keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 699/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul : " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD"

20.12.2018

Hotararea Consiliului Local 699/20.12.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul : " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 29969/12.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 29970/12.12.2018 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr.SC2018 - 29970/13.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 29970/12.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 Investitii în educatie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competente si învătare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 4.4 Cresterea calitătii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă";
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.291/28.07.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentatia tehnico -economica elaborata la faza SF, pentru investitia "CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD" în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 Investitii în educatie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competente si învătare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici- faza SF pentru proiectul " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD" prevazuti in ANEXA 1.

Art. 3: Se aprobă descrierea sumara a investitiei pentru proiectul- faza SF - " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD" prevazuta in ANEXA 2.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare si Directia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Public Crese;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Aviz_Directia_Economica_PH_Cresa_Nord.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIREȚIA ECONOMICĂ Nr. SC2018 —29970/12.12.2018 Către, DIRECȚIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2018 - 29970/12.12.2018, privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul : “CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD”, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice la data prezentei, deoarece nu reprezinta nici o cheltuiala din bugetul local, ci aprobarea Consiliului Local a documentatiei tehnico — economice. Urmarea a emiterii a noii Hotărâri a Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timisoara, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finantele Publice Locale. DIRECTOR STANC Ce

Atasament: Aviz_juridic_PH_Cresa_Nord.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-29970/12.12.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2018-29970/13.12.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico- economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul : “CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD” Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare nr.SC2018-29970/12.12.2018 conform cărora este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul “CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD”; Având în vedere Adresa Direcţiei Economice cu nr. SC2018-29980/12.12.2018; Având în vedere documentația tehnico-economică, Proiect nr.A626/2018, elaborat de prestatorul serviciilor de proiectare și asistenţă tehnică din partea proiectantului - SC ALPIN CONSTRUCT SRL, in baza contractului de proiectare nr. 69/07.06.2018 2018; În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație tirapurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă; În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/29.11/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere HCL nr.291/28.07.2017 privind modificarea şi completarea HCL nr.193/10.05.2017 privind aprobarea „Strategici Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara” În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. b) „atribuții privind dezvoltarea economico- socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;”, alin. 2 lit. d) aprobă la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condiţiile legii și în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. nr.SC2018-29970/12.12.2018 conform cărora este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico- economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul “CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD”; Menţionăm că prezentul aviz nu Drivoşie necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul :“CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREŞĂ ÎN

ZONA DE NORD” şi nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie și nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FO53-13,Ver.1 1 |

Atasament: Expunere_Cresa_Nord.pdf

ROMÂNIA TUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2018- 23565 12 tori EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul : “ CONSTRUCȚIE CLADIRE CU DESTINAŢIA CREŞA ÎN ZONA DE NORD” 1. Descrierea situației actuale În prezent pe raza Municipiului Timişoara există un număr de 14 creşe cu o capacitate de 550 de locuri, iar la nivelul anului 2017 numarul de cereri a fost de 1000 pentru înscrierea copiilor în creşele aflate în adminitrația Consilului Local Timişoara, prin Serviciul Public Creşe. Pentru a putea creşte numărul de locuri în creşele aflate pe teritoriul Municipiului Timişoara, în concordanță cu prevederile legislaţiei actuale, s-a demarat proiectarea unei crese in zona Nord ce are ca si scop depunerea proiectului ( SF-ului ) intocmit, spre finanțare, în cadrul „Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţii în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe și învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare , Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forţei de muncă“. 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Prin materializarea proiectului ce are ca si obiectiv construirea unei creşe cu o capacitate de 29 de locuri li se oferă locuitorilor din zona respectivă posibilitatea de a înscrie copiii în sistemul de învățământ antepreşcolar şi astfel părinții se pot întoarce, de timpuriu, pe piața muncii. Lucrările propuse în proiect cuprind: construirea clădirii creşei, a împrejmuirii, amenajararea accesului carosabil şi pietonal, amenajarea terenului și a spațiilor destinate activităţilor în aer liber a copiilor. Creşa va a avea bucătărie şi spălătorie propie, lifturi pentru transportul persoanelor şi hranei, grupuri sanitare pentru personal şi pentru copii, spațiu pentru medic, izolator, sală multifuncţionlă, spații tehnice, Clădirea creşei este adaptata nevoilor persoanelor cu dizabilități. Sunt prevazute, prin proiect, surse alternative de energie şi s-a acordat o importanță deosebita reducerii consumului de energie şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră prin folosiriea energiei solare pentru producerea apei calde menajere, cat si a pompelor de caldura pentru producerea agentului termic pentru incalzirea spatiilor. S-au prezentat soluţii tehnice pentru îndeplinirea exigenţelor la cerinţelor esențiale prevazute in L 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata si actualizata. Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării, implementării şi performanței investiţiei propuse prin proiect sunt: construirea clădirii creşei cu o suprafață desfăşurată de 1560.18 mp si asigurarea locurilor în creşă pentru un număr de 29 de copii. 3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a documentatiei tehnico- economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici — faza SF prevazuti in Anexa 1 si descrierea sumară a investiţiei prevazuta in Anexa 2, pentru proiectul: „ CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD” PRIMAR, ŞEF SERVICIU G.M.P.F.IN.L, NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ ut A Cod FO53-03.Ver.1

Atasament: Anexa_2_Cresa_Nord.pdf

Anexa 2 la HCL / 2018 DESCRIEREA INVESTITIEI DENUMIRE PROIECT: Construcție clădire cu destinația creșă in Zona de Nord AMPLASAMENT: Municipiul Timișoara, Str. lon lonescu de la Brad, nr.1/E, CF 447057 PROPRIETAR: Municipiului Timisoara - Domeniul Public BENEFICIAR: Municipiul Timișoara PROIECTANT GENERAL: SC ALPIN CONSTRUCT SRL _Str. N. Titulescu, Nr.20, Bl. A53/3/[1. Cod. 336200, Vulcan, România Tel./Fax. 0254 / 570973 alpinv(Qyahoo.com FAZA DE PROIECTARE: Studiu de Fezabilitate PROIECT NR: A626/2018 DATA ELABORARII PROIECTULUI : septembrie 2018 CONTRACT: 69 din 07.06.2018 l

A. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii: Conform HCL 335/15.092017, în Municipiul Tmișoara învăţământul antepreșcolar este reprezentat de 13 creșe însumând 800 locuri. Totodată numărul cererilor depuse de cetăţeni pentru înscrierea copiilor în creșele din oraș este de 1.000. Prin construirea unei creșe cu o capacitate de 29 locuri li se ofera locuitorilor din zonă posibilitatea de a înscrie copiii în sistemul de învăţămant antepreşcolar și astfel părinţii se pot întoarce mai devreme în cadrul muncii. Deschiderea apelului de proiecte pentru obţinerea de fonduri nerambursabile prin POR 2014 — 2020, Axa prioritară 4 — Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4. Investiţiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe și învățare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 — Creșterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie și spirijinirea participării părinţilor pe piața forței de muncă - constituie o oportunitate de finanţare pentru Primăria Municipiului Timișoara și locuitorii orașului. B. Descrierea scenariilor propuse/ recomandate: I. Varianta 0 (varianta fara investitie) In acest scenariu, investiția nu se realizează. Activitatea educaţională pentru copiii antepreșcolari din municipiul Timișoara va continua să se desfășoare în construcţiile existente. În cadrul acestui scenariu, populaţia este privată de accesul câtre unităţi de utilitate publică adecvate, în conformitate cu standardele și cerinţele actuale. Totodată, părinţii nu vor putea reveni în câmpul muncii și vor fi nevoiți să stea acasă cu copiii, până la implinirea vârstei de 3 ani și înscrierea acestora la grădiniță. II. Varianta 1 (varianta cu investiție minimă) Scenariul variantei cu investiție și implicit realizarea acestui proiect este acela de a construi o creșă în municipiul Timișoara, pe strada lon lonescu de la Brad, prin adoptarea unor soluții care presupun lucrări minime și finisaje de o calitate medie. Avantaje: Se va construi o creșă nouă în municipiul Timișoara, pe strada lon lonescu de la Brad. Dezavantaje: Lucrările și finisajele nu vor putea fi făcute la un standard ridicat. III. Varianta 2 (varianta cu investiție maximă) Pentru a crea cadrul adecvat activităților propuse în viitor, s-a propus construirea unei creșe noi în municipiul Timișoara, pe strada lon lonescu de la Brad, conform standardelor și normelor în vigoare. | Cladirea creșei va avea forma literei L, fiecare grupă avand un spaţiu destinat ei (dormitor, sală de clasă, grup sanitar și spațiu pentru depozitarea materialelor didactice). O grupă de copii, conform legislației în vigoare, nu poate depâși un număr de 20 de copii de aceea suprafaţa sălilor de clasă este de cca. 27.00 mp. Grupurile sanitare atașate fiecărei grupe în parte vor avea câte 4 WC-uri pentru copii și 4 lavoare amplasate la o înălțime impusă de standardele în vigoare . Pereţii vor fi finisaţi cu faianță până la o înălțime de 2.10 m, iar pe jos va fi montată gresie antiderapantă. Avantaje: Cladirea va fi construită cu materiale de calitate superioară. Termenele de finalizare ale investiţiei mai mici comparativ cu soluția 1. Dezavantaje: Costuri de investiţie mai mari comparativ cu varianta 1.

COMANDAT : Scenariul recomandat este VARIANTA 2. Conform descrierilor de mai sus, acest scenariu este cu preţ mai ridicat, însă diferenţa este sensibilă faţă de primul scenariu care nu ar rezolva satisfăcător cerinţele construirii unei creşe noi, la standardele cerute de legislaţia în vigoare. Avantajele scenariului recomandat : Prin construcţia propusă se asigură spațiul necesar educaţiei preșcolare a unui numar de 29 de copii cu vârsta între 3 luni și 3 ani. Clădirea nouă este concepută conform cerințelor și normelor în vigoare, cu spaţiile necesare desfășurării tuturor activităților legate de educația antepreşcolară. se asigură un confort sporit și o arhitectură nouă, care va duce la înfrumusețarea edilitară a zonei. Descrierea funcțional-arhitecturală a soluţiei Suprafaţa terenului, conform extrasului CF este de 2952 mp. Cladirea propusă se încadrează în: FUNCȚIUNI: Clasa de importanţă şi nivelul de expunere la cutremur - Il, conform P100/1-2013. Categoria de importanta C, conform HGR 766/1997. Grad | de rezistenţă la foc conform P118/1999; Clasa A de performanţă energetică MC 011/3-2006. Parterul clădirii în formă de L adapostește spațiul de primire al copiilor, accesul personalului care conține vestiarele filtru, spațiu depozitare cărucioare și biciclete, un cabinet medical dotat cu izolator, oficiu pentru personal, grupuri sanitare pentru personal și vizitatori, oficiu pentru servirea mâncării, biberonerie, spaţiu colectare şi evacuare deșeuri, două zone destinate grupelor mari (1-3ani), o zonă destinată grupei mici (3luni -1 an) și un spaţiu multifuncţional. Grupul sanitar adiacent spațiului de primire este dedicat persoanelor cu dizabilităţi. Zonele destinate grupelor și spaţiul multifuncțional se află doar la parter și se compun fiecare din spațiul principal dedicat sălii grupei, dormitor, loc de luat masa, grupuri sanitare dotate cu băiţe, mese de înfâșat, vidoar olițe și spaţii de depozitare materiale didactice. Aceste spații pentru copii au orientarea Sud- Est, cu zone vitrate generoase astfel asigurându-se un iluminat natural optim și o înălţime liberă de 3,5m. Mobilierul și corpurile sanitare din această zona vor fi dimensionate și montate la înălțimi care să asigure o exploatare facilă de către copii. Fiecare grupă are acces direct în curtea destinată activităților cu copiii. Fiecare acces este protejat de intemperii cu o copertină din beton armat. | Circulațiile pe verticală se realizează cu două lifturi de persoane și o scară interioară. Lifturile oferă două circulații separate pentru fluxurile-curat-murdar. Lifturile sunt dimensionate astfel încât să poată | transporta și persoane cu dizabilităţi care folosesc scaun cu rotile. Vor fi realizate două montcharge-uri pentru transportul mâncării de la bucătăria aflată la etajul 1, respectiv pentru evacuarea deșeurilor. Etajul 1 va adăposti spaţiile tehnice, bucătăria cu spaţii de depozitare, preparare, grup sanitar pentru personal și un spaţiu de colectare și evacuare deșeuri. Bucătăria este dimensionată și organizată pentru a asigura fluxul tehnologic necesar. Etajul 2 va adaposti o sală multifuncţională pentru ședințe cu părinții, birouri administrative, grupuri sanitare pentru personal și spălătoria de rufe. Spălătoria este dimensionată și organizată pentru a asigura fluxul tehnologic necesar. Aceasta dispune de grupuri sanitare și vestiare separate. Spațiul exterior este împărțit în două zone: - zona accesului auto și pietonal al vizitatorilor, copiilor, personalului și al aprovizionării.

- zona curţii sălilor de grupă, destinată exclusiv activităţilor cu copiii. Cele doua zone sunt separate cu gard și gard viu. Se vor amenaja 9 locuri de parcare pentru vizitatori și personal. Se va organiza un spaţiu de depozitare deșeuri la minim 10m faţă de clădire cu acces auto pentru firma de salubrizare. Perimetral clădirii se va monta un trotuar de gardă cu lățimea minimă de 80cm. Curtea copiilor va fi dotată cu mobilier urban pentru relaxare și pentru joacă, pergole pentru asigurarea unor zone umbrite și alei pietonale pentru plimbarea cu cărucioarele pentru copiii grupei mici. Suprafeţe: PARTER P.01 DORMITOR 28.40 mp P.02 SALA GRUPA 39.05 mp P.03 SALA GRUPA 39.05 mp P.04 DORMITOR 28.40 mp P.05 SALA GRUPA 46.12 mp P.06 DORMITOR 23.57 mp P.07 SALA MULTIFUNCTIONALA 77.17 mp P.08 G.S. 12.80 mp P.09 G.S. 17.07 mp P.10 G.S. 15.75 mp P.11 G.S. 11.44 mp P.12 G.S. 7.93 mp P.13 G.S. 17.25 mp P.14 G.S. 14.52 mp P.15 G.S. 10.17 mp P.16 G.S. 4.47 mp P.17 G.S. 9.40 mp P.18 VESTIAR FILTRU SI G.S. F 14.60 mp P.19 VESTIAR FILTRU SI G.S. B 14.60 mp P.20 HOL 151.87 mp P.21 CABINET MEDICAL 21.54 mp P.22 IZOLATOR 24.17 mp P.23 OFICIU PERSONAL 17.82 mp P.24 OFICIU PRIMIRE 48.51 mp _P.25 OFICIUALIMENTAR P.26 BIBERONERIE 15.12 mp P.27 DEPOZIT 8.30 mp P.28 DEPOZIT 7.10 mp P.29 DEPOZIT 2.25 mp P.30 DEPOZIT 3.15 mp P.31 DEPOZIT 7.72 mp P.32 SAS 4.91 mp P.33 DEPOZIT GUNOI 9.25 mp P.34 DEP. CARUC. SI B 14.85 mp P.35 HOL 41.58 mp

ETAJ1 E1.01 BUCATARIE CALDA/RECE E1.02 PREPARARE E1.03 SPALATORIE VESELA E1.04 DEPOZIT E1.05 HOL SI CASA SCARII E1.07 HOL E1.08 SPATIU TEHNIC E1.09 SPATIU TEHNIC E1.10 SAS E1.11 HOL E1.12 HOL E1.13 DEPOZIT GUNOI E1.14 GS BARBATI E1.15 GS FEMEI DTAL ETAJ1 = 221.51 mp 39.30 mp 21.19 mp 7.70 mp 16.56 mp 32.42 mp 24.84 mp 26.11 mp 26.12 mp 4.33 mp 6.54 mp 4.32 mp 5.90 mp 3.09 mp 3.09 mp 36.18 mp 7.70 mp 38.12 mp 26.12 mp 26.12 mp 46.69 mp 9.94 mp 3.60 mp 8.86 mp 8.86 mp 9.36 mp 2.78 mp ETAJ2 E2.01 SPALATORIE E2.02 DEPOZIT E2.03 SALA MULTIFUNCTIONALA E2.04 BIROU SECRET./CONTA. E2.05 BIROU DIRECTOR E2.06 HOL SI CASA SCARII E2.07 SAS E2.08 SAS E2.09 GS BARBATI E2.10 GS FEMEI E2.11 GS SPALATORIE E2.12 DEPOZIT 'OTAL ETAJ 2 = 224.33 mp SUPRAFAȚA UTILĂ BILANŢ TERITORIAL SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL: Au= 1271.92 mp Ac = 995,94 mp SUPRAFATA DESFASURATA: SUPRAFATA CIRCULATII AUTO/PARCARI: NR. LOCURI PARCARE: SUPRAFATA CIRCULATII PIETONALE: SUPRAFATA VERDE AMENAJATA: POT = 33.73% CUT = 0,52 Ad=1560,18 mp Ac/p= 362,48 mp ( 13,54 %) 9 Acp= 537,61 mp (18.21%) Av= 1055,97 mp ( 34,05% )

Concluziile și recomandările ce vor fi prezentate în continuare vor face referire la OPŢȚIUNEA MAXIMALĂ, aceasta fiind varianta cu cea mai mare utilitate din punct de vedere tehnico- economic după cum a reieșit din prezentările și analizele prezentate anterior. Recomandările vor fi prezentate, după cum urmează, pe fiecare specialitate în parte: ARHITECTURĂ Din punct de vedere funcțional, in cladirea propusa se disting următoarele grupări funcționale: a.Circulaţii/anexe: - Spatiu primire, dotat cu dulapuri vestiar - Depozitare carucioare si biciclete - Hol - Grupuri sanitare pentru personal - Grup sanitar dimensionat pentru accesul și utilizarea facilă de câtre persoanele cu handicap locomotor - Spatiu colectare si evacuare deseuri b. Zone grupe copii: - Sala de grupa cu loc de joaca si loc de luat masa - Dormitor - Grupuri sanitare copii cu vidoar olite - Depozit materiale didactice c. Vestiar filtru pentru personal d. Bucatarie/anexe: - Bucataria calda si rece - Preparare - Depozit alimente saptamanal - Depozit de zi - Spalatorie vase dotata cu masini de spalat vase - Oficiu distribuire alimente - Biberonerie dotata cu sterilizator biberoane | _- Grupuri sanitare e. Spatii tehnice f. Spalatorie rufe/anexe: - Depozitare lenjerie murdara - Spatiu spalare dotat cu masini de spalat - Spatiu uscare si calcare dotat cu uscatoare si mese de calcat - Depozitare lenjerie curata - Grupuri sanitare cu vestiar pentru personal g. Spatii administrative/anexe: - Birou director - Birou secretariat/contabilitate

-Spatiu multifunctional pentru sedinte - Oficiu pentru personal dotat cu loc de luat masa, frigidere si aragaz - Grupuri sanitare pentru personal Pardoselile propuse în spaţiile interioare au stratul superior de finisaj propus din covor PVC, considerat soluția optimă din punct de vedere funcţional (aderenţă, planeitate, amortizare zgomote, raspuns la dezinfectare și rezistenţa în exploatare). Soluţia propusă pentru acoperiș este de acoperiș terasă pe placă de beton armat de grosime 15 cm, termoizolaţie grosime 20 cm din polistiren expandat, cu strat de hidroizolație din membrană bituminoasă cu straturile suport necesare. Deasupra grupurilor sanitare fara acces lateral la exterior au fost propuse luminatoare pentru asigurarea iluminării naturale. Elemente pentru pereţi: Pereţii vor fi de două tipuri: - pereți portanţi -pereți de compartimentare din zidărie de cărămidă. Pereţii exteriori vor fi anvelopați cu termoizolaţie din vata bazaltica de 10 cm. Materialele utilizate la finisaje vor fi: -lavabile; -rezistente la dezinfectante; -fară asperităţi care să reţină praful; -negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer; Ferestre: Ferestrele vor fi din tâmplărie PVC cu 5 camere culoare gri antracit cu geam termoizolant cu argon și Low-e. STRUCTURĂ: Destinația clădirii este de învăţământ antepreșcolar (creșă), având un regim de înălțime P+2Ep, fiind alcătuită din 2 corpuri de clădire separate între ele de rosturi antiseismice cu grosime de1Q0 rm AA = de 7 So Primul corp este cuprins între axele 1-7/G'-N, având un regim de înălțime P+2E cu o structură de rezistență în cadre din beton armat. Al doilea corp de clădire este cuprins între axele 1-3/ A-G având un regim de înălțime P cu o structură de rezistenţă cu pereţi din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale în sistem de zidărie confinată de stâlpișori și centuri din beton armat. Cota +0.00 corespunde nivelului pardoselii finite a parterului. Adâncimea de fundare s-a stabilit la -1,20 m. Terenul de fundare este constituit din următoarele straturi: umpluturi cu materiale necoezive — 0,00...0,50 m; umpluturi coezive - 0,50...-0,70 m; argilă cenușie, tare - 0,70...-1,10 m; argilă prăfoasă cenușie brună — 1,10..-1,80 m; argilă prăfoasă maroniu gălbuie cu rare concreţiuni calcaroase, tare — 1,80...-3,40 m; argilă brună tare — 3,40... -4,00 m. Conform studiului geotehnic, presiunea convenţională este de 260 kPa, la care se aplică corecţiile de lăţime și de adâncime, în conformitate cu algoritmul de calcul prevăzut de normativ. 7

Infrastructura corpului 1: Se vor realiza fundații continue sub stâlpii de rezistență. Fundația continuă se realizează sub forma unei grinzi din beton armat. Grinda continuă are secţiunea transversală de forma T, cu placa de bază dezvoltată simetric față de grindă, cu următoarele caracteristici: Grinda continuă transversală de forma T din beton armat C16/20 cu clasa de expunere X0+XC2, la cota de -1,20 m. Placa se va turna peste un strat de rupere a capilarităţii din piatră spartă de 15 cm.Grosimea plăcii pe sol va fi de 10 cm.Trotuar de protectie din beton armat C35/45 cu clasele de expunere XF4+XD3+XC4. Infrastructura corpului 2: Se vor realiza fundaţii continue sub pereţii cu următoarele caracteristici: Bloc de fundare din beton simplu C16/20 cu clasa de expunere X0+XC2, la cota de -1,20 m.Bloc de elevaţie din beton C25/30 cu clasa de expunere XC3+XF1, aceștia vor fi armaţi cu oțel beton PC 52, 14 și se va turna peste un strat de rupere a capilarității din piatră spartă de 15 cm. Grosimea plăcii va fi de 10 cm.Trotuar de protectie din beton armat C35/45 cu clasele de expunere XF4+XD3+XCA4. Fundațiile amplasate pe exteriorul clădirii se vor termoizola și hidroizola în vederea respectării condițiilor de durabilitate pentru care s-a ales clasa betonului. În cazul în care nu se vor realiza termoizolațiile și hidroizolaţiile menționate anterior, se va mări clasa de beton. Suprastructura corpului 1: Se va realiza o structura în cadre cu urmatoarele caracteristici: Structura verticală de rezistență este alcătuită din stâlpi și grinzi din beton armat C16/20 cu clasa de expuner X0+XC1, armate cu oțel beton BST500C și etrieri 0B37.Structura orizontală de rezistenţă este reprezentată de planșeu din beton armat, dispus deasupra partelui si a celor două etaje. Placa planșeului va avea grosimea de 15 cm. Placa de beton se va arma cu bare confecționate din oțel de tip BST500C. Armătura de repartiție va fi de diametru A 6mm.Închiderile pereților se vor realiza din BCA GBN 50 cu o grosime de 30 cm. Suprastructura corpului 2: Structura verticală de rezistenţă este alcătuită din pereţi de zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale cu grosimea de 30 cm. La realizarea zidăriei se vor utiliza blocuri din argilă arsă gr. 1 sau gr. 2 ( nu se vor utiliza elemente din grupa gr. 2S). Zidăria este confinată de stâlpișori de beton armat cu secțiuni de 300x300 mm. Stâlpișorii vor fi armaţi cu bare longitudinale 14, iar armătura transversală din stâlpișori este constituită din etrieri cu diametrul de 8 8, fasonaţi din oţel de tip 0B37. zonă critică sub nivelul centurilor) și de 15 cm în câmp curent, conform planșelor de execuție. Armăturile longitudinale din stâlpișori se îmbină prin suprapunere cu mustățile montate în fundații. Pentru confinarea pereţilor din zidărie portantă la partea superioară, se vor executa centuri din beton armat. Centurile vor avea dimensiunile secţiunilor transversale de 300x300mm. Armarea centurilor se va realiza cu bare longitudinale d 14 confecţionate din oţel-beton de tip PC52 și etrieri 8/10/15fasonaţi din oţel-beton de tip 0B37. Structura orizontală de rezistenţă este reprezentată de planșeu din beton armat, dispus deasupra partelui. Placa planșeului va avea grosimea de 15 cm. Placa de beton se va arma cu bare confecționate din oţel de tip PC52. Armătura de repartiție va fi de diametru O 6mm. Acoperișul este de tip terasă necirculabilă. Pasul dintre etrieri este de 10 cm (pe lungimea de înnădire a armăturilor longitudinale precum și pe o.

INSTALAŢII EXTERIOARE: Instalaţii Sanitare: Alimentarea cu apă a imobilului se va asigura de la rețeaua stradală printr-un branșament nou din țeavă de polietilenă PEHD cu Dn. 50 mm. Căminul de branșament va fi dotat cu vane de închidere, filtru și contorizare. Instalaţii de Canalizare și Pluviale: Pentru instalația exterioară de canalizare menajeră se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între Dn 110 mm-160 mm. Instalaţia de canalizare menajeră exterioară va prelua debitele de ape uzate menajere ale imobilului, prin intermediul conductelor și a câminelor exterioare, urmând să fie transpostate către canalizarea menajeră stradală. Pentru instalaţia exterioară de canalizare pluvială se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între DN 110 mm și 200 mm. Apele pluviale de pe învelitoarea imobilului vor fi colectate de receptoare cu parafrunzar având DN 110 mm și direcționate de coloane pluviale realizate din burlane din PVC-KG cu DN 110 în canalizarea pluvială stradală. INSTALAŢII INTERIOARE: Instalaţii Sanitare: Alimentarea cu apă rece, se face cu conducte de polipropilenă PPR, având diametrul cuprinse între Dn.15mm și 50mm. Rețeaua de de distribuție este inferioară, de tip arborescent , având conductele orizontale montate în pardoseala nivelului parter. Obiectele sanitare se racordează la conductele de legătură prin intermediul racordurilor flexibile cu diametrul Dn.16mm. Prepararea apei calde menajere cu circuit de recirculare se va realiza în regim local prin intermediul unui boiler cu două serpentinelegate la 16 panouri solare cu tub vidat montate pe acoperișul nivelului parter și la distribuitorul colector alimentat de pompele de căldură. Instalaţii de Canalizare: Pentru canalizarea apelor uzate menajere preluate de la obiectele sanitare se utilizează conducte de PP , cu mufă și garnitură de cauciuc, destinate instalaţiilor interioare de canalizare. Diametrele conductelor folosite sunt PP Dn 50-75-90-110 și 125mm. Pentru spălătoarele din bucatărie, sunt prevăzute separatoare de grăsimi. Coloanele de canalizare sunt prevăzute cu piese de curațiere și câciulă de protecţie pentru partea superioară a conductei de ventilare. Instalaţii Termice: Pentru acoperirea necesarelor de căldură și de preparare a apei calde menajere au fost alese pompe de căldură reversibile aer-apa montate în cascadă cu funcţie de preparare agent termic, puterea nominală însumată a acestora este de 200 kW. Pompele de căldură reversibile alimentează serpentina unui boiler care produce apă caldă menajeră. Încălzirea încăperilor în care se află copii se realizează prin intermediul ventiloconvectoarelor de tavan în două țevi cu posibilitate de a asigura răcirea/încălzirea aerului.Încălzirea celorlalte încăperi ale imobilului se va realiza prin intermediul radiatoarelor de oţel tip panou. Instalaţii de Panouri Solare: Prepararea apei calde menajere se va realiza în regim local prin intermediul a unui boiler de 500l cu două serpentine, alimentat de agentul termic provenit de la pompele de caldură reversibile și de 16 panouri solare cu tuburi vidate montate pe acoperișul nivelului parter. Instalaţia pentru panouri solare este prevăzută cu un grup de pompare, circulaţia agentului termic

este realizată prin intermediul unei pompe de circulație; Grupul de pompare este prevâzut cu robineţi de sectorizare, clapete de sens, supapă de siguranță și vas de expansiune. Instalaţii de Ventilare: S-au proiectat instalaţii de ventilare şi climatizare pentru toate încâperile imobilului. Tratarea aerlui se va face prin intermediul unui CTA(centrala de tratare a aerului) amplasat pe terasa necirculabilă a nivelului Parter- capacitate de 25000 mc./h. Agentul de căldură necesar bateriei de încălzire și răcirii aerului este produs prin intermediul pompelor de câldură reversibile aer-apă. Tubulatura de ventilare se va monta sub plafon, în tavanul fals, reglarea debitului de aer evacuat pe ramură de distribuţie se va face prin intermediul unor clapete de reglare. Aspirarea aerului viciat și refularea aerului proaspăt se realizează prin intermediul anemostatelor montate în tavanul fals al încăperilor imobilului. Aerul proaspăt va fi preluat de CTA printr-o singură gură de aer proaspăt P.A, tratat și transportat prin tubulatură rectangulară din tabla zincată în sistemul de ventilare. Aerul viciat va fi aspirat de tubulatura de aspirație, introdus în recuperatorul de căldură în plăci, urmând să fie evacuat în exterior prin priza de aer viciat P.V. Instalaţia de legare la pământ: Partea principală a unei instalații de legare la pământ o constituie priza de pământ. Aceasta este formată dintru-un ansamblu de elemente în contact cu pământul (electrozi) prin care se realizează transmiterea curenților în pământ. Conductoarele de legare la pământ, îngropate în pământ și neizolate, se consideră că fac parte din priza de pământ, deoarece participă și la transmiterea curentului în pământ. Priza de pământ va fi realizată conform planșelor și va cuprinde: - borna (bara) principală de legare la pământ; - conductoare de protecţie (PE) - conductoare principale de legare la pământ (echipotenţializare); - conductoare de ramificații; - conductoare de legare la pământ; - electrozi verticali în număr de 4 din oțel zincat (0l-Zn) de 2%, l= 15 m, aflaţi la distanța de 2 m unul faţă de celălalt, îngropaţi la 0,8 m de la cota solului. - electrozi orizontali din bară cu secţiunea dreptunghiulară în număr de 3 de aluminiu (Al) de 50x8mm, l=2 m, îngropați la 0,8 m de la cota solului. Constituie legătura dintre electrozii verticali. Întreaga priză de pământ, va fi instalată la distanța de 1.5 m față de pereții clădirii, în vederea obţinerii siguranței. Valoarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ trebuie sa fie sub 40.Schema de legare va fi de tip TT. Protecţia prin instalatii de legare la PE se folosește împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă în instalații electrice cu tensiuni nominale până la 1000V exclusiv. Electrozii vor fi asezați liniar, iar legătura între ei se va face printr-o țeavă cu profil rotund de oțel zincat 50x8 mm. | Electrozii verticali se vor introduce prin batere sau presare, evitându-se vibrarea acestora. La introducerea acestora în găuri forate pământul de umplutură trebuie de asemenea bătut. Electrozii nu vor avea acoperiri de vopsea, gudron etc. Prizele de pământ nu trebuie dispuse în apropierea unor gropi cu fecale sau chimicale care accentuează acțiunea corozivă a solului. De 10

asemenea se vor evita drumurile și apele curgătoare sau stagnante.La realizarea prizelor de pământ se parcurg urmatoarele etape: - se trasează conturul pe care se va realiza priza de pământ; - se sapă șanțul în care se va plasa priza de pământ. Acesta, din motive de îngheţ, va trebuii sa aibă o adâncime de minim 0,8m, iar pentru ușurința montajului lățimea se recomandă să fie de 0,5m; - se bat electrozii, operaţie ce se poate face manual dar și mecanic; - se conectează electrozii cu platbandă, prin sudură. Pentru ușurința sudurii, banda lată din oțel se așează în poziție verticală; - se astupă șanțul cu pământ acordându-se atenţie tasării pământului. Aceasta operaţie este importantă atât pentru rezistivitatea solului cât și pentru evitarea aerării solului; - se măsoară priza de pământ cu aparatul pentru măsurarea prizei de pământ; La priza de pământ se vor lega toate elementele conductive care nu fac parte din circuitele curenților de lucru, dar care ar putea intra accidental sub tensiune. După realizarea prizei de pamânt se va trece în mod obligatoriu la măsurarea rezistenței la dispersie înaintea legării oricăror echipamente. Dacă această valoare va fi peste 40 se va îmbunătăţii priza de pământ pănă se ajunge la o valoare de < 40. La realizarea prizelor este bine sa se respecte urmatoarele: - este interzisa folosirea electrozilor din aluminiu, funie de oțel sau a celor asamblaţi prin legături neconductoare sau care au acoperiri izolante; - electrozii nu trebuie sa fie acoperiti cu vopsea, gudron etc; - electrozii se vor monta în stratul de pământ cel mai bun conductor, fără pietre, bătându-se cu grijă pământul după îngroparea electrodului; - distanța dintre electrozi trebuie sa fie mai mare de 5m pentru electrozi orizontali și mai mare decat dublul lungimii pentru electrozii verticali; - în solurile agresive sau cu rezistivitate mare se recomandă îmbrăcarea electrozilor într-un strat gros de bentonită; - în jurul containerelor, electrozii se vor îngropa la cel puţin 1.5 m de pereţi; - distanţa de la partea superioară a electrodului până la suprafaţa solului va fi de minim 0,5 Mm, - conductoarele de legatură între electrozi, se monteaza fie îngropat, când pot fi considerate ca și electrozi orizontali, fie aparent; - conductoarele principale vor trece prin toate încăperile cu echipament de protejat, pe cât posibil în circuit inchis și se vor lega la priza de pământ prin conductoare protejate mecanic pe o porţiune aparentă pana la 1,5m deasupra solului; III - conductoarele de ramificație vor lega fiecare echipament în parte la conductorul principal; - legăturile între elementele instalaţiei se fac preferabil prin sudură. Dacă se fac prin șuruburi acestea se asigură cu piulițe și se cositoresc suprafeţele de contact. La executarea instalaţiei se vor respecta cu strictețe măsurile prevăzute în Normativ 17/2011. Toate elementele metalice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge în mod accidental sub tensiune, se vor lega la priza de pământ. Instalaţia paratrăsnetului — Sistem cu PDA Acest sistem de protecție împotriva loviturilor de trăsnet, este net superior sistemului clasic. Acesta asigurând o zonă de protecție mai mare prin faptul că se creează artificial o ionozare în vârful captatorului. La utilizarea paratrăsnetelor cu PDA, trebuie acordată o atenţie deosebită alegerii corecte 11

a nivelului de protecţie, paratrăsnetului, locului de montaj, dar și sistemului de coborâre și realizării corecte a prizei de pământ. Instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului se va executa conform planșei și este formată din: - un dispozitiv PDA montat pe un catarg conductoare de coborâre - priza de împământare pentru dispersia curentului de trasnet Avantajele: este un sistem mult mai simplu și mai eficient decât cel clasic nu afectează aspectul arhitectural al clădirilor. Instalaţia paratrăsnetului constă în: - dispozitiv de amorsare tip Prevectron; - adaptor fixare paratrăsnet; - catarg l=4 m; - trepied catarg; - cleme fixare catarg; - conductoare de coborâre 50x8 mm Al; - cleme fixare conductor; - contor înregistrare; - tub protecție conductor; - piesă separație; - priză de pământ. Dispozitive de captare Dispozitivul trebuie să se instaleze cu cel puțin doi metri deasupra oricărui alt element din raza sa de protecţie. El se fixează pe un catarg din inox cu D=42 mm și L= 4m prin intermediul piesei de adaptare, iar catargul va face legătura între el și acoperiș printr-un trepied, pe care va fi așezat. Conductoare de coborâre De la paratrăsnet și până la coborârea în priza de pământ, instalaţia este compusă din doua conductoare distribuite pe caiile cele mai scurte ale containerului (conform planșei), cu o lungime de 28 m. Conductoarele sunt din aluminiu și sunt fixate pe acoperișul respectiv pe pereţii (cazul conductoarelor ce fac legatura dintre acoperiș și priza de pământ) containerului prin niște cleme de prindere, aflate la o distanţă de 10 cm faţă de acoperiș, respectiv de pereţi. Clemele sunt puse la distanţe de 1 m una faţă de cealaltă. Conductoarele de coborâre se realizează astfel încât apariția descarcărilor să fie cât mai redusă. În acest scop,între punctul de impact al trăsnetului și pământ, se urmarește să fie asigurată respectarea urmatoarelor condiții: - curentul să circule pe cât posibil pe mai multe trasee în paralel; - lungimea traseelor să fie cât mai scurtă posibil sprepământ, traseele coborăârilor continuând cât mai direct conductoarele de captare; - o legătură echipotenţială sa fie atunci când distanţele de protecție nu sunt respectate. Racordarea conductoarelor de coborâre prin intermediul conductoarelor de legatură la priza de pământ din exteriorul construcției se face în pământ. Fiecare conductor de coborâre este prevazut cu un cămin tehnic, privind mentenanța acestuia, fiind amplasat la 0.8 m în pământ exact la cotitura unde conductorul de coborâre se ramifică spre priza de pământ. 12

În toate situaţiile se instalează mai intâi priza de pământ și conductoarele de legare la priza de pământ și numai după aceea se montează conductoarele de coborâre astfel încât legarea acestora la priza de pământ să se poată face imediat după instalarea lor. Contor înregistrare Contorul de lovituri de trăsnet este un dispozitiv care se intercalează pe conductorul de coborâre al paratrăsnetului, înainte de tubul de protecţie. El permite numărarea automată a numărului de descărcări primite prin instalaţia de protecție împotriva trăsnetului. Instalarea contorului este simplă, fiind suficientă doar trecerea conductorului de coborâre a paratrăsnetului de-a lungul orificiului contorului. Priza de pământ Din punct de vedere al protecției împotriva trăsnetului, se recomandă realizarea unei prize depământ independente de tip gheară de gâscă (fiind un sistem cu PDA, este necesar realizarea a două prize de acest tip, vezi planșa) formată din: - 3 electrozi verticali din OL-Zn, cu lungimea de 1.5 m formaţi din bară cu secţiunea dreptunghiulară - 3 electrozi verticali din aluminium Al, cu lungimea de 1 m formaţi din bară cu secțiunea dreptunghiulară - 1 piesă de separație, pentru efectuarea măsurării rezistenţei 1 cămin tehnic, pentru efectuarea mentenanțţei prizei După realizarea prizei de pământ se va trece în mod obligatoriu la măsurarea rezistenţei la dispersie înaintea legării oricăror echipamente. Dacă această valoare va fi peste 100 se va îmbunaătății priza de pământ până se ajunge la o valoare de < 100. Nota: Dacă din motive justificate, la construcţii cu structură metalicăînglobată, prizele de pământ trebuie sa fie distincte pentru diverse instalaţii, ele trebuie totuși racordate la structura înglobată prin legături pentru egalizarea potențialelor. De asemenea, pentru realizarea și dimensionarea instalaţiei paratrăsnetului, executantul are obligația de a respecta cu stricteţe “17-2011 NORMATIV PRIVIND PROTECȚIA CONSTRUCȚIILOR ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI”. Instalaţia de iluminat exterioară Iluminatul exterior constă în, extinderea iluminatului existent, iar pe de altă parte se are în vedere modernizarea lui, prin utilizarea noii tehnologii LED și optimizarea consumului de energie electrică.Instalaţia cuprinde următoarele: - Stâlpi de iluminat cu o lungime de 6m - Două tipuri de lămpi de 31 W pentru zonele pietonale și de 96 W pentru zonele de drum Cablu de alimentare tip CYABY de 6 mmp Întreg circuitul va avea o putere de 1146 W, cablul care-l va alimenta va fi pozat în subteran, iar instalaţia va fi legată la noua instalaţie. Instalaţia de hidranţi interiori Se va realiza instalație de stingerea incendiilor cu hidranți interiori, conform P118/2-2013, cu două jeturi în acţiune simultană, debit 4,2 1/s. Conform anexa nr. 3 din P118/2/2013 - clădiri pentru învăţământ cu un volum mai mare de 25000 mc avem: - Debitul specific minim al unui jet 2,1 1/s; - 2 jeturi in functiune simultană; 13

- Debitul de calcul al instalatiei 4,2 |/s; Timpul teoretic de functionare, 10 minute, conf. P118/2/2013, art 4.35.Se va realiza instalaţie de hidranţi interiori de tip apă-apă. S-au prevăzut hidranţi de incendiu interiori 050 STAS 2501/79, compus din hidrantul propriu- zis, racord de refulare tip "C" țeava de mană, având diametrul orificiului ajutajului final d= 13 mm, cu furtun tip C (B50 mm), plat, din fire poliesterice cauciucat, cu lungimea de 20 m, totul montat în cutie metalică pentru hidranţi interiori (SR EN 671) Cutia de hidrant interior va conține minim: rolă furtun, țeavă de refulare, robinet hidrant incendiu, suport rolă furtun, cheie racord ABC. În apropierea hidranţilor de incendiu (la maximum 1,5 m) se vor monta lămpi pentru asigurarea iluminatului de siguranţă pentru marcarea acestora. Rețeaua de alimentare cu apă a hidranților se va realiza cu conducte din otel zincat, cu diametrul de 2 1/2” respectiv 2”, PN 16 bar. Grupul de pompare Grupul de pompare este alcatuit din: Grup de pompare, cu 2 electropompe, montate pe același șasiu, (1 pompa activă și una de rezervă), complet echipate (armături de închidere și reglare, protecţie contra lipsei apei, tabloul electric de comandă și control etc.), având caracteristicile: - debit Q=20 mc/h; - presiunea H=5,5 bar; Modul de acţionare a pompelor de incendiu este hidraulic, la scăderea presiunii din instalație în urma dechiderii robinetelor de la hidranţi; în acest sens s-a prevăzut un vas hidrofor cu volumul de 12l.Oprirea pompelor se realizează manual din stația de pompare, după terminarea stingerii incendiului, sau automat la terminarea rezervei de apă.Pentru alimentarea cu apă a rețelei de hidranți interiori de la pompele mobile s-a prevăzut un cămin cu ventil și 2 racorduri fixe cu cuplaj storz 65 mm, conf art. 4.27 di P118/2-2013.Grupul de pompare are dubla alimentare cu energie electrică: de la reţea și de la grupul electrogen propus, amplasat în exteriorul clădirii. Rezerva de apa Rezerva de apă este amplasată într-un spaţiu special amenajat, cu acces direct din exterior și este stocată în două rezervoare din PVC, având volumul de 2 mc fiecare. Umplerea rezervorului se realizează de la coloana existentă, prin intermediul unei conducte de OL Zn de 1”. Pentru umplerea bazinelor se va folosi câte un robinet cu plutitor. Rezerva de apă pentru incendiu se va reface în maxim 24 de ore. Pentru golirea rezervorului s-a prevăzut un sifon de pardoseală legat la reţeaua de canalizare existentă prin intermediul unei conducte din PVC 110 mm. Se recomanda golirea rezervorului de incediu la min 3 ani în vederea efectuarii controalelor de calitate. Pentru evitarea inundării accidentale, rezervorul de apă este prevăzut cu supraplin — o conductă din PVC 110 mm, legată la reţeaua de canalizare existentă în zonă. În scopul supravegherii permanente a alimentării cu apă a rezervei de apă s-au prevăzut instalaţii pentru semnalizarea optică și acustică a nivelului rezervei de incendiu, conf. Art. 12.7 din P118/2-2013. Instalaţie detecție (1.S.U.) Obiectivul la care face referire prezenta documentaţie va fi prevăzut cu sistem de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu, conceput pentru a realiza următoarele funcții: - Alarmă în caz de detecție a unui început de incendiu, prin utilizarea de: detectoare automate de fum şi/sau temperatură (după caz); 14

- Avertizare prin butoane manuale, în cazul sesizării vizuale a unui început de incendiu; - Avertizare personal operator, prin indicarea locului unde s-a produs evenimentul; - Avertizare optică şi acustică atât în interior cât şi în exteriorul obiectivului; Arhitectura instalaţiei de detecţie şi avertizare incendiu În principiu, instalaţia de semnalizare a incendiilor trebuie să detecteze începutul de incendiu în cel mai scurt timp, să analizeze rapid informaţiile primite şi, în cazul confirmării evenimentului, să emită semnalul de alarmă adecvat, pentru asigurarea intervenției şi evacuării. Sistemul este conceput pentru o utilizare cat mai simplă, dar în acelaşi timp sa asigure un grad ridicat de supraveghere a posibilităţilor de apariţie a incendiilor. Echipamentele de detecție si avertizare incendiu vor fi supravegheate permanent de către personal specializat şi instruit de firma furnizoare/instalatoare de echipament. Pentru realizarea funcțiilor descrise mai sus, elementele de detecție şi avertizare se vor conecta la o unitatea centrală de alarmare incendiu adresabilă, cu 4 bucle. Afişarea oricărui eveniment detectat de elementele de supraveghere se va face face la tabloul de comandă de pe unitatea centrala, pe un afişaj LCD, prin identificarea zonei care a inițiat alarma. Pe tablourile de comandă se va afişa starea sistemului, cu semnalizare optică şi acustică a prezenţei tensiunii de la rețea, alarmelor de incendiu, defecţiunilor, etc. S-au prevăzut detectoare adresabile de fum și detectoare adresabile de temperatură, montate pe tavanul încăperilor. Spațiul din jurul detectoarelor (orizontal şi vertical) va fi degajat pe o rază de minimum 0,5 m, pentru a se asigura vizibilitatea detectorului. Instalaţia de semnalizare a incendiilor va fi dotată şi cu dispozitive de avertizare manuală, acestea permițând personalului care a observat un focar de incendiu să declanşeze alarma de incendiu şi astfel să fie luate masurile care se impun. Dispozitivele de avertizare manuală vor fi amplasate la vedere, în apropierea căilor de evacuare din obiectiv. Amplasarea butoanelor manuale de semnalizare se va face în locuri ușor accesibile, la o înălţime de circa 1,50 m, măsurată de la pardoseală, fixate pe elemente verticale ale constructiei (stâlpi, pereţi etc.). Butoanele vor fi astfel amplasate încât să nu fie expuse direct distrugerilor mecanice. Butoanele, odată acţionate, rămân blocate în poziţia de alarmă, readucerea în stare normală făcându-se doar manual (înlocuirea sticlei sparte sau deblocarea cu cheie). În acest fel, există garanţia alarmării până la identificarea zonei şi asigurarea intervenției. Numarul de butoane ai fost stabilit astfel încât, în cazul observării unui focar de nl incendiu de către o persoana, aceasta sa nu fie obligată să strabată o distanță mai mare de 20 m până la cel mai apropiat buton. Toate dispozitivele de detecție și comandă (manuale și automate) vor fi prevăzute cu etichete, cu caractere vizibile, care să indice bucla/zona/nr. element de detecție. Sistemul afişează pe tabloul de comandă/repetoare cu display LCD zona din care detectorul sau butonul a declanşat alarmă de incendiu putându-se interveni în cel mai scurt timp. Pe tabloul de comandă/repetoare va fi indicată starea sistemului, cu semnalizare optica şi acustică a prezenței tensiunii de la rețea, alarmelor de incendiu, defecţiunilor, etc. Centrala de alarmare va fi prevazuta cu comunicator telefonic dipital, care sa transmita mesaje la numere de telefon programabile. 15

Instalaţie interfon și urmărire video Se vor monta camere video pentru urmarirea controlul accesului. C. Costuri estimative ale investitiei _DEVIZ GENERAL activității externe, și interfon pentru Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare* (fara Valoare cu cheltuieli crt. TVA) TVA TVA lei lei lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului - - - 1.2 Amenajarea terenului - - - Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 1.3 terenului la starea initiala 39,849.37 7,571.37 47,420.75 b Amenajare spatii verzi si teren joaca 39,849.37 7,571.37 47,420.75 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - Total capitolul 1 39,849.37 1,571.37 47,420.75 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii a 2.1.Racord alimentare cu energie electrica 38,587.50 7,331.63 45,919.13 b 2.1.Racord alimentare cu apa 22,260.75 4,229.54 26,490.29 C 2.1.RAacord canalizare ape menajere 8,395.68 1,595.18 9,990.86 d 2.1.Racord canalizare ape pluviale 16,105.27 3,060.00 19,165.27 Total capitolul 2 85,349.20 16,216.35| 101,565.55 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii 9,001.59 1,710.30 10,711.89 3.1.1.| Studii de teren 9,001.59 1,710.30 10,711.89 3.1.2.| Raport privind impactul asupra mediului - - 3.1.3.| Alte studii specifice E - 16

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 3.2 avize, acorduri si autorizatii 463.00 - 463.00 obtinerea actualui administrativ al autoritatii f componente pentru protectia mediului 100.00 - 100.00 i alte avize, acorduri si autorizatii 363.00 = 363.00 3.3 Expertiza tehnica - - Certificarea performantei energetice si auditul 3.4 energetic al cladirii 3,000.35 570.07 3,570.42 3.5 Proiectare 88,011.13 16,722.12 104,733.25 3.5.1. Tema de proiectare - - 3.5.2. | Studiu de prefezabilitate _ E Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 3.5.3. lucrarilor de interventii si deviz general 30,005.30 5,701.01 35,706.31 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii 3.5.4. avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3,000.53 570.10 3,570.63 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 3.5.5, detaliilor de executie 25,000.00 4,750.00 29,750.00 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 30,005.30 5,701.01 35,706.31 3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - - ch.aferente intocmirii doc. De atribuire si multiplicarii a acesteia (exclusiv cele cumparate de ofertanti) 3.7 Consultanta 16,806.72 3,193.28 20,000.00 Managementul de proiect pentru obiectivul de 3.7.1. | investitii - - 3.7.2. | Auditul financiar 16,806.72 3,193.28 20,000.00 3.8 Asistenta tehnica 64,843.38 12,320.24 77,163.62 3.8.1. | Asistenta tehnica din partea proiectantului 24,541.59 4,662.90 29,204.49 381.1, pe perioada de executie a lucrarilor 17,541.59 3,332.90 20,874.49 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 7,000.00 1,330.00 8,330.00 3.8.2. Dirigentie de santier 40,301.79 7,657.34 47,959.13 Total capitolul 3 182,126.17 34,516.01| 216,642.18 17

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Constructii si instalatii 3,905,322.04 742,011.19| 4,647,333.23 4.1.1. Obiect 1 Cladire cresa 3,730,411.06| 708,778.10| 4,439,189.16 4.1.3. Obiect 3 Lucrari exterioare 174,910.98 33,233.09 208,144.07 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 4.2 functionale 52,305.49 9,938.04 62,243.53 4.2.1. Obiect 1 Cladire cresa 52,305.49 9,938.04 62,243.53 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 4.3 necesita montaj 812,103.03 154,299.58| 966,402.61 431. Obiect 1 Cladire cresa 812,103.03 154,299.58| 966,402.61 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 4.4 necesita montaj si echipamente de transport - - - 4.5 Dotari 426,198.67 80,977.75| 507,176.42 45.1. Obiect 1 Cladire cresa 426,198.67 80,977.75 507,176.42 4.5.2. Obiect 2 Cladire anexa - = - 4.6 Active corporale - - - Total capitolul 4 5,195,929.23| 987,226.56| 6,183,155.79 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de santier 51,364.65 9,759.28 61,123.93 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 5.1.1. | santier 46,972.98 8,924.87 55,897.85 a 5.1.1.0rganizare de santier 46,972.98 8,924.87 55,897.85 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 4,391.67 834.42 5,226.09 ri IL ronnazit ornalomir 2 000 00 EZOO0O Yy LUAC CLUIUGIL AO _ ff Vi IVI costul en.elec.si a apei consumate in incinta organizarii k de santier, pe durata executiei lucrarilor 1,391.67 264.42 1,656.09 5.2 Comisioane,cote,taxe,costul creditului 45,427.80 = 45,427.80 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 5.2.1. | finantatoare E - - Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 5.2.2. constructii 20,649.00 20,649.00 18 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru —_ 70-00 terrain

autorizarea 5.2.3. lucrarilor de constructii 4,129.80 4,129.80 5.2.4. | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC 20,649.00 20,649.00 Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia de 5.2.5. | construire/desfiintare - - 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 547,398.23| 104,005.66 651,403.89 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 25,817.50 4,905.33 30,722.83 Total capitolul 5 670,008.18| 118,670.27| 788,678.45 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si texte 6.1 . Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste Total capitolul 6 TOTAL GENERAL 6,173,262.15 1,164,200.58 7,337,462.73 din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4,129,799.08 784,661.83 4,914,460.91 D. Durata estimată de execuţie ( construire )a obiectivului de investiții, exprimată în luni este: 22 luni PROIECTANT 19

Atasament: Anexa_1_Cresa_Nord.pdf

Anexa 1 la HCL / 2018 INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA SF DENUMIRE PROIECT: “Construcţie clădire cu destinația creşă in Zona de Nord” AMPLASAMENT: Municipiul Timisoara, str. lon lonescu de la Brad, nr.1/E, CF 447057, Timis TITULARUL INVESTITIEI: Municipiul Timisoara BENEFICIARUL INVESTITIEI: Municipiul Timisoara NUMAR PROIECT: A626/2018 ELABORATOR PROIECT: S.C. ALPIN CONSTRUCT S.R.L., Vulcan, jud. HUNEDOARA; INDICATORI TEHNICI: SUPRAFATA TOTALA TEREN: A=2952 mp SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL: Ac = 995,94 mp SUPRAFATA DESFASURATA: Ad=1560,18 mp SUPRAFATA UTILA: Au=1.271,92 mp SUPRAFATA ETAJULUI 1: Aet1 = 221,51 mp SUPRAFATA ETAJULUI 2: Aet2 = 224,33 mp SUPRAFATA CIRCULATII AUTO/PARCARI: Ac/p= 362,48 mp (13,54 %) NR. LOCURI PARCARE: 9 SUPRAFATA CIRCULATII PIETONALE: Acp= 537,61 mp (18.21%) SUPRAFATA VERDE AMENAJATA: Av= 1055,97 mp ( 34,05% ) POT = 33.73% CUT=0,52 DI DI EEE a Numărul de locuri disponibile în creşă: 29 INDICATORI ECONOMICI: Valoarea totala a investitiei, conform devizului general (TVA inclus): - 7.337.462,73 lei Valoare C+M (TVA inclus): - 4.914.460,91 lei; PROIECTANT

Atasament: Raport_Cresa_Nord.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC 2018- 25 970/2; î ri RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul : “CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD” Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018- a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiţii " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD” prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici (Anexa 1) și a descrierii sumare a investiţiei propuse prin proiect (Anexa 2), Facem următoarele precizări: În conformitate cu condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţii în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare, Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piaţa forței de muncă“, una dintre anexele obligatorii, la depunerea cererii de finanțare, este Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici — faza SF si a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă prin proiect, Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă construirea unei creşe cu o capacitate de 29 de locuri, având toate dotările necesare funcţionării şi care va fi amplastă pe terenul situat pe strada Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, identificat prin numărul de carte funciară (CF) nou: 447057 , provenit din CF 444152, Timişoara, județul Timiş. Lucrările propuse în proiect cuprind construirea clădirii creşei, a împrejmuirii, amenajararea accesului carosabil şi pietonal, amenajarea terenului şi a spațiilor destinate activităților în aer liber a copiilor. Creşa va avea bucătărie şi spălătorie proprie, lifturi pentru transportul persoanelor şi hranei, grupuri sanitare pentru personal şi pentru copii, spaţiu pentru medic, izolator, sală multifuncţioniă, spaţii tehnice. Clădirea creşei este adaptata nevoilor persoanelor cu dizabilități. Studiul de Fezabilitate a fost elaborat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentaţia tehnico-economică, Proiect nr.A626/2018, elaborat de prestatorul serviciilor de proiectare și asistenţă tehnică din partea proiectantului - SC ALPIN CONSTRUCT SRL, in baza contractului de proiectare nr. 69/07.06.2018 2018, iar documentatia SF-ului a fost avizată favorabil de catre Comisia Tehnico-Bconomică, conform Fişei tehnice nr. În concluzie, prin Proiectul nr. A626/2018- faza SF, s-au stabilit următoarele: - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 7,337.462,73 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 4.914.460,91 lei (inclusiv TVA); - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării SF, conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate; - descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016 (actualizata ) și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie și formare , Obiectiv Specific 44 Creşterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă , apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREŞĂ IN ZONA DE NORD “, îndeplineşte condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local Timisoara. ȘEF SERVICIU G.M,P, Magdalena Nicoară CONSILIER COMP. PROIECTE DIVERSE Alina Neagoe 7 Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate_cresa_Nord.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC 2018 –

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si

a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul : “CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD”

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018- ______________a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD” prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici (Anexa 1) și a descrierii sumare a investiției propuse prin proiect (Anexa 2).

Facem următoarele precizări: În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiții în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă“, una dintre anexele obligatorii, la depunerea cererii de finanțare, este Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici – faza SF si a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă prin proiect.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă construirea unei creşe cu o capacitate de 29 de locuri, având toate dotările necesare funcţionării şi care va fi amplastă pe terenul situat pe strada Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, identificat prin numărul de carte funciară (CF) nou: 447057 , provenit din CF 444152, Timişoara, judeţul Timiş. Lucrările propuse în proiect cuprind construirea clădirii creşei, a împrejmuirii, amenajararea accesului carosabil şi pietonal, amenajarea terenului şi a spaţiilor destinate activităţilor în aer liber a copiilor. Creşa va avea bucătărie şi spălătorie proprie, lifturi pentru transportul persoanelor şi hranei, grupuri sanitare pentru personal şi pentru copii, spaţiu pentru medic, izolator, sală multifuncţionlă, spaţii tehnice. Clădirea creşei este adaptata nevoilor persoanelor cu dizabilităţi.

Studiul de Fezabilitate a fost elaborat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică, Proiect nr.A626/2018, elaborat de prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - SC ALPIN CONSTRUCT SRL, in baza contractului de proiectare nr. 69/07.06.2018 2018, iar documentatia SF-ului a fost avizată favorabil de catre Comisia Tehnico-Economică, conform Fişei tehnice nr. _______________ . În concluzie, prin Proiectul nr. A626/2018- faza SF, s-au stabilit următoarele:

- valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 7.337.462,73 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 4.914.460,91 lei (inclusiv TVA);

- indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării SF, conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;

- descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016 (actualizata ) și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă , apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ IN ZONA DE NORD “, îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local Timisoara.

ŞEF SERVICIU G.M.P.F.I.N.L, Magdalena Nicoară CONSILIER COMP. PROIECTE DIVERSE Alina Neagoe

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_motive_cresa_Nord.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF

si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul : “ CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD”

1. Descrierea situaţiei actuale

În prezent pe raza Municipiului Timişoara există un număr de 14 creşe cu o capacitate de 550 de locuri, iar la nivelul anului 2017 numarul de cereri a fost de 1000 pentru înscrierea copiilor în creşele aflate în adminitraţia Consilului Local Timişoara, prin Serviciul Public Creşe. Pentru a putea creşte numărul de locuri în creşele aflate pe teritoriul Municipiului Timişoara, în concordanţă cu prevederile legislaţiei actuale, s-a demarat proiectarea unei crese in zona Nord ce are ca si scop depunerea proiectului ( SF-ului ) intocmit, spre finanţare, în cadrul „Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiții în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă“.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Prin materializarea proiectului ce are ca si obiectiv construirea unei creşe cu o capacitate de 29

de locuri li se oferă locuitorilor din zona respectivă posibilitatea de a înscrie copiii în sistemul de învăţământ antepreşcolar şi astfel părinţii se pot întoarce, de timpuriu, pe piaţa muncii. Lucrările propuse în proiect cuprind: construirea clădirii creşei, a împrejmuirii, amenajararea accesului carosabil şi pietonal, amenajarea terenului şi a spaţiilor destinate activităţilor în aer liber a copiilor. Creşa va a avea bucătărie şi spălătorie propie, lifturi pentru transportul persoanelor şi hranei, grupuri sanitare pentru personal şi pentru copii, spaţiu pentru medic, izolator, sală multifuncţionlă, spaţii tehnice. Clădirea creşei este adaptata nevoilor persoanelor cu dizabilităţi.

Sunt prevazute, prin proiect, surse alternative de energie şi s-a acordat o importanţă deosebita reducerii consumului de energie şi reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră prin folosiriea energiei solare pentru producerea apei calde menajere, cat si a pompelor de caldura pentru producerea agentului termic pentru incalzirea spatiilor. S-au prezentat soluţii tehnice pentru îndeplinirea exigenţelor la cerinţelor esenţiale prevazute in L 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata si actualizata. Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării, implementării şi performanţei investiţiei propuse prin proiect sunt: construirea clădirii creşei cu o suprafaţă desfăşurată de 1560.18 mp si asigurarea locurilor în creşă pentru un număr de 29 de copii.

3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a documentatiei tehnico- economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici – faza SF prevazuti in Anexa 1 si descrierea sumară a investiţiei prevazuta in Anexa 2, pentru proiectul: „ CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD”

PRIMAR, ŞEF SERVICIU G.M.P.F.I.N.L, NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ Cod FO53-03,Ver.1