keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 275/28.07.2009 privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995

28.07.2009

Hotararea Consiliului Local 275/28.07.2009
privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere referatul nr. SC2009-10541/ 10.07.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, D-nul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului şi teritoriul, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisii pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultura, ştiinţa, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 112/1995, privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, Hotărârea Guvernului nr. 20/1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului şi a Legii nr. 18/1991 a fondului funciar;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Terenurile aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 care au fost trecute în domeniul public al Municipiului Timişoara se vor trece în domeniul privat al Municipiului Timişoara în vederea valorificării prin modalitatea atribuirii şi vânzării către actualii proprietari ai construcţiilor.

Art. 2: Obiect al vânzării/atribuirii îl pot constitui doar terenurile aferente imobilelor construcţii cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995, fapt ce va fi atestat de către Direcţia Patrimoniu - Serviciul Administrate Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Nu pot face obiectul vânzării/atribuirii terenurile aferente construcţiilor sau apartamentelor situate în imobilele revendicate de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora până la clarificarea situaţiei juridice a acestor imobile.

Art. 3: Terenul aflat sub imobilul construcţie dobândit în temeiul Legii nr. 112/1995 se va atribui în mod gratuit proprietarului construcţiei, potrivit art.36 alin.2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 fiind înaintată documentaţia către Prefectura Jud. Timiş în vederea emiterii Ordinului Prefectului în acest sens.

Art. 4: Terenul excedentar terenului aflat sub imobilul construcţie va fi vândut proprietarului construcţiei la preţul stabilit printr-un raport de expertiză întocmit de către un expert autorizat, aprobat de către instituţia noastră şi efectuat pe cheltuiala exclusivă a solicitantului.
La stabilirea preţului de vânzare a terenului se va ţine seama de zona în care este amplasat acesta, respectiv zona periferică, zona mediană sau zona centrală.

Art. 5: Pentru imobilele compuse din mai multe apartamente, în vederea întocmirii documentaţiei de cumpărare a terenurilor aferente apartamentelor, este obligatorie apartamentarea imobilului (în cazul celor care nu sunt încă apartamentate) în scopul stabilirii cotei părţi ideale din terenul aferent ce revine fiecărui apartament, calculată în funcţie de suprafaţa construită a apartamentului. Documentaţia tehnică de apartamentare va fi întocmită de către proiectanţi autorizaţi de către O.N.C.G.C., pe cheltuiala exclusivă a solicitanţilor.

Art. 6: Preţul de vânzare al terenurilor se poate achita integral la încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau în rate lunare, pe o perioadă de 3 ani, cu plata unui avans reprezentând 25% din valoarea preţului, cu dobânda de 50% din dobânda de referinţă a B.N.R.
În cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate lunare se va constitui ipotecă pentru terenul ce face obiectul vânzării în favoarea Municipiului Timişoara, până la plata integrală a preţului.
În situaţia în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă, 6 rate succesive, contractul de vânzare-cumpărare se va considera rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără vreo altă formalitate.

Art.7: În situaţia în care nu se va solicita cumpărarea terenurilor aferente de către proprietarii de locuinţe care folosesc terenul Statului Român sau al unităţii administrativ-teritoriale, acestea vor fi închiriate proprietarilor imobilelor construcţii dobândite în baza Legii nr. 112/1995, urmând să fie încheiate contracte de închiriere la un preţ stabilit de către Direcţia Patrimoniu.
În cazul în care terenul a fost concesionat în vederea extinderii de locuinţă în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2004 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2009, titularii contractelor pot opta fie pentru menţinerea contractelor de concesiune, fie pentru cumpărarea terenurilor.
În situaţia în care titularii contractelor de concesiune vor solicita cumpărarea terenurilor, contractele de concesiune vor fi reziliate prin acordul părţilor, în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 8: Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism şi Serviciului Banca de Date Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Banca de Date Urbane;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
MIHAI RITIVOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

— ROMANIA DE Ei JUDETUL TIMIS APROBAT: :* MUNICIPIUL TIMISOARA „PRIMAR, „ CONSILIUL LOCAL CHA ANDU Nr. est sta i Iotta ja Ca a IT REFERAT privind vânzarea sau atribuirea terenurilor aferente imobilelor constructii , cumparate în temeiul Legii nr. 112/1995 Având în vedere faptul că potrivit art.37 din Normele metodologice de aplicare a Legii 112/1995 în situatiile de vânzare către chiriasi a apartamentelor si, când e cazul, a anexelor gospodăresti si a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobândeste si asupra terenului aferent, cu respectarea dispozitiilor art.26 alin.ultim din lege, considerăm că este necesar elaborarea unui proiect de hotărâre în vederea emiterii unci Hotărâri de Consiliu Local care să reglementeze modalitatea de vânzare sau atribuire către actualii proprietari a terenurilor aferente imobilelor vândute la Legea 112/1995. De asemenea, necesitatea emiterii unei Hotărâri de Consiliu Local care să reglementeze vânzarea acestor terenuri, este justificată si de multitudinea de actiuni promovate în instantă de către proprietarii imobilelor vândute în baza Legii 112/1995 ce au ca obiect obligarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la Vânzarea terenurilor aferente acestor imobile. De mentionat este faptul că practica instantelor de judecată este în sensul că a dat câstig de cauză unora din cei care au promovat astfel de actiuni. De aceea, reglementarea unci astfel de situatii se impune a fi făcută de urgentă . Obiect al vânzarii sau atribuirii îl pot constitui doar terenurile aferente imobilelor cumparate în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995 fapt ce va fi atestat de catre Directia Patrimoniu - Serviciul Administrare Imobile din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, 1, Pot face obiectul prezentei doar terenurile incluse si atestate in domeniul privat al municipiului Timisoara , tabulare sau extratabulare.

2. In conditiile respectarii Legii nr. 422 /2001 , republicata , privind protejarea monumentelor istorice , obligatoriu se va solicita exercitarea dreptului de preemtiune din partea Serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ni ae In acest sens Serviciul Banca de Date Urbana va intocmi o situatie cu atestarea domeniul public si privat al municipiului Timisoara si Serviciul Administrare Imobile va solicita Directiei pentru Cultura „Culte si Patrimoniu Cultural National a jud. Timis , exercitarea dreptului de preemtiune. 3. Nu pot face obiectul vânzarii terenurile aferente constructiilor sau apartamentelor situate în imobilele revendicate de fostii proprietari sau mostenitorii acestora, pâna la clarificarea situatiei juridice a acestor imobile. Terenul aflat sub imobilul construcție dobândit în temeiul Legii nr. 112/1995 se va atribui în mod gratuit proprietarului construcției, potrivit art.36 alin.2 din Legea fondului fanciar nr. 18/1991 fiind înaintată documentația către Prefectura Jud. Timiş în vederea emiterii Ordinului Prefectului în acest sens. Terenul excedentar terenului aflat sub imobilul construcție va fi vândut proprietarului construcției la preţul stabilit printr-un raport de expertiză întocmit de către un expert autorizat, aprobat de către instituția noastră şi efectuat pe cheltuiala exclusivă a solicitantului. La stabilirea prețului de vânzare a terenului se va ţine seama de zona în care este amplasat acesta, respectiv zona periferică, zona mediană sau zona centrală. Pentru imobilele compuse din mai multe apartamente, în vederea întocmirii documentației de cumpărare a terenurilor aferente apartamentelor, este obligatorie apartamentarea imobilului (în cazul celor care nu sunt încă apartamentate) în scopul stabilirii cotei părți ideale din terenul aferent ce revine fiecărui apartament, calculată în funcție de suprafața construită a apartamentului. Documentaţia tehnică de apartamentare va fi întocmită de către proiectanți autorizaţi de către O.N.C.G.C., pe cheltuiala exclusivă a solicitanților. Preţul de vânzare al terenurilor se poate achita integral la încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau în rate lunare, pe o perioadă de 3 ani, cu plata unui avans reprezentând 25% din valoarea prețului. În cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata prețului în rate lunare se va constitui ipotecă pentru terenul ce face obiectul vânzării în favoarea Municipiului Timişoara, până la plata integrală a prețului. În situația în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă, 6 rate succesive, contractul de vânzare-cumpărare se va considera rezolvit de drept, fără a mai fi

necesară punerea în întârziere şi fără vreo altă formalitaie. În situația în care nu se va solicita cumpărarea terenurilor aferente de către proprietarii de locuințe care folosesc terenul Statului Român sau al unității administrativ-teritoriale, acestea vor fi închiriate pronrietarilor imobilelor constmctii dobândite în baza Legii nr. 112/1995, urmând să fie încheiate contracte de închiriere la un preț stabilit de către Direcţia Patrimoniu si aprobat de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara. În cazul în care terenul a fost concesionat în vederea extinderii de locuință în baza HCL. nr. 13/2004 şi a HCL. nr. 45/2009, titularii contractelor pot opta fie pentru menținerea contractelor de concesiune, fie pentru cumpărarea terenurilor. În situația în care titularii contractelor de concesiune vor solicita cumpărarea terenurilor, contractele de concesiune vor fi reziliate în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare. | au ATM Adam Orz ce. Miut Nicusor Constantin SERVICIUL ADM. IMOBILE — ing. Pirva Calin AVIZAT SERVICIUL J DRIAC