keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 421/13.12.2011 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public în comun unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara

13.12.2011

Hotararea Consiliului Local 421/13.12.2011
privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public în comun unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2011 - 27417/08.12.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 11 lit. (c) din Hotărârea Guvernului nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge;
Având în vedere art. 5 alin. (1) lit. k din Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
În conformitate cu prevederile art. 16 lit. (b) din Legea nr .44/1994 - privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată şi modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 445/20.12.2010 privind recunoaşterea cardurilor securizate studenţeşti pentru acordarea facilităţilor de transport studenţilor;
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. i şi art. 35, alin (2), lit. i) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.d) şi alin. (6), lit.a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2012, prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorul amendament la Secţiunea 2 REDUCERI , lit. d:
" Reducerea de 50%, prevăzută la Secţiunea 2 lit. d) din prezentul Protocol, se acordă pe bază de adeverinţă ,cu ştampila în original, semnătura rectorului şi număr de înregistrare, emisă de facultate, în scopul eliberării de abonament pe anul respectiv."
Gratuităţile şi reducerile acordate în anul 2012 pentru transportul public local de persoane prin curse regulate se vor acorda până la concurenţa sumei aprobate prin bugetul local.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

1

Anexa la H.C.L. nr…….…/……………. ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: 256 408 300, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

NR. R.A.T.T.

Protocol de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de

cetăţeni ai Municipiului Timişoara pentru anul 2012 Art. 1. Începând cu data de 01.01.2012 se acordă înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport public de persoane pentru liniile de tip urban şi expres după cum urmează: Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI a) Pensionarii, cetăţeni români cu domiciliul stabil în Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de R. A. T. T. Ridicarea cardului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2) Beneficiarii de Pensie de urmaş care nu sunt titulari ai dreptului, vor prezenta pe lângă talon, o adeverinţă emisă de Casa de Pensii, în acest sens, la Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2. Pensionarii, beneficiari ai dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public urban, prevăzut prin: Decretul - Lege 118/1990, Ordonanţa Guvernului 105/1999, aprobată şi modificată prin Legea 189/2000 şi Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 214/1999, vor beneficia de gratuitate in baza Conventiei incheiate de RATT cu Casa Judeteana de Pensii Timis si nu fac parte din prezentul protocol. b) Cetăţenii români cu domiciliul stabil în Municipiul Timişoara care au împlinit vârsta de 70 de ani vor circula gratuit pe baza abonamentului general anual pe card. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile R.A.T.T., pe baza CI/BI, iar evidenţa se păstrează în format electronic. Cetăţenii care au împlinit vârsta de 70 de ani, beneficiari ai dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public urban, prevăzut prin: Decretul - Lege 118/1990, Ordonanţa Guvernului 105/1999, aprobată şi modificată prin Legea 189/2000 şi Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 214/1999, vor beneficia de gratuitate in baza Conventiei incheiate de RATT cu Casa Judeteana de Pensii Timis si nu fac parte din prezentul protocol. c) Gratuitate pe mijloacele de transport public pe raza Municipiului Timişoara pentru Cetăţenii români cu domiciliul stabil în Municipiul Timişoara beneficiari ai Legii nr. 341/2004, ai Legii nr. 44/1994 şi ai Legii nr. 309/2002. Aceştia vor circula pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. în baza tabelelor semnate şi ştampilate de către asociaţia veteranilor de război sau revoluţionarilor, din care aceştia fac parte sau pe baza actelor doveditoare. Persoanele îndreptăţite care nu fac parte din nicio asociaţie vor prezenta la R.A.T.T., în original, buletinul de identitate (cartea de identitate) şi actul doveditor al calităţii de beneficiar al legii în baza căreia vor beneficia de carduri pentru transport gratuit. d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca

a uite

2

beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara o adeverinţă în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, original, la R. A. T. Timişoara, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul. e) Gratuitate pentru elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card emis de R.A.T.T. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare, iar evidenţa datelor se păstrează în format electronic. f) Copiii preşcolari din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane. g) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii Casei Faenza pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. h) Gratuitate pentru mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii SALVO pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. i) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru 10 activişti sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Instituţiile vor transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. j) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii serviciului de Ajutor Maltez din România şi alte organizaţii nonprofit de acelaşi profil având filiala în Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.Evidenţa se păstrează în format electronic. k) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru personalul din cadrul Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din România şi pentru alte instituţii de acelaşi profil cu filiala în Timişoara pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. l) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru organizaţiile având filiala în Timişoara care promovează protecţia şi apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încarcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. m) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru organizaţiile având filiala în Timişoara cu profil umanitar şi caritabil care acordă servicii de asistenţă socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAŢIA

3

CARITAS. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.Evidenţa se păstrează în format electronic. n) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru organizaţiile pentru integrare socială economică şi familială a persoanelor traficate având filiala în Timişoara, prin FUNDAŢIA FILANTROPIA sau alte fundaţii cu profil asemănător, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. o) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Organizaţia Salvaţi Copiii, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. p) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”şi Fundaţia „Pentru Voi” pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. q) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru deţinătorii Titlului „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”, conform art. 11, lit. c) din Regulamentul pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara" aprobat prin H.C.L. nr. 258/28.06.2005. Cardul se eliberează în baza diplomei de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara” şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original. r) Gratuitate pentru organizaţiile social culturale, muzee, precum şi pentru asociaţiile profesionale şi nonprofit în domeniul transporturilor, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către RATT. Instituţiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. s) Gratuitate pentru Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Filiala Timişoara, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către RATT. Instituţiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. t) Gratuitate pentru persoanele care efectueaza controalele desfăşurate pe mijloacele de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către RATT. Instituţiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. u) 1. Primăria Municipiului Timişoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de acte doveditoare (adeverinţe medicale, adeverinţe de venit etc.), precum şi pentru sportivii de performanţă cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere elevilor şi studenţilor cu merite deosebite obţinute în activităţile extraşcolare atestate prin diplome de premiere. RATT va elibera abonament general anual pe card, în baza referatului aprobat de Primar şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic, iar referatul original se reţine de R.A.T.T. 2. Primăria Municipiului Timişoara acordă gratuitate pentru: 2.1. Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara, pentru acţiunile la care sunt

4

coparticipante, evenimente de interes public, incidente de circulaţie, lucrări de intervenţii sau reparaţii la tarifele practicate de RATT in vigoare la data prestatiei. 2.2. Participanţii la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara sunt coparticipante. Aceştia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori pe perioada de desfăşurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporţional cu numărul de zile aferente perioadei de desfăşurare a evenimentelor; 2.3. Afişarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara sunt coparticipante. Acordarea gratuităţilor prevăzute la art. 1, Secţiunea 1, lit. u), se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timişoara se acordă până la valoarea de 800.000 lei/an. Evidenţa se păstrează în format electronic. Secţiunea 2 - REDUCERI a) Reducere 20% la costul abonamentelor cetăţenilor români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate în original. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile R.A.T.T., iar evidenţa se păstrează în format electronic. b) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună /maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă, conform H.G. 1364/2006. Aceştia vor circula pe bază de card eliberat de către R.A.T.T. în baza adeverinţei în original emisă de către Centrul de Transfuzii Timişoara, a BI/CI în original, pentru perioada de o lună, iar evidenţa se păstrează în format electronic. Se vor elibera titluri de călătorie pentru adeverinţele eliberate în luna decembrie a anului precedent, inclusiv. c) Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane, elevilor din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara, pe baza abonamentului emis de R.A.T.T. în baza BI/CI şi carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T., iar datele beneficiarilor se înregistrează şi se păstrează în format electronic. Facilitatea se acordă elevilor până la 20 ani, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe. d) Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane studenţilor care frecventează unităţile de învăţământ superior din Municipiul Timişoara . Reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare. Reducerea de 50%, prevazuta la Secţiunea 2 lit.d) din prezentul Protocol, se acorda pe baza

cardurilor securizate studentesti . Cardurile securizate studentesti (pe baza carora pot fi obtinute reduceri conform prezentului Protocol) pot fi emise numai de entitati care au incheiat, in prealabil, un contract de asociere cu Municipiul Timisoara, aprobat prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Eliberarea cardurilor (de calatorie) RATT se face pe baza cardurilor securizate studentesti, prevazute la Secţiunea 2 lit. d) din prezentul Protocol, a buletinului de identitate/cărţii de identitate în original , precum si a carnetului de student vizat la zi . Pana la momentul incheierii contractelor de asociere, prevazute la Secţinea 2 lit.d) din prezentul Protocol, eliberarea cardurilor (de calatorie) RATT se face pe baza buletinului de identitate/cărţii de identitate în original si a carnetului de student vizat la zi . Cardurile de calatorie R.A.T.T vor fi eliberate la punctele de vanzare (chioşcurile) R.A.T.T., iar evidenţa acestora se păstrează în format electronic .

5

Art. 2. Pentru beneficiarii de gratuităţi, cardurile vor fi încărcate cu valoarea titlurilor de calatorie aprobate prin Hotarare de Consiliu Local, valabile din luna eliberării, până inceteaza calitatea pentru care i-a fost acordata sau pana la finele anului 2012. Decontarea gratuitatilor se face lunar, după încheierea lunii. Pentru celelalte categorii de facilitati, incarcarea cardurilor se face la tariful în vigoare la data vânzării, diminuat cu valoarea reducerilor, iar decontarea acestor facilitati cu bugetul local se face dupa inchiderea lunii.

Toţi utilizatorii de titluri pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligaţia validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane. Toţi utilizatorii de titluri nominale pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri, gratuităţi au obligaţia prezentării la control, odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis Nevalidarea cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancţionează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancţiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local şi prevederile legale. Controlul se realizează unitar la nivelul Municipiului Timişoara de către agenţi ai Poliţiei Locale Timişoara, Jandarmeriei şi R.A.T. Timişoara prin personal autorizat, prin agenti de paza,pe baza de programe aprobate de RATT, respectiv de catre autorităţile publice împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea. Cardurile nefuncţionale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenţei persoanelor care le utilizează, găsite în acţiunea de control, vor fi reţinute şi apoi predate pentru verificări suplimentare la Centrul de Informare al R.A.T. Timişoara din Intrarea Doinei nr.2. MUNICIPIUL TIMIŞOARA R. A. T. TIMIŞOARA PRIMAR, DIRECTOR GENERAL, DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU DR. ING. IOAN GOIA VICEPRIMAR, CONTABIL SEF SORIN GRINDEANU LĂSCUŢ FELICIA DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SEF SERVICIU VÂNZĂRI ING. CULIŢĂ CHIŞ ing. SARB ADRIAN ŞEF SERVICIU R.T.U, ING. ADRIAN COLOJOARĂ CONSILIER, JR. NASTASIA MIRCEA

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, Ver. 1 1

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai

municipiului Timişoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. i din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, consiliul local acordă facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare. Având în vedere practica anilor precedenţi şi deconturile transmise de către R.A. Transport Timişoara privind reducerile şi gratuităţile acordate în anul 2011 la transportul în comun, se propun pentru anul 2012, următoarele facilităţi la transportul public local de persoane prin curse regulate: Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI a) Pensionarii, cetăţeni români cu domiciliul stabil în Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de R. A. T. T. Ridicarea cardului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2) Beneficiarii de Pensie de urmaş care nu sunt titulari ai dreptului, vor prezenta pe lângă talon, o adeverinţă emisă de Casa de Pensii, în acest sens, la Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2. Pensionarii, beneficiari ai dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public urban, prevăzut prin: Decretul - Lege 118/1990, Ordonanţa Guvernului 105/1999, aprobată şi modificată prin Legea 189/2000 şi Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 214/1999, vor beneficia de gratuitate in baza Conventiei incheiate de RATT cu Casa Judeteana de Pensii Timis si nu fac parte din prezentul protocol. b) Cetăţenii români cu domiciliul stabil în Municipiul Timişoara care au împlinit vârsta de 70 de ani vor circula gratuit pe baza abonamentului general anual pe card. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile R.A.T.T., pe baza CI/BI, iar evidenţa se păstrează în format electronic. Cetăţenii care au împlinit vârsta de 70 de ani, beneficiari ai dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public urban, prevăzut prin: Decretul - Lege 118/1990, Ordonanţa Guvernului 105/1999, aprobată şi modificată prin Legea 189/2000 şi Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 214/1999, vor beneficia de gratuitate in baza Conventiei incheiate de RATT cu Casa Judeteana de Pensii Timis si nu fac parte din prezentul protocol. c) Gratuitate pe mijloacele de transport public pe raza Municipiului Timişoara pentru Cetăţenii români cu domiciliul stabil în Municipiul Timişoara beneficiari ai Legii nr. 341/2004, ai Legii nr. 44/1994 şi ai Legii nr. 309/2002. Aceştia vor circula pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. în baza tabelelor semnate şi ştampilate de către asociaţia veteranilor de război sau revoluţionarilor, din care aceştia fac parte sau pe baza actelor doveditoare. Persoanele îndreptăţite care nu fac parte din nicio asociaţie vor prezenta la R.A.T.T., în original, buletinul de identitate (cartea de identitate) şi actul doveditor al calităţii de beneficiar al legii în baza căreia vor beneficia de carduri pentru transport gratuit. d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara o adeverinţă în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, original, la R. A. T. Timişoara, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul. e) Gratuitate pentru elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card emis de R.A.T.T. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în

Cod FP 53-01, Ver. 1 2

Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare, iar evidenţa datelor se păstrează în format electronic. f) Copiii preşcolari din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane. g) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii Casei Faenza pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. h) Gratuitate pentru mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii SALVO pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. i) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru 10 activişti sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Instituţiile vor transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. j) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii serviciului de Ajutor Maltez din România şi alte organizaţii nonprofit de acelaşi profil având filiala în Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.Evidenţa se păstrează în format electronic. k) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru personalul din cadrul Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din România şi pentru alte instituţii de acelaşi profil cu filiala în Timişoara pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. l) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru organizaţiile având filiala în Timişoara care promovează protecţia şi apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încarcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. m) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru organizaţiile având filiala în Timişoara cu profil umanitar şi caritabil care acordă servicii de asistenţă socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAŢIA CARITAS. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.Evidenţa se păstrează în format electronic. n) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru organizaţiile pentru integrare socială economică şi familială a persoanelor traficate având filiala în Timişoara, prin FUNDAŢIA FILANTROPIA sau alte fundaţii cu profil asemănător, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. o) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Organizaţia Salvaţi Copiii, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. p) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”şi Fundaţia „Pentru Voi” pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. q) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru deţinătorii Titlului „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”, conform art. 11, lit. c) din Regulamentul pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara" aprobat prin H.C.L. nr. 258/28.06.2005. Cardul se eliberează în baza diplomei de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara” şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original. r) Gratuitate pentru organizaţiile social culturale, muzee, precum şi pentru asociaţiile profesionale şi nonprofit în domeniul transporturilor, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către RATT. Instituţiile

Cod FP 53-01, Ver. 1 3

vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. s) Gratuitate pentru Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Filiala Timişoara, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către RATT. Instituţiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. t) Gratuitate pentru persoanele care efectueaza controalele desfăşurate pe mijloacele de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către RATT. Instituţiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza BI/CI în original. Evidenţa se păstrează în format electronic. u) 1. Primăria Municipiului Timişoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de acte doveditoare (adeverinţe medicale, adeverinţe de venit etc.), precum şi pentru sportivii de performanţă cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere elevilor şi studenţilor cu merite deosebite obţinute în activităţile extraşcolare atestate prin diplome de premiere. RATT va elibera abonament general anual pe card, în baza referatului aprobat de Primar şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic, iar referatul original se reţine de R.A.T.T. 2. Primăria Municipiului Timişoara acordă gratuitate pentru: 2.1. Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara, pentru acţiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, incidente de circulaţie, lucrări de intervenţii sau reparaţii la tarifele practicate de RATT in vigoare la data prestatiei. 2.2. Participanţii la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara sunt coparticipante. Aceştia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori pe perioada de desfăşurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporţional cu numărul de zile aferente perioadei de desfăşurare a evenimentelor; 2.3. Afişarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara sunt coparticipante. Acordarea gratuităţilor prevăzute la art. 1, Secţiunea 1, lit. u), se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timişoara se acordă până la valoarea de 800.000 lei/an. Evidenţa se păstrează în format electronic. Secţiunea 2 - REDUCERI a) Reducere 20% la costul abonamentelor cetăţenilor români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate în original. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile R.A.T.T., iar evidenţa se păstrează în format electronic. b) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună /maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă, conform H.G. 1364/2006. Aceştia vor circula pe bază de card eliberat de către R.A.T.T. în baza adeverinţei în original emisă de către Centrul de Transfuzii Timişoara, a BI/CI în original, pentru perioada de o lună, iar evidenţa se păstrează în format electronic. Se vor elibera titluri de călătorie pentru adeverinţele eliberate în luna decembrie a anului precedent, inclusiv. c) Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane, elevilor din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara, pe baza abonamentului emis de R.A.T.T. în baza BI/CI şi carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T., iar datele beneficiarilor se înregistrează şi se păstrează în format electronic. Facilitatea se acordă elevilor până la 20 ani, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe. d) Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane studenţilor care frecventează unităţile de învăţământ superior din Municipiul Timişoara . Reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare. Reducerea de 50%, prevazuta la Secţiunea 2 lit.d) din prezentul Protocol, se acorda pe baza cardurilor

securizate studentesti. Cardurile securizate studentesti (pe baza carora pot fi obtinute reduceri conform prezentului Protocol) pot fi emise numai de entitati care au incheiat, in prealabil, un contract de asociere cu Municipiul Timisoara, aprobat prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Eliberarea cardurilor (de calatorie) RATT se face pe baza cardurilor securizate studentesti, prevazute la Secţiunea 2 lit. d) din prezentul Protocol, a buletinului de identitate/cărţii de identitate în original , precum si a carnetului de student vizat la zi .

Cod FP 53-01, Ver. 1 4

Pana la momentul incheierii contractelor de asociere, prevazute la Secţinea 2 lit.d) din prezentul Protocol, eliberarea cardurilor (de calatorie) RATT se face pe baza buletinului de identitate/cărţii de identitate în original si a carnetului de student vizat la zi . Cardurile de calatorie R.A.T.T vor fi eliberate la punctele de vanzare (chioşcurile) R.A.T.T., iar evidenţa acestora se păstrează în format electronic . Art. 2. Pentru beneficiarii de gratuităţi, cardurile vor fi încărcate cu valoarea titlurilor de calatorie aprobate prin Hotarare de Consiliu Local, valabile din luna eliberării, până inceteaza calitatea pentru care i-a fost acordata sau pana la finele anului 2012. Decontarea gratuitatilor se face lunar, după încheierea lunii. Pentru celelalte categorii de facilitati, incarcarea cardurilor se face la tariful în vigoare la data vânzării, diminuat cu valoarea reducerilor, iar decontarea acestor facilitati cu bugetul local se face dupa inchiderea lunii.

Toţi utilizatorii de titluri pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligaţia validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane.

Toţi utilizatorii de titluri nominale pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri, gratuităţi au obligaţia prezentării la control, odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis Nevalidarea cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancţionează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancţiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local şi prevederile legale. Controlul se realizează unitar la nivelul Municipiului Timişoara de către agenţi ai Poliţiei Locale Timişoara, Jandarmeriei şi R.A.T. Timişoara prin personal autorizat, prin agenti de paza,pe baza de programe aprobate de RATT, respectiv de catre autorităţile publice împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea. Cardurile nefuncţionale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenţei persoanelor care le utilizează, găsite în acţiunea de control, vor fi reţinute şi apoi predate pentru verificări suplimentare la Centrul de Informare al R.A.T. Timişoara din Intrarea Doinei nr.2.

Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

DIRECTOR D.E., DIRECTOR,

EC. SMARANDA HARACICU ING. CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU,

ING. ADRIAN COLOJOARĂ ING. CRISTINA GAVRA

CONSILIER, CONSILIER,

JR. NASTASIA MIRCEA ING. LIDIA VÎLCEANU AVIZAT JURIDIC,