keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 578/27.11.2014 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului DORIN SARAFOLEANU

27.11.2014

Hotararea Consiliului Local 578/27.11.2014
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului DORIN SARAFOLEANU


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC 2014 - 30506/14.11.2014 a domnilor consilieri Radu Ţoancă şi Flavius Boncea;
Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 30506/18.11.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În baza Regulamentului pentru acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 258/28.06.2005;
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.(8) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE


ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului DORIN SARAFOLEANU în semn de recunoaştere pentru vasta sa activitate ce a condus la promovarea municipiului Timişoara.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ Aprobat Prim MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu DIRECȚIA DE COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC2014- 30506/18.11.2014 Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel(fax: +40 2356 -204886, e-mail: comunicare(Qprimariatm.ro internet: www.primariatm.ro REFERAT Privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Dorin Sarafoleanu Având în vedere adresa cu nr. SC 2014 — 30506 din data de 14.11.2014, din inițiativa domnilor consilieri locali Radu Țoancă şi Flavius Bonccea, a fost propus pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare domnul Dorin Sarafoleanu. Domnul Dorin Sarafoleanu reprezintă în lumea academică medicală, un reper de profesionalism şi ținută morală. A terminat facultatea la Institutul de Medicină din Timişoara. A făcut parte din fost prima serie de medicinişti care a beneficiat de introducerea secundariatului (rezidențiatul de astăzi). A ajuns printr-un concurs foarte dur la Bucureşti la Spitalul Clinic Griviţa („Sfânta Maria” de astăzi). A avut şansa unică a generației sale să se pregătescă în secundariat la Clinica ORL Colțea, leagănul specialității ORL în epoca respectivă. Din anul 1979 face parte din Societatea Franceză de ORL şi Chirurgie Cervico- Facială. A urmat apoi cooptarea dânsului în biroul executiv BUFOS (Federaţia Europeană a Societăților ORL) pentru două mandate (8 ani), ca Preşedinte al Societăţii Erancofone de ORL şi Chirurgie Cervico-Facială (SFORL) după Congresul Francez ORL organizat de dânsul în 1999 la Bucureşti (prima dată în România), ca Preşedinte al Societăţii Latine de ORL. La recomandarea domnului prof. Lăzeanu și cu sprijinul Ministrului Sănătăţii din perioada respectivă, prof. Eugen Proca, şi apoi a acad. lon Ursu, a obţinut o bursă de studii postuniversitare în Franța. Aici a învățat chirurgia cu LASER, o noutate, chirurgie pe care apoi a introdus-o în România şi ulterior a dezvoltat-o. Tot în Franţa, la Institutul Gustave Roussy, şi-a perfecționat cunoştinţele şi tehnicile chirurgicale în cancerul căilor aerodigestive superioare. Cartea sa de memorii „Anatomia succesului”, scrisă împreună cu jurnalistul Marius Ghilezan, evocă dragostea şi ataşamentul său față de municipiul Timişoara, față de Banat şi prezintă concepția sa medicală, dar şi spirituală asupra realității. Red. AMA Cod FO 53-01,ver,2

Prin urmare propunem acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Timişoara domnului Dorin Sarafoleanu, pentru vasta sa activitate ce a condus la promovarea municipiului Timişoara. Secreţar, Vi Monica Sava (ve Avizat juridic A Red AMA Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara Directia Comunicare S-a înregistrat cu numărul : SC2014-030566 din 14.11,2014 SC43 Corespondenta Consiliul local - aparatul propriu de lucru la Consiliul focal - aparatul propriu de lucru Am preluat de la RADU TOANCA SI FLAVIUS BONCEA Cu adresa: Timişoara, Str. Total 2 file Termen de rezolvare: 14.12.2014 Termen direcţie: 29,11.2014 Obs. PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUN TIMISOARA DL DORIN SARAFOLEAN Timişoara, la 14.11.2014 Conslenoplat Elena Trii Cod FO-24 - 01, ver.2

FE x puna the de naut ve Nacu “În STEIN WMA urarea AC rone dica, ve na IT de ele - i An de rond Al al Uh - octet de Ned At 5 din urm too redial bâna an i Ne la „a data a ca und! dia e EMA Ma ohne oa, * din aha si A 5 A VUIA dida dn tă RI n fo e DN Ade Ode otet ol Ri Soly PU fe ah a și ale | Wa e „ded; RA) |eany MA Q ur 5 mg sa 1 m Ce, S-a pot CX il G pate son DMI Sa Im col abo- Candia SQ na UL | Mosios Ch e racla GI asa] EU de LU O _ Tri sogna bi Re a bl Pe A ps Ce dc LOL sI VON ecă gpl eGĂT ATS) EN A 4 SEE

Atasament: Proiect.pdf

ROMÂNIA AVIZAT JUDEŢUL TIMIŞ Secretar MUNICIPIUL TIMIŞOARA | II CONSILIUL LOCAL IOAN COJOCARI PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Timişoara domnului DORIN SARAFOLEAN Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedete expunerea de motive a domnilor consilieri Radu Țoancă şi Flavius Bonccâ; Având în vedere Referatul nr. SC2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite şi taxe, Cornisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, serviciipublice şi comerț, regii autohoime şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităților şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învățământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.(8) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr, 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; HOTĂRĂȘTE: ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timişoara dornnului DORIN SARAFOLEANU pentru rezultate remarcabile obținute în lumea academică medicală din țară şi străinătate, ZI Pe du & Preşedinte de şedinţă, Consilier Tlews Cod FO 53-02, ver.1