keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 258/28.06.2005 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara"

28.06.2005

Hotararea Consiliului Local 258/28.06.2005
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2005 - 9826/ 27.05.2005- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit. (v) şi alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara" conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 160/ 30.06.1998.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ReferatCetateniOnoare.pdf

Red 3 ex. A.B.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA BIROUL RELAŢII PUBLICE SC 2005 – 9826/ 27.05.2005

Se aprobă Primar Gheorghe CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Referat

Cu privire la aprobarea unui nou regulament pentru acordarea Titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Timişoara”

Prin HCL 160/ 30.06.1998 a fost aprobat primul Regulamentul pentru acordarea Titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Timişoara”elaborat după Revoluţia din decembrie 1989. Acest regulament în forma sa iniţială a încercat să cuprindă în linii mari problematica legată de atribuirea acestui titlu până în prezent. Datorită dinamicii vieţii actuale şi a problematicilor cu care se confruntă executivul primăriei şi consiliul local în evaluarea meritelor personalităţilor propuse pentru Titlul de „Cetăţean de onoare”din diversele domenii ale vieţii sociale, este necesară îmbunătăţirea acestui regulament şi discutarea lui în actualul Consiliu Local. Biroul Relaţii publice se va ocupa de realizarea unui nou model de diplomă şi a unei plachete pentru cetăţenii de onoare propuşi după aprobarea noului regulament. De asemenea propunem ca membrii comisiei de cultură să fie cei care să decidă varianta aleasă din trei modele pentru diplome şi plachete. Cheltuielile care decurg din realizarea acestor însemne vor fi aprobate printr-o altă hotărâre de Consiliu Local. Adrian Bragea Adrian Bodo Şef birou Director economic

Avizat juridic Mirela Lasuschevici

Atasament: AnexaHCL.pdf

1

Anexa 1 Regulamentul pentru acordarea Titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Timişoara” Titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Timişoara” reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Capitolul I - Dispoziţii generale Art. 1 - Titlul se acordă, după caz, din iniţiativa:

a) Primarului; b) Consilierilor locali; c) Persoanelor juridice care desfăşoară activitate în domeniul/domeniile în care s-a afirmat cel

propus; d) Unui număr de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a municipiului Timişoara, pe

baza unui tabel semnat de către aceştia, promovat de către un consilier sau un grup de consilieri locali.

Art. 2 - Acordarea Titlului nu este condiţionată de:

a) cetăţenie; b) naţionalitate; c) vârstă; d) domiciliul; e) sex; f) religie; g) apartenenţă politică.

Art. 3 - Titlul se acordă, după caz:

a) în timpul vieţii celui în cauză; b) post-mortem:

Art. 4 - Titlul are următoarele caracteristici:

a) este personal; b) este netransmisibil; c) este un drept al titularului; d) are valabilitate nedeterminată.

Capitolul II - Categorii de personalităţi îndreptăţite la primirea Titlului Art. 5 - Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului, categoriile de personalităţi care se găsesc în una din situaţiile următoare:

a) personalităţi cu recunoaştere naţională sau universală care şi-au pus amprenta asupra dezvoltării municipiului Timişoara şi a imaginii acestuia;

2

b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului Timişoara, în ţară şi străinătate;

c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor, în municipiul Timişoara;

d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare, etc.), au produs o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor municipiului Timişoara;

e) unor foşti deţinuţi politic sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la realizarea unei imagini pozitive a municipiului Timişoara în lume;

f) unor sportivi timişoreni care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive internaţionale;

Capitolul III - Incompatibilităţi Art. 6 - Nu pot deţine Titlul, persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii:

a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracţiuni contra statului, crime împotriva umanităţii, fapte penale;

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului, propunerea se va face după clarificare situaţiei juridice.

Art. 7 - Persoanele care se găsesc în una din situaţiile prevăzute la articolul 6, după caz:

a) nu pot obţine Titlul; b) pierd Titlul obţinut.

Capitolul IV - Procedura acordării, înmânării şi înregistrării Titlului Art. 8 - Procedura dezbaterii candidaturilor este următoarea:

(1) Documentele cu propunerile se înregistrează la Biroul de evidenţa şi circulaţia documentelor pentru Biroul Relaţii Publice;

(2) Documentele vor cuprinde cel puţin următoarele înscrisuri: a. Actul de identitate (xerocopia vizată în conformitate cu originalul); b. Curriculum vitae (în original); c. Certificat de cazier judiciar (în original); d. Expunerea de motive a iniţiatorului (în original); e. Actul de deces al celui propus, după caz, (copie vizată cu originalul);

(3) Biroul Relaţii Publice întocmeşte referatul şi proiectul de HCL şi le înaintează Biroului Corp Control Primar pentru a fi aprobate de primar şi discutate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local;

(4) Propunerile se dezbat în plenul Consiliului Local al municipiului Timişoara, în şedinţă ordinară sau extraordinară;

(5) Referatul întocmit de Biroul Relaţii Publice va fi citit în şedinţa plenului Consiliului Local al municipiului Timişoara, de către preşedintele de şedinţă;

(6) Acordarea Titlului se va face de către plenul Consiliului Local cu votul a două treimi; (7) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în aceeaşi legislatură;

3

(8) Decernarea Titlului se face de către Primarul municipiului Timişoara în cadrul şedinţelor extraordinare ale Consiliului Local al municipiului Timişoara;

Art. 9 – Metodologia înmânării Titlului este următoarea:

a) preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare; b) primarul municipiului Timişoara prezintă expunerea de motive care au stat la baza

propunerii de HCL; c) primarul municipiului Timişoara înmânează Diploma de „Cetăţean de onoare al

municipiului Timişoara” şi o plachetă realizată în acest scop, persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; e) pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt

meritele laureatului; f) laureatul este invitat să scrie câteva rânduri în Cartea de onoare a municipiului

Timişoara. Art. 10 – Diploma este înscrisă de către Biroul Relaţii Publice în registrul cu evidenţa Cetăţenilor de onoare ai municipiului Timişoara; Capitolul V – Drepturi dobândite de deţinătorii Titlului Art. 11 – Deţinătorii Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:

a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al municipiului Timişoara la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului Local al municipiului Timişoara sau în care acesta este co-organizator;

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din municipiului Timişoara;

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituţiile aflate în subordinea Consiliului Local.

Art. 12 – Drepturile prevăzute la art. 11 încetează în următoarele situaţii:

a) decesul titularului; b) retragerea Titlului.

Capitolul VI – Retragerea Titlului Art. 13 – Titlul se retrage în următoarele situaţii:

a) atunci când ulterior decernării, apar incompatibilităţile prevăzute la art. 6; b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură

municipiului Timişoara, locuitorilor săi sau ţării. Art. 14 – Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al municipiului Timişoara, după

următoarea metodologie:

4

a) este sesizat Consiliului Local al municipiului Timişoara de către persoanele menţionate la art. 1;

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor Consiliului Local; c) retragerea Titlului se va face prin Hotărâre a Consiliului Local cu votul a două treimi din

totalul membrilor Consiliului Local, conform procedurii similare stabilită la art. 8 pentru dezbaterea candidaturii;

d) la şedinţa consiliului va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa;

e) în caz de neparticipare, hotărârea urmează să i se comunice în termen de 15 zile. Capitolul VII - Îndatoriri ale Cetăţenilor de Onoare Art.15 - Cetăţenii de Onoare au datoria de a promova imaginea Timişoarei. Art.16 - Fiecare Cetăţean de Onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuţă cu numele acestuia. Capitolul VIII – Dispoziţii finale Art. 17 – Informaţiile publice referitoare la „Cetăţenii de onoare” vor fi publicate şi în format

electronic pe portalul Primăriei Municipiului Timişoara la rubrica special deschisă ca urmare a acestui regulament.

Art. 18 – Legitimarea Cetăţenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit Brevet, semnat de către Primarul Municipiului Timişoara şi emis de Biroul Relaţii Publice.