keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 70/04.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara - Calea Bogdăneştilor "

04.03.2019

Hotararea Consiliului Local 70/04.03.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara - Calea Bogdăneştilor "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Expunerea de motive SC2019 - 4404/22.02.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.4404/22.02.2019, al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic SC2019 - 4404/25.02.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr.4404/22.02.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru, cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 291/28.07.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică elaborată la faza Studiu de Fezabilitate (S.F.), pentru investiţia: "Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara - Calea Bogdăneştilor", în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional şi Regional 2014-2020, Axa proioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesioanlă pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obieciv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurarii accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investiţiei: "Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara - Calea Bogdăneştilor", conform Anexei 1, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional şi Regional 2014-2020, Axa proioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesioanlă pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obieciv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurarii accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Art. 3: Se aprobă Anexa 2, privind descrierea sumară a investiţiei: "Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara - Calea Bogdăneştilor", propusă a fi realizată prin proiect.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Public Creşe;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2 laHcLnr. 70 /04.03 204 DESCRIEREA INVESTIŢIEI 0000 MOTO UL 1 RTR MAR Anual DENUMIRE PROIECT: “Construcţia și echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara — Calea Bogdăneștilor” dial AMPLASAMENT: Calea Bogdăneștilor, FN, CF nr. 446990, Municipiul Timișoara, Judeţul Timiș BENEFICIAR(INIŢIATOR): Municipiul Timișoara PROIECTANT GENERAL: S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. șef arh. Augustin-Răzvan Hamza, membru O.A.R. Timiș nr. 6209, arh. cu drept de semnătură tel. 0723.235.329 DATA ELABORĂRII: NOIEMBRIE 2018 NUMĂR PROIECT: 532/2018 FAZA DE PROIECTARE: STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea orașului pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai și implicit o îmbunătățire a calității vieţii locuitorilor ei, aspecte aflate în strânsă legătură cu dezvoltarea responsabilă a infrastructurii educaționale din teritoriul municipiului. La întreţeserea acestor politici se situează astfel și dorința autorităților locale de a realiza “Construcţia și echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara — Calea Bogdăneștilor. Documentaţia s-a elaborat în vederea atragerii finanțării nerambursabile din fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competente și învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie și formare, Obiectiv Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie și sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forței de muncă. Dezvoltarea infrastructurii educaţionale constituie o parte esențială în buna dezvoltare a oricărei localități, fapt pentru care Primăria Municipiului Timișoara consideră construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară o acţiune imperios necesară. Aceste aspecte sunt catalizate de numărul în general scăzut a unor astfel de unități atât la nivelul municipiului, cât și al regiunii și respectiv al întregii țări. Nevoia de unități educaţionale timpurii antepreșcolare este una constantă și de cea mai mare importanță, motiv pentru care s-a identificat oportunitatea și necesitatea realizării investiţiei. În Municipiului Timișoara învățământul antrepreşcolar este reprezentat de 13 creșe însumând 505 locuri. Totodată numărul cererilor depuse de cetățeni pentru înscrierea copiilor în creșe este de 830. Astfel se observă un deficit al numărului de locuri disponibile în creșe la nivelul municipiului. Prin construirea unei creșe cu o capacitate de 36 locuri li se oferă locuitorilor din zonă posibilitatea de a înscrie copii în sistemul de învăţământ antepreşcolar și astfel părinții se pot întoarce mai devreme în cadrul muncii. 2. PREZENTAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII Ambele scenarii/opţiuni tehnico-economice sunt situate pe acelaşi amplasament. Ambele soluţii au o rezolvări funcţional-arhitecturală, constructivă, tehnică şi tehnologică similare, întrucât cerinţele din tema de proiectare, corelate cu normativul privind “proiectarea creşelor şi creşelor special pe baza exigenţelor de performanţă, indicative NP 022-97” sunt destul de clare şi constrângătoare. Diferenţele dintre cele 2 variante sunt doar la nivel funcţional şi volumetric-arhitectural. Il. VARIANTA 1 — varianta cu investiție minimală Scenariul cu investiție minimală propune realizarea unei construcţii Parter și Etaj compactă, ce oferă o schemă a fluxurilor mult mai eficientă (comparativ cu varianta 2), cu șarpantă în 2 ape și 3 terase la nivelul etajului 1. Bilanţ teritorial propus Varianta 1: Suprafaţă teren conform extras CF nr. 446990 3000,00 m?

Suprafaţă construită 749,86 m? Suprafaţă constr. desfășurată 1340,44 m? POT Propus 24,99% CUT Propus 0,4468 Il. VARIANTA2 — varianta cu investiție maximală Scenariul cu investiție maximală propune realizarea unei construcții Parte și Etaj cu spaţii mai generoase pentru vestiarele tip filtru, dar cu o schemă a fluxurilor mai complicată, necesitând 2 case de scară. Astfel, se pierde foarte mult spaţiu pentru circulaţiile din cadrul creșei. La nivel volumetric, această variantă propune un acoperiș tip terasă și 2 curți interioare. Bilanţ teritorial propus Varianta 2: Suprafaţă teren conform extras CF nr. 446990 3000,00 m* Suprafaţă construită 750,00 m? Suprafaţă constr. desfășurată 1399,31 m? POT Propus 25,00% CUT Propus 0,46 Varianta 1 este cea recomandată deoarece prezintă avantaje din punct de vedere funcţional, tehnic și economic, respectiv la nivelul ușurinţei punerii în operă. Varianta 1 se prezintă de asemenea ca având costuri de investiție mai mici, justificate de funcţionalitatea soluţiei și de suprafața mai mare a variantei 2, putându-se compara costul de investiție al variantei 1 de 6 499 239,52 LEI (exclusiv TVA), faţă de cel al variantei 2 de 6722 492,11 LEI (exclusiv TVA). Fiecare din scenariile propuse au fost evaluate comparativ ținând cont de parametrii funcționali, tehnici și financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 3 puncte (1 — opţiune nerecomandată; 2 — opţiune funcţională; 3 — opțiune recomandată). În continuare este prezentată analiza multicriterială pentru obiectivul investiţiei propuse. În Tabelul nr. 1 este prezentată analiza multicriterială privind cele două scenarii considerate: Tabelul nr.1 Analiza multicriterială privind scenariile considerate Nr. crt. Criteriu V.1 V.2 Observații Din punct de vedere funcţional, varianta 1 se Funcţionalitatea 1 3 1 prezintă ca fiind una mai compactă, cu fluxuri spațiului proiectat realizate în mod mai eficient. Impactul asupra Pe perioada lucrărilor de execuţie nu se va 2 mediului 3 3 înregistra un impact semnificativ asupra mediului înconjurător înconjurător. V.1. -6 499 239,52 LEI (exclusiv TVA) 3 Cost de investiție 3 2 V.2.—6 722 492,11 LEI (exclusiv TVA) V.1. presupune costuri de investiție mai mici care

Nr. crt. Criteriu V.1 V.2 Observații sunt justificate de funcţionalitatea soluţiei Costurile de întreţinere sunt similare, suprafețele 4 Costuri întreţinere 3 3 E fiind asemănătoare Total 12 9 3. DESCRIEREA SOLUȚIEI RECOMANDATE A. Descrierea funcţional-arhitecturală a soluţiei VARIANTA 1 RECOMANDATĂ: e Funcțiunea: Creșă; o Suprafață construită: 749.86 m?; o Suprafață construit desfăşurată: 1340.44 m?; Regim de înălțime: P+1; Suprafaţă utilă: 1115.00 m?; H max. cornișă CORP A: +10,35 m; H max. coamă CORP A: +15,40 m. Clădirea propusă se încadrează în: e Clasa de importanţă și nivelul de expunere la cutremur — Il, conform P100/1-2013; e Categoria de importanţă C, conform H.G.R. 766/1997; e Grad de rezistență la foc, conform P118/1999. Construcţia va respecta reglementările din normativul privind proiectarea creșelor și creșelor speciale pe baza exigenţelor de performanță indicativ NP 022-97. Astfel, la parter accesul se realizează prin două puncte separate formate din vestibul, vestiare filtru și grupuri sanitare, în legătură directă cu câte un izolator și cabinetul medical, de asemenea dotat cu grup sanitar. Sălile de grupă sunt dotate cu grupuri sanitare, vidoar, dușuri și oliţe, spălător, zone de depozitare și biberonerie. Zona de dormit este separată de cea pentru activitățile copiilor din sălile de grupe. Tot la parter se află zona de aprovizionare cu alimente și zona de evacuare deșeuri — ambele dotate cu câte un montcharge. La etaj sunt zonele anexe de preparare a hranei — bucătărie, preparare alimente, depozitări pentru alimente, veselă, deșeuri, și vestiar cu baie — și zona de spălătorie — Lenjerie murdară, dezinfectare, spălare mecanică, uscare/călcare, reparații și depozitare, și un vestiar cu baie. Tot aici se găsesc zonele administrativă și tehnică. SUPRAFETE UTILE - PARTER Nr. Crt. Denumire încăpere Suprafaţa (mp) P.01 Acces cadre didactice + circ. verticale 25.03 P.02 Aprovizionare alimente 4.18 P.03 Baie, schimb scutece, WC1 12.45 P.05 Baie, schimb scutece, WC 2 12.45 P.06 Biberonerie 16.20

P.07 Cabinet medical 22.62 P.08 Dep. 1 5.40 P.09 Dep.2 6.11 P.09 Depozitare 1 16.20 P.10 Depozitare 2 16.20 P.11 Deșeuri 8.37 P.12 GS.1 9.00 P.13 G.5.2 5.49 P.14 GS Cabinet medical 5.70 P.15 Hol parter 1 54.81 P.16 Hol parter 2 7.56 P.17 Hol parter 3 7.56 P.18 Izolator 1 14.73 P.19 Izolator 2 14.73 P.20 Oficiu alimentar 16.20 P.21 Sala Grupa 1 20.70 P.22 Sala Grupa 2 42.44 P.23 Dormitor Grupa 2 20.70 P.24 Sala Grupa 3 42,44 P.25 Dormitor Grupa 3 20.70 P.26 Sala Grupa 4 20.49 P.27 Spălător 12.45 P.28 Spaţiu multifuncțional 37.22 P.29 Vestiare - filtru 1 15.30 P.30 Vestiare - filtru 2 15.30 P.31 Vestibul 1 15.30 P.32 Vestibul 2 15.30 P.33 Vidoar, duș și olițe 12.45 P.34 Dormitor Grupa 1 19.88 P.35 Dormitor Grupa 4 19.88 611.54 m* SUPRAFEȚE UTILE - ETAJ Nr. Crt. Denumire încăpere Suprafața (mp) E1.01 GS Vestiar 1 5.25 E1.02 GS Vestiar 2 4.88 E1.03 Bucătărie 69.40 E1.04 Circ. verticale 21.58 E1.05 CT 9.41

E1.06 Dep. deșeuri 10.04 E1.07 Dep. vesela 7.33 E1.08 Depozitare alim. 15.63 E1.09 Dezinfectare 9.74 E1.10 Director 14.96 E1.11 Educatoare 15.75 E1.12 Lenjerie murdară/ triere 11.17 E1.13 Holetaj 25.50 E1.14 Hol personal serviciu 12.60 E1.15 Hol/vestibul părinţi 38.39 E1.16 Oficiu 16.05 E1.17 Preparare alim. 17.84 E1.18 Reparații și dep. lenjerie curată 12.00 E1.19 Secretariat 14.96 E1.20 Spălare mecanică 13.55 E1.21 Spălătorie vesela 8.27 E1.22 Spaţiu întâlnire părinţi 62.10 E1.23 Spaţiu socializare 48.87 E1.24 TGD 5.00 E1.25 Uscare/calcare 15.60 E1.26 Vestiar 1 10.35 E1.27 Vestiar 2 1.25 503.46 m* SUPRAFAȚĂ UTILĂ TOTALĂ 1,115.00 m? Amenajarea exterioară a clădirii constă în pavele prefabricate din beton pentru aleea auto și locurile de parcare și piatră cubică pentru aleile pietonale și trotuarul de gardă. Pe teren se va amenaja zona de parcări în partea de N a terenului, unde vor exista 9 locuri de parcare. Locurile de parcare sunt amplasate la mai mult de 5 m de ferestrele camerelor de locuit, de la blocurile vecine din partea de V și față de casele din partea de N, conform plan de situație. Locurile de parcare și aleea auto va fi dotată cu un sistem de dren care va conduce apa spre un separator de hidrocarburi care va prelua apele murdare de la parcări, filtra, și deversa în canalizarea municipală. Spaţiul de joacă pentru copii este situat în partea de sud est a clădirii, în directă legătură cu sălile de grupe — fiecare dotată cu câte o pergolă. Acest spaţiu cuprinde groapă de nisip și tobogane pe un delușor de pământ pentru asigurarea siguranţei maxime a copiilor. Clădirea se va dota cu lift pentru persoane amplasat în casa scării de la accesul pentru personalul angajat și părinţi și patru montcharge-uri destinate transportului pe verticala a materialelor ușoare — două pentru alimente — în zona de aprovizionare cu alimente, în legătură cu depozitarea de la etaj, precum și în biberonerie, în legătură cu oficiul de lângă bucătărie de la etaj, unul pentru deșeuri care leagă zonele pentru depozitarea deșeurilor de la etaj cu cea de la parter, prevăzută cu acces direct în exterior și unul pentru lenjerie care leagă zona de spălătorie de la etaj cu depozitare 2 de la parter.

B. Descrierea lucrărilor de arhitectură Închiderile exterioare se vor realiza din beton celular autoclavizat (BCA), termoizolat cu vată minerală. Compartimentările interioare vor fi realizate din pereţi de gips-carton sau pereţi de BCA. Tâmplăriile exterioare vor fi metalice și din PVC de culoare gri antracit. Pereții exteriori se vor finisa cu tencuiala decorativa pe bază de ciment și se vor zugrăvi cu culoare albă. Pereții interiori se vor finisa cu glet pentru a obţine un aspect fin și semi-lucios iar zugrăvelile vor fi decorative, rezistente la umezeala si rezistente la exploatare intensa. Pereții grupurilor sanitare, vestiarelor, bucătăriei și spațiilor de preparare, precum și a altor spatii umede se vor placa cu gresie ceramica. Pardoseala circulaţiilor si a spatiilor se va face cu gresie ceramica sau covor PVC. Pardoseala sălilor de grupă, a spațiilor de acces, a spațiilor de întâlnire sau multifuncţionale, a birourilor și a depozitărilor se va executa cu parchet laminat de trafic greu. Structura acoperișului va fi de tip șarpantă de lemn și va sprijini pe planșeul dispus deasupra etajului 1, care va fi din beton armat. Aceasta va avea o pantă de 35 de grade. Învelitoarea va fi din țiglă ceramică. Se vor realiza alei auto finisate cu covor asfaltic și alei pietonale pavate conform planului de situaţie. Pentru fiecare sală de grupă se va realiza o pergolă din structură ușoară de lemn cu podea de lemn, iar în curtea din spate se propune un loc de joacă potrivit vârstei copiilor, dotat cu groapă de nisip și tobogane pe un val de pământ pentru asigurarea siguranței maxime. C. Descrierea lucrărilor de structură Fundațiile sunt continue sub pereţii portanţi, din beton armat și legate prin grinzi. Cota de fundare - conform studiului geotehnic adâncimea de îngheţ este la cota -0.70 m; cota de fundare va fi sub această adâncime. Daca este necesar pereții săpăturii se vor sprijini, iar peste adâncimea de 1.50 m se vor sprijini în mod obligatoriu. Pardoseala este constituită din: placă de beton de clasa C16/20 de grosime de 15 cm peste un strat de pietriș compactat de 20 cm grosime; polistiren extrudat de 5 cm; șapă slab armată de 7 cm și 3 cm de pardoseală sintetică / parchet / gresie . Clasa de expunere a betonului din infrastructură conform „Codului de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat”, indicativ NE 012-1: 2007. Suprastructura: structura de rezistenţă va fi realizată din zidărie portantă din BCA cu rezistență la compresiune de minim 3.5 N/mm2, cu sâmburi de beton armat la intersecțiile perpendiculare și centuri la părţile superioare Planșeele vor fi realizate din placa de beton armat cu grosime de aproximativ 15 cm, o șapă de 7 cm și 3 cm de pardoseală sintetică . D. Descrierea lucrărilor de instalaţii INSTALAŢII SANITARE — SOLUŢII: Pentru a asigura alimentarea cu apă rece si apa calda menajera a consumatorilor și canalizarea apelor uzate menajere, s-au proiectat următoarele categorii de lucrări: - dotarea cu obiecte sanitare, armaturi și accesorii; 7

- alimentarea cu apa rece si apă caldă a punctelor de consum; - canalizarea apelor uzate menajere; - echiparea cu instalaţii de limitare si stingere incendii formata din hidranţi interiori si hidranțţi exteriori Obiectele sanitare propuse: Obiectele sanitare si accesoriile aferente cu care vor fi echipate grupurile sanitare sunt dimensionate conform normativului NP 022-97: - Lavoar din porțelan sanitar sau din material compozit, dotat cu sistem de montaj sau picior/ semi- picior realizat din porțelan sanitar, baterie cu monocomandă dotata cu senzor, inclusiv electronica, racorduri flexibile si accesorii de montaj - Vas de closet suspendat, realizat din porțelan sanitar, rezervor de spălare incastrat, dotat cu cadru de montare, clapeta din inox cu acţionare duala si senzor, inclusiv rama si capac; - Spaţiu pentru dus cu rigola de scurgere incastrata in pardoseala; - Spălător din inox sau material compozit, echipat cu doua cuve, baterie cu monocomanda, sistem de montaj - in mobilier, racorduri flexibile - Oglinda din semicristal montata incastrat in faianță; - Porthârtie din inox/ otel inoxidabil; - Sifon de pardoseala orizontal cu flanșa de izolaţie, obturator pentru mirosuri, cu rama de inox, grătar de inox, DN50 mm Obiectele sanitare, armăturile și accesoriile aferente se vor monta pe elementele de construcţie, în conformitate cu detaliile de fixare prevăzute în tehnologiile de execuție. Pentru racordarea obiectelor sanitare la instalaţie, se prevăd robinete cu obturator sferic montate pe ramificațiile spre grupurile sanitare și robinete colțar de închidere și reglaj montate pe legăturile fiecărui obiect sanitar. Legăturile se vor face prin Furtune cauciucate, izolate, flexibile. Alimentarea cu apa rece Alimentarea cu apă rece a consumatorilor din interiorul incintei se realizează prin intermediul unui branșament la reţeaua de apă rece existenta in apropiere. Se vor respecta condițiile de branșare impuse de compania de apa care administrează reţeaua. Distribuţia apei in incinta se va realiza ramificat, conductele utilizate vor fi din PEHD, diametre cuprinse intre 25 si 110 mm, acestea fiind pozate la adâncimea minima de îngheţ pe un pat de nisip cu grosimea de minim 10 cm. Înainte de intrarea conductelor în clădire vor fi prevăzute cămine de vane echipate corespunzător. Instalaţia interioara de apa rece pentru consum menajer Rețeaua de apă rece interioara, se va realiza din tubulatură PE-Xb (OPE-Xb) sau similar, conform EN ISO 15875-2; 10 bar/20*C Tmax=90'C (Tmax100'C) EVOH (cu bariera de oxigen), fitinguri PPSU datorita avantajelor pe care le prezinta acest material. OPE-Xb Dn 20x2,8mm, OPE-Xb Dn 25x3,5mm, OPE-Xb Dn 32x4.4 mm. Instalaţia interioara de apa calda pentru consum menajer Apa calda menajera va fi preparata cu ajutorul centralei termice propuse. Agentul termic pentru prepararea apei calde menajere va fi produs astfel: - in sezonul rece (iarna) de către centra termica; 8

- în sezonul cald (vara) de către sistemul cu 4 panouri solare; Reţeaua de apa calda interioara, se va realiza din tubulatură PE-Xb (OPE-Xb) sau similar, conform EN ISO 15875-2; 10 bar/20'C Tmax=90"C (Tmax100'C) EVOH (cu bariera de oxigen), fitinguri PPSU datorita avantajelor pe care le prezinta acest material. OPE-Xb Dn 20x2,8mm, OPE-Xb Dn 25x3,5mm, OPE-Xb Dn 32x4.4 mm. Consum de apă: Conform Ordinului Nr. 29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populație, instituții publice si agenţi economici, grădiniţa și creșa cu program săptămânal are un consum de 3 mc/copil/luna. Necesarul de apa rece pentru 36 de copii și 22 de angajaţi: (22x 20 I/zi = 440 1/zi) + (36 x 100 I/zi = 3600 |/zi) = 4040 Qzi max = Qzi x Kzi = 4040 x 1,15 = 4646 |/zi = 4,646 mc/zi Necesarul de apa menajera pentru alte activitati: Pentru spalat pardoseli = 0.5 l/mp x cca. 1130 mp (suprafata utila) = 565 |/zi = 0.565 mc/zi Total necesar de apa = 5,211 mc/zi Termoizolații Conductele de distribuţie apă rece și calda din interiorul clădirii se izolează cu tuburi din spuma de polietilena cu I=0,04 W/m x K, avand grosimea de 6 mm. La trecerea conductelor prin pereţi se vor monta tuburi de protecţie. Conductele se vor prinde in bride metalice amplasate la distanta de 0,6—-0,7m. În urma probelor de presiune și etanșeitate conductele se vor masca. Conductele de apa rece și apă caldă se izolează termic cu spumă de polietilenă (coeficient de conducţie termică 0,04 W/mk). Diferența de presiune dintre apa rece si calda, la nivelul aceluiași obiect sanitar nu va fi mai mare de 0.3 bari. Instalaţia exterioara de apa uzata menajera Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul conductelor din PVC, apa fiind evacuata in reţeaua de canalizare a localităţii. La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj se va tine seama de recomandările Normativului | 9 - 2015. Se va asigura conductelor o panta continua, care sa permită scurgerea apelor uzate prin gravitație in caz contrar existând riscul înfundării instalaţiei de canalizare. Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795. Soluţia aleasă pentru canalizarea interioara este cu conducte din PVC-U special destinate instalaţiilor de canalizare interioare. Etanșarea îmbinărilor se va face cu inelele de cauciuc. Se va acorda o atenţie deosebită montajului pieselor de canalizare, trebuind asigurat un joc liber de circa 5 mm pentru fiecare tub, scopul fiind acela de a prelua dilatările. Lavoarul se va racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifonului butelie, îmbinat cu ventil de scurgere, cu piuliță olandeză și garnitură de etanșare. WC-ul se racordează la canalizare folosind piese speciale de racordare cu garnitură de etanșare din cauciuc, pe racordul vasului WC.

Conductele orizontale se vor monta cu o pantă de minimum 0,005. In zonele aparente şi mascate susţinerea conductelor se face cu brățări, console montate la distanțe astfel încât să se asigure portanţa ţevii. Instalaţia interioara de apa uzata menajera Colectarea apelor uzate menajere din grupurile sanitare se va realiza prin conducte de canalizare, executate din tuburi de scurgere tip PP sau PVC. Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se realizează prin tuburi de scurgere, îmbinate prin mufe cu garnitura de cauciuc, cu diametrul 40mm pentru lavoar, si 110 mm pentru vasul de closet. Se vor monta piese de curățire coloanelor de canalizare. Înălțimea de montaj a piesei de curăţire va fi de 0,40 — 0,80 fata de pardoseala, urmând ca in dreptul acesteia sa se prevadă ușițe in ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare. Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate și de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795. Canalizarea apelor uzate menajere: Apele uzate menajere vor fi deversate la reţeaua de canalizare existenta in zonă. Cantitatea de apa evacuata de la grupurile sanitare: Qzi max = Qzi x 0.8 = 4040 x 0.8 = 3232 |/zi = 3,23 mc/zi Apa pluviala Apele meteorice preluate de pe acoperișul clădirii, vor fi colectate prin intermediul jgheaburilor si al burlanelor si vor fi deversate către spatiile verzi. î Instalaţia de limitare si stingere incendii In conformitate cu prevederile Normativul P 118/2-2013 si ținând cont de caracteristicile constructive ale obiectivului, pentru stingerea incendiilor sunt necesare următoarele instalaţii fixe de stingere cu apa: - Instalaţii de stingere cu hidranţi de interiori. - Instalaţii de stingere cu hidranți de exteriori. Hidranţi interiori Debitul unui hidrant de interior este Qs = 2,1 |/s Număr de jeturi simultane — 1 jet conform anexa nr.3/P118-2/2013 Debitul instalaţiei de hidranţi de interior este Qs = 2.10 1/s Timpul de funcţionare al instalaţiei de hidranțţi interiori, conf. art 4.35, alin b) din P 118-2/2013 — 10 min. Se vor amplasa 4 hidranţi de interior suficienţi pentru a acoperi cu razele lor de acţiune întregul volum. Pe conductele principale de distribuţie vor fi prevăzute conducte cu robinet de închidere, ventile de reţinere. Hidranţii vor fi amplasați, în principal, pe coridoarele de circulaţie si evacuare, precum si în spatiile pe care le protejează, în locuri vizibile si ușor accesibile; 10

Pentru controlul presiunii, în instalaţie vor fi prevăzute manometre cu citire directa în diferite puncte ale instalaţiei, pe conductele de distribuție în punctele cele mai dezavantajate hidraulic etc. Determinarea razei de acțiune a hidranţilor interiori: Raza de acţiune hidrant= Lf+Lj Lf=30 m - lungimea furtunului; Lj=radical (Lc*-(h-1.25)?) Lc - lungimea jetului compact ; Le=10m conform P118/2/2013 Lj=8.8m ; R act hidrant = 38.8m Reţeaua de hidranţi interiori este de tip radial deoarece conform art 4.27 din P118-2/2013 nu avem mai mult de 8 hidranțţi pe nivel. Hidranţii interiori se echipeaza conf. STAS 3081, cu: -robinet de hidrant, Dn 50 mm, Pn 10 bari, STAS 2501; - furtun semirigid, Dn 25mm, lungimea 30 m - țeavă de refulare universala; - ajutaj de pulverizare a apei tip C, DN13mm, STAS 6782; - cheie de manevra, STAS 706. Robinetul de închidere a hidrantului de incendiu interior, împreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei va fi montat într-o cutie speciala, amplasata la înălțimea cuprinsa intre 0,8-1,50 m de la pardoseala. Presiunea necesara la ajutajul de pulverizare al tevii de refulare: Hi = 3,12 bari. Conductele instalaţiei de hidranţi interiori vor fi executate din țeavă din otel zincata si vor fi vopsite cu 2 straturi de vopsea roșie de ulei. Cutiile hidranţilor vor fi marcate obligatoriu prin iluminat de siguranţa pentru marcare hidranțţi. Apa necesara stingerii incendiilor cu hidranţi interior va fi asigurata de la rețeaua de apa a localității, reţea existent in apropiere. In acest scop, din căminul de vane proiectat se va realiza un branșament separate pentru alimentarea cu apa a hidranţilor interior, branșament ce va avea diametrul de minim 2”. Hidranţi exteriori Conform prevederilor normativului P118/2 -2015, este necesara amplasarea unui hidrant exterior. In apropierea cladirii studiate, la o distanta de cca. 27.58 m exista un hidrant exterior alimentat din reţeaua de apa a localităţii. INSTALAŢII TERMICE — SOLUȚII: Prin tema de proiectare, beneficiarul dorește realizarea instalaţiilor de încălzire după cum urmează: - realizarea unui sistem de încălzire cu radiatoare din tabla de otel - instalarea unor sisteme alternative de producere a apei calde menajere cu panouri solare Necesarul de căldura pentru sistemul de încălzire a fost realizat conform SR1907/1 si SR1907/2 si s- au obținut următoarele: - necesar de căldura pentru sistemul de încălzire cca. 148.00 kW; - necesar de căldura pentru sistemul de preparare apa calda menajera cca. 15.00 kW, Pentru asigurarea necesarului de căldura s-au propus următoarele utilaje si echipamente: 11

- 2 centrale termice murale cu funcţionare pe combustibili gazos, în condensatei, cu puterea de 80 kW fiecare. 1 boiler bivalent echipat cu doua serpentine având capacitatea de minim 500 de litri - Sistem de prepararea al apei calde menajera cu panouri solare = Elemente de siguranță si sistem de automatizare - Pompe de circulație agent termic Instalaţia termica s-a proiectat tinandu-se cont de parametrii de calcul exteriori si interiori conform SR-EN 12831, SR 1907/1-2014, SR 1907/2-2014, STAS 6648/2-82, caracteristicile clădirii si exigentele beneficiarului. Pentru acoperirea necesarului de încălzire din clădirea studiata si pentru prepararea apei calde menajere, se vor utiliza 2 centrale termice cu funcţionare pe combustibil gazos, in condensatei, cu puterea de 80 Kw fiecare. Pentru încălzirea spatiilor se vor utiliza radiatoare din tabla de otel. Pentru distribuția agentului termic se va realiza o rețea arborescenta cu distribuţie superioara, conductele de distribuție fiind montate in podul clădirii de unde se vor realiza coborâri pentru fiecare coloana. rețeaua a fost dimensionata astfel încât sa asigure o pre-echilibrare hidraulica a acesteia, urmând ca la punerea in funcţiune a instalaţiei de încălzire, prin acționarea debitmetrelor din distribuitoare, să funcţioneze în condiţii optime. Instalaţia de transport a agentului termic se va realiza din ţeavă de tip PE-Xb (OPE-Xb) sau similar. Conductele de distribuţie a agentului termic vor fi pozate îngropat in sapa si in șlițuri in pereţi si aparent. Conductele montate îngropat se vor izola termic cu izolaţie cu grosimea de minim 9 mm. Toate conductele care vor fi montate aparent vor fi termoizolate cu izolație cu grosimea de minim 13 mm. Întreaga instalaţie se va supun probelor si încercărilor supuse de Normativul 113-2015. La executarea lucrărilor se vor respecta condițiile impuse de Normativul 113-2015 privind „dispozitivele pentru preluarea dilatărilor din conducte”, tabele privind „lungimea maxima a porţiunilor orizontale ale coloanelor” si tabelul privind „distanta minima intre coloana si corpul de încălzire”. La trecerea conductelor prin elementele de construcții se vor monta tuburi de protecție. Toate corpurile de încălzire se vor echipa cu robineţi de reglare (termostatat), robinet de retur (detentor), vansa de aerisire 1/2” si dop. Radiatoarele cu lungimi mai mari de 1.20 m se vor lega in diagonala. Fixarea instalaţiei de elementele de construcţii se va face cu brățări metalice, suporţi si console conform Normativ 113-15 cu respectarea instrucţiunilor privitoare la distantele maxime admise. Sistemul de încălzire: Pentru sistemul de încălzire s-a optat pentru utilizarea unor radiatoare realizate din tabla de otel. Radiatoarele vor fi amplasate pe cât posibil pe pereţii exteriori, sub fereastră (acolo unde este posibil), sau in apropierea ușilor, pentru a se combate infiltraţiile de aer rece. La alegerea corpurilor de încălzire s-a avut în vedere ca lungimea să fie egală sau mai mică decât lungimea ferestrelor. Corpurile de încălzire sunt prevăzute cu robinete cu cap termostatic, ventil de reglaj pe retur (detentor) si ventil de aerisire manual (Ram). Radiatoarele alese de executant trebuie sa respecte puterea termica si dimensiunile celor prevăzute in planșe. Acestea au fost dimensionate pentru a funcționa la temperatura agentului termic de 80/600C. Alegerea schemei de distribuţie s-a făcut astfel încât să satisfacă următoarele cerințe: 12

- alimentarea aparatelor de încălzire - funcţionarea concomitentă a acestora - posibilitatea funcţionării parţiale a instalaţiei - stabilitatea hidraulică a instalaţiei la variaţii de debit - posibilitatea reglării instalaţiei la schimbarea condiţiilor nominale - posibilitatea măsurării consumului de căldură. Conductele de distribuție a agentului termic către radiatoare vor fi pozate îngropat in sapa (conform detaliu din piesele desenate). Toate corpurile de încălzire se vor echipa cu robineţi de reglare (termostatat), robinet de retur (detentor), vansa de aerisire 1/2” si dop. Radiatoarele cu lungimi mai mari de 1.20 m se vor lega in diagonala. Toate radiatoarele se vor alimenta din conducta de tip PE-Xb (OPE-Xb) sau similar cu Dn 20x2,8mm. Fixarea instalaţiei de elementele de construcții se va face cu brățări metalice, suporţi si console conform Normativ 13-15cu respectarea instrucțiunilor privitoare la distantele maxime admise. Sistemul de distribuţie a agentului termic: Reţeaua de distribuție a agentului termic, se va realiza din tubulatură PE-Xb (OPE-Xb) sau similar, conform EN ISO 15875-2; 10 bar/20*C Tmax=90"C (Tmax100'C) EVOH (cu bariera de oxigen), fitinguri PPSU datorita avantajelor pe care le prezinta acest material. OPE-Xb Dn 20x2,8mm, OPE-Xb Dn 25x3,5mm, OPE-Xb Dn 32x4.4 mm. Pentru diametre mai mare de 32 mm se vor utiliza tevi de tip Pe-X sau similar. INSTALAŢII ELECTRICE — SOLUŢII: Soluţia de alimentare cu energie electrica Obiectivul va fi alimentat cu energie electrica din doua surse. Alimentare cu energie electrica de la reţeaua existenta in zona si alimentare cu energie electrica regenerabilă produsa de către un sistem fotovoltaic format din 10 panouri. Acest număr este condiționat de factori economici. Din BMPT prin intermediul unui cablu electric se va alimenta tabloul electric general de distribuție (TEG) propus in interiorul clădirii, in camera tehnica de la etaj. Alimentarea tabloului electric se va realiza prin intermediul unui cablu armat de tip CYABY 5x25 mmp pozat îngropat in sol in tub de protecţie. Din TEG vor fi alimentaţi cu energie electrica toţi consumatorii din interiorul si exteriorul clădirii studiate. Soluţia de măsurare a energiei electrice Măsurarea energiei electrice pentru investiţia propusa, se va realiza pe joasă tensiune prin intermediul contorului de energie electrica din BMPT, de la limita de proprietate. Date tehnice Necesarul de putere calculat pentru investiţie este: Puterea instalata Pi = 72.10 kW Puterea absorbita Pa = 57.68 kW Factor de putere coso = 0.8 Coeficient de simultaneitate Kc = 0.80 13

Soluţia de distribuţie a energiei electrice in clădire Instalaţiile electrice sunt dimensionate pentru o tensiune de lucru U=400/230 V, factor de putere cos = 0.8, frecventa rețelei f = 50Hz. Rețeaua de distribuţie interioara se realizează după schema de tip TN- S, in care conductorul de protecţie distribuit este utilizat pentru întreaga schema, de la tabloul electric pana la ultimul punct de consum. Tablouri electrice Tablourile de distribuţie vor fi din policarbonat sau din metal si vor avea grad de protecție IP55. Acestea vor fi realizate pornind de la componente de instalare si racordare standard si vor fi testate in laborator. Concepţia sistemului trebuie sa fie validata prin încercări conform normei SR EN 60439.1. Constructorul de tablouri va prezenta buletine de încercări care sa ateste aceasta conformitate. Instalaţia de iluminat general Necesarul corpurilor de iluminat s-a determinat pe baza calculelor luminotehnice si a nivelurilor de iluminare impuse de normele si standardele in vigoare. Pentru iluminatul interior s-au utilizat următoarele tipuri de corpuri de iluminat: - Corp de iluminat de tip panou LED, dreptunghiular/pătrat, cu putere echivalenta 50-60 W, 90-100 Im/W, grad de protecție IP40, posibilitate dimare, montaj suspendat sau aparent - Corp de iluminat de tip aplica de tavan, pentru grupuri sanitare, echipat cu bec LED, putere echivalenta 30-60 W/ bec, grad de protecţie IP55, echipat cu senzor de mișcare cu infraroșii - Corp de iluminat cu tub LED, cu putere echivalenta 40-50 W, 90-100 Im/W, grad de protecție IP40, montaj suspendat sau aparent - Corp de iluminat de tip panou LED, circular, cu putere echivalenta 50-60 W, 90-100 Im/W, grad de protecţie IP40, posibilitate dimare, montaj suspendat sau aparent - Corp de iluminat de tip panou LED, circular, cu putere echivalenta 50-60 W, 90-100 Im/W, grad de protecţie IP40, montaj suspendat sau aparent Comanda corpurilor de iluminat se va face cu întrerupătoare. Înălțimea de pozare a întrerupătoarelor este de minim 1.20 m de la nivelul pardoselii finite si minim 0.20 m de tocul ușii. Comanda corpurilor de iluminat exterior se va realiza cu ajutorul unor senzori crepusculari. Pentru circuitele de iluminat se vor folosi conductori de cupru de tip NXHX E30 3 x 1,5 mm2, cu izolaţie rezistenta la foc, fără halogenuri si emisie redusa de fum, amplasat in tub de protecţie flexibil Dozele de derivație vor fi montate îngropat in pereții clădirii. Întrerupătoarele vor fi montate îngropat in elementele de construcţie. In tablourile electrice, pentru protecţia circuitelor de iluminat vor fi prevăzute întreruptoare automate de 10 A, având curba de protecţie C. Instalaţia de iluminat de siguranţă Instalaţia de iluminat de siguranţa este obligatorie conform Normativului 17-2011. Instalaţia de iluminat de siguranță se va executa conform Normativului 17-2011 si este compusa din următoarele categorii de iluminat de siguranță: a) iluminat de securitate pentru evacuare b) iluminat de securitate pentru marcarea hidranţilor interiori de incendiu c) iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului d) Iluminat de securitate împotriva panicii 14

a) Iluminatul de siguranţă pentru evacuarea persoanelor din clădire trebuie sa asigure identificarea si utilizarea in condiţii de securitate a cailor de evacuare. Pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, au fost prevăzute aparate de iluminat de siguranţa pentru evacuare pentru: marcarea ieșirilor, deasupra fiecărei uși de ieșire in exterior destinata a fi folosita in caz de urgenta, lângă scări, la schimbările de direcție, in grupurile sanitare cu suprafața mai mare de 8 mp, iar in holurile principale distanta maxima dintre doua aparate de iluminat de siguranţa nu depășește 15 m. Aparatele de iluminat de siguranța vor fi in funcţiune permanent cat timp exista personal in clădire. Iluminatul de securitate pentru evacuare este de tipul 2 si se realizează cu corpuri de iluminat de tip indicator luminos de tip LED, alimentat cu tensiune normala, fiind dotat si cu acumulator cu autonomie de 2h. In cazul unei avarii la sursa de energie principala, corpul de iluminat va funcţiona pe baterie proprie. Când tensiunea de alimentare va reveni, aparatul pentru iluminatul de siguranţa semnalizează prezenta acesteia printr-un led de culoare verde pe poziţia aprins. b) Iluminatul de securitate pentru marcarea hidranţilor interiori are rolul de a realiza identificarea poziţiilor hidranţilor in lipsa iluminatului normal. Corpurile de iluminat sunt de același tip cu cele prevăzute pentru iluminatul de evacuare si vor fi amplasate la maxim 2 m deasupra hidranților. c) Iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului va fi prevăzut in încăperile in care vor fi amplasate tablourile electrice si in centrala termica. Acestea au fost amplasate in apropierea corpurilor de iluminat general din încăpere. Aparatele de iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului intra in funcţiune la dispariţia tensiunii alternative, când se închide circuitul de curent continuu la care este legata lampa LED, cu alimentare de acumulator. Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului vor avea autonomie de minim 3 h. d) Iluminatul de securitate împotriva panicii nu este obligatoriu deoarece încăperile din clădire nu au suprafața mai mare de 60 de mp. Cu toate aceste in holul de acces au fost prevăzute kit-uri de emergenta montate pe corpurile de iluminat general cu comanda automata de punere in funcţiune după căderea iluminatului normal. Pentru iluminatul de securitate împotriva panicii s-au propus corpuri de iluminat dotate cu becuri LED si kit de emergenta cu autonomie de minim 1h. Instalaţia de prize Toate prizele vor fi cu contact de protecţie. Acestea vor fi montate îngropat in pereţi la înălțimea precizata in dreptul fiecărei prize - pe planșa - deasupra pardoselii finite. Prizele vor avea gradul minim de protecție corespunzător mediului in care se montează. Pentru alimentarea circuitelor de priza se va folosi conductor de tip NXHX E30 3 x 2,5 mm2, cu izolaţie rezistenta la foc, fără halogenuri si emisie redusa de fum, amplasat in tub de protecție flexibil Pentru alimentarea uscătoarelor de mâini vor fi prevăzute circuite separate direct din tabloul electric. Circuitele de priza si uscătoarele de mâini, vor fi protejate in tablourile electrice cu întrerupătoare automate de 16 A cu protecție diferențială de 30 mA, având curba de protecţie C. Instalaţia de putere Instalaţia de putere este utilizata pentru alimentarea tablourilor electrice. Pentru alimentarea tabloului electric general a fost prevăzut cablu de tip CYABY 5x25 mmp. Secţiunile acestora au fost determinate in cadrul breviarului de calcul. Pentru protejarea circuitelor de putere in tablourile electrice au fost prevăzute întreruptoare, dimensionate conform breviarului de calcul. 15

Dispozitive de protecţie la supratensiuni In tabloul electric proiectat este prevăzut un dispozitiv de protecție la suprapresiuni. Protecţia împotriva atingerilor indirecte Pentru protejarea utilizatorilor împotriva șocurilor electrice prin atingere indirecta accidentala vor fi prevăzute alimentari ale tuturor aparatelor electrice prin intermediul prizelor cu contact de protecție. Conductorul de protecție se va conecta la priza de pământ de protecţie. Circuitele de priza si cele pentru alimentarea uscătoarelor de mâini vor fi protejate cu întrerupătoare automate cu protecție diferenţială de 30 mA. Tabloul electric va fi legat la BEP (bara de egalizare a potenţialelor), realizata din cupru. Bara de egalizare a potentialelor se va lega la priza de pământ a instalaţiei electrice prin intermediul unei piese de separație. Priza de pământ Se va realiza o priza de pământ de artificiala pentru scurgerea curenților reziduali care pot apărea in pârţile metalice ale diferitelor receptoare electrice ale tablourilor. Priza de pământ artificiala va fi realizata din platbanda de OL-Zn 40x4 mm si țăruși din otel zincat cu diametru de 1” si lungime de 2.00 m. Țărușii vor fi legaţi intre ei prin platbanda OL 40x4 mm. Sudurile se vor proteja împotriva coroziunii prin vopsire. Priza de pământ pentru instalație de protecţie contra trăsnetului va fi comuna cu cea artificiala. Rezistenta ohmica a prizei de pământ va avea o valoare mai mica de 1 ohm, conform prevederilor normativului 17-2011. Măsurarea prizei se va face prin intermediul ecliselor de separație. Acestea vor fi montate la înălțimea de 2.00 m de la cota terenului amenajat. Aceste piese trebuie sa fie astfel realizate încât sa nu poată fi demontate decât cu ajutorul unei scule special atunci când sunt necesare măsurători. La priza de pământ vor fi conectate tablourile electrice prin intermediul barelor de egalizare a potenţialelor (BEP). Instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice Pentru protecţie împotriva loviturilor de trăsnet, pe clădirea studiata se va amplasa un paratrăsnet de tip PDA cu raza de acțiune de minim 29.00 m. Acesta se va monta pe o tija din Ol-inox cu L = 3.00 m, pe cea mai înalta parte a acoperișului. Construcţiile ce înconjoară clădirea studiata au in general înălţimi egale cu clădirea studiata. Se va realiza o priza de pământ artificiala comuna cu cea pentru instalația de paratrăsnet. In urma măsurătorii prizei de pământ valoarea rezistentei de dispersie trebuie sa fie de cel mult 1 Q conform Normativului 17/2011. Se vor realiza 2 coborâri la priza de pământ. Conductoarele de coborâre vor fi montate aparent pe fațada din material necombustibil. În colţurile clădirii, platbanda ce formează conductorul de captare va fi prelungita cu conductoare de coborâre, montate vertical pe pereții clădirii. Bara pentru egalizarea potențialelor va fi montată lângă tabloul electric si va fi realizata din cupru, cu secţiune de 75 mm și lungime 200 mm, prevăzută cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotenţializare. La această bară vor fi conectate prin conductoare de cupru cu secţiune de 16 mmp, conductele de apă rece, conductele de apă caldă, instalaţia electrică (prin dispozitive de protecție la supratensiuni montate în tabloul electric general). Conductoarele de echipotenţializare vor fi conectate la conducte prin intermediul unor brățări metalice, prin contact direct. Bara de egalizare a potențialelor se va lega la priza de pământ a instalaţiei electrice printr-un conductor de cupru 16 mmp. 16

Instalaţii de detecție, semnalizare si avertizare incendiu Echiparea investiţiei IDSAI se realizează în vederea asigurării exigentelor de siguranţă la foc a utilizatorilor acestora, pentru prevenirea incendiilor şi intervenţia în timp util în caz de apariţie a acestora. Cladirea va fi prevazuta cu instalatie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu cu acoperire totala. Detectoarele folosite utilizează diferite principii de operare ajungându-se astfel la un procent mare de precizie a detecţiei şi un procent scăzut de alarme false. Sistemul de detecţie şi avertizare incendiu permite localizarea rapidă şi precisă a unei situaţii anormale, afişarea stării elementelor de detecţie şi transmiterea alarmei. S-a optat pentru un sistem adresabil realizat cu echipamente în concordanţă cu performanţele actuale la nivel naţional şi european. Descrierea sistemului Sistemul de detectare şi avertizare la incendiu se bazează pe o centrala ECS adresabila echipata cu o unitate de gestiune alarmă cu comandă de pe faţa centralei. ECS va fi amplasata la etaj in incaperea SECRETARIAT. Centrala va fi echipata cu un panou repetor amplasat la parter in CABINETUL MEDICAL, modul de apelare telefonic, care va alerta in mod automat numerele de telefon presetate care vor fi apelate in caz de alarma. Centrala este modulara, echipata cu module pentru bucle. Centrala propusa va avea minim 2 bucle de detectare si avertizare in caz de incendiu. ECS va respecta toate standardele în vigoare, are operaţiuni flexibile, este uşor de instalat şi întreţinut şi poate fi extinsa la un numar mai mare de bucle daca va fi cazul. Cablarea sistemului de avertizare la incendiu se va realiza astfel: - cablu de semnal JE-H(St)H E30/FE180 2x2x0.8 mmp protejat astfel încât circuitul să reziste 30 de minute la foc pentru buclele centralei de control (detectoare, butoane avertizare,module) ; E cablu rezistent la foc tip NHXH FE180/E30 3x2,5mmp pentru alimentarea centralei de detectie incendiu, si a altor surse de alimentare; - cablu pentru Sirene de avertizare amplasate la exterior ce sunt conectate din centrala. Acestea sunt alimentate cu cablu JE-H(St)H Bd E30 4x2x0,8 mmp si sunt echipate cu kituri de baterie pentru autoalimentare. Montajul detectoarelor, a declansatoarelor manuale de alarmare si a sirenelor interioare se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cerinţele clientului, după cum urmează: - detectoare optice de fum, detectoare de caldura, detectoare multicriteriale de fum, adresabile; - declansatoare manuale de alarmare incendiu şi sirene opto-acustice de interior pentru semnalizare incendiu, adresabile; - sirena de exterior cu flash, autoalimentata in exteriorul clădirii. IDSAI va trebui sa realizeze următoarele funcţiuni: - detecţia începuturilor de incendiu în fază incipientă prin detectoarele adresabile; - semnalizarea începuturilor de incendiu prin declansatoare manuale de alarmare adresabile; - alarmarea acustică a persoanelor, local/general prin sirene acustice; - alarmarea locala a personalului, alarmarea dispecerului si alarmarea la distanţă; - comanda opririi instalaţiilor condiţionate în caz de incendiu; 17

ECS trebuie să semnalizeze fără ambiguitate următoarele stări de funcţionare ale instalaţiei de semnalizare a incendiilor: - stare de veghe, când echipamentul de control şi semnalizare este alimentat de o sursă de alimentare electrică şi în absenţa semnalizării oricărei alte stări; - starea de alarma la incendiu, când este semnalizată alarma la incendiu; - starea de defect, când este semnalizat un defect; - starea de dezactivare, când este semnalizată o dezactivare; - starea de testare, când este semnalizată o testare a funcţionării. Modul de acţiune a echipamentelor în caz de incendiu va face subiectul unui scenariu de reacţie si acţionare a echipamentelor în caz de incendiu care va fi supusa aprobării Brigăzii de Pompieri. In momentul declansarii unei alarme de incendiu centrala de incendiu va efectua urmatoarele operatiuni: - comanda la apelatorul telefonic pentru anuntarea serviciului de pompieri - comanda intrerupator general de alimentare cu energie electrica - comanda centrale de desfumare Echipamentele de control si semnalizare aferente IDSAI se amplaseaza în încperi separate prin elemente de constructii incombustibile clasa de reactie la foc Al ori A2-s1, dar cu rezistenta la foc minimum REI60 pentru plansee si minimum EI60 pentru pereti având golurile de acces protejate cu usi rezistente la foc El230-C si prevzute cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automat în caz de incendiu. In incaperea in care se va amplasa ECS, se va monta o statie de control la distanta, panou repetor, ce va fi echipat cu un post telefonic. Instalatii de desfumare Cladirea studiata va fi prevazuta cu sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din casa de scara, conform normativului P118/99. Prin desfumare se urmareste extragerea unei parti din fumul si gazele de ardere in scopul asigurarii conditiilor de evacuare a utilizatorilor si a folosirii mijloacelor de interventie la stingere, precum si de limitare a propagarii incendiilor, conf. Art. 2.5.1 din P118-1999. Pentru evitarea inundarii de fum a casei de scara, desfumarea se va realiza prin tiraj natural organizat, dupa cum urmeaza: - evacuarea fumului prin intermediul ochiurilor mobile ale ferestrei amplasate la etaj - aportul de aer proaspat prin usa de acces de la parter Vor fi prevazute dispozitive de deschidere automata a ferestrelor. Fereastra pentru evacuarea fumului va avea suprafata totala de cel putin 1% din suprafata casei de scara. Elementele de obturare a golurilor pentru evacuare a fumului si a gazelor fierbinti vor fi comandate atat automat din centrala de securitate la incendiu cat si manual, prin intermediul butoanelor de actionare prevazute la fiecare nivel in casa de scara. Vor fi prevazute comutatoare pentru deschidere/ inchidere a ferestrei pentru ventilare zilnica, atat la parterul cladirii cat si la etaj. Ochiul mobil mecanic al ferestrei pentru desfumare va fi echipat cu motor electric cu actuator 24 V — cu lant sau cremaliera cu lungimea de minim 0.60 m. Actionarea automata a deschiderii se face pe baza comenzii primita de la centrala de desfumare in urma semnalului primit de la detectorul de fum din cadrul instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu. 18

Modul de functionare a instalatiei de desfumare: - detectorul de fum detecteaza fumul sau gazele fierbinti transmitand un semnal centralei de semnalizare incendiu; - centrala de securitate la incendiu — preia semnalul detectorului de fum — trimite un semnal catre centrala de desfumare, iar acesata va comanda deschiderea ferestrelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti si a ferestrelor de admisie a aerului proaspat; - daca incendiul este sesizat de o persoana inaintea detectorului de fum, ferestrele vor fi deschise manual prin actionarea butoanelor manuale de semnalizare a incendiului amplasate la ficare nivel; - ferestrele pentru desfumare pot fi utilizate si pentru ventilarea/ aerisirea incaperii prin intermediul butoanelor manuale de deschidere a ferestrelor amplasate la parterul cladirii. - dupa expirarea timpului de ventilare / aerisire, ferestrele se vor inchide automat Ventilarea Ventilarea unor grupuril sanitare și a unor depozite se va realiza în mod mecanizat prin ventilatoare și tubulatură flexibilă de perete sau ușă. Ventilarea sălilor de grupe și a celorlalte spaţii care dispun de ferestre se realizează în mod natural prin intermediul unor fante, orificii sau canale speciale prevăzute în tîmplării. Se respectă cubajul de aer minim de 8mc per copil, conform normativelor în vigoare. Instalaţia de supraveghere video Pentru creşterea nivelului de protecţie al clădirii se prevede o instalaţie de televiziune cu circuit închis care să supravegheze 24 h pe zi punctele de maxim interes. Astfel se vor amplasa camere de supraveghere profesionale, care transmit imagini atat din interiorul cat si din perimetrul exterior al cladirilor studiate. Sistemul de înregistrare si redare digitală a imaginilor va utiliza camere video color IP. Supravegherea se va realiza cu camere video fixe Day&Night de exterior, cu IR inclus, camere de tip mini dome si fixe de interior si exterior montate pe suporţi. Înregistrarea imaginilor se realizează pe suporturi de stocare, permiţând beneficiarului accesarea acestora în orice moment. Înregistrarea imaginilor se face pe HDD într-un sistem de fişiere proprietar care permite securizarea informaţiilor precum şi indexarea acestora. Datorita acestui lucru, accesul la imaginile înregistrate se face în funcţie de data, ora şi camera la care dorim să căutam. Pentru a uşura căutarea, |“ sistemul “semnalizează” zilele în care au fost efectuate înregistrări. Monitorizarea sistemului se va realiza din punctul de control. Vizualizarea imaginilor se realizează pe mai multe monitoare ale sistemului, existând posibilitatea configurării modului de afişare. Modul de exploatare al sistemului este structurat logic după categoria celor care îl folosesc: utilizator şi administrator de sistem. Sistemul va fi echipat cu un soft specializat ce permite configurarea camerelor si afisarea lor in functie de punctele de interes. Se va realiza un cont special de administrator care va permite accesul la configurarea sistemului. Funcţiile sistemului: Sistemul de supraveghere video aferent cladirii realizează: - supravegherea şi monitorizarea; 19

- redarea informaţiilor furnizate de camerele video (în timp real) pe monitoarele din încăperea de supraveghere video; - verificarea în timp real a alarmelor apărute în zonele supravegheate, precum şi a înregistrărilor; - transferul informaţiilor pe suport magnetic/optic, în scop de stocare; - crearea de baze de date video securizate (înregistrările trebuie sa fie codate astfel încât să nu fie posibilă modificarea / alterarea neautorizata a acestora) - comprimarea informaţiilor şi stocarea acestora pentru o perioada solicitată de Beneficiar, dar nu mai mică decât prevede L333/2003 si HG1010/2004. Structura sistemului: Sistemul este constituit din: - rack-uri; - echipamente de prelucrare, acţionare, monitorizare şi stocare a informaţiilor primite de la camerele video sunt montate la punctul de supraveghere video - înregistratoare video digitale (NVR-uri); switch-uri - camere video fixe de exterior - camere video mini dome - camere video fixe de interior - reţea de interconectare între elementele sistemului - alimentarea se va face prin standardul PoE, prin cablu FTP Cat. 6 Amplasarea camerelor video se vor realiza conform planselor desenate. Camerele se vor monta la o înălţime care să nu fie accesibilă publicului (minim 2,5 m). Camerele video se vor alimenta prin cablu FTP Cat. 6, si sunt alimentate din switch-urile montate in rack, acestea fiind alimentate din UPS. Conexiunea fiecarei camere se va face la cel mai apropiat rack de voce-date, conform jurnalului de cabluri. Monitoarele utilizate sunt de tip LCD/TFT color şi se amplasează în camera de control. Conexiunile intre elementele sistemului de supraveghere video se vor realiza cu cabluri montate in tuburi de protectie sau prin jgheaburile de curenti slabi. Instalatia va fi prevazuta cu o unitate de stocare de tip server care inregistra la o rata de 15 FPS si pentru o perioada de 30 zile. Instalatia de detectie efractie Cladirea propusă va fi prevazută cu instalatii de detectie, semnalizare si avertizare efractie prevazuta cu o centrala de detectie efractie adresabila, dotata module de extensie amplasate in camp. Acestea vor fi dotate cu echipamente de detectare de tip adresabil. Sistemul de detecție şi alarmare la efracţie se va proiecta într-o arhitectură deschisă, în conformitate cu prevederile standardelor EN 50131- 1 şi EN 50131-6, ţinând cont de destinaţia clădirii, astfel încât să se realizeze o detecţie rapida a tentativelor de efracţie. Sistemul de detecţie şi alarmare la efracţie realizează controlul fluxurilor de acces în interiorul clădirii. Prin modul de amplasare a elementelor de detecţie se realizează o protecţie eficientă împotriva oricăror tentative de efracţie. Sistemul de detectare si alarmare la efractie depinde de domeniul de aplicatie, de valorile care trebuie supravegheate si de reglementarile in vigoare. Sistemul aferent cladirii indeplineste urmatoarele functiuni: - protectia cladirii impotriva patrunderilor prin efractie din exteriorul spre interiorul acesteia; 20

- protectia spatiilor tehnice importante din cadrul cladirii impotriva patrunderilor prin efractie din exterior si din interiorul cladirii; - protectia spatiilor de importanta deosebita contra patrunderilor prin efractie din interiorul cladirii; - semnalizarea acustica locala in punctele de securitate si in exteriorul cladirii a incercarilor de patrundere prin efractie in zonele protejate; - sistemul trebuie sa fie modular, usor modificabil. Cerintele si functiile ce trebuiesc indeplinite de sistemul de alarma: - sa reactioneze singur intr-un timp cat mai scurt; - sa aiba o rata minima a alarmelor false; - sa nu poata fi anihilat sau bruiat; - sa anunte in timp util institutiile desemnate pentru interventii astfel incat efectele efractiei sa fie limitate. sistemul va semnala orice tentativa de patrundere neautorizata intr-o zona deschisa si si va alarma inainte ca agresorul sa ajunga in cladire; - sistemul va semnala orice atac din exterior asupra peretilor, geamurilor sau usilor cladiriilor realizand detectia in timpul fortarii patrunderii; - sistemul va realiza detectiea si semnalarea prezentei intr-un spatiu delimitat. - pentru usi se vor alege contacte magnetice ce au proprietatea de a furniza informatii sigure despre pozitia lor, detector de miscare infrarosu (recunoaste de caldura cu o lungime de unde cuprinsa in intervalul 700-1400 mm). Functiile centralei antiefractie - Centrala antiefractie este automat programbila, transforma semnalele de intrare (zone) in alarme si semnalizari in functie de starea sistemului (armat/dezarmat) si tipul de Zoia care a generat alarma. - Centrala se va arma/dezarma prin tastatura de comanda. Structura sistemului si realizarea instalatiei Sistemul de detectie si alarmare la efractie are urmatoarea structura: - centrala de detectie si alarmare la efractie adresabila ce asigura securizarea cladirii, - retea de detectie si semnalizare la efractie (elemente de camp: contacte magnetice, detectori de miscare tip PIR, contacte magnetice pentru usi rulante) - module adresabile de preluare a contactelor de alarme tehnice (pentru zone definite); - retea de semnalizare acustica; - retea de interconectare intre elementele sistemului; - pentru o interactiune cat mai buna intre personalul de securitate si sistemul de detectie si alarmare se propune achizitionarea unui PC cu un soft dedicat. pentru o interactiune cat mai buna intre personalul de securitate si sistemul de detectie si alarmare la efractie se propune ca acest sistem sa fie echipat cu o statie de lucru cu software de monitorizare si programare. Centralele de detectie Centrala de detectie, semnalizare si avertizare efractie este prevazuta cu alimentare cu energie electrica de rezerva din acumulatoare 12 Vcc, care ii asigura o autonomie de functionare la disparitia alimentarii de baza in stare de supraveghere. Centrala va fi alimentata cu cablu 230V/50 Hz tip N2XH 3x1,5 mmp dintr-un tablou electric. 21

Centrala va avea prevazuta un sistem de comunicatie cu centrala de incendiu, toate evenimentele putand fi vizualizate pe un calculator. Dupa caz, pentru fiecare zona, reteaua de detectie este relizata cu urmatoarele echipamente: - detector de miscare tip PIR a contact magnetic i contacte magnetice usi rulante - sirene de avertizare Amplasarea echipamentelor de detectie in camp, este conform partii desenate a proiectului. Pentru realimentarea magistralei si refacerea semnalului s-au prevazut surse de alimentare. Functionarea sistemului Elaborarea structurii sistemului si amplasarea elementelor sale s-a facut pe zone de protectie cu armare/dezarmare distincta de la nivelul fiecarei centrale in parte. Zonarea de principiu, pentru activarea sistemului, se face prin soft, din centrale, si in prima faza va cuprinde: - zone active in afara orelor de program pentru compartimentele cu program de lucru stabil. - zone activate prin anuntarea operatorului de catre personalul cu program prelungit sau aleatoriu. Stabilirea exacta a acestor zonari si modul de activare/dezactivare a acestora se va face impreuna cu Beneficiarul la punerea in functiune si in prima perioada de functionare. Sistemul are doua stari de functionare si anume: - starea normala; - starea de alarma; Functionarea in stare normala In strarea normala de functionare (nici o semnalizare de la reteaua de detectie si semnalizare) centrala supravegheaza starea sistemului: - integritatea retelei de detectie; - continuitatea retelei de interconectare; - integritatea si buna functionare a sursei de alimentare (de baza din reteaua de 230 V si rezerva din acumulatoare proprii); Functionarea in stare de alarma Orice tentativa de patrundere prin efractie in oricare din zonele protejate este sesizata instantaneu prin elementele prezentate anterior si transmisa la centralele de supraveghere amplasate in incaperi cu personal permanent 24/24 h. Sistemul este adresabil, localizeaza si indica locul exact in care are loc tentativa de patrundere prin efractie. In acelasi timp centrala comanda avertizarea acustica in dispecerat. Evenimentele sunt memorate si stocate in memoria centralei Urmeaza apoi interventia personalului autorizat si instruit pentru aceasta. Dupa rezolvarea problemei, sistemul se reseteaza si revine in starea normala de functionare. Alimentarea sistemului Alimentarea sistemului antiefracţie se va face din două surse: - alimentarea de bază de la sursa de 230 V pe circuit dedicat sistemelor de securitate; - acumulatoare în centrală şi în interfeţele de extensie Instalatia de voce-date-TV Va fi prevăzut un sistem de cablare structurată pentru transmisii voce, date si TV care va asigura o bună administrare a reţelei, o flexibilitate mare în ce priveşte organizarea, modificarea tipului de echipament de comunicaţie utilizat (telefon, calculator si TV), reconfigurarea reţelei fără a fi necesară recablarea. 22

In cladirile studiate vor fi prevazute prize pentru internet,telefonie si TV in toate birourile, prize de internet si TV in toate salile de grupă si priza TV in alte spatii. Alegerea tipului de comunicaţie voce sau date se va realiza cu patch corduri la nivelul echipamentelor din rack. Pentru atingerea acestui deziderat se va asigura din start trasee de conectare identice ca performante pentru cele doua tipuri de terminale, deci se vor utiliza aceleaşi tipuri de priza, cablu, patch panel, respectiv patch cord, toate certificate cat.6, atât pentru o conexiune de computer, cât şi pentru o conexiune de telefon. Anexa Devizul general al obiectivului de investiţii Constructia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie anteprescolara în Municipiul Timisoara Valoarea Valoarea Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de (inclusiv TVA) TVA cheltuieli (exclusiv TVA) 2 23

811 a RE proiectantului la de control al lucrărilor de execuţie, avizat de Stat în 382 de — 1 50200. TOTAL CAPITOLUL 3 32667.47 204601 CAPITOLUL 4 Cheltuieli 85641804 PROIECTANT 24

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1laHcLnr. 70 / 0403109 INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI — FAZA S.F. DENUMIRE PROIECT AMPLASAMENT TITULARUL INVESTIŢIEI BENEFICIARUL INVESTIŢIEI NUMĂR PROIECT ELBORATOR PROIECT INDICATORI TEHNICI SUPRAFAŢA TOTALĂ TEREN „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara — Calea Bogdăneştilor“ Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, Calea Bogdăneştilor, CF nou: 446990 provenit din CF 417261. Municipiul Timişoara Municipiul Timişoara 532/2018 SC RHEINBRUCKE SRL, Timişoara, jud. TIMIŞ At = 3.000,00 mp SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ LA SOL Ac = 749,86 mp SUPRAFAŢĂ DESFĂŞURATĂ NUMĂR LOCURI DE PARCARE Ad = 1.340,44 mp 8 NUMĂR LOCURI DE PARCARE PERS. CU DIZABILITĂŢI 1 SPAŢIU PAVAT 480,14 SPAŢIU VERDE 1.770,00 POT = 24,99% CUT = 0,4468 Numărul de locuri disponibile create în creşă: 36. INDICATORI ECONOMICI Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 7.724.298,52 lei din care C+M(inclusiv T.V.A.): 5.839.404,80 lei PROIECTANT

Atasament: Raport_de_specialitate_4404.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2019- [22.02 205 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcția şi echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara — Calea Bogdăneştilor “ Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 — show 20/4 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara — Calea Bogdăneştilor “. Facem următoarele precizări: În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare, Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piaţa forței de muncă, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico- economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă construirea unei creşe cu o capacitate de 36 de locuri, având toate dotările necesare funcţionării şi care fi amplastă terenul situat pe Calea Bogdăneştilor, identificat prin numărul de carte funciară (CF) nou: 446990 provenit din CF 417261, Timişoara, județul Timiş. Lucrările propuse în proiect cuprind construirea clădirii creşei, a împrejmuirii, amenajararea accesului carosabil şi pietonal, amenajarea terenului şi a spațiilor destinate activităților în aer liber a copiilor. Creşa va a avea bucătărie şi spălătorie propie, lifturi pentru transportul persoanelor şi hranei, grupuri sanitare pentru personal şi pentru copii, spaţiu pentru medic, izolator, sală multifuncționlă, spaţii tehnice. Clădirea creşei va avea adaptări pentru nevoilor persoanelor cu dizabilități. Documentaţia studiului de fezabilitate a fost contractată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi a Ghidului 1

specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare , Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă) prin contractul de prestare de servicii nr. 100/28.08.2018 şi a fost avizată favorabil conform Fişei tehnice nr. 69/19.12.2018 emisă de Comisia Tehnico-Economică. Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică la faza S.F. — nr. proiect 532/2018 este elaborată în baza H.G. nr. 907/2016 (actualizată) de către RHEINBRUCKE S.R.L., Timişoara, jud. TIMIȘ; În concluzie, prin documentația tehnico-economică de mai sus au fost stabilite următoarele: - valoarea totala a obiectivului de investitii exprimata in lei, cu TVA este de 7.724.298,52 lei, din care constructii montaj (C+M) este de 5.839.404,80 lei cu TVA, în conformitate cu devizul general; - indicatorii tehnici / indicatori de performanta rezultați în urma elaborării S.F. conform Anexei 1 la prezentul raport de specialitate; - descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul raport de specialitate; Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907 / 2016 (actualizată) şi Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiţiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe și învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare, Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă), apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţia şi echiparea infrastructurii pentru îndeplineşte 6 educație timpurie antepreşcolară în Municipiul Timişoara — Calea Bogdăneştilor * condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Şef Serviciul Magdalena Nicoară 4 / 4 Consilier Ioan DQminteanu