keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 275/21.05.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 233/23.04.2019 de aprobare a cererii de finantare: „CONSTRUCTIE CLADIRE CU DESTINATIA CRESA, STR COCEA" Timisoara, str. Nicolae D. Cocea nr. 23A si a cheltuielilor aferente

21.05.2019

Hotararea Consiliului Local 275/21.05.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 233/23.04.2019 de aprobare a cererii de finantare: „CONSTRUCTIE CLADIRE CU DESTINATIA CRESA, STR COCEA" Timisoara, str. Nicolae D. Cocea nr. 23A si a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2019- 11642/13.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2019- 11642/13.05.2019 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr.SC2019 - 11642/13.05.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 11642/13.05.2019;
Avand in vedere Adresa nr. SC2019 - 11642/13.05.2019 a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Adresa cu nr. 10230/10.05.2019, transmisa de catre Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile "Prioritatea de investitii 4.4 investitii in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatatre pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 4.4 Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca";
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 291/28.07.2017 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara";
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere în aplicare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 233/23.04.2019 de aprobare a cererii de finanţare cu titlul: "CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. COCEA", cod SMIS 125504, depusă în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă".

Art. 2: Se aprobă modificarea si completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 233/23.04.2019, astfel: valoarea totală a proiectului: "CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. COCEA", cod SMIS 125504, este în cuantum de 7.774.265,68 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totala eligibila este in cuantum de: 1.361.497,06 lei si valoarea totala neeligibila este de: 6.412.768,62 lei.

Art. 3: Se aproba modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 233/23.04.2019 astfel: contribuţia proprie în proiect a Municipiului Timisoara reprezinta achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 27.229,95 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "CONSTRUCTIE CLĂDIRE CU DESTINATIA CRESĂ STR. COCEA", cod SMIS 125504.

Art. 4: Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 233/23.04.2019 raman neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Dezvoltare din cadrul Primariei Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_de_specialitate_MODIFICARE_HCL_233-2019-_CERERE_125504.pdf

1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA DEZVOLTARE NR. SC2019-

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea HCL 233/23.04.2019 de aprobare a cererii de finanţare: „CONSTRUCŢIE

CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. COCEA” Timisoara, str. Nicolae D. Cocea, nr. 23A, şi a cheltuielilor aferente

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 – ______________ a Primarului MunicipiuluiTimişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL233/23.04.2019 de aprobare a cererii de finanţare: „CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. COCEA“, cod SMIS 125504, Timisoara, str. Nicolae D. Cocea, nr. 23A, şi a cheltuielilor aferente, prin care se propune:

• Se aprobă modificarea HCL 233/23.04.2019 de aprobare a cererii de finanţare cu titlul: „CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. COCEA”, cod SMIS 125504, depusă în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare ,Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă

• Se aprobă modificarea si completarea art.2 din HCL 233/23.04.2019, astfel: valoarea totală a proiectului: " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. COCEA”, cod SMIS 125504, este în cuantum de 7.774.265,68 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totala eligibila este in cuantum de: 1.361.497,06 lei, iar valoarea totala neeligibila este de: 6.412.768,62 lei .

• Se aprobă modificarea art.3 din HCL 233/23.04.2019, astfel: contribuţia proprie în proiect a Municipiului Timisoara reprezinta achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilã a proiectului, în cuantum de 27.229,95 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului " CONSTRUCTIE CLÃDIRE CU DESTINATIA CRESÃ STR. COCEA", cod SMIS 125504;

• Celelalte articole ale HCL 233/23.04.2019 raman neschimbate.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea dezvoltării urbane durabile, acest deziderat realizandu-se prin investiţii în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare.

2

Implementarea acestui proiect va duce la atingerea obiectivului specific: “Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă” Pentru a realiza activităţile propuse în cererea de finanţare cu titlul: " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN STR. COCEA”, cod SMIS 125504, este posibilă accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional 2014-2020, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de finanţator, în temeiul actelor normative menţionate în preambulul Proiectului de hotărâre. În conformitate cu cerinţele din Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare ,Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, cu declaraţia de angajament, precum şi cu ultima formă a bugetului proiectului, este necesară aprobarea modificarii HCL 233/23.04.2019 de aprobare a cererii de finantare:" CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN STR. COCEA”, cod SMIS 125504 şi a cheltuielilor aferente. Avand in vedere adresa cu nr. 10230/10.05.2019, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, a solicitat completarea informatiilor continute in Hotararea de Consiliu de aprobarea a cererii de finantare cu titlul: „CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. COCEA, COD SMIS 125504, motiv pentru care se impune modificarea HCL 233/23.04.2019 . În proiectul de hotărâre de modificare a HCL 233/23.04.2019 au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre de modificare a HCL 233/23.04.2019 privind aprobarea cererii de finanţare : " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN STR. COCEA”, cod SMIS 125504, şi a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Director Directia Dezvoltare Magdalena Nicoară Intocmit, Consilier, Alina Neagoe

Atasament: EXPUNERE_MOTIVE_MODIFICARE__HCL_233-2019__cerere_125504.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 233/23.04.2019 de aprobare a cererii de finanţare: „CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. COCEA” Timisoara, str.

Nicolae D. Cocea, nr. 23A, şi a cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timişoara a depus cererea de finanţare cu titlul: "CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. COCEA”, SMIS 125504, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, deoarece in momentul de fata in municipiul Timisoara sunt multe solicitari pentru inscrierea copiilor in cresa si prea putine locuri disponibile.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea dezvoltării urbane durabile, acest deziderat realizandu-se prin investiţii în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare. Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă se poate realiza daca exista o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaţionale. Infrastructura educaţională este esenţială pentru educaţie, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilităţi sociale şi a capacităţii de integrare socială. Analizele socio- economice evidenţiază relaţia cauzală între nivelul de dezvoltare a capacităţilor forţei de muncă şi starea infrastructurii (existenţa spaţiilor şi dotărilor adecvate) în care se desfăşoară procesul educaţional. Investiţia planificata va contribui la consolidarea rolului oraşului ca motor de creştere, prin abordarea deficienţelor actuale în sistemul de învăţământ şi îmbunătăţirea disponibilităţii, calităţii şi relevanţei infrastructurii educaţionale şi al dotării. Rezultatele aşteptate vizează asigurarea accesului la educaţia timpurie în vederea asigurării unor rezultate educaţionale mai bune în paralel cu promovarea participării şi reintegrarea părinţilor pe piaţa muncii. 3. Alte informaţii Implementarea acestui proiect presupune realizarea unei crese cu o suprafata desfasurata de 1507,62 mp care va gazdui 38 de copii in spatii moderne si dotate corespunzator, adecvate varstei anteprescolare.

Cod FO53-03,Ver.1

4. Concluzii În data de 10.05. 2019, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest , prin adresa cu nr. 10230/10.05.2019, a solicitat completarea informatiilor continute in Hotararea de Consiliu de aprobarea a cererii de finantare cu titlul: „CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. COCEA, COD SMIS 125504, motiv pentru care se impune modificarea HCL 233/23.04.2019 . Mentionam ca pentru semnarea contractului de finanţare, în vederea implementării proiectului, este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timişoara trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

PRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ