keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 8/25.01.2011 privind aprobarea Regulamentului de atribuire si vinzare a terenurilor aferente imobilelor dobindite in temeiul Legii nr. 112/1995 , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 275/2009

25.01.2011

Hotararea Consiliului Local 8/25.01.2011
privind aprobarea Regulamentului de atribuire si vinzare a terenurilor aferente imobilelor dobindite in temeiul Legii nr. 112/1995 , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 275/2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 891/14.01.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 275/28.07.2009 privind vinzarea terenurilor aferente imobilelor constructii dobindite in temeiul Legii nr. 112/1995;
In conformitate cu Sentinta Civila nr. 380/03.03.2010 a Tribunalului Timis Sectia Comerciala si de Contencios si Decizia Civila nr. 1169/11.11.2010 a Curtii de Apel Timisoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul de atribuire si vânzare a terenurilor aferente imobilelor dobindite in temeiul Legii nr.112/1995 , conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 275/2009, potrivit Anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu , Institutia Arhitectului Sef , Serviciul Bancă de Date Urbane si Cadastru şi Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

Casa famil.1 prop Casa familiara.2 prop Condominiu construibil construibil neconstruibil

Tip teren zona

construibil neconstruibil dezmembrabil nedezmembrabil

neconstruibil Dezmembrabil Nedezmembrabil

centrala 220 110 220 130 65 220 130 15

mediana 90 50 90 50 25 90 50 12

Peri- <1000mp ferica

40 22 40 22 11 40 22 10

PRETURILE SUNT EXPRIMATE IN EURO/MP. Zonele sunt stabilite in conformitate cu zonele in baza carora s-au vindut imobilele la Legea 115/95 Valorile unitare pe zone, pentru tipul de teren construibi lsi dezmembrabil, reprezinta nivelul pretului de piata, stabilit pe baza informatiilor de pe piata imobiliara din Timisoara pentru aceasta perioada. Valorile unitare pe zone, pentru tipul de teren construibil si nedezmembrabil, reprezinta valoarea de piata diminuata cu restrictiile de folosire datorate planurilor urbanistice si a exstentei cooproprietarilor. Valorile unitare pe zone, pentru tipul de teren neconstruibil , reprezinta valoarea terenului pentru categoria de folosinta de curti si gradina. 13.01.2011 INTOCMIT Ing.Opra Petru

Atasament: Zonificare_legea_112_1995.pdf

Linii C.F.R. Solv entul

C A L E

F E

R A

T A T I M

IS O

A R

A - L

IP O

V A

S TR

. E R

N O

K A

LL AI

S T R . C

O R N

E L IU

U R S

U

S T R

. A LE

X A N

D R

U J E

B E

LE A N

U

ST R

. J EC

ZA P

E TE

R

S TR

. A LE

X A N

D RU

J EB

E LE

A N

U

S T R

. P E

T R

U B

A N

D U

Atasament: REGULAMENT_hcl_8_-_2011.pdf

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT, DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL JURIDIC SERVICIUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR Nr.______________________________

REGULAMENT privind procedura de atribuire şi vânzare a terenurilor aferente

imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 conform HCLMT nr. 275/2009

Capitolul I. Atribuirea terenurilor aflate sub imobilele-construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995

Obiect al atribuirii îl constituie terenurile de sub imobilele construcţii cumparate în temeiul Legii nr. 112/1995, atestate de catre Directia Patrimoniu - Biroul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, în favoarea persoanelor fizice cu cetăţenie română. Fac obiectul atribuirii terenurile din domeniul privat al municipiului Timişoara. Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru vor întocmi o situaţie cu atestarea domeniul public al municipiului Timişoara şi vor propune trecerea în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenurilor solicitate în vederea atribuirii terenului ocupat de sub construcţiile vândute în baza Legii nr. 112/1995. Pentru imobilele compuse din mai multe apartamente, în vederea întocmirii documentaţiei de atribuire a terenurilor de sub imobilul construcţie, este obligatorie apartamentarea imobilului, (în cazul celor care încă nu sunt apartamentate) în scopul stabilirii cotei părţi ideale din terenul aferent ce revine fiecărui apartament, calculată în funcţie de suprafaţa construită a apartamentului, apartamentare care va fi fãcutã de cãtre solicitanţi printr-o persoană autorizată, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului. În vederea atribuirii terenului, solicitanţii vor depune la Primăria Municipiului Timişoara - Direcţia Patrimoniu, următoarele documente:

- cerere tipizată – completată de proprietar; - extras C.F. individual, in extenso, în original, nu mai vechi de 30 de zile, actualizat la zi; - extras C.F. colectiv - pentru imobilele condominii – în original, nu mai vechi de 30 de zile, actualizat la zi; - dovada cetăţeniei române (carte/buletin de identitate, paşaport românesc valabil sau certificatul prevăzut de art 22 din Legea nr. 21/1991 republicata)

2

- contractul de închiriere asupra terenului şi dovada achitării la zi a chiriei – în copie; - contractul de vânzare-cumpărare al imobilului construcţie încheiat în baza prevederilor Legii nr. 112/1995, – în copie.

- plan de carte funciară, plan de situaţie în sistem de proiecţie Stereo 70 şi în format digital conform HCL 137/2008.

- documentaţiile tehnice în vederea emiterii ordinului Prefectului vor fi întocmite de persoane autorizate să execute lucrări OCPI, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului şi vor conţine date referitoare la suprafaţa ocupată de construcţiile vândute în baza Legii nr. 112/1995, suprafaţa ocupată de extinderi –dacă este cazul, suprafaţa terenului ocupată de alte construcţii existente pe teren şi suprafaţa liberă (bilanţ teritorial), folosinţa actuală a terenului

Întregul dosar cuprinzând documentele sus enumerate, împreună cu avizul favorabil al Direcţiei Patrimoniu (referitor la suprafaţa ce urmează a fi atribuită prin ordinul Prefectului şi referitor la existenţa eventualelor notificări formulate în baza Legii nr. 10/2001 şi O.U.G. nr. 94/2000) se transmite la Serviciul Administrare Fond Funciar.

Serviciul Administrare Fond Funciar după obţinerea răspunsului din partea Serviciului Juridic cu privire la inexistenţa litigiilor asupra terenului solicitat şi după verificarea bazei de date proprie (referitoare la eventualele revendicări formulate în baza Legilor fondului funciar) întocmeşte propunerea de atribuire a terenului solicitat prin ordin al Prefectului şi înaintează documentaţia la Instituţia Prefectului – Judeţului Timiş.

Listele de atribuire a terenurilor aflate sub imobilele-construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 vor fi supuse în prealabil aprobării CLMT .

Capitolul II. Vânzarea terenurilor aferente imobilelor-construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995, rămase neatribuite prin ordin al Prefectului.

Obiect al vânzării îl constituie terenurile aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995, rămase neatribuite prin ordin al Prefectului atestate de către Direcţia Patrimoniu - Biroul Administrare Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, în favoarea proprietarilor - persoane fizice/juridice române.

Pentru imobilele compuse din mai multe apartamente, în vederea întocmirii documentaţiei de atribuire a terenurilor de sub imobilul construcţie, este obligatorie apartamentarea imobilului, (în cazul celor care încă nu sunt apartamentate) în scopul stabilirii cotei părţi ideale din terenul aferent ce revine fiecărui apartament, calculată în funcţie de suprafaţa construită a apartamentului, apartamentare care va fi fãcutã de cãtre solicitanţi printr-o persoană autorizată, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului. In conditiile respectării Legii nr. 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice, protecţia monumentelor istorice, obligatoriu se va solicita exercitarea dreptului de preemţiune din partea Serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor .

3

Directia Patrimoniu va solicita Direcţiei pentru Cultura, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Timiş, exercitarea dreptului de preemţiune. Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru vor întocmi o situaţie cu atestarea domeniul public al municipiului Timişoara şi vor propune trecerea în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenurilor solicitate în vederea vânzarii terenului excedentar terenului aflat sub imobilul construcţie. În vederea vânzării terenului, solicitanţii vor depune la Primăria Municipiului Timişoara - Direcţia Patrimoniu, următoarele documente:

- cerere tipizată – completată de proprietar; - extras C.F. individual, in extenso, în original, nu mai vechi de 30 de zile, actualizat la zi; - extras C.F. colectiv - pentru imobilele condominii – în original, nu mai vechi de 30 de zile, actualizat la zi; - dovada cetăţeniei române (carte/buletin de identitate, paşaport românesc valabil sau certificatul prevăzut de art.22 din Legea nr. 21/1991 republicata) - contractul de închiriere asupra terenului şi dovada achitării la zi a chiriei – în copie; - contractul de vânzare-cumpărare al imobilului construcţie încheiat în baza prevederilor Legii nr. 112/1995 – în copie.

- plan de carte funciară, plan de situaţie în sistem de proiecţie Stereo 70 şi în format digital conform HCL 137/2008;

- documentaţiile tehnice în vederea vânzării vor fi întocmite de persoane autorizate să execute lucrări OCPI, pe cheltuiala exclusivă a solicitantului şi vor conţine date referitoare la suprafaţa ocupată de construcţiile vândute în baza Legii nr. 112/1995, suprafaţa ocupată de extinderi –dacă este cazul, suprafaţa terenului ocupată de alte construcţii existente pe teren şi suprafaţa liberă (bilanţ teritorial), folosinţa actuală a terenului. - raportul de expertiză -evaluare întocmit de către un expert autorizat, efectuat pe cheltuiala exclusivă a solicitantului, aprobat de către Comisia constituită prin dispoziţia Primarului. Direcţia Patrimoniu va solicita Serviciului Administrare Fond Funciar date referitoare la eventualele revendicări formulate în baza Legilor fondului funciar, Serviciului Juridic date cu privire la eventualele litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti asupra terenului solicitat. De asemenea, va solicita Serviciului Banca de Date Urbane şi Cadastru avizul unic pentru reţelele edilitare existente, iar Direcţiei Tehnice şi Instituţiei Arhitectului Şef exprimarea unui punct de vedere cu privire la vânzarea terenului în eventualitatea existenţei unor proiecte ce ar putea afecta terenul solicitat spre cumpărare.

Obiectul vânzării îl constituie terenurile în suprafaţa maximă de 1000 mp.; vânzarea terenurilor ce excede suprafaţa de 1000 mp. va fi supusă analizei Comisiei (constituită prin dispoziţia Primarului) care va inainta o propunere Primarului in vederea promovării unui proiect de hotărâre către CLMT privind oportunitatea vânzării sau a includerii in domeniul public al Municipiului Timisoara a terenului ce excede suprafata de 1000 mp.

4

Terenurile rămase libere după demolarea construcţiilor cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995, terenurile concesionate pentru extinderi – ocupate în prezent de construcţii fac obiectul vânzării conform procedurii prevăzute de prezentul regulament. Terenurile aferente imobilelor condominii aflate în proprietatea aceluiaşi proprietar vor fi tratate distinct la vânzare, ca şi o proprietate individuală.

Verificarea pe teren a conformităţii documentaţiei depuse va fi efectuată şi aprobată de către Comisia constituită prin dispoziţia Primarului.

In evaluarea terenurilor expertiza va tine cont de cele trei zone conform HCLMT 275/2009, de tabelul anexa la prezentul regulament intocmit de expert ANEVAR ing. Opra Petru, care stabileste valori minime obligatorii , precum si de urmatoarele criterii minime de evaluare:

- Terenuri proprietate individuală; - Terenuri proprietate colectivă; - Zona in cadrul localitaţii; - Terenuri construibile, - Terenuri neconstruibile- zone verzi, curţi si grădini; - Terenuri ocupate de construcţii concesionate; - Terenuri ocupate de reţele edilitare, servituţi; - Accesul la utilitaţi, cai de comunicaţie,dotări; - Acces la mijloacele de transport in comun; - Forma si dimensiunile parcelei; - Prevederile PUG, PUZ, PUD; - Regimul de înaltime maxim admis; - Funcţiunea permisa pe parcelă; - Cladiri monumente istorice; - Posibilitatea comod partajabilă in natura a terenului in cazul proprietaţilor in

cote parţi; - Posibilitatea dezmembrarii ulterioare a terenului rezultand o parcelă edificabila

sau posibilitatea alipirii la alte parcele din vecinatate; Vânzarea cotelor ideale în cazul proprietăţilor condominii nu inlatura starea de

indiviziune existentă. Vânzarea terenurilor aferente imobilelor-construcţii dobândite în temeiul Legii

nr. 112/1995, rămase neatribuite prin ordin al Prefectului va fi supusă în prealabil aprobării CLMT pentru fiecare imobil in parte .

Capitolul III. Dispoziţii finale Nu fac obiectul prezentului regulament terenurile aferente imobilelor

revendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, precum şi terenurile aflate în litigiu, până la clarificarea situatiei juridice a acestor imobile.

5

Anexa nr. 1 cuprinzând plansa cu cele trei zone ( zona periferică , zona mediană

şi zona centrală) ale Municipiului Timişoara, zonare care a stat si la baza vinzarii constructiilor in baza Legii nr. 112/1995 şi Anexa nr. 2 cuprinzând valorile minime obligatorii de vânzare - întocmit de expert ANEVAR ing. Opra Petru, constituie părţi integrante din prezentul regulament.

DIRECŢIA PATRIMONIU DIRECTOR BIROU ADMINISTRARE IMOBILE Ec.NICUŞOR C-TIN MIUŢ ing. CĂLIN PÎRVA

INSTITUTA ARHITECTULUI ŞEF ARHITECT ŞEF SERVICIUL BANCA de DATE URBANE şi CADASTRU Arh. CIPRIAN SILVIU CADARIU ing. DAN ROBESCU

SERVICIUL JURIDIC SERVICIUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR Jr. DANIEL VĂCĂRESCU Ing. EDITH SAS

AVIZAT JURIDIC SEF SERVICIU JURIDIC

Jr.MIRELA LASUSCHEVICI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat, DIRECŢIA PATRIMONIU Primar BIROU ADMINISTRARE IMOBILE Nr. SC2011- 891/14.01.2011 Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

pentru aprobarea regulamentului privind procedura de atribuire şi vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995

conform HCLMT nr. 275/2009

Având în vedere faptul că potrivit art. 37 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 112/1995, în situaţiile de vânzare către chiriaşi a apartamentelor şi când e cazul, a anexelor gospodăreşti şi a garajelor aferente se dobândeşte şi asupra terenului aferent, cu respectarea dispoziţiilor ultimului articol din lege, a fost emisă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timişoara cu nr. 275 din 2009 privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995.

Asupra hotărârii mai sus menţionate a fost formulată acţiune pe rolul instanţelor de judecată de către Prefectul Judeţului Timiş având ca obiect constatarea nulităţii absolute parţiale, în ceea ce privesţe dispoziţiile art. 3 al hotărârii.

Prin Sentinţa Civilă nr. 380/03.03.2010 a Tribunalului Timiş – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, se admite în parte acţiunea formulată de Prefectul Judeţului Timiş având ca obiect anulare act administrativ, constatând nulitatea absolută parţială a HCL nr. 275/28.07.2009, în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 3, respingând în rest acţiunea.

Ulterior, Curtea de Apel Timişoara – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal prin Decizia Civilă nr. 1169 din 11.11.2010 admite recursul formulat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara împotriva Sentinţei Civile nr. 380 din 03.03.2010 şi modifică sentinţa în sensul că respinge acţiunea formulată de către reclamant, în cazul de faţă Prefectul Judeţului Timiş.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că este necesar a se reglementa punerea în practică a prevederilor HCLMT 275/2009 prin elaborarea unui regulament de aplicare a acesteia.

Urmare a celor de mai sus,

PROPUNEM: Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, care să aprobe regulamentul privind procedura de atribuire şi vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 conform HCLMT nr. 275/2009.

VICEPRIMAR, DIRECTOR,

Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor Constantin Miuţ ŞEF BIROU ADMINISTRARE IMOBILE Ing. Călin N. Pîrva

AVIZAT Serviciul Juridic Şef serviciu,

Cj. Mirela Lasuschevici

FP 5301 ver. 1