keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 15/02.02.2016 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara B-dul Cetăţii nr.85

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 15/02.02.2016
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara B-dul Cetăţii nr.85


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-1448 din 21.01.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.CT2015-8157 din 17.12.2015, prin care Iftode Claudia şi Iftode Costel, proprietari ai construcţiilor situate în Timişoara B-dul Cetăţii nr.85, înscrise în C.F. nr.404900-Timişoara(conversie a C.F. nr.201069), nr. cadastral 50098, nr. topo. 28262, au solicitat atribuirea şi cumpărarea terenului aferent construcţiilor, cumpărate iniţial în baza Legii nr.112/1995, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.275/28.07.2009, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.169/02.11.2012 ;
Având în vedere Adresa nr. CT2014-8157 din 12.01.2016, a Serviciului Juridic;
Având în vedere Adresa nr. CT2014-8157 din 12.01.2016, a Compartimentului Administrare Fond Funciar;
Conform dispoziţiilor art. 10, alin. (2), din Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului se va face prin hotărâre a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiei cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara B-dul Cetăţii nr.85, înscris în C.F. nr. 404900-Timişoara(conversie a C.F. nr.201069), nr. cadastral 50098, nr.topo.28262, în suprafaţă de 564 m.p.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbane şi Cadastru şi Direcţia Ecomomică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Domnului Iftode Costel;
- Doamnei Iftode Claudia;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Aprobat: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nr. SC2016-1448 din 21.01.2016 NICOLAE ROBU

REFERAT

Cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara B-dul Cetăţii nr.85

Având în vedere adresa nr.CT2015-8157 din 17.12.2015, prin care Iftode Claudia şi Iftode Costel, proprietari ai construcţiilor situate în Timişoara B-dul Cetăţii nr.85, înscrise în C.F. nr.404900-Timişoara(conversie a C.F. nr.201069), nr. cadastral 50098, nr. topo. 28262, au solicitat atribuirea şi cumpărarea terenului aferent construcţiilor, cumpărate iniţial în baza Legii nr.112/1995, conform prevederilor H.C.L. nr.275/28.07.2009, modificată prin H.C.L. nr.169/02.11.2012 - privind atribuirea/vânzarea terenurilor aferente imobilelor-construcţii, dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 şi H.C.L. nr.170/02.11.2012 - privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire şi vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995. Terenul este inclus în domeniul public al Municipiului Timişoara, atestat prin H.G. nr.1016/2009, conform înscrisului în Cartea Funciară nr.404900-Timişoara, poz.B3;

Având în vedere adresa CT2015-8157 din 12.01.2016, a Serviciului Juridic, prin care ne informează că, pentru imobilul situat în Timişoara B-dul Cetăţii nr.85, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată;

Având în vedere adresa CT2015-8157 din 12.01.2016, a Compartimentului Administrare Fond Funciar, prin care ne informează că, imobilul menţionat mai sus, nu figurează a fi solicitat de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora;

Având în vedere că, în evidenţa Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, la data prezentei, imobilul respectiv, nu figurează notificat în baza Legii nr.10/2001 şi nici în baza O.U.G. nr. 94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România;

Conform dispoziţiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local.

În vederea întocmirii procedurii de atribuire şi pentru a se crea cadrul legal în ceea ce priveşte vânzarea terenului, faţă de cele de mai sus,

Cod FO 53-01, ver.2

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, prin care să aprobe trecerea din

domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara B-dul Cetăţii nr.85, înscris în C.F. nr. 404900-Timişoara(conversie a C.F. nr.201069), nr. cadastral 50098, nr.topo.28262, în suprafaţă de 564 m.p.

ADMINISTRATOR PUBLIC, Sorin-Iacob Drăgoi

p. SECRETAR, DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi Simona Drăgoi DOTĂRI DIVERSE,                      Laura Koszegi

SERVICIUL TERENURI, BANCA DE DATE CONSILIER,

URBANE şi CADASTRU,

Doina Purdea Ilie Dumbravă

AVIZAT: Serviciul Juridic,

Cod FO 53-01, ver.2