keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 170/02.11.2012 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire şi vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 275/2009 modificată şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2011

02.11.2012

Hotararea Consiliului Local 170/02.11.2012
privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire şi vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 275/2009 modificată şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-24902/19.10.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisii pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultura, ştiinţa, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 112/1995, privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, Hotărârea Guvernului nr. 20/1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului;
Având în vedere prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, modificată;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 275/2009 - privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr.1121995, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul de atribuire si vânzare a terenurilor aferente imobilelor - construcţii dobândite in temeiul Legii nr.112/1995, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 275/2009, modificată, potrivit Anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a hotărârii, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 8/25.01.2011 privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi vânzare a terenurilor aferente imobilelor dobândite în temeiul Legii nr.112/1995, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 275/2009.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Banca de Date Urbane şi Cadastru;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Regulament_b.pdf

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT, DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR DIRECTIA URBANISM NICOLAE ROBU SERVICIUL JURIDIC SERVICIUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR Nr.______________________________

REGULAMENT privind procedura de atribuire şi vânzare a terenurilor aferente imobilelor -

construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 conform HCLMT nr. 275/2009

Capitolul I. Atribuirea terenurilor aflate sub imobilele-construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 Obiectul atribuirii il constituie terenul din domeniul privat al municipiului Timişoara, situat sub construcţiile dobândite în baza Legii nr. 112/1995 şi aflate în proprietatea persoanelor fizice. Terenurile situate sub construcţiile dobândite în baza Legii nr. 112/1995 aflate în proprietatea persoanelor juridice, vor face obiectul vânzării conform Capitolului II din prezentul Regulament, împreună cu terenul excedentar construcţiei şi aflat în folosinţa persoanei juridice. Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru vor întocmi o situaţie cu atestarea domeniul public al municipiului Timişoara şi vor propune trecerea în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenurilor solicitate în vederea atribuirii terenului ocupat de sub construcţiile vândute în baza Legii nr. 112/1995. Pentru imobilele –constructii compuse din mai multe apartamente, în vederea întocmirii documentaţiei de atribuire a terenurilor de sub imobilul construcţie, este obligatorie apartamentarea imobilului, (în cazul celor care încă nu sunt apartamentate) în scopul stabilirii cotei părţi ideale din terenul aferent ce revine fiecărui apartament, calculată în funcţie de suprafaţa construită a apartamentului, apartamentare care va fi fãcutã de cãtre solicitanţi printr-o persoană autorizată, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului. În vederea atribuirii terenului, solicitanţii persoane fizice vor depune la Primăria Municipiului Timişoara - Direcţia Patrimoniu, următoarele documente: - cerere tipizată – completată si semnata de proprietar sau mandatar; - extras C.F. individual, in extenso, în original, nu mai vechi de 30 de zile, actualizat la zi; - extras C.F. colectiv - pentru imobilele condominii – în original, nu mai vechi de 30 de zile, actualizat la zi; - dovada cetăţeniei române (carte/buletin de identitate, paşaport românesc valabil sau certificatul prevăzut de art 22 din Legea nr. 21/1991 republicata) - contractul de închiriere asupra terenului incheiat in baza H.C.L.M.T. nr. 7/2011 şi dovada achitării la zi a chiriei – în copie;

2

- contractul de vânzare-cumpărare al imobilului construcţie încheiat în baza prevederilor Legii nr. 112/1995, – în copie.

- plan de carte funciară, plan de situaţie în sistem de proiecţie Stereo 70 şi în format digital conform HCL 137/2008.

- documentaţiile tehnice în vederea emiterii ordinului Prefectului vor fi întocmite de persoane autorizate de catre OCPI să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului şi vor conţine date referitoare la suprafaţa ocupată de construcţiile vândute în baza Legii nr. 112/1995, suprafaţa ocupată de extinderi –dacă este cazul, suprafaţa terenului ocupată de alte construcţii existente pe teren şi suprafaţa liberă (bilanţ teritorial), folosinţa actuală a terenului

Întregul dosar cuprinzând documentele mai sus enumerate, împreună cu avizul favorabil al Direcţiei Patrimoniu (referitor la suprafaţa ce urmează a fi atribuită prin ordinul Prefectului şi referitor la existenţa eventualelor notificări formulate în baza Legii nr. 10/2001 şi O.U.G. nr. 94/2000) se transmite la Serviciul Administrare Fond Funciar.

Serviciul Administrare Fond Funciar după obţinerea răspunsului din partea Serviciului Juridic cu privire la inexistenţa litigiilor asupra terenului solicitat şi după verificarea bazei de date proprie (referitoare la eventualele revendicări formulate în baza Legilor fondului funciar) întocmeşte propunerea de atribuire a terenului solicitat prin ordin al Prefectului şi o înaintează spre aprobare, împreună cu documentaţia către Instituţia Prefectului – Judeţului Timiş.

Capitolul II. Vânzarea terenurilor aferente imobilelor-construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 Obiectul vânzării catre persoanele fizice îl constituie terenurile libere de constructii aflate în proprietatea acestora şi pentru care s-a făcut propunere de emitere a Ordinului Prefectului.

Pentru imobilele compuse din mai multe apartamente, în vederea întocmirii documentaţiei de vanzare a terenurilor libere de constructii si de sub constructii in cazul persoanelor juridice , este obligatorie apartamentarea imobilului, (în cazul celor care încă nu sunt apartamentate) în scopul stabilirii cotei părţi ideale din terenul aferent ce revine fiecărui apartament, calculată în funcţie de suprafaţa construită a apartamentului, apartamentare care va fi fãcutã de cãtre solicitanţi printr-o persoană autorizată, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului. Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru vor întocmi o situaţie cu atestarea domeniul public al municipiului Timişoara şi vor propune Consiliului Local trecerea în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenurilor solicitate în vederea vânzarii terenului excedentar celui aflat sub imobilul construcţie pentru persoane fizice şi a vânzării întregului teren (de sub construcţie şi excedentar) pentru persoane juridice . În vederea vânzării terenului, solicitanţii persoane fizice si juridice vor depune la Primăria Municipiului Timişoara - Direcţia Patrimoniu, următoarele documente: - cerere tipizată – completată si semnata de proprietar sau mandatar; - extras C.F. individual, in extenso, în original, nu mai vechi de 30 de zile, actualizat la zi;

3

- extras C.F. colectiv - pentru imobilele condominii – în original, nu mai vechi de 30 de zile, actualizat la zi; - dovada cetăţeniei române (carte/buletin de identitate, paşaport românesc valabil sau certificatul prevăzut de art.22 din Legea nr. 21/1991 republicata , C.U.I. , certificat constatator si fisa furnizare informatii de la R.C.) - contractul de închiriere asupra terenului incheiat in baza H.C.L.M.T. nr. 7/2011 şi dovada achitării la zi a chiriei – în copie; - contractul de vânzare-cumpărare al imobilului construcţie încheiat în baza prevederilor Legii nr. 112/1995 – în copie.

- plan de carte funciară, plan de situaţie în sistem de proiecţie Stereo 70 şi în format digital conform HCL 137/2008;

- documentaţiile tehnice în vederea vânzării vor fi întocmite de persoane autorizate să execute lucrări OCPI, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului şi vor conţine date referitoare la suprafaţa ocupată de construcţiile vândute în baza Legii nr. 112/1995, suprafaţa ocupată de extinderi –dacă este cazul, suprafaţa terenului ocupată de alte construcţii existente pe teren şi suprafaţa liberă (bilanţ teritorial), folosinţa actuală a terenului.

Direcţia Patrimoniu va solicita Serviciului Juridic date cu privire la eventualele litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti asupra terenului solicitat. De asemenea, va solicita Serviciului Banca de Date Urbane şi Cadastru punctul de vedere cu privire la existenţa reţelelor edilitare existente, iar Instituţiei Arhitectului Şef exprimarea unui punct de vedere cu privire la criteriile de evaluare şi legalitatea construcţiilor existente. Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru va solicita Aviz Unic doar pentru situatiile care impun acest lucru, la solicitarea Comisiei, pentru cazul în care sunt construite blocuri în vecinătate, iar din distribuţia construcţiilor pe teren sunt indici că ar putea exista reţele. Pentru terenurile libere de construcţii şi care vor face obiectul vânzării în suprafaţă de sub 500 mp., Comisia constituită prin dispoziţia Primarului se pronunţă doar cu privire la preţul vânzării, nu şi asupra oportunităţii vânzării. Pentru terenurile libere de construcţii şi care vor face obiectul vânzării în suprafata de peste 500 mp., solicitarea de vânzare a acestora va fi supusă analizei Comisiei (constituită prin dispoziţia Primarului) care va inainta o propunere Primarului in vederea promovării unui proiect de hotărâre către CLMT privind oportunitatea vânzării sau a includerii in domeniul privat al Municipiului Timisoara a terenului ce excede suprafata de 500 mp, respectiv a dezmembrarii acestuia. Terenurile rămase libere după demolarea construcţiilor cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995, terenurile concesionate pentru extinderi – ocupate în prezent de construcţii fac obiectul vânzării conform procedurii prevăzute de prezentul regulament. Terenurile aferente imobilelor condominii aflate în proprietatea aceluiaşi proprietar vor fi tratate distinct la vânzare, ca şi o proprietate individuală.

Raportul de evaluare a terenului va fi întocmit de o comisie tehnică numită prin Dispoziţia Primarului, raport care are la bază metodologia recomandata de Corpul Expertilor Tehnici din Romania, publicata in buletinul documentar C.E.T.-R. nr. 97/2006. Preţurile astfel exprimate se adaugă T.V.A. conform reglementărolor în vigoare.

Vânzarea cotelor ideale în cazul proprietăţilor condominii nu inlatura starea de indiviziune existentă.

4

Vânzarea terenurilor aferente imobilelor-construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995, pentru care s-a făcut propunere de emitere a Ordinului Prefectului va fi supusă în prealabil aprobării CLMT pentru fiecare imobil in parte . Capitolul III. Dispoziţii finale

Nu fac obiectul prezentului regulament terenurile aferente imobilelor revendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, precum şi terenurile aflate în litigiu, până la clarificarea situatiei juridice a acestor imobile.

VICEPRIMAR, DAN DIACONU DIRECŢIA PATRIMONIU, ŞEF BIROU A.I. RESPONSABIL MARTIN STAIA CĂLIN N . PÎRVA PT. ARHITECT SEF SERVICIUL B.D.U.C. EMILIAN SORIN CIURARIU DAN ROBESCU

SERVICIUL JURIDIC SERVICIUL A.F.F DANIEL VĂCĂRESCU CRISTIAN JOSAN

AVIZAT JURIDIC

Jr......................................

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA probat DIRECȚIA PATRIMONIU în BIROU ADMINISTRARE IMOBIL Nr. 25502 //5 ROBU REFERAT “ pentru aprobarea regulamentului privind procedura de atribuire și vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 conform HCLMT nr. 275/2009 modificată şi revecârea HCL. nr. 82011. Având în vedere faptul că potrivit art. 37 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 112/1995, în situațiile de vânzare către chiriaşi a apartamentelor şi când e cazul, a anexelor gospodăreşti şi a garajelor aferente se dobândeşte şi asupra terenului aferent, cu respectarea dispozițiilor ultimului articol din lege, a fost emisă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timişoara cu nr. 275 din 2009 modificată privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcții cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995. Ținând cont de faptul că HCLMT nr. 275/2009 a fost modificat în sensul fluidizării procedurii de atribuire şi vânzare a terenurilor aferente imobilelor dobândite în baza Legii nr. 112/1995 şi a faptului că vânzarea terenului excedentar celui de sub construcții se va face pe baza unui raport întocmit de o comisie tehnică numită prin Dispoziţia Primarului, considerăm că este necesar a se aproba un nou regulament pentru punerea în aplicare a HCLMT 275/2009 modificată. Urmare a celor de mai sus, PROPUNEM: Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, care să aprobe regulamentul privind procedura de atribuire şi vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 conform HCLMT nr. 275/2009 modificată, regulament care va face parte integrantă din hotărâre şi revoeare2 Hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 25.01.2011. DIRECȚIA URBANISM DIRECŢIA PATRIMONIU, Responsabil, ) / BANCA DE DATE URBÂNA SI CADASTRU | Da Robescu | / [4 / ALA V (A AVIZAT Serviciul Juridic d d FP 5301 ver.