocea, nr. 23A, şi a cheltuielilor aferente ; Având în vedere adresa Direcţiei Economice nr. SC2019-9457/16.04.2019; În conformitate cu Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiţii în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe şi învăţare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare, Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă“; Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare; În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. b) „atribuţii privind dezvoltarea economico- socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;”, lit. e) ”atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”, alin. 4 lit. alin. 7 lit. a) Hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2019-9457/16.04.2019 conform cărora este necesară aprobarea cererii de finanţare: „CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. COCEA” Timisoara, str. Nicolae D. Cocea, nr. 23A, şi a cheltuielilor aferente; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea cererii de finanţare: „CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. COCEA” Timisoara, str. Nicolae D. Cocea, nr. 23A, şi a cheltuielilor aferente şi nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie şi nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FOS53-13,Ver.l

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanţare: " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA

CREŞĂ STR. COCEA” cod SMIS 125504, din Timisoara, str. Nicolae D. Cocea, nr. 23A şi a cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timişoara a depus cererea de finanţare cu titlul: "CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. COCEA”, SMIS 125504, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, deoarece in momentul de fata in municipiul Timisoara sunt multe solicitari pentru inscrierea copiilor in cresa si prea putine locuri disponibile.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea dezvoltării urbane durabile, acest deziderat realizandu-se prin investiţii în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare. Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă se poate realiza daca exista o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaţionale. Infrastructura educaţională este esenţială pentru educaţie, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilităţi sociale şi a capacităţii de integrare socială. Analizele socio- economice evidenţiază relaţia cauzală între nivelul de dezvoltare a capacităţilor forţei de muncă şi starea infrastructurii (existenţa spaţiilor şi dotărilor adecvate) în care se desfăşoară procesul educaţional. Investiţia planificata va contribui la consolidarea rolului oraşului ca motor de creştere, prin abordarea deficienţelor actuale în sistemul de învăţământ şi îmbunătăţirea disponibilităţii, calităţii şi relevanţei infrastructurii educaţionale şi al dotării. Rezultatele aşteptate vizează asigurarea accesului la educaţia timpurie în vederea asigurării unor rezultate educaţionale mai bune în paralel cu promovarea participării şi reintegrarea părinţilor pe piaţa muncii. 3. Alte informaţii Implementarea acestui proiect presupune realizarea unei crese cu o suprafata desfasurata de 1507,62 mp care va gazdui 38 de copii in spatii moderne si dotate corespunzator, adecvate varstei anteprescolare.

Cod FO53-03,Ver.1

4. Concluzii În data de 22.03.2019, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a aprobat cererea de finanţare cu titlul: „CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. COCEA, COD SMIS 125504. Pentru semnarea contractului de finanţare, în vederea implementării proiectului, este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timişoara trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

PRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ