keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 224/23.04.2019 privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.637/28.11.2018 de aprobare a documentatiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, in baza art.71 din OUG 114/2018

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 224/23.04.2019
privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.637/28.11.2018 de aprobare a documentatiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, in baza art.71 din OUG 114/2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 9450/16.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 9450/16.04.2019, al Directiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul nr. SC2019 - 9450/18.04.2019 al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019 - 9450/16.04.2019;
Avand in vedere Avizul nr.SC2019 - 9450/16.04.2019 al Directiei Economice;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara";
Avand in vedre Hotararea Consiliului Local nr.637/28.11.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene si a Instructiunea AM POR 112/08.03.2019
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 637/28.11.2018, care va avea urmatorul continut:
" Se aproba documentatia tehnico-economica elaborata la faza P.T., pentru investitia: "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, actualizata in baza OUG 114/2018 in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de investitii 4.4 - Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare OS 4.4 - Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca."

Art.2: Se aproba modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr.637/28.11.2018, care va avea urmatorul continut
"Se aproba indicatorii tehnico-economici, actualizati in baza OUG 114/2018, ai investitiei: "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, conform Anexei 1, in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de investitii 4.4Anexa 2 -descrierea sumara a investitiei ramane neschimbata.."

Art.3: Celelalte articole din Hotararea Consiliului Local nr.637/28.11.2018 raman neschimbate.

Art.4 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Dezvoltare si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis:
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli Spitale
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Anexa_1_conform_OUG_114.pdf

Anexa | la HCL nr. / INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI - FAZA PT în baza art.71 din OUG 114/2018 DENUMIRE PROIECT "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+IE+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent" AMPLASAMENT Municipiul Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 TITULARUL INVESTIŢIEI: Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Grădiniţa PP 33 NUMĂR PROIECT 449/2015 DATE TEHNICE Regim de înălțime extindere : P+IE+M Suprafața construită extindere: 207,95 mp Capacitate extindere: Parter:cabinet medical cu izolator si grup sanitar, birouri, bucătărie cu spații pentru alimente; Etaj: 2 săli de grupă, sal ă multifuncţională cu funcțiunea principală de sală de sport şi joc sportiv, grupuri sanitare; Mansardă: sală clasă, dormitor, spălătorie cu anexe, grup sanitar, birou şi cabinet metodic. INDICATORI VALORICI: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 3.864.023,18 lei Din care CHEM: 3.340.917,48 lei Durata de realizare a investiţiei este de 14 luni. Proiectant SC PRODAO ING+$

Atasament: Aviz_economic.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIREȚIA ECONOMICĂ Nr. SC2019 —9450/16.04.2019 Către, DIRECȚIA DE DEZVOLTARE Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2019 — 9450/16.04.2019, aprobarea modificării HCL nr.637/28.11.2018 de aprobare a documentației tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+IE+M , reparații şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, în baza art.71 din OUG 114/2018, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice, deoarece nu reprezinta nici o cheltuiala din bugetul local la data prezentei, ci aprobarea Consiliului Local a modificarii HCL nr. 637/28.11.2018. Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timisoara, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finantele Publice Locale.

Atasament: Aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-9450/16.04.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2019-9450/18.04.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea modificării HCL nr.637/28.11.2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălțime P+I1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, în baza art.71 din 0QUG 114/2018 Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare nr. SC2019-9450/16.04.2019 conform cărora este necesară privind modificarea HCL 698/20.12.2018 de aprobarea modificării HCL nr.637/28.11.2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălțime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, în baza art.71 din OUG 114/2018; Având în vedere Instructiunea AM POR nr. 112/08.03.2019 care prevede că este necesară modificarea financiara a valorii investitiei care a rezultat din aplicarea prevederilor art.71 din 114/2018; În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiții în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare, Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă“; Având în vedere serviciile de proiectare - SC PRODAO-ING SRL. cu respectarea prevederilor H.G. nr. 28/09.01.2008 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice în baza contractului de prestări servicii de proiectare nr. 312/11.11.2015; În conformitate cu prevederile H.G. nr.907/29.11/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; În conformitate cu OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere HCL nr.291/28.07.2017 privind modificarea şi completarea HCL nr.193/10.05.2017 privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara” În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. b) „atribuţii privind dezvoltarea economico- socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; ”, alin. 2 lit. d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii şi în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2019-9450/16.04.2019 conform cărora este necesară privind modificarea HCL 698/20.12.2018 de aprobarea modificării HCL nr.637/28.11.2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-

economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+IE+M , reparații şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, în baza art.71 din OQUG 114/2018; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea modificării HCL nr.637/28.11.2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+IE+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, în baza art.71 din OUG 114/2018 şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timişoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timişoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie şi nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FA

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR sc2019- 955D//G. 0 20/% EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr.637/28.11.2018 de aprobare a documentației tehnico- economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M, reparații şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, în baza art.71 din OUG 114/2018 1, Descrierea situației actuale În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 4.4 - Investiţiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare OS 4.4 - Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a fost depusă Cererea de finanțare pentru obiectivul de investiţii "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+IE+M, reparații şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 . Documentații tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+IE+M , reparații şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 a fost aprobată prin HCL nr.637/28.11.2018. 2. Schimbări preconizate și rezultate aşteptate Prin adresa cu nr.6504/25.03.2019 ADR Vest a comunicat Municipiului Timişoara că a fost demarată etapa precontractuală. În vederea încheierii contractului de finanțare, ca urmare a modificărilor prevăzute art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi a Instrucțiunii AM POR 112/08.03.2019, proiectantul a procedat la actualizarea devizului general prin actualizarea documentație economice. 3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea modificării HCL nr.637/28.11.2018 de aprobare a documentației tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico- economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+IE+M , reparații şi reabilitare termică corp existent”, din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, în baza art.71 din OUG 114/2018. PRIMAR, DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE, NICOLAE ROBU MAGDALENA NI Ă / IE e Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DEZVOLTARE S.GMPFIN.L. sc2019-$5 (0/ 46-04 20/5 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea modificării HCL nr.637/28.11.2018 de aprobare a documentației tehnico- economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+IE+M, reparații și reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, în baza art.71 din OUG 114/2018 Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 01 0/3 a Primarului Municipiului Timişoara privind oportunitatea Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici , pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+IE+M , reparații şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 ca urmare a prevederilor art.71 din OQUG 114/2018 Facem următoarele precizări: În conformitate cu condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare OS 4.4 - Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici. Documentaţii tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+IE+M , reparații şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 a fost aprobată prin HCL nr.637/28.11.2018. Proiectul tehnic "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+IE+M, reparații şi reabilitare termică corp existent" a fost elaborat de către prestatorul serviciilor de proiectare - SC PRODAO-ING SRL. cu respectarea prevederilor H.G. nr. 28/09.01.2008 privind etapele de elaborare şi conținutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice în baza contractului de prestări servicii de proiectare nr. 312/11.11.2015. În vederea încheierii contractului de finanțare, ca urmare a modificărilor prevăzute art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi a Instrucțiunii AM POR 112/08.03.2019, proiectantul a procedat la actualizarea devizului general prin actualizarea documentație economice. În concluzie, prin actualizarea documentației economice au fost stabilite următoarele: - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 3.864.023,18 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 3.340.917,48 lei (inclusiv TVA); - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma actualizării devizului general — faza PT în baza art.71 din 0UG 114/2018, conform Anexei | la prezentul Raport de specialitate; Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv OQUG 114/2018 şi Ghidul specific o Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

pentru POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 4.4 - Investiţiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare OS 4.4 - Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, în vederea încheierii Contractului de finanțare pentru proiectul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+IE+M , reparații şi reabilitare termică corp existent", cod SMIS 121232, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.637/28.11.2018 de aprobare a documentației tehnico-economice - faza P.T. „a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+IE+M , reparații şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, în baza art.71 din 0QUG 114/2018 „îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE MAGDALENA NICOARĂ Compartimentul Proiecte Diverse ADINA SHIU e Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii