keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 169/02.11.2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2009 - privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995

02.11.2012

Hotararea Consiliului Local 169/02.11.2012
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2009 - privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-24900/19.10.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisii pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultura, ştiinţa, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 112/1995, privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, Hotărârea Guvernului nr. 20/1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului şi a Legii nr. 18/1991 a fondului funciar;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică art. 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 275 din 28.07.2009 şi va avea următorul conţinut: "Terenul aflat sub imobilul construcţie dobândit în temeiul Legii nr. 112/1995 se va atribui în mod gratuit proprietarului construcţiei - persoană fizică, potrivit art.36 alin.2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi se înaintează documentaţia către Prefectura Judeţului Timiş în vederea emiterii Ordinului Prefectului în acest sens".

Art. 2: Se modifică art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr. 275 din 28.07.2009 şi va avea următorul conţinut: "Terenul excedentar terenului aflat sub imobilul construcţie va fi vândut proprietarului construcţiei la preţul stabilit printr-un raport de evaluare întocmit de către o comisie tehnică de evaluare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, numită prin dispoziţia Primarului. Atribuirea şi vânzarea terenului se va face conform regulamentului aprobat de Consiliul Local".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Banca de Date Urbane şi Cadastru;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat, DIRECŢIA PATRIMONIU Primar BIROU ADMINISTRARE IMOBILE Nr. NICOLAE ROBU

REFERAT pentru modificarea HCLMT nr. 275/2009

Având în vedere faptul că potrivit art. 37 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.

112/1995, în situaţiile de vânzare către chiriaşi a apartamentelor şi când e cazul, a anexelor gospodăreşti şi a garajelor aferente se dobândeşte şi asupra terenului aferent, cu respectarea dispoziţiilor ultimului articol din lege, a fost emisă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timişoara cu nr. 275 din 2009 privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995.

Prin art. 3 din HCLMT nr. 275/2009 se dispune atribuirea terenului în mod gratuit proprietarului construcţiei dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995, potrivit art.36 alin.2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 prin Ordinul Prefectului, fără a se specifica în mod clar faptul că atribuirea este condiţionată de calitatea persoanei, în acest caz fiind vorba de persoană fizică.

Prin art. 4 se condiţionează vânzarea terenului, de stabilirea preţului printr-un raport de expertiză întocmit de către un expert autorizat, aprobat de către instituţia noastră şi efectuat pe cheltuiala exclusivă a solicitantului. Ţinând cont că acest lucru implică costuri în sarcina cetăţenilor, cât şi faptul că expertizele depuse până acum conţin specificaţii de natură a fii doar predicţii şi opinii asupra unor valori, considerăm că preţul terenului poate fi stabilit de o comisie tehnică de evaluare, în baza unui raport ce va avea la baza metodologia recomandata de Corpul Expertilor Tehnici din Romania, publicata in buletinul documentar C.E.T.-R. nr. 97/2006.

Având în vedere cele de mai sus, PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, care să modificarea HCLMT nr.275/2009 după

cum urmează: - Se modifică art. 3 şi va avea următorul conţinut „Terenul aflat sub imobilul construcţie

dobândit în temeiul Legii nr. 112/1995 se va atribui în mod gratuit proprietarului construcţiei – persoană fizică, potrivit art.36 alin.2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi se înaintează documentaţia către Prefectura Jud. Timiş în vederea emiterii Ordinului Prefectului în acest sens”.

- Se modifică art. 4 şi va avea următorul conţinut “ Terenul excedentar terenului aflat sub imobilul construcţie va fi vândut proprietarului construcţiei la preţul stabilit printr-un raport de evaluare întocmit de către o comisie tehnică de evaluare din cadrul P.M.T., numită prin dispoziţia Primarului. Atribuirea şi vânzarea terenului se face conform Regulamentului aprobat de Consiliul Local”.

VICEPRIMAR, Dan Diaconu DIRECŢIA URBANISM DIRECŢIA PATRIMONIU, Responsabil, Emilian Sorin Ciurariu Martin Staia BANCA DE DATE URBANA SI CADASTRU ŞEF BIROU A.I. Dan Robescu Călin N. Pîrva

AVIZAT

Serviciul Juridic FP 5301 ver. 1