keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 267/06.06.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "REPARAŢII CAPITALE ÎN ZONA DE LOCUINŢE DÂMBOVIŢA"

06.06.2006

Hotararea Consiliului Local 267/06.06.2006
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "REPARAŢII CAPITALE ÎN ZONA DE LOCUINŢE DÂMBOVIŢA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere referatul nr. SC2006 - 4835 / 16.03.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.371/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate :"Reparaţii capitale în zona de locuinţe Dâmboviţa";
In conformitate cu prevederile art.38 lit.(d),( f),( l) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiţii "REPARAŢII CAPITALE ÎN ZONA DE LOCUINŢE DÂMBOVIŢA" de la valoarea 5.239.305,10 lei RON (1.556.676 euro ) la valoarea 13.991.756,19 lei RON reprezentând 3.950.464,79 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Deviz_Dambovia.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL INFR. TRANSPORT NR.SC2006 - 4835 DIN 16.03.2006

REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul

„Reparaţii capitale în zona de locuinţe Dâmboviţa”

Direcţia Edilitară are achiziţionate Studii de Fezabilitate pentru amenajarea a diverse străzi din pământ sau aflate într-o faza avansată de degradare.

Una dintre aceste documentaţii se referă la amenajarea străzilor din zona de locuinţe Dâmboviţa.

Acest studiu a fost elaborat în anul 2002 şi a fost aprobat în Consiliul Local prin Hotărârea nr. 371 din 10.12.2002 , având o valoare de 5.239.305,10 RON reprezentând 1.556.676 euro.

În urma solicitării consilierilor municipali, prin adresa nr. SC 2005 – 20602 din 05.12.2005 proiectantului acestui obiectiv i s-a cerut reactualizarea devizului general, înaintea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor.

Toodată, în vederea realizării emisiunii de obligaţiuni, VMB PARTNERS consideră necesar ca investiţiile ce fac obiectul creditului, să aibă Studiul de Fezabilitate finalizat cu o dată cât mai recentă sau cu o actualizare recentă.

Ca urmare a actualizării investiţiei şi a reanalizării cantităţilor datorită degradării stării tehnice a drumurilor până în prezent s-a ajuns la valoarea de 13.991.756,19 RON reprezentând 3.950.464,79 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum şi necesitatea realizării acestui obiectiv, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Reparaţii capitale în zona de locuinţe Dâmboviţa”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU RP, ŞEF SERVICIU JURIDIC, IOAN GANCIOV MIRELA LASUSCHEVICI Pt. ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, VASILE OLAR SZABO GEORGETA

România AVIZAT, Judeţul Timiş SECRETAR, Municipiul Timişoara IOAN COJOCARI Consiliul local PROIECT DE HOTARARE Nr.________

Din data de__________________ Privind actualizarea valorii devizului general

pentru obiectivul de investiţie: “REPARAŢII CAPITALE ÎN ZONA DE LOCUINŢE DÂMBOVIŢA”

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 – 4835 din 16.03.2006 intocmit de către Direcţia

Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin care se propune aprobarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie:”REPARAŢII CAPITALE ÎN ZONA DE LOCUINŢE DÂMBOVIŢA”;

Având în vedere avizele Comisiei pentru Studii, Prognoze, Economie, Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe, Comisiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Servicii publice şi comerţ, Regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.371/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate :”REPARAŢII CAPITALE ÎN ZONA DE LOCUINŢE DÂMBOVIŢA”

In conformitate cu prevederile art.38 lit. d, f), l) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiţii :”REPARAŢII CAPITALE ÎN ZONA DE LOCUINŢE DÂMBOVIŢA” de la valoarea 5.239.305,10 lei RON (1.556.676 euro ) la valoarea 13.991.756,19 lei RON reprezentând 3.950.464,79 euro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş - Secretarului Primăriei Municipiului Timişoara - Primarului Municipiului Timişoara - Direcţiei Edilitare - Direcţiei Economice - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Serviciului Juridic Contencios - Serviciului Control şi Audit Intern - Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni - Biroului Relaţii Publice - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier

Atasament: Deviz_general_-_Dâmbovita.pdf

RON Euro RON Euro PARTEA I

1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

2. 1.1.Obţinerea terenului 3. 1.2.Amenajarea terenului 4. 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului

5. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor

6. Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă

7. 3.1. Studii de teren, geo,topo 0,00 0,00 0,00 0,00 8. 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 0,00 0,00 9. 3.3. Cheltuieli pentru proiectare 60.631,00 17.118,70 60.631,00 17.118,70

10. 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţiie 1.000,00 282,34 11. 3.5. Consultanţă 6.000,00 1.694,05 6.000,00 1.694,05 12. 3.6. Asistenţă tehnică ,verificare proiect 2.000,00 564,68 2.000,00 564,68

13. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază 14. 4.1. R. K. zona de loc Dâmboviţa 12.625.536,22 3.564.723,08 12.625.536,22 3.564.723,08 16. Total cheltuieli pentru investiţia de bază 12.625.536,22 3.564.723,08 12.625.536,22 3.564.723,08

17. Capitolul 5. Alte cheltuieli 18. 5.1. Organizare şantier (3,5%) 441.893,77 124.765,31 441.893,77 124.765,31 19. 5.2. Comisioane, taxe etc 20. 5.2.1. Comisionul băncii finanţatoare 65.337,15 18.447,44 0,00 0,00 21. 5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcţ 91.472,01 25.826,42 0,00 0,00 22. 5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 63.127,68 17.823,62 0,00 0,00 23. 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5% 634.758,36 179.219,14 0,00 0,00 24. TOTAL GENERAL 13.991.756,19 3.950.464,79 13.136.060,98 3.708.865,83 25. Din care C+M 13.067.429,98 3.689.488,39 0,00 0,00

DEVIZ GENERAL Reparatii stradale capitale

Nr. crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoare (inclusiv TVA) Totală Supusă licitaţiei

Zona de locuinţe Dâmboviţa

Curs valutar (15 Mai 2006) 1 Euro = 3,5418 lei

Întocmit: S.C. DRUM PROIECT S.R.L.

3,542 curs valutar

Topo 150 ore 12 lei/ora 1.800 Vize+acorduri 0,10% Procent PT+CS+DE 2,50% Org licitatie 0,10% Procent consultanţă 6 luni 1.000 lei/luna 6.000 Procent verificare 4,0070%