keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 698/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea"

20.12.2018

Hotararea Consiliului Local 698/20.12.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC 2018- 29967/12.12.2018, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 29968/12.12.2018 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC 2018 - 29968/13.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 29968/12.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru, cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.291/28.07.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia tehnico- economică elaborată la faza S.F., pentru investiţia: "Construcţie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea", în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare , Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico- economici ai investiţiei: "Construcţie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea", conform Anexei 1, în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Art. 3: Se aprobă Anexa 2, privind descrierea sumară a investiţiei: "Construcţie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea", propusă a fi realizată prin proiect.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Servicul Public Creşe;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_2_Cresa_Cocea.pdf

Anexa 2 la HCL nr. DESCRIEREA INVESTIŢIEI DENUMIRE PROIECT: AMPLASAMENT: PROPRIETAR: BENEFICIAR: PROIECTANT GENERAL „Construcţie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea“ Municipiul Timişoara, str. Nicolae D. Cocea, CF nou: 446681 provenit din CF 424666 Municipiul Timişoara Municipiul Timişoara SC ALPIN CONSTRUCT SRL FAZA DE PROIECTARE PROIECT NR. DATA ELABORĂRII PROIECTULUI CONTRACT NR. Str. N. Titulescu, Nr.20, Bl. A53/3/1 Cod. 336200, Vulcan, România Tel./Fax. 0254 / 570973 alpinvEyahoo.com Studiu de fezabilitate A625/2018 Septembrie 2018 68 din 07.06.2018

A. Situația existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii Conform HCL 335/15.09, în Municipiul Tmişoara învăţământul antepreşcolar este reprezentat de 13 creşe însumând 800 locuri. Totodată numărul cererilor depuse de cetățeni pentru înscrierea copiilor în creşele din oraş este de 1.000. Prin construirea unei creşe cu o capacitate de 38 locuri li se ofera locuitorilor din zonă posibilitatea de a înscrie copiii în sistemul de învățămant antepreşcolar şi astfel părinții se pot întoarce mai devreme în cadrul muncii. Deschiderea apelului de proiecte pentru obținerea de fonduri nerambursabile prin POR 2014 — 2020, Axa prioritară 4 — Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4. Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 4.4 — Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi spirijinirea participării părinţilor pe piața forței de muncă - constituie o oportunitate de finanțare pentru Primăria Municipiului Timişoara şi locuitorii oraşului. B. Descrierea scenariilor propuse/recomandate 1) Varianta 0 (varianta fara investitie) In acest scenariu, investiţia nu se realizează. Activitatea educațională pentru copiii antepreşcolari din municipiul Timişoara va continua să se desfăşoare în construcțiile existente. În cadrul acestui scenariu, populația este privată de accesul către unități de utilitate publică adecvate, în conformitate cu standardele şi cerințele actuale. Totodată, părinţii nu vor putea reveni în câmpul muncii şi vor fi nevoiți să stea acasă cu copiii, până la implinirea vârstei de 3 ani şi înscrierea acestora la grădiniţă. 2) Varianta 1 (varianta cu investiție minimă) Scenariul variantei cu investiție şi implicit realizarea acestui proiect este acela de a construi o creşă în municipiul Timişoara, pe strada Nicolae D. Cocea, prin adoptarea unor soluţii care presupun lucrări minime şi finisaje de o calitate medie. Avantaje: Se va construi o creşă nouă în municipiul Timişoara, pe strada Nicolae D. Cocea. Dezavantaje: Lucrările şi finisajele nu vor putea fi făcute la un standard ridicat. 3) Varianta 2 (varianta cu investiție maximă) Pentru a crea cadrul adecvat activităților propuse în viitor, s-a propus construirea unei creşe noi în municipiul Timişoara, pe strada Nicolae D. Cocea, conform standardelor şi normelor în vigoare. Cladirea creşei va avea forma literei L, fiecare grupă avand un spațiu destinat ei (dormitor, sală de clasă, grup sanitar şi spaţiu pentru depozitarea materialelor didactice). O grupă de copii, conform legislaţiei în vigoare, nu poate depăşi un număr de 20 de copii de aceea suprafața sălilor de clasă este de cca. 27.00 mp. Grupurile sanitare ataşate fiecărei grupe în parte vor avea câte 4 WC-uri pentru copii şi 4 lavoare amplasate la o înălțime impusă de standardele în vigoare . Pereţii vor fi finisați cu faianță până la o înălțime de 2.10 m, iar pe jos va fi montată gresie antiderapantă.

Avantaje: Cladirea va fi construită cu materiale de calitate superioară. Termenele de finalizare ale investiţiei mai mici comparativ cu soluţia 1. Dezavantaje: Costuri de investiție mai mari comparativ cu varianta 1. Scenariul recomandat este VARIANTA 2. Conform descrierilor de mai sus, acest scenariu este cu preţ mai ridicat, însă diferenţa este sensibilă faţă de primul scenariu care nu ar rezolva satisfăcător cerințele construirii unei creşe noi, la standardele cerute de legislaţia în vigoare. Avantajele scenariului recomandat : Prin construcția propusă se asigură spațiul necesar educației preşcolare a unui numar de 38 de copii cu vârsta între 3 luni şi 3 ani. Clădirea nouă este concepută conform cerințelor şi normelor în vigoare, cu spaţiile necesare desfăşurării tuturor activităților legate de educația antepreşcolară. Se asigură un confort sporit şi o arhitectură nouă, care va duce la înfrumusețarea edilitară a zonei. Descrierea funcţional-arhitecturală a soluţiei Suprafața terenului, conform extrasului CF este de 3.807 mp. Cladirea propusă se încadrează în: - Clasa de importanță şi nivelul de expunere la cutremur - Il, conform P100/1- 2013. - Categoria de importanta C, conform HGR 766/1997. - Grad | de rezistență la foc conform P118/1999; - Clasa A de performanță energetică MC 011/3-2006. FUNCȚIUNI: Parterul clădirii în formă de L adaposteşte spațiul de primire al copiilor, accesul personalului care conține vestiarele filtru, spațiu depozitare cărucioare şi biciclete, un cabinet medical dotat cu izolator, oficiu pentru personal, grupuri sanitare pentru personal şi vizitatori, oficiu pentru servirea mâncării, biberonerie, spațiu colectare şi evacuare deşeuri, două zone destinate grupelor mari (1-3ani), o zonă destinată grupei mici (3luni -1 an) şi un spațiu multifuncțional. Grupul sanitar adiacent spațiului de primire este dedicat persoanelor cu dizabilități. Zonele destinate grupelor şi spațiul multifuncțional se află doar la parter şi se compun fiecare din spațiul principal dedicat sălii grupei, dormitor, loc de luat masa, grupuri sanitare dotate cu băițe, mese de înfăşat, vidoar olițe şi spaţii de depozitare materiale didactice. Aceste spaţii pentru copii au orientarea Sud-Est, cu zone vitrate generoase astfel asigurându-se un iluminat natural optim şi o înălțime liberă de 3,5m. Mobilierul şi corpurile sanitare din această zona vor fi dimensionate şi montate la înălțimi care să asigure o exploatare facilă de către copii. Fiecare grupă are acces direct în curtea destinată activităţilor cu copiii. Fiecare acces este protejat de intemperii cu o copertină din beton armat. Circulaţiile pe verticală se realizează cu două lifturi de persoane şi o scară interioară. Lifturile oferă două circulații separate pentru fluxurile curat-murdar. Lifturile sunt dimensionate astfel încât să poată transporta şi persoane cu dizabilităţi care folosesc scaun cu rotile. 3

Vor fi realizate două montcharge-uri pentru transportul mâncării de la bucătăria aflată la etajul 1, respectiv pentru evacuarea deşeurilor. Etajul 1 va adăposti spațiile tehnice, bucătăria cu spații de depozitare, preparare, grup sanitar pentru personal şi un spațiu de colectare şi evacuare deşeuri. Bucătăria este dimensionată şi organizată pentru a asigura fluxul tehnologic necesar. Etajul 2 va adaposti o sală multifuncţională pentru şedinţe cu părinții, birouri administrative, grupuri sanitare pentru personal şi spălătoria de rufe. Spălătoria este dimensionată şi organizată pentru a asigura fluxul tehnologic necesar. Aceasta dispune de grupuri sanitare şi vestiare separate. Spațiul exterior este împărţit în două zone: - zona accesului auto şi pietonal al vizitatorilor, copiilor, personalului şi al aprovizionării. - zona curții sălilor de grupă, destinată exclusiv activităţilor cu copiii. Cele doua zone sunt separate cu gard şi gard viu. Se vor amenaja 9 locuri de parcare pentru vizitatori şi personal. Se va organiza un spațiu de depozitare deşeuri la minim 10m față de clădire cu acces auto pentru firma de salubrizare. Perimetral clădirii se va monta un trotuar de gardă cu lățimea minimă de 80cm. Curtea copiilor va fi dotată cu mobilier urban pentru relaxare şi pentru joacă, pergole pentru asigurarea unor zone umbrite şi alei pietonale pentru plimbarea cu cărucioarele pentru copiii grupei mici. Suprafețe: PARTER P.01 DEP. CĂRUCIOARE 15.59 mp P.02 CASA SCĂRII 30.33 mp P.03 PRIMIRE COPII 43.63 mp P.04 VESTIAR FILTRU B 17.32 mp P.05 VESTIAR FILTRU F 17.32 mp P.06 HOL 108.06 mp P.07 OFICIU PERSONAL 24.37 mp P.08 SALĂ MULTIFUNC. 64.42 mp P.09 DEPOZIT 3.51 mp P.10 DEPOZIT 3.33 mp P.11 DEPOZIT 11.36 mp P.12 G.S. 15.05 mp P.13 G.S. 12.80 mp P.14 _ GS. 17.11 mp P.15 SALĂ GRUPĂ41.44 mp P.16 DEPOZIT 7.47 mp P.17 DORMITOR 20.59 mp P.18 G.S. 5.73 mp P.19 HOL 4.75 mp P.20 G.S. 4.67 mp P.21 CABINET MEDICAL 1771 mp P.22 G.S. 5.34 mp P.23 HOL 3.30 mp P.24 IZOLATOR 12.30 mp P.25 OFICIU ALIMENTAR 21.87 mp P.26 BIBERONERIE 14.87 mp

P.27 G.S.B 3.88 mp P.28 G.S.F 3.88 mp P.29 HOL 4.32 mp P.30 COL. DEŞEURI 2.98 mp P.31 DORMITOR 35.05 mp P.32 SALĂGRUPĂ 35.05 mp P.33 G.S. 12.93 mp P.34 G.S. 16.98 mp P.35 GS. 12.93 mp P.36 G.S. 16.98 mp P.37 SALĂ GRUPĂ 35.05 mp P.38 DEPOZIT 5.38 mp P.39 DORMITOR 35.05 mp P.40 PAZĂ 10.86 mp P.41 G.S. 3.18 mp TOTAL PARTER = 778.74 mp ETAJ1 E.01 CASA SCĂRII 17.00 mp E.02 SPAȚIU TEHNIC 60.39 mp E.03 BUCĂTĂRIE 54.08 mp E.04 PREPARARE 16.16 mp E.05 G.S. 6.62 mp E.06 DEPOZIT 7.91 mp E.07 COL. DEŞEURI 8.75 mp E.08 HOL 24.26 mp E.09 HOL 10.29 mp E.10 DEPOZIT ALIMENTE 16.58 mp E11 DEPOZIT ALIMENTE 16.22 mp E.12 HOL 17.15 mp E.13 SPAȚIU TEHNIC 14.31 mp TOTAL ETAJ 1 = 269.72 mp ETAJ2 E2.01 SALĂ MULTIFUNC. 23.20 mp E2.02 CASA SCĂRII 17.00 mp E2.03 HOL 17.15 mp E2.04 DEPOZIT 5.76 mp E2.05 BIROU 13.90 mp E2.06 BIROU 15.56 mp E2.07 G.S. 15.24 mp E2.08 G.S. 14.97 mp E2.09 HOL 16.97 mp E2.10 DEP. RUFE MURD. 6.80 mp E2.11 SPĂLARE RUFE 11.58 mp E2.12 USC./CĂLC. RUFE 11.58 mp E2.13 DEP. RUFE CURATE 6.80 mp TOTAL ETAJ2 = 176.51 mp Aria utilă TOTAL = 1224.97 mp BILANŢ TERITORIAL: Ateren = 3807mp un

Ac= 946,43 mp Aet1 = 336,11 mp Aet2 = 225,08 mp Ad = 1507,62 mp Au = 1224,97 mp A circulații auto / parcări = 855,14 mp (22,46%) A circulații pietonale = 795 mp (20,88%) A spații verzi amenajate = 1.210,43 mp (31,79%) POT = 24,78% CUT = 0,396 Concluziile și recomandările ce vor fi prezentate în continuare vor face referire la OPȚIUNEA MAXIMALĂ, aceasta fiind varianta cu cea mai mare utilitate din punct de vedere tehnico-economic după cum a reieșit din prezentările și analizele prezentate anterior. Recomandările vor fi prezentate, după cum urmează, pe fiecare specialitate în parte: ARHITECTURĂ Din punct de vedere funcţional, in cladirea propusa se disting următoarele grupări funcţionale: a.Circulaţii/anexe: - Spatiu primire, dotat cu dulapuri vestiar - Depozitare carucioare si biciclete - Hol - Grupuri sanitare pentru personal - Grup sanitar dimensionat pentru accesul şi utilizarea facilă de către persoanele cu handicap locomotor - Spatiu colectare si evacuare deseuri b. Zone grupe copii: - Sala de grupa cu loc de joaca si loc de luat masa - Dormitor - Grupuri sanitare copii cu vidoar olite - Depozit materiale didactice c. Vestiar filtru pentru personal d. Bucatarie/anexe: - Bucataria calda si rece - Preparare - Depozit alimente saptamanal - Depozit de zi - Spalatorie vase dotata cu masini de spalat vase - Oficiu distribuire alimente - Biberonerie dotata cu sterilizator biberoane - Grupuri sanitare e. Spatii tehnice f. Spalatorie rufe/anexe:

- Depozitare lenjerie murdara - Spatiu spalare dotat cu masini de spalat - Spatiu uscare si calcare dotat cu uscatoare si mese de calcat - Depozitare lenjerie curata - Grupuri sanitare cu vestiar pentru personal Bg. Spatii administrative/anexe: - Birou director - Birou secretariat/contabilitate -Spatiu multifunctional pentru sedinte - Oficiu pentru personal dotat cu loc de luat masa, frigidere si aragaz - Grupuri sanitare pentru personal Pardoselile propuse în spațiile interioare au stratul superior de finisaj propus din covor PVC, considerat soluția optimă din punct de vedere funcțional (aderenţă, planeitate, amortizare zgomote, raspuns la dezinfectare şi rezistența în exploatare). Soluţia propusă pentru acoperiş este de acoperiş terasă pe placă de beton armat de grosime 15 cm, termoizolație grosime 20 cm din polistiren expandat, cu strat de hidroizolație din membrană bituminoasă cu straturile suport necesare. Deasupra grupurilor sanitare fara acces lateral la exterior au fost propuse luminatoare pentru asigurarea iluminării naturale. Elemente pentru pereţi: Pereţii vor fi de două tipuri: - pereți portanți -pereți de compartimentare din zidărie de cărămidă. Pereții exteriori vor fi anvelopaţi cu termoizolație din vata bazaltica de 10 cm. Materialele utilizate la finisaje vor fi: -lavabile; -rezistente la dezinfectante; -fără asperități care să rețină praful; -negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer; Ferestre: Ferestrele vor fi din tâmplărie PVC cu 5 camere culoare gri antracit cu geam termoizolant cu argon şi Low-e. FINISAJE: La exterior clădirea se va finisa cu tencuială decorativă albă şi tencuială decorativă multicoloră conform desenelor de fațade din proiect. Acoperişul tip terasă se va hidroizola cu membrană bituminoasă. La interior se va folosi covor PVC pentru pardoseli şi pereții incăperilor cu umiditate ridicată şi vopsea lavabilă sau tapet pentru restul pereților. Tavanele se vor finisa cu vopsea lavabilă. Tamplăria va fi din PVC culoare gri antracit cu geam termoizolant cu argon şi low-e. Materialele utilizate la finisaje vor fi: -lavabile; -rezistente la dezinfectante; -fără asperități care să rețină praful;

-bactericide (în spațiile aseptice); -negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer; Clădirea va fi termoizolată cu vată minerală bazaltică cu grosime de 10cm. STRUCTURĂ: Destinația clădirii este de învăţământ antepreşcolar (creşă), având un regim de înălțime P+2Ep, fiind alcătuită din 2 corpuri de clădire separate între ele de rosturi antiseismice cu grosime de 10 cm. Infrastructura corpului 1: Se vor realiza fundaţii izolate sub stâlpii de rezistență şi grinzi de fundare, cu următoarele caracteristici: Bloc de fundare din beton simplu C16/20 cu clasa de expunere XO+XC2 în două trepte, având dimensiunile 2,60x2,60 m prima treaptă şi 1,95x1,95 m a doua treaptă, la cota de -2,00 m. Cuzineţi din beton armat C25/30 cu clasa de expunere XC3+XF1, având dimensiunile 1,30x1,30 m la cota de -1,20 m, aceştia vor fi armaţi cu oţel beton BST500C, fb 14 şi etrieri 8. Grinzi de fundare din beton armat C25/30 cu clasa de expunere XC3+XF1, având dimensiunile de 250x500 mm la cota de -0,60 m, aceştia vor fi armați cu oţel beton BST500C, fb 16, 18, 14 şi etrieri Q 8. Placa se va turna peste un strat de rupere a capilarității din piatră spartă de 15 cm. Grosimea plăcii va fi de 10 cm. Trotuar de protectie din beton armat C35/45 cu clasele de expunere XF4+XD3+XC4. Infrastructura corpului 2: Se vor realiza fundaţii continue sub pereții cu următoarele caracteristici: Bloc de fundare din beton simplu C16/20 în două trepte cu clasa de expunere X0+XC2, la cota de -2,00 m. Bloc de elevaţie din beton C25/30 cu clasa de expunere XC3+XF1, la cota de -1,20 m, aceştia vor fi armați cu oțel beton PC 52, 814 şietrieri 8. Placa se va turna peste un strat de rupere a capilarității din piatră spartă de 15 cm. Grosimea plăcii va fi de 10 cm. Trotuar de protectie din beton armat C35/45 cu clasele de expunere XF4+XD3+XC4. Fundaţiile amplasate pe exteriorul clădirii se vor termoizola şi hidroizola în vederea respectării condițiilor de durabilitate pentru care s-a ales clasa betonului. În cazul în care nu se vor realiza termoizolațiile şi hidroizolaţiile menţionate anterior, se va mări clasa de beton. Suprastructura corpului 1: Se va realiza o structura în cadre cu urmatoarele caracteristici: Structura verticală de rezistență este alcătuită din stâlpi şi grinzi din beton armat C16/20 cu clasa de expunere XO+XC1, armate cu oțel beton BST500C şi etrieri 0B37. Structura orizontală de rezistență este reprezentată de planşeu din beton armat, dispus deasupra partelui si a celor două etaje. Placa planşeului va avea grosimea de 15 cm. Placa de beton se va arma cu bare confecționate din oțel de tip BST500C. Armătura de repartiție va fi de diametru d 6mm. Închiderile pereților se vor realiza din BCA GBN 50 cu o grosime de 30 cm. Suprastructura corpului 2:

e Structura verticală de rezistență este alcătuită din pereţi de zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale cu grosimea de 30 cm. La realizarea zidăriei se vor utiliza blocuri din argilă arsă gr. 1 sau gr. 2 ( nu se vor utiliza elemente din grupa gr. 25). Zidăria este confinată de stâlpişori de beton armat cu secţiuni de 300x300 mm. Stâlpişorii vor fi armaţi cu bare longitudinale $ 14, iar armătura transversală din stâlpişori este constituită din etrieri cu diametrul de ) 8, fasonaţi din oțel de tip 0B37. Pasul dintre etrieri este de 10 cm (pe lungimea de înnădire a armăturilor longitudinale precum şi pe o zonă critică sub nivelul centurilor) şi de 15 cm în câmp curent, conform planşelor de execuţie. Armăturile longitudinale din stâlpişori se îmbină prin suprapunere cu mustăţile montate în fundaţii. e Pentru confinarea pereţilor din zidărie portantă la partea superioară, se vor executa centuri din beton armat. Centurile vor avea dimensiunile secţiunilor transversale de 300x300mm. Armarea centurilor se va realiza cu bare longitudinale 0 14 confecţionate din oțel-beton de tip PC52 şi etrieri d 8/10/15 fasonați din oțel-beton de tip 0B37. e Structura orizontală de rezistență este reprezentată de planşeu din beton armat, dispus deasupra partelui. Placa planşeului va avea grosimea de 15 cm. Placa de beton se va arma cu bare confecționate din oțel de tip PC52. Armătura de repartiție va fi de diametru O 6mm. Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. INSTALAȚII EXTERIOARE Instalaţii Sanitare: Alimentarea cu apă a imobilului se va asigura de la rețeaua stradală printr-un branşament nou din țeavă de polietilenă PEHD cu Dn. 50 mm. Căminul de branşament va fi dotat cu vane de închidere, filtru şi contorizare. Instalații de Canalizare şi Pluviale: Pentru instalația exterioară de canalizare menajeră se vor utiliza conducte şi fitinguri din PVC-KG, cu mufă şi garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între Dn 110 mm- 160 mm. Instalaţia de canalizare menajeră exterioară va prelua debitele de ape uzate menajere ale imobilului, prin intermediul conductelor şi a căminelor exterioare, urmând să fie transpostate către canalizarea menajeră stradală. Pentru instalația exterioară de canalizare pluvială se vor utiliza conducte şi fitinguri din PVC-KG, cu mufă şi garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între DN 110 mm şi 200 mm. Apele pluviale de pe învelitoarea imobilului vor fi colectate de receptoare cu parafrunzar având DN 110 mm şi direcționate de coloane pluviale realizate din burlane din PVC-KG cu DN 110 în canalizarea pluvială stradală. INSTALAȚII INTERIOARE Instalaţii Sanitare: Alimentarea cu apă rece, se face cu conducte de polipropilenă PPR, având diametrul cuprinse între Dn.15mm şi 50mm. Rețeaua de de distribuție este inferioară, de tip arborescent , având conductele orizontale montate în pardoseala nivelului parter. Obiectele sanitare se racordează la conductele de legătură prin intermediul racordurilor flexibile cu diametrul Dn.16&mm. Prepararea apei calde menajere cu circuit de recirculare se va realiza în regim local prin intermediul unui boiler cu două serpentinelegate la 16 panouri solare cu tub

vidat montate pe acoperişul nivelului parter şi la distribuitorul colector alimentat de pompele de căldură. Instalaţii de Canalizare: Pentru canalizarea apelor uzate menajere preluate de la obiectele sanitare se utilizează conducte de PP , cu mufă şi garnitură de cauciuc, destinate instalaţiilor interioare de canalizare. Diametrele conductelor folosite sunt PP Dn 50-75-90-110 şi 125mm. Pentru spălătoarele din bucatărie, sunt prevăzute separatoare de grăsimi. Coloanele de canalizare sunt prevăzute cu piese de curațiere şi căciulă de protecție pentru partea superioară a conductei de ventilare. Instalaţii Termice: Pentru acoperirea necesarelor de căldură şi de preparare a apei calde menajere au fost alese pompe de căldură reversibile aer-apa montate în cascadă cu funcţie de preparare agent termic, puterea nominală însumată a acestora este de 200 kW. Pompele de căldură reversibile alimentează serpentina unui boiler care produce apă caldă menajeră. Încălzirea încăperilor în care se află copii se realizează prin intermediul ventiloconvectoarelor de tavan în două țevi cu posibilitate de a asigura răcirea/încălzirea aerului.Încălzirea celorlalte încăperi ale imobilului se va realiza prin intermediul radiatoarelor de oțel tip panou. Instalaţii de Panouri Solare: Prepararea apei calde menajere se va realiza în regim local prin intermediul a unui boiler de 500l cu două serpentine, alimentat de agentul termic provenit de la pompele de caldură reversibile şi de 16 panouri solare cu tuburi vidate montate pe acoperişul nivelului parter. Instalaţia pentru panouri solare este prevăzută cu un grup de pompare, circulația agentului termic este realizată prin intermediul unei pompe de circulaţie; Grupul de pompare este prevăzut cu robineţi de sectorizare, clapete de sens, supapă de siguranţă şi vas de expansiune. Instalații de Ventilare: S-au proiectat instalaţii de ventilare şi climatizare pentru toate încăperile imobilului. Tratarea aerlui se va face prin intermediul unui CTA(centrala de tratare a aerului) amplasat pe terasa necirculabilă a nivelului Parter— capacitate de 25000 mc./h. Agentul de căldură necesar bateriei de încălzire şi răcirii aerului este produs prin intermediul pompelor de căldură reversibile aer-apă. Tubulatura de ventilare se va monta sub plafon, în tavanul fals, reglarea debitului de aer evacuat pe ramură de distribuție se va face prin intermediul unor clapete de reglare. Aspirarea aerului viciat şi refularea aerului proaspăt se realizează prin intermediul anemostatelor montate în tavanul fals al încăperilor imobilului. Aerul proaspăt va fi preluat de CTA printr-o singură gură de aer proaspăt P.A, tratat şi transportat prin tubulatură rectangulară din tabla zincată în sistemul de ventilare. Aerul viciat va fi aspirat de tubulatura de aspirație, introdus în recuperatorul de căldură în plăci, urmând să fie evacuat în exterior prin priza de aer viciat P.V. Instalaţia de hidranți interiori Se va realiza instalație de stingerea incendiilor cu hidranţi interiori, conform P118/2- 2013, cu două jeturi în acțiune simultană, debit 4,2 l/s. 10

Conform anexa nr. 3 din P118/2/2013 - clădiri pentru învățământ cu un volum mai mare de 25000 mc avem: - Debitul specific minim al unui jet 2,1 1/s; -2 jeturi in functiune simultană; - Debitul de calcul al instalatiei 4,2 |/s; Timpul teoretic de functionare, 10 minute, conf. P118/2/2013, art 4.35. Se va realiza instalație de hidranți interiori de tip apă-apă. S-au prevăzut hidranţi de incendiu interiori 50 STAS 2501/79, compus din hidrantul propriu-zis, racord de refulare tip "C" țeava de mană, având diametrul orificiului ajutajului final d= 13 mm, cu furtun tip C mm), plat, din fire poliesterice cauciucat, cu lungimea de 20 m, totul montat în cutie metalică pentru hidranţi interiori (SR EN 671-1). Cutia de hidrant interior va conține minim: rolă furtun, țeavă de refulare, robinet hidrant incendiu, suport rolă furtun, cheie racord ABC. În apropierea hidranților de incendiu (la maximum 1,5 m) se vor monta lămpi pentru asigurarea iluminatului de siguranță pentru marcarea acestora. Rețeaua de alimentare cu apă a hidranților se va realiza cu conducte din otel zincat, cu diametrul de 2 1/2” respectiv 2”, PN 16 bar. Grupul de pompare este alcatuit din 2 electropompe, montate pe acelaşi şasiu, (1 pompa activă şi una de rezervă), complet echipate (armături de închidere şi reglare, protecție contra lipsei apei, tabloul electric de comandă şi control etc.), având caracteristicile: - debit Q=20 mc/h; - presiunea H=5,5 bar; Modul de acţionare a pompelor de incendiu este hidraulic, la scăderea presiunii din instalaţie în urma dechiderii robinetelor de la hidranți; în acest sens s-a prevăzut un vas hidrofor cu volumul de 22 litri. Oprirea pompelor se realizează manual din stația de pompare, după terminarea stingerii incendiului, sau automat la terminarea rezervei de apă. Pentru alimentarea cu apă a rețelei de hidranţi interiori de la pompele mobile s-a prevăzut un cămin cu ventil şi 2 racorduri fixe cu cuplaj storz 65 mm, conf art. 4.27 di P118/2- 2013. Grupul de pompare are dubla alimentare cu energie electrică: de la rețea şi de la grupul electrogen propus, amplasat în exteriorul clădirii. Rezerva de apă este amplasată într-un spațiu special amenajat, cu acces direct din exterior şi este stocată în două rezervoare din PVC, având volumul de 2 mc fiecare. Umplerea rezervorului se realizează de la coloana existentă, prin intermediul unei conducte de OL Zn de 1”. Pentru umplerea bazinelor se va folosi câte un robinet cu plutitor. Rezerva de apă pentru incendiu se va reface în maxim 24 de ore. Pentru golirea rezervorului s-a prevăzut un sifon de pardoseală legat la rețeaua de canalizare existentă prin intermediul unei conducte din PVC 110 mm. Se recomanda golirea rezervorului de incediu la min 3 ani în vederea efectuarii controalelor de calitate. Pentru evitarea inundării accidentale, rezervorul de apă este prevăzut cu supraplin — o conductă din PVC 110 mm, legată la rețeaua de canalizare existentă în zonă. În scopul supravegherii permanente a alimentării cu apă a rezervei de apă s-au prevăzut instalaţii pentru semnalizarea optică şi acustică a nivelului rezervei de incendiu, conf. Art. 12.7 din P118/2-2013. Instalații electrice Alimentarea cu energie electrică a cladirii se face prin intermediul unui tablou general TG prevazut cu o cale curent de 0,4 kV executată din cablu de secțiune minim 50 mm2. 11

Pentru aceasta vor fi necesare următoarele lucrări : - Executia tablourilor de alimentare cu energie electrică; - Executia circuitelor de iluminat şi forță; - Proiectarea prizei de împământare exterioară şi interioară; - Proiectarea instalaţiei de paratrăsnet. Tablourile electrice În vederea alimentării cu energie electrică construite sunt prevăzute a se realiza 3 tablouri electrice de 0,4 kV dispuse în interiorul cladirii, montate aparent. Schema electrică de distribuție prezintă modul de alimentare a tablourilor electrice din tabloul general TG. Pentru alimentarea stației de pompare este prevăzut un tablou al stației de pompare TSP care este alimentat din circuitul de AAR al generatorului electric montat în aceeasi încăpere. Tabloul electric general TG Realizarea tabloului general este pentru rețeaua de legare la pământ tip TN-S. Tensiunea nominală de izolație este de 1000 V, curentul admisibil de scurtă durată va fi de 45 kA/1sec, frecvența nominală este de 50 Hz. Circuitul de iluminat şi forță Pentru realizarea circuitului de iluminat s-au prevăzut corpuri de iluminat LED, montate aplicat pe tavan. Nivelul de iluminare al spatiilor a fost calculat conform cerințelor normate pentru gradinițe. Circuitele electrice sunt realizate din cabluri de cupru CYY-f 3x15 mm2 pentru alimentarea corpurilor de iluminat. Iluminatul de siguranţă este realizat cu corpuri de iluminat prevăzute cu kit de emergență care asigură autonomie de functionare. Iluminatul de securitate pentru circulație este realizat cu corpuri de iluminat destinate acestui scop de putere 1x8W cu acumulatori cu autonomie de 3 ore, amplasate în locurile în care pe căile de acces apar obstacole care trebuie evitate. Corpurile de iluminat pentru ieşire tip EXIT şi de iluminat de siguranță pentru hidranți sunt de tip fluorescent 1x8W echipate cu acumulatori ce asigura o automânomie de 3 ore. Circuitele de prize vor fi executate din cabluri de cupru de tip CYY-f 3x2,5 mm2, prizele fiind montate la cota de +2 m fața de cota pardoseli. Instalaţia de legare la pământ Partea principală a unei instalații de legare la pământ o constituie priza de pământ. Aceasta este formată dintru-un ansamblu de elemente în contact cu pământul (electrozi) prin care se realizează transmiterea curenților în pământ. Conductoarelede legare la pământ, îngropate în pământ şi neizolate, se consideră că fac parte din priza de pământ, deoarece participă şi la transmiterea curentului în pământ. Priza de pământ va fi realizată conform planşelor şi va cuprinde: - borna (bara) principală de legare la pământ; - conductoare de protecţie (PE) - conductoare principale de legare la pământ (echipotențţializare); - conductoare de ramificații; - conductoare de legare la pământ; - electrozi verticali în număr de 4 din oțel zincat (0l-Zn) de 2%, l= 15 m, aflaţi la distanța de 2 m unul față de celălalt, îngropați la 0,8 m de la cota solului. 12

- electrozi orizontali din bară cu secţiunea dreptunghiulară în număr de 3 de aluminiu (Al) de 50x8mm, l=2 m, îngropaţi la 0,8 m de la cota solului. Constituie legătura dintre electrozii verticali. Întreaga priză de pământ, va fi instalată la distanța de 1.5 m faţă de pereții clădirii, în vederea obținerii siguranței. Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ trebuie sa fie sub 40.Schema de legare va fi de tip TT. Protecția prin instalatii de legare la PE se foloseşte împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă în instalaţii electrice cu tensiuni nominale până la 1000V exclusiv . Electrozii vor fi asezați liniar, iar legătura între ei se va face printr-o țeavă cu profil rotund de oțel zincat 50x8 mm. Electrozii verticali se vor introduce prin batere sau presare, evitându-se vibrarea acestora. La introducerea acestora în găuri forate pământul de umplutură trebuie de asemenea bătut. Electrozii nu vor avea acoperiri de vopsea, gudron etc. Prizele de pământ nu trebuie dispuse în apropierea unor gropi cu fecale sau chimicale care accentuează acţiunea corozivă a solului. De asemenea se vor evita drumurile şi apele curgătoare sau stagnante. La priza de pământ se vor lega toate elementele conductive care nu fac parte din circuitele curenților de lucru, dar care ar putea intra accidental sub tensiune. După realizarea prizei de pământ se va trece în mod obligatoriu la măsurarea rezistenței la dispersie înaintea legării oricăror echipamente. Dacă această valoare va fi peste 40 se va îmbunătății priza de pământ pănâ se ajunge la o valoare de < 40. Instalaţia paratrăsnetului — Sistem cu PDA Acest sistem de protecție împotriva loviturilor de trăsnet, este net superior sistemului clasic. Acesta asigurând o zonă de protecție mai mare prin faptul că se creează artificial o ionozare în vârful captatorului. La utilizarea paratrăsnetelor cu PDA, trebuie acordată o atenție deosebită alegerii corecte a nivelului de protecție, paratrăsnetului, locului de montaj, dar şi sistemului de coborâre şi realizării corecte a prizei de pământ. Instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului se va executa conform planşei şi este formată din: - dispozitiv de amorsare tip Prevectron; - adaptor fixare paratrăsnet; - catarg l=4 m; - trepied catarg; - cleme fixare catarg; - conductoare de coborâre 50x8 mm Al; - cleme fixare conductor; - contor înregistrare; - tub protecţie conductor; piesă separație; priză de pământ. Contorul de lovituri de trăsnet este un dispozitiv care se intercalează pe conductorul de coborâre al paratrăsnetului, înainte de tubul de protecție. El permite numărarea automată a numărului de descărcări primite prin instalația de protecţie împotriva trăsnetului. Instalarea contorului este simplă, fiind suficientă doar trecerea conductorului de coborâre a paratrăsnetului de-a lungul orificiului contorului. Priza de pământ 13

Din punct de vedere al protecției împotriva trăsnetului, se recomandă realizarea unei prize depământ independente de tip gheară de gâscă (fiind un sistem cu PDA, este necesar realizarea a două prize de acest tip, vezi planşa) formată din: e 3 electrozi verticali din OL-Zn, cu lungimea de 1.5 m formați din bară cu secţiunea dreptunghiulară o 3 electrozi verticali din aluminium Al, cu lungimea de 1 m formați din bară cu secțiunea dreptunghiulară e 1 piesă de separație, pentru efectuarea măsurării rezistenței e 1cămin tehnic, pentru efectuarea mentenanței prizei După realizarea prizei de pământ se va trece în mod obligatoriu la măsurarea rezistenței la dispersie înaintea legării oricăror echipamente. Dacă această valoare va fi peste 100 se va îmbunătății priza de pământ pănă se ajunge la o valoare de < 100. Instalaţia de iluminat exterioară Iluminatul exterior constă în, extinderea iluminatului existent, iar pe de altă parte se are în vedere modernizarea lui, prin utilizarea noii tehnologii LED şi optimizarea consumului de energie electrică. Instalaţia cuprinde următoarele: o Stâlpi de iluminat cu o lungime de 6&m e Două tipuri de lămpi de 31 W pentru zonele pietonale şi de 96 W pentru zonele de drum e Cablu de alimentare tip CYABY de 6 mmp Instalaţie detecție (1.S.U.) Obiectivul la care face referire prezenta documentaţie va fi prevăzut cu sistem de detectare, semnalizare şi avertizare în caz de incendiu, conceput pentru a realiza următoarele funcții: - Alarmă în caz de detecție a unui început de incendiu, prin utilizarea de: detectoare automate de fum şi/sau temperatură (după caz); - Avertizare prin butoane manuale, în cazul sesizării vizuale a unui început de incendiu; - Avertizare personal operator, prin indicarea locului unde s-a produs evenimentul; - Avertizare optică şi acustică atât în interior cât şi în exteriorul obiectivului; În principiu, instalația de semnalizare a incendiilor trebuie să detecteze începutul de incendiu în cel mai scurt timp, să analizeze rapid informaţiile primite şi, în cazul confirmării evenimentului, să emită semnalul de alarmă adecvat, pentru asigurarea intervenției şi evacuării. Sistemul este conceput pentru o utilizare cat mai simplă, dar în acelaşi timp sa asigure un grad ridicat de supraveghere a posibilităților de apariție a incendiilor. Echipamentele de detecție si avertizare incendiu vor fi supravegheate permanent de către personal specializat şi instruit de firma furnizoare/instalatoare de echipament. Pentru realizarea funcțiilor descrise mai sus, elementele de detecție şi avertizare se vor conecta la o unitatea centrală de alarmare incendiu adresabilă, cu 4 bucle. Afişarea oricărui eveniment detectat de elementele de supraveghere se va face face la tabloul de comandă de pe unitatea centrala, pe un afişaj LCD, prin identificarea zonei care a inițiat alarma. Pe tablourile de comandă se va afişa starea sistemului, cu semnalizare optică şi acustică a prezenței tensiunii de la rețea, alarmelor de incendiu, defecțiunilor, etc. 14

S-au prevăzut detectoare adresabile de fum şi detectoare adresabile de temperatură, montate pe tavanul încăperilor. Spațiul din jurul detectoarelor (orizontal şi vertical) va fi degajat pe o rază de minimum 0,5 m, pentru a se asigura vizibilitatea detectorului. Instalaţia de semnalizare a incendiilor va fi dotată şi cu dispozitive de avertizare manuală, acestea permiţând personalului care a observat un focar de incendiu să declanşeze alarma de incendiu şi astfel să fie luate masurile care se impun. Dispozitivele de avertizare manuală vor fi amplasate la vedere, în apropierea căilor de evacuare din obiectiv. Amplasarea butoanelor manuale de semnalizare se va face în locuri uşor accesibile, la o înălțime de circa 1,50 m, măsurată de la pardoseală, fixate pe elemente verticale ale constructiei (stâlpi, pereţi etc.). Butoanele vor fi astfel amplasate încât să nu fie expuse direct distrugerilor mecanice. Butoanele, odată acționate, rămân blocate în poziția de alarmă, readucerea în stare normală făcându-se doar manual (înlocuirea sticlei sparte sau deblocarea cu cheie). În acest fel, există garanția alarmării până la identificarea zonei şi asigurarea intervenţiei. Numarul de butoane a fost stabilit astfel încât, în cazul observării unui focar de incendiu de către o persoana, aceasta sa nu fie obligată să strabată o distanță mai mare de 20 m până la cel mai apropiat buton. Toate dispozitivele de detecție şi comandă (manuale şi automate) vor fi prevăzute cu etichete, cu caractere vizibile, care să indice bucla/zona/nr. element de detecție. Sistemul afişează pe tabloul de comandă/repetoare cu display LCD zona din care detectorul sau butonul a declanşat alarmă de incendiu putându-se interveni în cel mai scurt timp. Pe tabloul de comandă/repetoare va fi indicată starea sistemului, cu semnalizare optica şi acustică a prezenței tensiunii de la reţea, alarmelor de incendiu, defecţiunilor, etc. Centrala de alarmare va fi prevazuta cu comunicator telefonic digital, care sa transmita mesaje la numere de telefon programabile. Unitatea centrală furnizează energie electrică pentru alimentarea detectoarelor, având dublă alimentare: sursa de bază (rețeaua electrică) şi sursa de rezervă (bateria de acumulatoare), astfel incat sa se asigure o autonomie a instalatiei (in cazul intreruperii tensiunii de la rețea) de minim 48 de ore în stare de veghe, plus 30 de minute în stare de alarmă. Sursa de rezervă preia în mod automat alimentarea atunci când sursa de bază nu mai asigură alimentarea normală a instalaţiei. Tranziția de la o sursă la alta nu trebuie sa conducă la modificări în starea sistemului. Toate echipamentele vor fi alimentate direct de la reţeaua electrică, şi se vor conecta pe un circuit separat destinat exclusiv instalațiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, de pe bara principală de alimentare. Cablarea sistemului de detecție, avertizare şi alertare în caz de incendiu se va face utilizând cabluri speciale pentru instalaţii de incendiu. Rețeaua de intercomunicare între elementele sistemului se va realiza astfel: e cablu de semnalizare de culoare rosie, special pentru instalatii de detecție incendiu, JEH(St)H-E30/FE180-2x2x0.8, respectiv 1x2x0.8, rezistent la foc E30, pentru circuitele (buclele) de detecție, semnalizare (sirene, butoane manuale, etc). e cablu de alimentare centrala de semnalizare, NHXH E30/FE180 3x1.5, rezistent la foc E30. Modul de executie al circuitelor: o protejat în canal de cabluri din PVC, montat aparent; La realizarea traseelor de clabluri se vor respecta condițiile legale privind realizarea instalaţiilor de curenţi slabi, a instalațiilor de detecție incendiu şi a instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000Vc.a. şi 1500 Vc.c. Instalaţie interfon şi urmărire video 15

Se vor monta camere video pentru urmarirea activității externe, şi interfon pentru controlul accesului. C. Cos turile estimative ale investiţiei DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii Construcţie clădire cu destinaţia creşă str. Cocea Nr. x 5 5 5 ti * Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare Valoare cu crt. (fara TVA) TVA TVA lei lei lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 11 Obtinerea terenului - “ L2 Amenajarea terenului - - - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 1.3 terenului la starea initiala 50,688.96 9,630.90 60,319.86 b Amenajare spatii verzi si teren joaca 50,688.96 9,630.90 60,319.86 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - Total capitolul 1 50,688.96 9,630.90 60,319.86 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului-de investitii a 2.1.Racord alimentare cu energie electrica 38,587.50 7,331.63 45,919.13 b 2.1.Racord alimentare cu apa 22,260.75 4,229.54 26,490.29 a 2.1.RAacord canalizare ape menajere 8,395.68 1,595.18 9,990.86 d 2.1.Racord canalizare ape pluviale 16,105.27 3,060.00 19,165.27 Total capitolul 2 85,349.20 16,216.35 101,565.55 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii 9,001.59 1,710.30 10,711.89 3.1.1. | Studii de teren 9,001.59 1,710.30 10,711.89 3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului - - - 3.1.3. | Alte studii specifice - - - Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea 3.2 de avize, acorduri si autorizatii 463.00 - 463.00 obtinerea actualui administrativ al autoritatii f componente pentru protectia mediului 100.00 - 100.00 i alte avize, acorduri si autorizatii 363.00 - 363.00 3.3 Expertiza tehnica - - - Certificarea performantei energetice si auditul 3.4 energetic al cladirii 3,000.35 570.07 3,570.42 3.5 Proiectare 88,011.13 16,722.12 104,733.25 16

3.5.1. Tema de proiectare - - - 3.5.2. Studiu de prefezabilitate = = Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 3.5.3. lucrarilor de interventii si deviz general 30,005.30 5,701.01 35,706.31 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii 3.5.4. avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3,000.53 570.10 3,570.63 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 33.3. a detaliilor de executie 25,000.00 4,750.00 29,750.00 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 30,005.30 5,701.01 35,706.31 3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - = = ch.aferente intocmirii doc. De atribuire si multiplicarii acesteia (exclusiv cele cumparate de a ofertanti) - - - 3.7 Consultanta 16,806.72 3,193.28 20,000.00 Managementul de proiect pentru obiectivul de 3.7.1. investitii - - - 3.72. Auditul financiar 16,806.72 3,193.28 20,000.00 3.8 Asistenta tehnica 64,843.38 12,320.24 77,163.62 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 24,541.59 4,662.90 29,204.49 3.8.1.1. | pe perioada de executie a lucrarilor 17.541,59 3,332.90 20,874.49 3.812 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 7,000.00 1,330.00 8,330.00 3.8.2. Dirigentie de santier 40,301.79 7,657.34 47,959.13 Total capitolul 3 182,126.17 34,516.01 216,642.18 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Constructii si instalatii 3,737,321.36 710,091.06 | 4,447,412.42 4.1.1. Obiect 1 Cladire cresa 3,181,345.50 604,455.65 | 3,785,801.15 4.1.2. Obiect 2 Cladire anexa 251,320.54 47,750.90 299,071.44 4.1.3. Obiect 3 Lucrari exterioare 304,655.32 57,884.51 362,539.83 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 4.2 functionale 51,959.56 9,872.32 61,831.88 4.2.1. Obiect 1 Cladire cresa 51,959.56 9,872.32 61,831.88 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 4.3 care necesita montaj 779,516.47 148,108.13 927,624.60 43.1. Obiect 1 Cladire cresa 779,516.47 148,108.13 927,624.60 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de 44 |-transport II TITI - 4.5 Dotari 501,199.73 95,227.95 596,427.68 451. Obiect 1 Cladire cresa 493,352.80 93,737.03 587,089.83 4.5.2. Obiect 2 Cladire anexa 7,846.93 1,490.92 9,337.85 4.6 Active corporale - - - Total capitolul 4 5,069,997.12 963,299.46 | 6,033,296.58 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de santier 51,364.65 9,759.29 61,123.94 Lucrari de constructii si instalatii aferente 5 organizarii de santier 46,972.98 8,924.87 55,897.85 a 5.1.1.0rganizare de santier 46,972.98 8,924.87 55,897.85 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 4,391.67 834.42 5,226.09 17

g taxe depozit ecologic 3,000.00 570.00 3,570.00 costul en.elec.si a apei consumate in incinta k organizarii de santier, pe durata executiei lucrarilor 1,391.67 264.42 1,656.09 5.2 Comisioane,cote,taxe,costul creditului 43,695.21 - 43,695.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 521. finantatoare - - - Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 5.2.2. lucrarilor de constructii 19,861.46 19,861.46 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru 5.2.3. autorizarea lucrarilor de constructii 3,972.29 3,972.29 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC 19,861.46 19,861.46 Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia 5.2.5, de construire/desfiintare - - 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 535,888.96 101,818.90 637,707.86 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 26,065.00 4,952.35 31,017.35 Total capitolul 5 657,013.82 116,530.54 713,544.36 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si texte 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste Total capitolul 6 TOTAL GENERAL 6,045,175.27 1,140,193.26 7,185,368.53 din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3,972,292.06 754,735.50 4,727,027.56 D. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii: 20 luni. Proiectant NSRTUCT S.R.L. 18

Atasament: Expunere_29967.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2otf - 2.201) EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcție clădire cu destinația creşă, str. Cocea“ Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1, Descrierea situației actuale În prezent pe raza Municipiului Timişoara există un număr de 14 creşe cu o capacitate de 550 de locuri, iar numărul de cereri, la nivelul anului 2017, a fost de 1000 pentru înscrierea copiilor în creşele aflate în adminitrația Consilului Local Timişoara prin Serviciul Public Creşe. Pentru a putea realiza creşterea numărului de locuri în creşele aflate pe teritoriul Municipiului Timişoara, în concordanță cu prevederile legislaţiei actuale şi în vederea depunerii proiectului spre finanțare în cadrul „Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiţiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare , Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă“ este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă construirea unei creşe cu o capacitate de 38 de locuri, având toate dotările necesare funcţionării şi care fi amplastă terenul situat pe strada Nicolae D. Cocea, identificat prin numărul de carte funciară (CF) nou: 446681 provenit din CF 424666, Timişoara, județul Timiş. Lucrările propuse în proiect cuprind construirea unei anexe poartă, a clădririi creşei, a împrejmuirii, amenajararea accesului carosabil şi pietonal, amenajarea terenului şi a spaţiilor destinate activităților în aer liber a copiilor. Creşa va a avea bucătărie şi spălătorie propie, lifturi pentru transportul persoanelor şi hranei, grupuri sanitare pentru personal şi pentru copii, spațiu pentru medic, izolator, sală multifuncţionlă, spaţii tehnice. Clădirea creşei va avea adaptări pentru nevoilor persoanelor cu dizabilități.

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării şi performanței investiţiei propuse prin proiect sunt: construirea clădirii creşei cu o suprafață desfăşurată de 1.507,62 mp, asigurarea de locuri în creşă pentru un număr de 38 de copii. 3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentației tehnico- economice - faza S.F., a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Construcție clădire cu destinația creşă, str. Cocea". PRIMAR Șef Serviciul G.M.P.F.LNL. NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ i

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2018- 29568/ 242 2 4 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie clădire cu destinația creşă, str. Cocea“ Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - ZA 20. a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie clădire cu destinaţia creșă, str. Cocea“. Facem următoarele precizări: În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piaţa forței de muncă, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico- economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă construirea unei creşe cu o capacitate de 38 de locuri, având toate dotările necesare funcţionării şi care fi amplastă terenul situat pe strada Nicolae D. Cocea, identificat prin numărul de carte funciară (CF) nou: 446681 provenit din CF 424666, Timişoara, judeţul Timiş. Lucrările propuse în proiect cuprind construirea unei anexe poartă, a clădririi creşei, a împrejmuirii, amenajararea accesului carosabil şi pietonal, amenajarea terenului şi a spațiilor destinate activităților în aer liber a copiilor. Creşa va a avea bucătărie şi spălătorie propie, lifturi pentru transportul persoanelor şi hranei, grupuri sanitare pentru personal şi pentru copii, spațiu pentru medic, izolator, sală multifuncţionlă, spaţii tehnice. Clădirea creşei va avea adaptări pentru nevoilor persoanelor cu dizabilităţi. Documentaţia studiului de fezabilitate a fost contractată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice şi a Ghidului specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiţiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea i

infrastructurilor de educație şi formare , Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă) prin contractul de prestare de servicii nr. 68/07.06.2018 şi a fost avizată favorabil conform Fişei tehnice nr. £4//0.12. emisă de Comisia Tehnico-Economică. Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică la faza S.F. — nr. proiect A625/2018 este elaborate în baza H.G. nr. 907/2016 (actualizată) de către ALPIN CONSRTUCT S.R.L,, Vulcan, jud. HUNEDOARA; În concluzie, prin documentaţia tehnico-economică de mai sus au fost stabilite următoarele: - valoarea totala a obiectivului de investitii exprimata in lei, cu TVA este de 7.185.368,53 lei, din care constructii montaj (C+M) este de 4.727.027,56lei cu TVA, în conformitate cu devizul general; - indicatorii tehnici / indicatori de performanta rezultați în urma elaborării S.F. conform Anexei | la prezentul raport de specialitate; - descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul raport de specialitate; Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907 / 2016 (actualizată) şi Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă), apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie clădire cu destinația creşă, str. Cocea“ îndeplineşte condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Şef Serviciul Magdalena Nicoa l / WU Consilier Ioan Dominteanu

Atasament: EXPUNERE_MOTIVE_Cocea.pdf

1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul

„Construcţie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea“

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale În prezent pe raza Municipiului Timişoara există un număr de 14 creşe cu o capacitate de

550 de locuri, iar numărul de cereri, la nivelul anului 2017, a fost de 1000 pentru înscrierea copiilor în creşele aflate în adminitraţia Consilului Local Timişoara prin Serviciul Public Creşe.

Pentru a putea realiza creşterea numărului de locuri în creşele aflate pe teritoriul Municipiului Timişoara, în concordanţă cu prevederile legislaţiei actuale şi în vederea depunerii proiectului spre finanţare în cadrul „Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă“ este necesară aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă construirea unei creşe cu o capacitate de 38 de locuri, având toate dotările necesare funcţionării şi care fi amplastă terenul situat pe strada Nicolae D. Cocea, identificat prin numărul de carte funciară (CF) nou: 446681 provenit din CF 424666, Timişoara, judeţul Timiş. Lucrările propuse în proiect cuprind construirea unei anexe poartă, a clădririi creşei, a împrejmuirii, amenajararea accesului carosabil şi pietonal, amenajarea terenului şi a spaţiilor destinate activităţilor în aer liber a copiilor. Creşa va a avea bucătărie şi spălătorie propie, lifturi pentru transportul persoanelor şi hranei, grupuri sanitare pentru personal şi pentru copii, spaţiu pentru medic, izolator, sală multifuncţionlă, spaţii tehnice. Clădirea creşei va avea adaptări pentru nevoilor persoanelor cu dizabilităţi.

2

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării şi performanţei investiţiei propuse prin proiect sunt: construirea clădirii creşei cu o suprafaţă desfăşurată de 1.507,62 mp, asigurarea de locuri în creşă pentru un număr de 38 de copii.

3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentaţiei tehnico- economice - faza S.F., a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Construcţie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea ".

PRIMAR Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Atasament: Raport_de_specialitate_Cocea.pdf

1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul

„Construcţie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea“

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 – 29967/12.12.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea“.

Facem următoarele precizări: În conformitate cu condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanţare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico- economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă construirea unei creşe cu o capacitate de 38 de locuri, având toate dotările necesare funcţionării şi care fi amplastă terenul situat pe strada Nicolae D. Cocea, identificat prin numărul de carte funciară (CF) nou: 446681 provenit din CF 424666, Timişoara, judeţul Timiş. Lucrările propuse în proiect cuprind construirea unei anexe poartă, a clădririi creşei, a împrejmuirii, amenajararea accesului carosabil şi pietonal, amenajarea terenului şi a spaţiilor destinate activităţilor în aer liber a copiilor. Creşa va a avea bucătărie şi spălătorie propie, lifturi pentru transportul persoanelor şi hranei, grupuri sanitare pentru personal şi pentru copii, spaţiu pentru medic, izolator, sală multifuncţionlă, spaţii tehnice. Clădirea creşei va avea adaptări pentru nevoilor persoanelor cu dizabilităţi.

Documentaţia studiului de fezabilitate a fost contractată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi a Ghidului specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea

2

infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă) prin contractul de prestare de servicii nr. 68/07.06.2018 şi a fost avizată favorabil conform Fişei tehnice nr. 64/10.12.2018 emisă de Comisia Tehnico-Economică.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentaţia tehnico-economică la faza S.F. – nr. proiect A625/2018 este elaborate în baza H.G. nr. 907/2016 (actualizată) de către ALPIN CONSRTUCT S.R.L., Vulcan, jud. HUNEDOARA;

În concluzie, prin documentaţia tehnico-economică de mai sus au fost stabilite următoarele: - valoarea totala a obiectivului de investitii exprimata in lei, cu TVA este de 7.185.368,53 lei, din care constructii montaj (C+M) este de 4.727.027,56lei cu TVA, în conformitate cu devizul general; - indicatorii tehnici / indicatori de performanta rezultaţi în urma elaborării S.F. conform Anexei 1 la prezentul raport de specialitate; - descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul raport de specialitate;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907 / 2016 (actualizată) şi Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă), apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea“ îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. Magdalena Nicoară Consilier Ioan Dominteanu

Atasament: Anexa_2_-_descrierea_sumara.pdf

1

Anexa 2 la HCL nr. _______________

DESCRIEREA INVESTIŢIEI

DENUMIRE PROIECT: „Construcţie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea“

AMPLASAMENT: PROPRIETAR:

Municipiul Timişoara, str. Nicolae D. Cocea, CF nou: 446681 provenit din CF 424666 Municipiul Timişoara

BENEFICIAR: Municipiul Timişoara

PROIECTANT GENERAL SC ALPIN CONSTRUCT SRL Str. N. Titulescu, Nr.20, Bl. A53/3/1 Cod. 336200, Vulcan, România Tel./Fax. 0254 / 570973 [email protected]

FAZA DE PROIECTARE Studiu de fezabilitate

PROIECT NR. A625/2018

DATA ELABORĂRII PROIECTULUI Septembrie 2018

CONTRACT NR. 68 din 07.06.2018

2

A. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii Conform HCL 335/15.09, în Municipiul Tmişoara învăţământul antepreşcolar este

reprezentat de 13 creşe însumând 800 locuri. Totodată numărul cererilor depuse de cetăţeni pentru înscrierea copiilor în creşele din oraş este de 1.000.

Prin construirea unei creşe cu o capacitate de 38 locuri li se ofera locuitorilor din zonă posibilitatea de a înscrie copiii în sistemul de învăţămant antepreşcolar şi astfel părinţii se pot întoarce mai devreme în cadrul muncii.

Deschiderea apelului de proiecte pentru obţinerea de fonduri nerambursabile prin POR 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4. Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 4.4 – Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi spirijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă - constituie o oportunitate de finanţare pentru Primăria Municipiului Timişoara şi locuitorii oraşului.

B. Descrierea scenariilor propuse/recomandate 1) Varianta 0 (varianta fara investitie) In acest scenariu, investiţia nu se realizează. Activitatea educaţională pentru copiii antepreşcolari din municipiul Timişoara va

continua să se desfăşoare în construcţiile existente. În cadrul acestui scenariu, populaţia este privată de accesul către unităţi de utilitate publică adecvate, în conformitate cu standardele şi cerinţele actuale.

Totodată, părinţii nu vor putea reveni în câmpul muncii şi vor fi nevoiţi să stea acasă cu copiii, până la implinirea vârstei de 3 ani şi înscrierea acestora la grădiniţă.

2) Varianta 1 (varianta cu investiţie minimă) Scenariul variantei cu investiţie şi implicit realizarea acestui proiect este acela de a

construi o creşă în municipiul Timişoara, pe strada Nicolae D. Cocea, prin adoptarea unor soluţii care presupun lucrări minime şi finisaje de o calitate medie.

Avantaje: Se va construi o creşă nouă în municipiul Timişoara, pe strada Nicolae D. Cocea. Dezavantaje: Lucrările şi finisajele nu vor putea fi făcute la un standard ridicat. 3) Varianta 2 (varianta cu investiţie maximă) Pentru a crea cadrul adecvat activităţilor propuse în viitor, s-a propus construirea unei

creşe noi în municipiul Timişoara, pe strada Nicolae D. Cocea, conform standardelor şi normelor în vigoare.

Cladirea creşei va avea forma literei L, fiecare grupă avand un spaţiu destinat ei (dormitor, sală de clasă, grup sanitar şi spaţiu pentru depozitarea materialelor didactice).

O grupă de copii, conform legislaţiei în vigoare, nu poate depăşi un număr de 20 de copii de aceea suprafaţa sălilor de clasă este de cca. 27.00 mp. Grupurile sanitare ataşate fiecărei grupe în parte vor avea câte 4 WC-uri pentru copii şi 4 lavoare amplasate la o înălţime impusă de standardele în vigoare . Pereţii vor fi finisaţi cu faianţă până la o înălţime de 2.10 m, iar pe jos va fi montată gresie antiderapantă.

3

Avantaje: Cladirea va fi construită cu materiale de calitate superioară. Termenele de finalizare ale investiţiei mai mici comparativ cu soluţia 1. Dezavantaje: Costuri de investiţie mai mari comparativ cu varianta 1. SCENARIUL RECOMANDAT : Scenariul recomandat este VARIANTA 2. Conform descrierilor de mai sus, acest scenariu este cu preţ mai ridicat, însă diferenţa

este sensibilă faţă de primul scenariu care nu ar rezolva satisfăcător cerinţele construirii unei creşe noi, la standardele cerute de legislaţia în vigoare.

Avantajele scenariului recomandat : Prin construcţia propusă se asigură spaţiul necesar educaţiei preşcolare a unui numar de

38 de copii cu vârsta între 3 luni şi 3 ani. Clădirea nouă este concepută conform cerinţelor şi normelor în vigoare, cu spaţiile necesare desfăşurării tuturor activităţilor legate de educaţia antepreşcolară.

Se asigură un confort sporit şi o arhitectură nouă, care va duce la înfrumuseţarea edilitară a zonei.

Descrierea funcţional-arhitecturală a soluţiei Suprafaţa terenului, conform extrasului CF este de 3.807 mp. Cladirea propusă se încadrează în:

- Clasa de importanţă şi nivelul de expunere la cutremur - II, conform P100/1- 2013.

- Categoria de importanta C, conform HGR 766/1997. - Grad I de rezistenţă la foc conform P118/1999; - Clasa A de performanţă energetică MC 011/3-2006.

FUNCŢIUNI: Parterul clădirii în formă de L adaposteşte spaţiul de primire al copiilor, accesul

personalului care conţine vestiarele filtru, spaţiu depozitare cărucioare şi biciclete, un cabinet medical dotat cu izolator, oficiu pentru personal, grupuri sanitare pentru personal şi vizitatori, oficiu pentru servirea mâncării, biberonerie, spaţiu colectare şi evacuare deşeuri, două zone destinate grupelor mari (1-3ani), o zonă destinată grupei mici (3luni -1 an) şi un spaţiu multifuncţional. Grupul sanitar adiacent spaţiului de primire este dedicat persoanelor cu dizabilităţi.

Zonele destinate grupelor şi spaţiul multifuncţional se află doar la parter şi se compun fiecare din spaţiul principal dedicat sălii grupei, dormitor, loc de luat masa, grupuri sanitare dotate cu băiţe, mese de înfăşat, vidoar oliţe şi spaţii de depozitare materiale didactice. Aceste spaţii pentru copii au orientarea Sud-Est, cu zone vitrate generoase astfel asigurându-se un iluminat natural optim şi o înălţime liberă de 3,5m. Mobilierul şi corpurile sanitare din această zona vor fi dimensionate şi montate la înălţimi care să asigure o exploatare facilă de către copii.

Fiecare grupă are acces direct în curtea destinată activităţilor cu copiii. Fiecare acces este protejat de intemperii cu o copertină din beton armat.

Circulaţiile pe verticală se realizează cu două lifturi de persoane şi o scară interioară. Lifturile oferă două circulaţii separate pentru fluxurile curat-murdar. Lifturile sunt dimensionate astfel încât să poată transporta şi persoane cu dizabilităţi care folosesc scaun cu rotile.

4

Vor fi realizate două montcharge-uri pentru transportul mâncării de la bucătăria aflată la etajul 1, respectiv pentru evacuarea deşeurilor.

Etajul 1 va adăposti spaţiile tehnice, bucătăria cu spaţii de depozitare, preparare, grup sanitar pentru personal şi un spaţiu de colectare şi evacuare deşeuri. Bucătăria este dimensionată şi organizată pentru a asigura fluxul tehnologic necesar.

Etajul 2 va adaposti o sală multifuncţională pentru şedinţe cu părinţii, birouri administrative, grupuri sanitare pentru personal şi spălătoria de rufe.

Spălătoria este dimensionată şi organizată pentru a asigura fluxul tehnologic necesar. Aceasta dispune de grupuri sanitare şi vestiare separate.

Spaţiul exterior este împărţit în două zone: - zona accesului auto şi pietonal al vizitatorilor, copiilor, personalului şi al aprovizionării. - zona curţii sălilor de grupă, destinată exclusiv activităţilor cu copiii. Cele doua zone sunt separate cu gard şi gard viu. Se vor amenaja 9 locuri de parcare pentru vizitatori şi personal. Se va organiza un spaţiu de depozitare deşeuri la minim 10m faţă de clădire cu acces auto

pentru firma de salubrizare. Perimetral clădirii se va monta un trotuar de gardă cu lăţimea minimă de 80cm. Curtea copiilor va fi dotată cu mobilier urban pentru relaxare şi pentru joacă, pergole

pentru asigurarea unor zone umbrite şi alei pietonale pentru plimbarea cu cărucioarele pentru copiii grupei mici.

Suprafeţe:

PARTER P.01 DEP. CĂRUCIOARE 15.59 mp P.02 CASA SCĂRII 30.33 mp P.03 PRIMIRE COPII 43.63 mp P.04 VESTIAR FILTRU B 17.32 mp P.05 VESTIAR FILTRU F 17.32 mp P.06 HOL 108.06 mp P.07 OFICIU PERSONAL 24.37 mp P.08 SALĂ MULTIFUNC. 64.42 mp P.09 DEPOZIT 3.51 mp P.10 DEPOZIT 3.33 mp P.11 DEPOZIT 11.36 mp P.12 G.S. 15.05 mp P.13 G.S. 12.80 mp P.14 G.S. 17.11 mp P.15 SALĂ GRUPĂ 41.44 mp P.16 DEPOZIT 7.47 mp P.17 DORMITOR 20.59 mp P.18 G.S. 5.73 mp P.19 HOL 4.75 mp P.20 G.S. 4.67 mp P.21 CABINET MEDICAL 17.71 mp P.22 G.S. 5.34 mp P.23 HOL 3.30 mp P.24 IZOLATOR 12.30 mp P.25 OFICIU ALIMENTAR 21.87 mp P.26 BIBERONERIE 14.87 mp

5

P.27 G.S. B 3.88 mp P.28 G.S. F 3.88 mp P.29 HOL 4.32 mp P.30 COL. DEŞEURI 2.98 mp P.31 DORMITOR 35.05 mp P.32 SALĂGRUPĂ 35.05 mp P.33 G.S. 12.93 mp P.34 G.S. 16.98 mp P.35 G.S. 12.93 mp P.36 G.S. 16.98 mp P.37 SALĂ GRUPĂ 35.05 mp P.38 DEPOZIT 5.38 mp P.39 DORMITOR 35.05 mp P.40 PAZĂ 10.86 mp P.41 G.S. 3.18 mp

TOTAL PARTER = 778.74 mp ETAJ 1 E.01 CASA SCĂRII 17.00 mp E.02 SPAŢIU TEHNIC 60.39 mp E.03 BUCĂTĂRIE 54.08 mp E.04 PREPARARE 16.16 mp E.05 G.S. 6.62 mp E.06 DEPOZIT 7.91 mp E.07 COL. DEŞEURI 8.75 mp E.08 HOL 24.26 mp E.09 HOL 10.29 mp E.10 DEPOZIT ALIMENTE 16.58 mp E.11 DEPOZIT ALIMENTE 16.22 mp E.12 HOL 17.15 mp E.13 SPAŢIU TEHNIC 14.31 mp

TOTAL ETAJ 1 = 269.72 mp ETAJ 2 E2.01 SALĂ MULTIFUNC. 23.20 mp E2.02 CASA SCĂRII 17.00 mp E2.03 HOL 17.15 mp E2.04 DEPOZIT 5.76 mp E2.05 BIROU 13.90 mp E2.06 BIROU 15.56 mp E2.07 G.S. 15.24 mp E2.08 G.S. 14.97 mp E2.09 HOL 16.97 mp E2.10 DEP. RUFE MURD. 6.80 mp E2.11 SPĂLARE RUFE 11.58 mp E2.12 USC./CĂLC. RUFE 11.58 mp E2.13 DEP. RUFE CURATE 6.80 mp TOTAL ETAJ 2 = 176.51 mp Aria utilă TOTAL = 1224.97 mp BILANŢ TERITORIAL: Ateren = 3807mp

6

Ac = 946,43 mp Aet1 = 336,11 mp Aet2 = 225,08 mp Ad = 1507,62 mp Au = 1224,97 mp A circulaţii auto / parcări = 855,14 mp (22,46%) A circulaţii pietonale = 795 mp (20,88%) A spaţii verzi amenajate = 1.210,43 mp (31,79%) POT = 24,78% CUT = 0,396

Concluziile și recomandările ce vor fi prezentate în continuare vor face referire la

OPȚIUNEA MAXIMALĂ, aceasta fiind varianta cu cea mai mare utilitate din punct de vedere tehnico-economic după cum a reieșit din prezentările și analizele prezentate anterior. Recomandările vor fi prezentate, după cum urmează, pe fiecare specialitate în parte:

ARHITECTURĂ Din punct de vedere funcţional, in cladirea propusa se disting următoarele grupări funcţionale:

a.Circulaţii/anexe: - Spatiu primire, dotat cu dulapuri vestiar - Depozitare carucioare si biciclete - Hol

- Grupuri sanitare pentru personal - Grup sanitar dimensionat pentru accesul şi utilizarea facilă de către persoanele cu handicap locomotor - Spatiu colectare si evacuare deseuri

b. Zone grupe copii: - Sala de grupa cu loc de joaca si loc de luat masa - Dormitor - Grupuri sanitare copii cu vidoar olite - Depozit materiale didactice c. Vestiar filtru pentru personal d. Bucatarie/anexe:

- Bucataria calda si rece - Preparare - Depozit alimente saptamanal - Depozit de zi - Spalatorie vase dotata cu masini de spalat vase - Oficiu distribuire alimente - Biberonerie dotata cu sterilizator biberoane - Grupuri sanitare

e. Spatii tehnice f. Spalatorie rufe/anexe:

7

- Depozitare lenjerie murdara - Spatiu spalare dotat cu masini de spalat - Spatiu uscare si calcare dotat cu uscatoare si mese de calcat - Depozitare lenjerie curata - Grupuri sanitare cu vestiar pentru personal

g. Spatii administrative/anexe: - Birou director - Birou secretariat/contabilitate -Spatiu multifunctional pentru sedinte - Oficiu pentru personal dotat cu loc de luat masa, frigidere si aragaz

- Grupuri sanitare pentru personal Pardoselile propuse în spaţiile interioare au stratul superior de finisaj propus din covor

PVC, considerat soluţia optimă din punct de vedere funcţional (aderenţă, planeitate, amortizare zgomote, raspuns la dezinfectare şi rezistenţa în exploatare).

Soluţia propusă pentru acoperiş este de acoperiş terasă pe placă de beton armat de grosime 15 cm, termoizolaţie grosime 20 cm din polistiren expandat, cu strat de hidroizolaţie din membrană bituminoasă cu straturile suport necesare.

Deasupra grupurilor sanitare fara acces lateral la exterior au fost propuse luminatoare pentru asigurarea iluminării naturale.

Elemente pentru pereţi: Pereţii vor fi de două tipuri: - pereţi portanţi -pereţi de compartimentare din zidărie de cărămidă. Pereţii exteriori vor fi anvelopaţi cu termoizolaţie din vata bazaltica de 10 cm. Materialele utilizate la finisaje vor fi: -lavabile; -rezistente la dezinfectante; -fără asperităţi care să reţină praful; -negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer; Ferestre: Ferestrele vor fi din tâmplărie PVC cu 5 camere culoare gri antracit cu geam

termoizolant cu argon şi Low-e. FINISAJE:

La exterior clădirea se va finisa cu tencuială decorativă albă şi tencuială decorativă multicoloră conform desenelor de faţade din proiect. Acoperişul tip terasă se va hidroizola cu membrană bituminoasă.

La interior se va folosi covor PVC pentru pardoseli şi pereţii incăperilor cu umiditate ridicată şi vopsea lavabilă sau tapet pentru restul pereţilor.

Tavanele se vor finisa cu vopsea lavabilă. Tamplăria va fi din PVC culoare gri antracit cu geam termoizolant cu argon şi low-e. Materialele utilizate la finisaje vor fi: -lavabile; -rezistente la dezinfectante; -fără asperităţi care să reţină praful;

8

-bactericide (în spaţiile aseptice); -negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer; Clădirea va fi termoizolată cu vată minerală bazaltică cu grosime de 10cm.

STRUCTURĂ:

Destinaţia clădirii este de învăţământ antepreşcolar (creşă), având un regim de înălţime P+2Ep, fiind alcătuită din 2 corpuri de clădire separate între ele de rosturi antiseismice cu grosime de 10 cm.

Infrastructura corpului 1: Se vor realiza fundaţii izolate sub stâlpii de rezistenţă şi grinzi de fundare, cu

următoarele caracteristici:  Bloc de fundare din beton simplu C16/20 cu clasa de expunere X0+XC2 în două trepte,

având dimensiunile 2,60x2,60 m prima treaptă şi 1,95x1,95 m a doua treaptă, la cota de -2,00 m.

 Cuzineţi din beton armat C25/30 cu clasa de expunere XC3+XF1, având dimensiunile 1,30x1,30 m la cota de -1,20 m, aceştia vor fi armaţi cu oţel beton BST500C, Ø 14 şi etrieri Ø 8.

 Grinzi de fundare din beton armat C25/30 cu clasa de expunere XC3+XF1, având dimensiunile de 250x500 mm la cota de -0,60 m, aceştia vor fi armaţi cu oţel beton BST500C, Ø 16, Ø 18, Ø 14 şi etrieri Ø 8. Placa se va turna peste un strat de rupere a capilarităţii din piatră spartă de 15 cm. Grosimea plăcii va fi de 10 cm.

 Trotuar de protectie din beton armat C35/45 cu clasele de expunere XF4+XD3+XC4. Infrastructura corpului 2: Se vor realiza fundaţii continue sub pereţii cu următoarele caracteristici:

 Bloc de fundare din beton simplu C16/20 în două trepte cu clasa de expunere X0+XC2, la cota de -2,00 m.

 Bloc de elevaţie din beton C25/30 cu clasa de expunere XC3+XF1, la cota de -1,20 m, aceştia vor fi armaţi cu oţel beton PC 52, Ø 14 şi etrieri Ø 8.

 Placa se va turna peste un strat de rupere a capilarităţii din piatră spartă de 15 cm. Grosimea plăcii va fi de 10 cm.

 Trotuar de protectie din beton armat C35/45 cu clasele de expunere XF4+XD3+XC4.

Fundaţiile amplasate pe exteriorul clădirii se vor termoizola şi hidroizola în vederea respectării condiţiilor de durabilitate pentru care s-a ales clasa betonului. În cazul în care nu se vor realiza termoizolaţiile şi hidroizolaţiile menţionate anterior, se va mări clasa de beton.

Suprastructura corpului 1: Se va realiza o structura în cadre cu urmatoarele caracteristici:

 Structura verticală de rezistenţă este alcătuită din stâlpi şi grinzi din beton armat C16/20 cu clasa de expunere X0+XC1, armate cu oţel beton BST500C şi etrieri OB37.

 Structura orizontală de rezistenţă este reprezentată de planşeu din beton armat, dispus deasupra partelui si a celor două etaje. Placa planşeului va avea grosimea de 15 cm. Placa de beton se va arma cu bare confecţionate din oţel de tip BST500C. Armătura de repartiţie va fi de diametru Ø 6mm.

 Închiderile pereţilor se vor realiza din BCA GBN 50 cu o grosime de 30 cm.

Suprastructura corpului 2:

9

 Structura verticală de rezistenţă este alcătuită din pereţi de zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale cu grosimea de 30 cm. La realizarea zidăriei se vor utiliza blocuri din argilă arsă gr. 1 sau gr. 2 ( nu se vor utiliza elemente din grupa gr. 2S). Zidăria este confinată de stâlpişori de beton armat cu secţiuni de 300x300 mm. Stâlpişorii vor fi armaţi cu bare longitudinale Ø 14, iar armătura transversală din stâlpişori este constituită din etrieri cu diametrul de Ø 8, fasonaţi din oţel de tip OB37. Pasul dintre etrieri este de 10 cm (pe lungimea de înnădire a armăturilor longitudinale precum şi pe o zonă critică sub nivelul centurilor) şi de 15 cm în câmp curent, conform planşelor de execuţie. Armăturile longitudinale din stâlpişori se îmbină prin suprapunere cu mustăţile montate în fundaţii.

 Pentru confinarea pereţilor din zidărie portantă la partea superioară, se vor executa centuri din beton armat. Centurile vor avea dimensiunile secţiunilor transversale de 300x300mm. Armarea centurilor se va realiza cu bare longitudinale Ø 14 confecţionate din oţel-beton de tip PC52 şi etrieri Ø 8/10/15 fasonaţi din oţel-beton de tip OB37.

 Structura orizontală de rezistenţă este reprezentată de planşeu din beton armat, dispus deasupra partelui. Placa planşeului va avea grosimea de 15 cm. Placa de beton se va arma cu bare confecţionate din oţel de tip PC52. Armătura de repartiţie va fi de diametru Ø 6mm.

Acoperişul este de tip terasă necirculabilă.

INSTALAŢII EXTERIOARE Instalaţii Sanitare:

Alimentarea cu apă a imobilului se va asigura de la reţeaua stradală printr-un branşament nou din ţeavă de polietilenă PEHD cu Dn. 50 mm. Căminul de branşament va fi dotat cu vane de închidere, filtru şi contorizare. Instalaţii de Canalizare şi Pluviale:

Pentru instalaţia exterioară de canalizare menajeră se vor utiliza conducte şi fitinguri din PVC-KG, cu mufă şi garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între Dn 110 mm- 160 mm. Instalaţia de canalizare menajeră exterioară va prelua debitele de ape uzate menajere ale imobilului, prin intermediul conductelor şi a căminelor exterioare, urmând să fie transpostate către canalizarea menajeră stradală.

Pentru instalaţia exterioară de canalizare pluvială se vor utiliza conducte şi fitinguri din PVC-KG, cu mufă şi garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între DN 110 mm şi 200 mm. Apele pluviale de pe învelitoarea imobilului vor fi colectate de receptoare cu parafrunzar având DN 110 mm şi direcţionate de coloane pluviale realizate din burlane din PVC-KG cu DN 110 în canalizarea pluvială stradală.

INSTALAŢII INTERIOARE Instalaţii Sanitare: Alimentarea cu apă rece, se face cu conducte de polipropilenă PPR, având diametrul cuprinse între Dn.15mm şi 50mm. Reţeaua de de distribuţie este inferioară, de tip arborescent , având conductele orizontale montate în pardoseala nivelului parter. Obiectele sanitare se racordează la conductele de legătură prin intermediul racordurilor flexibile cu diametrul Dn.16mm. Prepararea apei calde menajere cu circuit de recirculare se va realiza în regim local prin intermediul unui boiler cu două serpentinelegate la 16 panouri solare cu tub

10

vidat montate pe acoperişul nivelului parter şi la distribuitorul colector alimentat de pompele de căldură. Instalaţii de Canalizare:

Pentru canalizarea apelor uzate menajere preluate de la obiectele sanitare se utilizează conducte de PP , cu mufă şi garnitură de cauciuc, destinate instalaţiilor interioare de canalizare. Diametrele conductelor folosite sunt PP Dn 50-75-90-110 şi 125mm. Pentru spălătoarele din bucatărie, sunt prevăzute separatoare de grăsimi. Coloanele de canalizare sunt prevăzute cu piese de curaţiere şi căciulă de protecţie pentru partea superioară a conductei de ventilare. Instalaţii Termice:

Pentru acoperirea necesarelor de căldură şi de preparare a apei calde menajere au fost alese pompe de căldură reversibile aer-apa montate în cascadă cu funcţie de preparare agent termic, puterea nominală însumată a acestora este de 200 kW. Pompele de căldură reversibile alimentează serpentina unui boiler care produce apă caldă menajeră. Încălzirea încăperilor în care se află copii se realizează prin intermediul ventiloconvectoarelor de tavan în două ţevi cu posibilitate de a asigura răcirea/încălzirea aerului.Încălzirea celorlalte încăperi ale imobilului se va realiza prin intermediul radiatoarelor de oţel tip panou.

Instalaţii de Panouri Solare:

Prepararea apei calde menajere se va realiza în regim local prin intermediul a unui boiler de 500l cu două serpentine, alimentat de agentul termic provenit de la pompele de caldură reversibile şi de 16 panouri solare cu tuburi vidate montate pe acoperişul nivelului parter. Instalaţia pentru panouri solare este prevăzută cu un grup de pompare, circulaţia agentului termic este realizată prin intermediul unei pompe de circulaţie; Grupul de pompare este prevăzut cu robineţi de sectorizare, clapete de sens, supapă de siguranţă şi vas de expansiune. Instalaţii de Ventilare:

S-au proiectat instalaţii de ventilare şi climatizare pentru toate încăperile imobilului. Tratarea aerlui se va face prin intermediul unui CTA(centrala de tratare a aerului) amplasat pe terasa necirculabilă a nivelului Parter– capacitate de 25000 mc./h. Agentul de căldură necesar bateriei de încălzire şi răcirii aerului este produs prin intermediul pompelor de căldură reversibile aer-apă.

Tubulatura de ventilare se va monta sub plafon, în tavanul fals, reglarea debitului de aer evacuat pe ramură de distribuţie se va face prin intermediul unor clapete de reglare. Aspirarea aerului viciat şi refularea aerului proaspăt se realizează prin intermediul anemostatelor montate în tavanul fals al încăperilor imobilului. Aerul proaspăt va fi preluat de CTA printr-o singură gură de aer proaspăt P.A, tratat şi transportat prin tubulatură rectangulară din tabla zincată în sistemul de ventilare. Aerul viciat va fi aspirat de tubulatura de aspiraţie, introdus în recuperatorul de căldură în plăci, urmând să fie evacuat în exterior prin priza de aer viciat P.V. Instalaţia de hidranţi interiori

Se va realiza instalaţie de stingerea incendiilor cu hidranţi interiori, conform P118/2- 2013, cu două jeturi în acţiune simultană, debit 4,2 l/s.

11

Conform anexa nr. 3 din P118/2/2013 - clădiri pentru învăţământ cu un volum mai mare de 25000 mc avem:

- Debitul specific minim al unui jet 2,1 l/s; - 2 jeturi in functiune simultană; - Debitul de calcul al instalatiei 4,2 l/s;

Timpul teoretic de functionare, 10 minute, conf. P118/2/2013, art 4.35. Se va realiza instalaţie de hidranţi interiori de tip apă-apă. S-au prevăzut hidranţi de incendiu interiori Ø50 STAS 2501/79, compus din hidrantul

propriu-zis, racord de refulare tip "C" ţeava de mană, având diametrul orificiului ajutajului final d= 13 mm, cu furtun tip C (Ø50 mm), plat, din fire poliesterice cauciucat, cu lungimea de 20 m, totul montat în cutie metalică pentru hidranţi interiori (SR EN 671-1). Cutia de hidrant interior va conţine minim: rolă furtun, ţeavă de refulare, robinet hidrant incendiu, suport rolă furtun, cheie racord ABC.

În apropierea hidranţilor de incendiu (la maximum 1,5 m) se vor monta lămpi pentru asigurarea iluminatului de siguranţă pentru marcarea acestora.

Reţeaua de alimentare cu apă a hidranţilor se va realiza cu conducte din otel zincat, cu diametrul de 2 1/2’’ respectiv 2’’, PN 16 bar.

Grupul de pompare este alcatuit din 2 electropompe, montate pe acelaşi şasiu, (1 pompa activă şi una de rezervă), complet echipate (armături de închidere şi reglare, protecţie contra lipsei apei, tabloul electric de comandă şi control etc.), având caracteristicile:

- debit Q=20 mc/h; - presiunea H=5,5 bar; Modul de acţionare a pompelor de incendiu este hidraulic, la scăderea presiunii din

instalaţie în urma dechiderii robinetelor de la hidranţi; în acest sens s-a prevăzut un vas hidrofor cu volumul de 12 litri.

Oprirea pompelor se realizează manual din staţia de pompare, după terminarea stingerii incendiului, sau automat la terminarea rezervei de apă.

Pentru alimentarea cu apă a reţelei de hidranţi interiori de la pompele mobile s-a prevăzut un cămin cu ventil şi 2 racorduri fixe cu cuplaj storz 65 mm, conf art. 4.27 di P118/2- 2013.

Grupul de pompare are dubla alimentare cu energie electrică: de la reţea şi de la grupul electrogen propus, amplasat în exteriorul clădirii.

Rezerva de apă este amplasată într-un spaţiu special amenajat, cu acces direct din exterior şi este stocată în două rezervoare din PVC, având volumul de 2 mc fiecare.

Umplerea rezervorului se realizează de la coloana existentă, prin intermediul unei conducte de OL Zn de 1’’. Pentru umplerea bazinelor se va folosi câte un robinet cu plutitor. Rezerva de apă pentru incendiu se va reface în maxim 24 de ore.

Pentru golirea rezervorului s-a prevăzut un sifon de pardoseală legat la reţeaua de canalizare existentă prin intermediul unei conducte din PVC 110 mm. Se recomanda golirea rezervorului de incediu la min 3 ani în vederea efectuarii controalelor de calitate.

Pentru evitarea inundării accidentale, rezervorul de apă este prevăzut cu supraplin – o conductă din PVC 110 mm, legată la reţeaua de canalizare existentă în zonă.

În scopul supravegherii permanente a alimentării cu apă a rezervei de apă s-au prevăzut instalaţii pentru semnalizarea optică şi acustică a nivelului rezervei de incendiu, conf. Art. 12.7 din P118/2-2013.

Instalaţii electrice

Alimentarea cu energie electrică a cladirii se face prin intermediul unui tablou general TG prevazut cu o cale curent de 0,4 kV executată din cablu de secţiune minim 50 mm2.

12

Pentru aceasta vor fi necesare următoarele lucrări : - Executia tablourilor de alimentare cu energie electrică; - Executia circuitelor de iluminat şi forţă; - Proiectarea prizei de împământare exterioară şi interioară;

- Proiectarea instalaţiei de paratrăsnet. Tablourile electrice În vederea alimentării cu energie electrică construite sunt prevăzute a se realiza 3 tablouri electrice de 0,4 kV dispuse în interiorul cladirii, montate aparent.

Schema electrică de distribuţie prezintă modul de alimentare a tablourilor electrice din tabloul general TG. Pentru alimentarea staţiei de pompare este prevăzut un tablou al staţiei de pompare TSP care este alimentat din circuitul de AAR al generatorului electric montat în aceeasi încăpere. Tabloul electric general TG

Realizarea tabloului general este pentru reţeaua de legare la pământ tip TN-S. Tensiunea nominală de izolaţie este de 1000 V, curentul admisibil de scurtă durată va fi de 45 kA/1sec, frecvenţa nominală este de 50 Hz. Circuitul de iluminat şi forţă

Pentru realizarea circuitului de iluminat s-au prevăzut corpuri de iluminat LED, montate aplicat pe tavan. Nivelul de iluminare al spatiilor a fost calculat conform cerinţelor normate pentru gradiniţe.

Circuitele electrice sunt realizate din cabluri de cupru CYY-f 3x1,5 mm2 pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Iluminatul de siguranţă este realizat cu corpuri de iluminat prevăzute cu kit de emergenţă care asigură autonomie de functionare.

Iluminatul de securitate pentru circulaţie este realizat cu corpuri de iluminat destinate acestui scop de putere 1x8W cu acumulatori cu autonomie de 3 ore, amplasate în locurile în care pe căile de acces apar obstacole care trebuie evitate.

Corpurile de iluminat pentru ieşire tip EXIT şi de iluminat de siguranţă pentru hidranţi sunt de tip fluorescent 1x8W echipate cu acumulatori ce asigura o automânomie de 3 ore. Circuitele de prize vor fi executate din cabluri de cupru de tip CYY-f 3x2,5 mm2, prizele fiind montate la cota de +2 m faţa de cota pardoseli. Instalaţia de legare la pământ

Partea principală a unei instalaţii de legare la pământ o constituie priza de pământ. Aceasta este formată dintru-un ansamblu de elemente în contact cu pământul (electrozi) prin care se realizează transmiterea curenţilor în pământ. Conductoarelede legare la pământ, îngropate în pământ şi neizolate, se consideră că fac parte din priza de pământ, deoarece participă şi la transmiterea curentului în pământ.

Priza de pământ va fi realizată conform planşelor şi va cuprinde: - borna (bara) principală de legare la pământ; - conductoare de protecţie (PE) - conductoare principale de legare la pământ (echipotenţializare); - conductoare de ramificaţii; - conductoare de legare la pământ; - electrozi verticali în număr de 4 din oţel zincat (Ol-Zn) de 2 ½, l = 1.5 m , aflaţi la

distanţa de 2 m unul faţă de celălalt, îngropaţi la 0,8 m de la cota solului.

13

- electrozi orizontali din bară cu secţiunea dreptunghiulară în număr de 3 de aluminiu (Al) de 50x8mm, l=2 m, îngropaţi la 0,8 m de la cota solului. Constituie legătura dintre electrozii verticali.

Întreaga priză de pământ, va fi instalată la distanţa de 1.5 m faţă de pereţii clădirii, în vederea obţinerii siguranţei.

Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ trebuie sa fie sub 4Ω.Schema de legare va fi de tip TT. Protecţia prin instalatii de legare la PE se foloseşte împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă în instalaţii electrice cu tensiuni nominale până la 1000V exclusiv . Electrozii vor fi asezaţi liniar, iar legătura între ei se va face printr-o ţeavă cu profil rotund de oţel zincat 50x8 mm.

Electrozii verticali se vor introduce prin batere sau presare, evitându-se vibrarea acestora. La introducerea acestora în găuri forate pământul de umplutură trebuie de asemenea bătut. Electrozii nu vor avea acoperiri de vopsea, gudron etc. Prizele de pământ nu trebuie dispuse în apropierea unor gropi cu fecale sau chimicale care accentuează acţiunea corozivă a solului. De asemenea se vor evita drumurile şi apele curgătoare sau stagnante.

La priza de pământ se vor lega toate elementele conductive care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, dar care ar putea intra accidental sub tensiune. După realizarea prizei de pământ se va trece în mod obligatoriu la măsurarea rezistenţei la dispersie înaintea legării oricăror echipamente. Dacă această valoare va fi peste 4Ω se va îmbunătăţii priza de pământ pănâ se ajunge la o valoare de < 4Ω.

Instalaţia paratrăsnetului – Sistem cu PDA Acest sistem de protecţie împotriva loviturilor de trăsnet, este net superior sistemului

clasic. Acesta asigurând o zonă de protecţie mai mare prin faptul că se creează artificial o ionozare în vârful captatorului. La utilizarea paratrăsnetelor cu PDA, trebuie acordată o atenţie deosebită alegerii corecte a nivelului de protecţie, paratrăsnetului, locului de montaj, dar şi sistemului de coborâre şi realizării corecte a prizei de pământ.

Instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului se va executa conform planşei şi este formată din: - dispozitiv de amorsare tip Prevectron;

- adaptor fixare paratrăsnet; - catarg l=4 m; - trepied catarg; - cleme fixare catarg; - conductoare de coborâre 50x8 mm Al; - cleme fixare conductor; - contor înregistrare; - tub protecţie conductor; - piesă separaţie; - priză de pământ.

Contorul de lovituri de trăsnet este un dispozitiv care se intercalează pe conductorul de coborâre al paratrăsnetului, înainte de tubul de protecţie. El permite numărarea automată a numărului de descărcări primite prin instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului.

Instalarea contorului este simplă, fiind suficientă doar trecerea conductorului de coborâre a paratrăsnetului de-a lungul orificiului contorului.

Priza de pământ

14

Din punct de vedere al protecţiei împotriva trăsnetului, se recomandă realizarea unei prize depământ independente de tip gheară de gâscă (fiind un sistem cu PDA, este necesar realizarea a două prize de acest tip, vezi planşa) formată din:

 3 electrozi verticali din OL-Zn, cu lungimea de 1.5 m formaţi din bară cu secţiunea dreptunghiulară

 3 electrozi verticali din aluminium Al, cu lungimea de 1 m formaţi din bară cu secţiunea dreptunghiulară

 1 piesă de separaţie, pentru efectuarea măsurării rezistenţei  1 cămin tehnic, pentru efectuarea mentenanţei prizei

După realizarea prizei de pământ se va trece în mod obligatoriu la măsurarea rezistenţei la

dispersie înaintea legării oricăror echipamente. Dacă această valoare va fi peste 10Ω se va îmbunătăţii priza de pământ pănâ se ajunge la o valoare de < 10Ω.

Instalaţia de iluminat exterioară Iluminatul exterior constă în, extinderea iluminatului existent, iar pe de altă parte se are în vedere modernizarea lui, prin utilizarea noii tehnologii LED şi optimizarea consumului de energie electrică. Instalaţia cuprinde următoarele:

 Stâlpi de iluminat cu o lungime de 6m  Două tipuri de lămpi de 31 W pentru zonele pietonale şi de 96 W pentru

zonele de drum  Cablu de alimentare tip CYABY de 6 mmp

Instalaţie detecţie (I.S.U.) Obiectivul la care face referire prezenta documentaţie va fi prevăzut cu sistem de

detectare, semnalizare şi avertizare în caz de incendiu, conceput pentru a realiza următoarele funcţii:

- Alarmă în caz de detecţie a unui început de incendiu, prin utilizarea de: detectoare automate de fum şi/sau temperatură (după caz);

- Avertizare prin butoane manuale, în cazul sesizării vizuale a unui început de incendiu;

- Avertizare personal operator, prin indicarea locului unde s-a produs evenimentul; - Avertizare optică şi acustică atât în interior cât şi în exteriorul obiectivului;

În principiu, instalaţia de semnalizare a incendiilor trebuie să detecteze începutul de incendiu în cel mai scurt timp, să analizeze rapid informaţiile primite şi, în cazul confirmării evenimentului, să emită semnalul de alarmă adecvat, pentru asigurarea intervenţiei şi evacuării. Sistemul este conceput pentru o utilizare cat mai simplă, dar în acelaşi timp sa asigure un grad ridicat de supraveghere a posibilităţilor de apariţie a incendiilor. Echipamentele de detecţie si avertizare incendiu vor fi supravegheate permanent de către personal specializat şi instruit de firma furnizoare/instalatoare de echipament.

Pentru realizarea funcţiilor descrise mai sus, elementele de detecţie şi avertizare se vor conecta la o unitatea centrală de alarmare incendiu adresabilă, cu 4 bucle. Afişarea oricărui eveniment detectat de elementele de supraveghere se va face face la tabloul de comandă de pe unitatea centrala, pe un afişaj LCD, prin identificarea zonei care a iniţiat alarma. Pe tablourile de comandă se va afişa starea sistemului, cu semnalizare optică şi acustică a prezenţei tensiunii de la reţea, alarmelor de incendiu, defecţiunilor, etc.

15

S-au prevăzut detectoare adresabile de fum şi detectoare adresabile de temperatură, montate pe tavanul încăperilor. Spaţiul din jurul detectoarelor (orizontal şi vertical) va fi degajat pe o rază de minimum 0,5 m, pentru a se asigura vizibilitatea detectorului.

Instalaţia de semnalizare a incendiilor va fi dotată şi cu dispozitive de avertizare manuală, acestea permiţând personalului care a observat un focar de incendiu să declanşeze alarma de incendiu şi astfel să fie luate masurile care se impun. Dispozitivele de avertizare manuală vor fi amplasate la vedere, în apropierea căilor de evacuare din obiectiv. Amplasarea butoanelor manuale de semnalizare se va face în locuri uşor accesibile, la o înălţime de circa 1,50 m, măsurată de la pardoseală, fixate pe elemente verticale ale constructiei (stâlpi, pereţi etc.). Butoanele vor fi astfel amplasate încât să nu fie expuse direct distrugerilor mecanice. Butoanele, odată acţionate, rămân blocate în poziţia de alarmă, readucerea în stare normală făcându-se doar manual (înlocuirea sticlei sparte sau deblocarea cu cheie). În acest fel, există garanţia alarmării până la identificarea zonei şi asigurarea intervenţiei. Numarul de butoane a fost stabilit astfel încât, în cazul observării unui focar de incendiu de către o persoana, aceasta sa nu fie obligată să strabată o distanţă mai mare de 20 m până la cel mai apropiat buton.

Toate dispozitivele de detecţie şi comandă (manuale şi automate) vor fi prevăzute cu etichete, cu caractere vizibile, care să indice bucla/zona/nr. element de detecţie.

Sistemul afişează pe tabloul de comandă/repetoare cu display LCD zona din care detectorul sau butonul a declanşat alarmă de incendiu putându-se interveni în cel mai scurt timp. Pe tabloul de comandă/repetoare va fi indicată starea sistemului, cu semnalizare optica şi acustică a prezenţei tensiunii de la reţea, alarmelor de incendiu, defecţiunilor, etc. Centrala de alarmare va fi prevazuta cu comunicator telefonic digital, care sa transmita mesaje la numere de telefon programabile. Unitatea centrală furnizează energie electrică pentru alimentarea detectoarelor, având dublă alimentare: sursa de bază (reţeaua electrică) şi sursa de rezervă (bateria de acumulatoare), astfel incat sa se asigure o autonomie a instalatiei (in cazul intreruperii tensiunii de la reţea) de minim 48 de ore în stare de veghe, plus 30 de minute în stare de alarmă. Sursa de rezervă preia în mod automat alimentarea atunci când sursa de bază nu mai asigură alimentarea normală a instalaţiei. Tranziţia de la o sursă la alta nu trebuie sa conducă la modificări în starea sistemului.

Toate echipamentele vor fi alimentate direct de la reţeaua electrică, şi se vor conecta pe un circuit separat destinat exclusiv instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, de pe bara principală de alimentare.

Cablarea sistemului de detecţie, avertizare şi alertare în caz de incendiu se va face utilizând cabluri speciale pentru instalaţii de incendiu.

Reţeaua de intercomunicare între elementele sistemului se va realiza astfel:  cablu de semnalizare de culoare rosie, special pentru instalatii de detecţie incendiu,

JEH(St)H E30/FE180 2x2x0.8, respectiv 1x2x0.8, rezistent la foc E30, pentru circuitele (buclele) de detecţie, semnalizare (sirene, butoane manuale, etc).

 cablu de alimentare centrala de semnalizare, NHXH E30/FE180 3x1.5, rezistent la foc E30.

Modul de executie al circuitelor:  protejat în canal de cabluri din PVC, montat aparent; La realizarea traseelor de clabluri se vor respecta condiţiile legale privind realizarea

instalaţiilor de curenţi slabi, a instalaţiilor de detecţie incendiu şi a instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000Vc.a. şi 1500 Vc.c.

Instalaţie interfon şi urmărire video

16

Se vor monta camere video pentru urmarirea activităţii externe, şi interfon pentru controlul accesului.

C. Costurile estimative ale investiţiei

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

Construcţie clădire cu destinaţia creşă str. Cocea

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare* (fara TVA) TVA

Valoare cu TVA

lei lei lei 1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului - - - 1.2 Amenajarea terenului - - -

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

50,688.96

9,630.90

60,319.86

b Amenajare spatii verzi si teren joaca 50,688.96 9,630.90 60,319.86 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - Total capitolul 1 50,688.96 9,630.90 60,319.86

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii a 2.1.Racord alimentare cu energie electrica 38,587.50 7,331.63 45,919.13 b 2.1.Racord alimentare cu apa 22,260.75 4,229.54 26,490.29 c 2.1.RAacord canalizare ape menajere 8,395.68 1,595.18 9,990.86 d 2.1.Racord canalizare ape pluviale 16,105.27 3,060.00 19,165.27 Total capitolul 2 85,349.20 16,216.35 101,565.55

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 9,001.59 1,710.30 10,711.89 3.1.1. Studii de teren 9,001.59 1,710.30 10,711.89 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului - - - 3.1.3. Alte studii specifice - - -

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 463.00 - 463.00

f obtinerea actualui administrativ al autoritatii componente pentru protectia mediului 100.00 - 100.00

i alte avize, acorduri si autorizatii 363.00 - 363.00 3.3 Expertiza tehnica - - -

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii 3,000.35 570.07 3,570.42

3.5 Proiectare 88,011.13 16,722.12 104,733.25

17

3.5.1. Tema de proiectare - - - 3.5.2. Studiu de prefezabilitate - - -

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

30,005.30

5,701.01

35,706.31

3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3,000.53

570.10

3,570.63

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 25,000.00 4,750.00

29,750.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 30,005.30 5,701.01 35,706.31

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - - -

a

ch.aferente intocmirii doc. De atribuire si multiplicarii acesteia (exclusiv cele cumparate de ofertanti) - - -

3.7 Consultanta 16,806.72 3,193.28 20,000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii - - -

3.7.2. Auditul financiar 16,806.72 3,193.28 20,000.00 3.8 Asistenta tehnica 64,843.38 12,320.24 77,163.62 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 24,541.59 4,662.90 29,204.49 3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 17.541,59 3,332.90 20,874.49

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.8.2. Dirigentie de santier 40,301.79 7,657.34 47,959.13 Total capitolul 3 182,126.17 34,516.01 216,642.18

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Constructii si instalatii 3,737,321.36 710,091.06 4,447,412.42 4.1.1. Obiect 1 Cladire cresa 3,181,345.50 604,455.65 3,785,801.15 4.1.2. Obiect 2 Cladire anexa 251,320.54 47,750.90 299,071.44 4.1.3. Obiect 3 Lucrari exterioare 304,655.32 57,884.51 362,539.83

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 51,959.56 9,872.32 61,831.88

4.2.1. Obiect 1 Cladire cresa 51,959.56 9,872.32 61,831.88

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

779,516.47

148,108.13

927,624.60

4.3.1. Obiect 1 Cladire cresa 779,516.47 148,108.13 927,624.60

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

- - -

4.5 Dotari 501,199.73 95,227.95 596,427.68 4.5.1. Obiect 1 Cladire cresa 493,352.80 93,737.03 587,089.83 4.5.2. Obiect 2 Cladire anexa 7,846.93 1,490.92 9,337.85 4.6 Active corporale - - - Total capitolul 4 5,069,997.12 963,299.46 6,033,296.58

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 51,364.65 9,759.29 61,123.94

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

46,972.98

8,924.87

55,897.85

a 5.1.1.Organizare de santier 46,972.98 8,924.87 55,897.85 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 4,391.67 834.42 5,226.09

18

g taxe depozit ecologic 3,000.00 570.00 3,570.00

k costul en.elec.si a apei consumate in incinta organizarii de santier, pe durata executiei lucrarilor

1,391.67

264.42

1,656.09

5.2 Comisioane,cote,taxe,costul creditului 43,695.21 - 43,695.21

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare - - -

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii

19,861.46

19,861.46

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

3,972.29

3,972.29

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC 19,861.46 19,861.46

5.2.5. Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare - -

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 535,888.96 101,818.90 637,707.86 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 26,065.00 4,952.35 31,017.35 Total capitolul 5 657,013.82 116,530.54 773,544.36

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si texte

6.1 Pregatirea personalului de exploatare - - - 6.2 Probe tehnologice si teste - - - Total capitolul 6 - - - TOTAL GENERAL 6,045,175.27 1,140,193.26 7,185,368.53 din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3,972,292.06 754,735.50 4,727,027.56

D. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii: 20 luni. Proiectant ALPIN CONSRTUCT S.R.L.

Atasament: Anexa_1_Cresa_Cocea.pdf

Anexa 1 la HCL nr. INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI — FAZA S.F. DENUMIRE PROIECT „Construcție clădire cu destinația creşă, str. Cocea“ AMPLASAMENT str. Nicolae D. Cocea, CF nou: 446681 provenit din CF 424666, Timisoara, județul Timiş TITULARUL INVESTIŢIEI Municipiul Timişoara BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Municipiul Timişoara NUMĂR PROIECT A625/2018 ELBORATOR PROIECT SC ALPIN CONSTRUCT SRL, loc. Vulcan, jud. HUNEDOARA INDICATORI TEHNICI SUPRAFAȚA TOTALĂ TEREN A=3.807 mp SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ LA SOL Ac=946,43 mp SUPRAFAȚĂ DESFĂŞURATĂ Ad=1.507,62 mp SUPRAFAȚĂ UTILĂ Au=1.224,97 mp SUPRAFAȚA ETAJULUI 1 Aet1=336,11 mp SUPRAFAȚA ETAJULUI 2 Aet2=225,08 mp SUPRAFAȚA CIRCULAȚII AUTO/PARCĂRI Ac/p=855,14 mp (22,46%) NUMĂR LOCURI DE PARCARE 9 SUPRAFAȚA CIRCULAȚII PIETONALE Acp=795 mp (20,88%) SUPRAFAȚA VERDE AMENAJATĂ Av=1.210,43 mp (31,79%) POT = 24,78% CUT = 0,396 Numărul de locuri disponibile create în creşă: 38. INDICATORI ECONOMICI Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 7.185.368,53 lei din care C+M(inclusiv T.V.A.): 4.727.027,56 lei PROIECTANT

Atasament: Anexa_1_Cocea.pdf

Anexa 1 la HCL nr. / INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA S.F. DENUMIRE PROIECT „Construcţie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea“ AMPLASAMENT str. Nicolae D. Cocea, CF nou: 446681 provenit din CF

424666,Timisoara, judeţul Timiş TITULARUL INVESTIŢIEI Municipiul Timişoara BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Municipiul Timişoara NUMĂR PROIECT A625/2018 ELBORATOR PROIECT SC ALPIN CONSTRUCT SRL, Vulcan, jud. HUNEDOARA INDICATORI TEHNICI

SUPRAFAŢA TOTALĂ TEREN A=3.807 mp SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ LA SOL Ac=946,43 mp SUPRAFAŢĂ DESFĂŞURATĂ Ad=1.507,62 mp SUPRAFAŢĂ UTILĂ Au=1.224,97 mp SUPRAFAŢA ETAJULUI 1 Aet1=336,11 mp SUPRAFAŢA ETAJULUI 2 Aet2=225,08 mp SUPRAFAŢA CIRCULAŢII AUTO/PARCĂRI Ac/p=855,14 mp (22,46%) NUMĂR LOCURI DE PARCARE 9 SUPRAFAŢA CIRCULAŢII PIETONALE Acp=795 mp (20,88%) SUPRAFAŢA VERDE AMENAJATĂ Av=1.210,43 mp (31,79%) POT = 24,78% CUT = 0,396

Numărul de locuri disponibile create în creşă: 38. INDICATORI ECONOMICI Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 7.185.368,53 lei din care C+M(inclusiv T.V.A.): 4.727.027,56 lei PROIECTANT APLIN CONSTUCT S.R.L.