keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 325/14.06.2019 privind aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente pentru: „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor", cod SMIS: 129119 din Timisoara

14.06.2019

Hotararea Consiliului Local 325/14.06.2019
privind aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente pentru: „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor", cod SMIS: 129119 din Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2019 - 13027/27.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2019 - 13027/27.05.2019 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul nr. SC2019 - 13027/27.05.2019 al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 13027/27.05.2019;
Avand in vedere Adresa nr. SC2019 - 13027/27.05.2019 a Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile "Prioritatea de investitii 4.4 investitii in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 4.4 Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca";
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 291/28.07.2017 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara";
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere în aplicare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Cererea de finanţare şi cheltuielile aferente pentru proiectul "Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara - Calea Bogdăneştilor", cod SMIS: 129119, ce se va realiza in Timisoara, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.4, apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului : "Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor", cod SMIS: 129119, în cuantum de: 7.724.298,52 lei (inclusiv TVA) din care valoare totală eligibilă în suma de 1.313.595,36 lei şi valoare totală neeligibilă de 6.410.703,16 lei.

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Timisoara, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului in cuantum de: 6.436.975,07 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului: "Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor", cod SMIS: 129119.

Art. 4: Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului : "Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor", cod SMIS: 129119, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Directiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare- Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanţare: „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru

educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor “, cod SMIS: 129119, din Timisoara, şi a cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timişoara a depus cererea de finanţare cu titlul: „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor “, cod SMIS: 129119, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie ţi formare ,Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, deoarece in momentul de fata in municipiul Timisoara sunt multe solicitari pentru inscrierea copiilor in cresa si prea putine locuri disponibile.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea dezvoltării urbane durabile, acest deziderat realizandu-se prin investiţii în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare. Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă se poate realiza daca exista o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaţionale. Infrastructura educaţională este esenşială pentru educaţie, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilităţi sociale şi a capacităţii de integrare socială. Analizele socio-economice evidenţiază relaţia cauzală între nivelul de dezvoltare a capacităţilor forţei de muncă şi starea infrastructurii (existenţa spaţiilor şi dotărilor adecvate) în care se desfăşoară procesul educaţional. Investiţia planificata va contribui la consolidarea rolului oraşului ca motor de creştere, prin abordarea deficienţelor actuale în sistemul de învăţământ şi îmbunătăţirea disponibilităţii, calităţii şi relevanţei infrastructurii educaţionale şi al dotării. Rezultatele aşteptate vizează asigurarea accesului la educaţia timpurie în vederea asigurării unor rezultate educaţionale mai bune în paralel cu promovarea participării şi reintegrarea părinţilor pe piaţa muncii. 3. Alte informaţii Implementarea acestui proiect presupune realizarea unei crese cu o suprafata desfasurata de 1.340,44 mp care va gazdui 36 de copii in spatii moderne si dotate corespunzator, adecvate varstei anteprescolare.

4. Concluzii

Cod FO53-03,Ver.1

În data de 24.05.2019 , Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a aprobat cererea de finanţare cu titlul: : „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor “, cod SMIS: 129119. Pentru semnarea contractului de finanţare, în vederea implementării proiectului, este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timişoara trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

PRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1   

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA DEZVOLTARE NR. SC2019-

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea cererii de finanţare : „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor “, cod SMIS: 129119 din

Timisoara, şi a cheltuielilor aferente Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 – ______________ a Primarului MunicipiuluiTimişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare: : „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor “, cod SMIS: 129119, Timisoara, şi a cheltuielilor aferente, prin care se propune:

 Se aprobã valoarea totalã a proiectului : „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor “, cod SMIS: 129119, în cuantum de: 7.724.298,52 lei (inclusiv TVA) din care valoare totală eligibilă în suma de 1.313.595,36 lei şi valoare totală neeligibilă de 6.410.703,16 lei;

 Se aprobã contribuţia proprie în proiect a Municipiului Timisoara, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului in cuantum de: 6.436.975,07 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului: „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor “, cod SMIS: 129119;

 Se aproba sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apãrea pe durata implementãrii proiectului (inclusiv TVA), pentru implementarea proiectului în condiţii optime, care se vor asigura din bugetul local;

 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementãrii proiectului în condiţiile rambursãrii/ decontãrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea dezvoltării urbane durabile, acest deziderat realizandu-se prin investiţii în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare.

Implementarea acestui proiect va duce la atingerea obiectivului specific: “ Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă”. Pentru a realiza activităţile propuse în cererea de finanţare cu titlul: " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD”, cod SMIS 127750, este posibilă accesarea de

2   

fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional 2014-2020, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de finanţator, în temeiul actelor normative menţionate în preambulul Proiectului de hotărâre. În conformitate cu cerinţele din Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare ,Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, cu declaraţia de angajament, precum şi cu ultima formă a bugetului proiectului, este necesară aprobarea cererii de finanţare: „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor “, cod SMIS: 129119. În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara-Calea Bogdăneştilor “, cod SMIS: 129119, şi a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Director Directia Dezvoltare Magdalena Nicoară Intocmit, Consilier, Adina Şuiu