keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 80/26.02.2013 privind modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 80/26.02.2013
privind modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-004775/19.02.2013, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. i), art. 35, alin (2), lit. i) şi art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit. a) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, după cum urmează:
- sintagma "evidenţa se păstrează şi în format electronic" prevăzută la art. 1, Secţiunea 1 - Gratuităţi, lit. b), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), s), t), u), precum şi la Secţiuna 2 - Reduceri, lit. a), b) şi c) se elimină.
- art. 1, Secţiunea 1 - Gratuităţi, lit. s, se completează şi va avea următorul conţinut:
"Gratuitate pentru asociaţiile profesionale şi nonprofit în domeniul transporturilor, precum şi pentru organizaţiile sociale, culturale, educaţionale şi muzee, pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original".
- art. 1, Secţiunea 1 - Gratuităţi, lit. v, punctul 1, se modifică şi va avea următorul conţinut:
"Municipiul Timişoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de acte doveditoare (adeverinţe medicale, adeverinţe de venit etc.), precum şi pentru sportivii de performanţă cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere. RATT va elibera cardul, în baza referatului aprobat de Primar şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original. Referatul original se reţine de RATT".
- art. 1, Secţiunea 2 - Reduceri, lit. c, punctul 1, se modifică şi va avea următorul conţinut:
c) Studenţii şi doctoranzii instituţiilor de învăţământ timişorene, la forma de învaţamânt cu frecvenţă, beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, în condiţiile în care 50% din costul abonamentului se asigură de către Municipiul Timişoara, iar 50% de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin intermediul universităţilor. Facilitatea se acordă studenţilor până la 26 ani, iar doctoranzilor până la 30 ani. Reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.
* Reducerea de 50% din prezentul Protocol, se acorda studenţilor pe baza cardurilor securizate studentesti, respectiv: StudCard, Student EURO<26, Omnipass şi PRO Timişoara. Facilităţile prevăzute la Secţiunea 2 lit.c) din prezentul Protocol se acordă studenţilor în baza cardurilor securizate mai sus menţionate, a buletinului de identitate/carte de identitate în original a beneficiarului, precum şi carnetul de student vizat la zi, iar doctoranzilor în baza unui document din care sa rezulte ca au această calitate şi documentului de identitate.
Cardurile de calatorie R.A.T.T vor fi eliberate la punctele de vanzare (chioşcurile) R.A.T.T.
Pentru alte eventuale facilităţi acordate studenţilor şi doctoranzilor, Regia Autonomă de Transport Timişoara poate încheia contracte cu universităţile din Municipiul Timişoara, precum şi cu organizaţiile studenţeşti.
RATT va comunica lunar Primariei Municipiului Timişoara numărul de beneficiari de la secţiunea gratuitati pe categorii de persoane, pe baza cardurilor emise.

Art. 2: În urma modificărilor propuse Protocolul va avea următorul conţinut:
"Art. 1. Se acordă compensaţie de 65% pentru acoperirea costurilor de exploatare operatorului de transport Regia Autonomă de Transport Timişoara în vederea asigurării următoarelor facilităţi acordate unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara pentru liniile de tip urban şi expres, după cum urmează:
Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI
a) Gratuitate pentru pensionarii, cetăţeni români cu domiciliul stabil în Municipiul Timişoara, care vor circula gratuit pe baza cardului eliberat de RATT. Ridicarea cardului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2) Beneficiarii de Pensie de urmaş care nu sunt titulari ai dreptului, vor prezenta pe lângă talon, o adeverinţă emisă de Casa de Pensii, în acest sens, la Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2.
b) Gratuitate pentru cetăţenii români, care nu au calitatea de pensionar, cu domiciliul stabil în Municipiul Timişoara care au împlinit vârsta de 70 de ani vor circula gratuit pe baza cardului. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile R.A.T.T., pe baza CI/BI.
c) Gratuitate pe mijloacele de transport public pe raza municipiului Timişoara pentru cetăţenii români cu domiciliul stabil în Municipiul Timişoara beneficiari ai Legii nr. 341/2004, ai Legii nr. 44/1994 şi ai Legii nr. 309/2002. Aceştia vor circula pe baza cardului eliberat de către R.A.T.T. în baza tabelelor semnate şi ştampilate de către asociaţia veteranilor de război sau revoluţionarilor, din care aceştia fac parte sau pe baza actelor doveditoare. Persoanele îndreptăţite care nu fac parte din nicio asociaţie vor prezenta la RATT, în original, buletinul de identitate (cartea de identitate) şi actul doveditor al calităţii de beneficiar al legii în baza căreia vor beneficia de carduri pentru transport gratuit.
d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara o adeverinţă în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, original, la R. A. T. Timişoara, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul.
e) Gratuitate pentru elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de RATT sau a carnetului de elev vizat la zi. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare RATT (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.
f) Copiii preşcolari din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane.
g) Gratuitate pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara, pe baza cardului emis de R.A.T.T. în baza BI/CI şi carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. .
Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe.
h) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii Casei Faenza pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.
i) Gratuitate pentru mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii SALVO pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.
j) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către RATT, pentru 10 activişti sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Instituţiile vor transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.
k) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii serviciului de Ajutor Maltez din România şi alte organizaţii nonprofit de acelaşi profil având filiala în Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.
l) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru personalul din cadrul Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din România şi pentru alte instituţii de acelaşi profil cu filiala în Timişoara pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.
m) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru organizaţiile având filiala în Timişoara care promovează protecţia şi apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF, pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.
n) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către RATT, pentru organizaţiile având filiala în Timişoara cu profil umanitar şi caritabil care acordă servicii de asistenţă socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAŢIA CARITAS. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.
o) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru organizaţiile pentru integrare socială economică şi familială a persoanelor traficate având filiala în Timişoara, prin FUNDAŢIA FILANTROPIA sau alte fundaţii cu profil asemănător, pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.
p) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Organizaţia Salvaţi Copiii, pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.
q) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Centrul de Servicii Sociale "Pentru Voi"şi Fundaţia "Pentru Voi" pe baza cardului eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.
r) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către R.A.T.T., pentru deţinătorii Titlului "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara", conform art. 11, lit. c) din Regulamentul pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara" aprobat prin H.C.L. nr. 258/28.06.2005. Cardul se eliberează în baza diplomei de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara" şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original.
s) Gratuitate pentru asociaţiile profesionale şi nonprofit în domeniul transporturilor, precum şi pentru organizaţiile sociale, culturale, educaţionale şi muzee, pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original
t) Gratuitate pentru Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Filiala Timişoara, precum şi pentru angajaţii Asociaţiei Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudeţeană Timiş Caraş Severin pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original.
u) Gratuitate pentru persoanele care efectueaza controalele desfăşurate pe mijloacele de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original.
v) 1. Municipiul Timişoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de acte doveditoare (adeverinţe medicale, adeverinţe de venit etc.), precum şi pentru sportivii de performanţă cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere. RATT va elibera cardul, în baza referatului aprobat de Primar şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original. Referatul original se reţine de RATT.
2. Municipiul Timişoara acordă gratuitate pentru:
2.1. Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara, pentru acţiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, incidente de circulaţie, lucrări de intervenţii sau reparaţii la tarifele practicate de RATT in vigoare la data prestatiei.
2.2. Participanţii la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau RATT sunt coparticipante. Aceştia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori pe perioada de desfăşurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporţional cu numărul de zile aferente perioadei de desfăşurare a evenimentelor;
2.3. Afişarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara sunt coparticipante.
Acordarea gratuităţilor prevăzute la art. 1, Secţiunea 1, lit. v), se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timişoara, Viceprimari sau Directorul Direcţiei Tehnice şi se acordă până la valoarea de 1.000.000 lei/an.
Secţiunea 2 - REDUCERI
a) Reducere 20% la costul abonamentelor cetăţenilor români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate în original. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile R.A.T.T..
b) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună/maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă, conform H.G. 1364/2006. Aceştia vor circula pe bază de card eliberat de către R.A.T.T. în baza adeverinţei în original emisă de către Centrul de Transfuzii Timişoara, a BI/CI în original, pentru perioada de o lună. Se vor elibera titluri de călătorie pentru adeverinţele eliberate în luna decembrie a anului precedent, inclusiv.
c) Studenţii şi doctoranzii instituţiilor de învăţământ timişorene, la forma de învaţamânt cu frecvenţă, beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, în condiţiile în care 50% din costul abonamentului se asigură de către Municipiul Timişoara, iar 50% de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin intermediul universităţilor. Facilitatea se acordă studenţilor până la 26 ani, iar doctoranzilor până la 30 ani. Reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.
* Reducerea de 50% din prezentul Protocol, se acorda studenţilor pe baza cardurilor securizate studentesti, respectiv: StudCard, Student EURO<26, Omnipass şi PRO Timişoara. Facilităţile prevăzute la Secţiunea 2 lit.c) din prezentul Protocol se acordă studenţilor în baza cardurilor securizate mai sus menţionate, a buletinului de identitate/carte de identitate în original a beneficiarului, precum şi carnetul de student vizat la zi, iar doctoranzilor în baza unui document din care sa rezulte ca au această calitate şi documentului de identitate.
Cardurile de calatorie R.A.T.T vor fi eliberate la punctele de vanzare (chioşcurile) R.A.T.T.
Pentru alte eventuale facilităţi acordate studenţilor şi doctoranzilor, Regia Autonomă de Transport Timişoara poate încheia contracte cu universităţile din Municipiul Timişoara, precum şi cu organizaţiile studenţeşti.
RATT va comunica lunar Primariei Municipiului Timişoara numărul de beneficiari de la secţiunea gratuitati pe categorii de persoane, pe baza cardurilor emise.

Art. 2. Pensionarii şi cetăţenii care au împlinit vârsta de 70 de ani, beneficiari ai dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public urban, prevăzut prin: Decretul - Lege 118/1990, Ordonanţa Guvernului 105/1999, aprobată şi modificată prin Legea 189/2000 şi Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 214/1999, vor beneficia de gratuitate in baza Convenţiei încheiate de RATT cu Casa Judeteana de Pensii Timis. Aceştia vor circula în baza cardului emis de RATT.
În cazul în care Casa Judeteana de Pensii Timis nu va încheia Convenţia cu RATT în termen de 15 zile de la data aprobării prezentului Protocol, RATT va emite cardul de călătorie gratuită pentru beneficiarii actelor normative mai sus menţionate în baza deciziei care atestă calitatea de beneficiar al actelor normative mai sus menţionate. După finalizarea termenului de 15 zile, RATT va acţiona în instanţă Casa Judeţeană de Pensii.
Pentru aceste categorii RATT va ţine o evidenţă separată şi nu se vor regăsi în deconturile înaintate către Primăria Municipiului Timişoara.

Art. 3: Pentru beneficiarii de reduceri şi gratuităţi, cardurile vor fi încărcate cu valoarea titlurilor de calatorie aprobate prin Hotarare de Consiliu Local, valabile din luna eliberării, până inceteaza calitatea pentru care i-a fost acordata. Decontarea între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facurilor se va efectua în cel mai scurt timp posibil de la data primirii acestora.
Toţi utilizatorii de titluri pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligaţia validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane.
Toţi utilizatorii de titluri nominale pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri, gratuităţi au obligaţia prezentării la control, odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis.
Nevalidarea cardurilor încărcate de RATT la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea carnetului de elev semnat la zi, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancţionează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancţiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local şi prevederile legale.
Controlul se realizează unitar la nivelul Municipiului Timişoara de către agenţi ai Poliţiei Locale Timişoara, Jandarmeriei şi R.A.T. Timişoara prin personal autorizat, prin agenti de paza, pe baza de programe aprobate de RATT, respectiv de catre autorităţile publice împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea.
Cardurile nefuncţionale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenţei persoanelor care le utilizează, găsite în acţiunea de control, vor fi reţinute şi apoi predate pentru verificări suplimentare la Centrul de Informare al R.A.T. Timişoara din Intrarea Doinei nr.2".

Art. 3: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 34/15.01.2013 raman nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţia Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Direcţiei Urbanism;
- Compartiment Control;
- Biroului Management al Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, Ver. 1

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT privind modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012, modificat

prin HCLMT nr. 34/15.01.2013

Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012, a aprobat Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport şi a aprobat modificarea acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. i din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, consiliul local acordă facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare.

Conform art. 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ- teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Potrivit art. 137 alin. (4) ldin Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii şi organizate pe 3 cicluri de studiu: licenţă, master, doctorat, iar potrivit art. 142 alin. (7) din Legea nr. 1/2011 persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă, master sau doctorat are calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puţin pe perioadele de întrerupere a studiilor. Drept urmare pentru a benefecia de unele facilităţi la transportul de persoane prin curse regulate şi doctoranzi (care sunt asimilaţi cu studenţii) propunem modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012 şi modificat prin HCLMT nr. 34/15.01.2013 în sensul acordării unei reduceri la costul abonamentelor.

Ţinând cont de cele mai sus prezentate propunem modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport şi a aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012 şi modificat prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, după cum urmează:

- sintagma ,,evidenţa se păstrează şi în format electronic” prevăzută la art. 1, Secţiunea 1 –Gratuităţi, lit. b), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), s), t), u), precum şi la Secţiuna 2 – Reduceri, lit. a), b) şi c) se elimină.

- art. 1, Secţiunea 1 – Gratuităţi, lit. s, se completează şi va avea următorul conţinut: ,,Gratuitate pentru asociaţiile profesionale şi nonprofit în domeniul transporturilor, precum şi

pentru organizaţiile sociale, culturale, educaţionale şi muzee, pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original”.

- art. 1, Secţiunea 1 – Gratuităţi, lit. v, punctul 1, se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,Municipiul Timişoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declaraţiilor pe

propria răspundere însoţite de acte doveditoare (adeverinţe medicale, adeverinţe de venit etc.), precum şi pentru sportivii de performanţă cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere. RATT va elibera cardul, în baza referatului aprobat de Primar şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original. Referatul original se reţine de RATT”.

Cod FP 53-01, Ver. 1

- art. 1, Secţiunea 2 – Reduceri, lit. c, punctul 1, se modifică şi va avea următorul conţinut: c) Studenţii şi doctoranzii instituţiilor de învăţământ timişorene, la forma de învaţamânt cu frecvenţă, beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, în condiţiile în care 50% din costul abonamentului se asigură de către Municipiul Timişoara, iar 50% de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin intermediul universităţilor. Facilitatea se acordă studenţilor până la 26 ani, iar doctoranzilor până la 30 ani. Reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare. * Reducerea de 50% din prezentul Protocol, se acorda studenţilor pe baza cardurilor securizate studentesti, respectiv: StudCard, Student EURO<26, Omnipass şi PRO Timişoara. Facilităţile prevăzute la Secţiunea 2 lit.c) din prezentul Protocol se acordă studenţilor în baza cardurilor securizate mai sus menţionate, a buletinului de identitate/carte de identitate în original a beneficiarului, precum şi carnetul de student vizat la zi, iar doctoranzilor în baza unui document din care sa rezulte ca au această calitate şi documentului de identitate. Cardurile de calatorie R.A.T.T vor fi eliberate la punctele de vanzare (chioşcurile) R.A.T.T. Pentru alte eventuale facilităţi acordate studenţilor şi doctoranzilor, Regia Autonomă de Transport Timişoara poate încheia contracte cu universităţile din Municipiul Timişoara, precum şi cu organizaţiile studenţeşti. RATT va comunica lunar Primariei Municipiului Timişoara numărul de beneficiari de la secţiunea gratuitati pe categorii de persoane, pe baza cardurilor emise.

În urma modificărilor propuse, Protocolul va avea următorul conţinut:

Art. 1. Se acordă compensaţie de 65% pentru acoperirea costurilor de exploatare operatorului de transport Regia Autonomă de Transport Timişoara în vederea asigurării următoarelor facilităţi acordate unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara pentru liniile de tip urban şi expres, după cum urmează: Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI a) Gratuitate pentru pensionarii, cetăţeni români cu domiciliul stabil în Municipiul Timişoara, care vor circula gratuit pe baza cardului eliberat de RATT. Ridicarea cardului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2) Beneficiarii de Pensie de urmaş care nu sunt titulari ai dreptului, vor prezenta pe lângă talon, o adeverinţă emisă de Casa de Pensii, în acest sens, la Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2. b) Gratuitate pentru cetăţenii români, care nu au calitatea de pensionar, cu domiciliul stabil în Municipiul Timişoara care au împlinit vârsta de 70 de ani vor circula gratuit pe baza cardului. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile R.A.T.T., pe baza CI/BI. c) Gratuitate pe mijloacele de transport public pe raza municipiului Timişoara pentru cetăţenii români cu domiciliul stabil în Municipiul Timişoara beneficiari ai Legii nr. 341/2004, ai Legii nr. 44/1994 şi ai Legii nr. 309/2002. Aceştia vor circula pe baza cardului eliberat de către R.A.T.T. în baza tabelelor semnate şi ştampilate de către asociaţia veteranilor de război sau revoluţionarilor, din care aceştia fac parte sau pe baza actelor doveditoare. Persoanele îndreptăţite care nu fac parte din nicio asociaţie vor prezenta la RATT, în original, buletinul de identitate (cartea de identitate) şi actul doveditor al calităţii de beneficiar al legii în baza căreia vor beneficia de carduri pentru transport gratuit. d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara o adeverinţă în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, original, la R. A. T. Timişoara, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul. e) Gratuitate pentru elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de RATT sau a carnetului de elev vizat la zi. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare RATT (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare. f) Copiii preşcolari din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane.

Cod FP 53-01, Ver. 1

g) Gratuitate pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara, pe baza cardului emis de R.A.T.T. în baza BI/CI şi carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. . Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe. h) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii Casei Faenza pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. i) Gratuitate pentru mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii SALVO pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. j) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către RATT, pentru 10 activişti sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Instituţiile vor transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. k) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii serviciului de Ajutor Maltez din România şi alte organizaţii nonprofit de acelaşi profil având filiala în Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. l) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru personalul din cadrul Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din România şi pentru alte instituţii de acelaşi profil cu filiala în Timişoara pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. m) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru organizaţiile având filiala în Timişoara care promovează protecţia şi apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF, pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. n) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către RATT, pentru organizaţiile având filiala în Timişoara cu profil umanitar şi caritabil care acordă servicii de asistenţă socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAŢIA CARITAS. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. o) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru organizaţiile pentru integrare socială economică şi familială a persoanelor traficate având filiala în Timişoara, prin FUNDAŢIA FILANTROPIA sau alte fundaţii cu profil asemănător, pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. p) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Organizaţia Salvaţi Copiii, pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. q) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”şi Fundaţia „Pentru Voi” pe baza cardului eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. r) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către R.A.T.T., pentru deţinătorii Titlului „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”, conform art. 11, lit. c) din Regulamentul pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara" aprobat prin H.C.L. nr. 258/28.06.2005. Cardul se eliberează în baza diplomei de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara” şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original. s) Gratuitate pentru asociaţiile profesionale şi nonprofit în domeniul transporturilor, precum şi pentru organizaţiile sociale, culturale, educaţionale şi muzee, pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original

Cod FP 53-01, Ver. 1

t) Gratuitate pentru Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Filiala Timişoara, precum şi pentru angajaţii Asociaţiei Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudeţeană Timiş Caraş Severin pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original. u) Gratuitate pentru persoanele care efectueaza controalele desfăşurate pe mijloacele de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe baza cardului eliberat de către RATT. Instituţiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original. v) 1. Municipiul Timişoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de acte doveditoare (adeverinţe medicale, adeverinţe de venit etc.), precum şi pentru sportivii de performanţă cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere. RATT va elibera cardul, în baza referatului aprobat de Primar şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original. Referatul original se reţine de RATT. 2. Municipiul Timişoara acordă gratuitate pentru: 2.1. Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara, pentru acţiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, incidente de circulaţie, lucrări de intervenţii sau reparaţii la tarifele practicate de RATT in vigoare la data prestatiei. 2.2. Participanţii la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau RATT sunt coparticipante. Aceştia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori pe perioada de desfăşurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporţional cu numărul de zile aferente perioadei de desfăşurare a evenimentelor; 2.3. Afişarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara sunt coparticipante. Acordarea gratuităţilor prevăzute la art. 1, Secţiunea 1, lit. v), se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timişoara, Viceprimari sau Directorul Direcţiei Tehnice şi se acordă până la valoarea de 1.000.000 lei/an. Secţiunea 2 - REDUCERI a) Reducere 20% la costul abonamentelor cetăţenilor români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate în original. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile R.A.T.T.. b) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună/maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă, conform H.G. 1364/2006. Aceştia vor circula pe bază de card eliberat de către R.A.T.T. în baza adeverinţei în original emisă de către Centrul de Transfuzii Timişoara, a BI/CI în original, pentru perioada de o lună. Se vor elibera titluri de călătorie pentru adeverinţele eliberate în luna decembrie a anului precedent, inclusiv. c) Studenţii şi doctoranzii instituţiilor de învăţământ timişorene, la forma de învaţamânt cu frecvenţă, beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, în condiţiile în care 50% din costul abonamentului se asigură de către Municipiul Timişoara, iar 50% de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin intermediul universităţilor. Facilitatea se acordă studenţilor până la 26 ani, iar doctoranzilor până la 30 ani. Reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare. * Reducerea de 50% din prezentul Protocol, se acorda studenţilor pe baza cardurilor securizate studentesti, respectiv: StudCard, Student EURO<26, Omnipass şi PRO Timişoara. Facilităţile prevăzute la Secţiunea 2 lit.c) din prezentul Protocol se acordă studenţilor în baza cardurilor securizate mai sus menţionate, a buletinului de identitate/carte de identitate în original a beneficiarului, precum şi carnetul de student vizat la zi, iar doctoranzilor în baza unui document din care sa rezulte ca au această calitate şi documentului de identitate. Cardurile de calatorie R.A.T.T vor fi eliberate la punctele de vanzare (chioşcurile) R.A.T.T. Pentru alte eventuale facilităţi acordate studenţilor şi doctoranzilor, Regia Autonomă de Transport Timişoara poate încheia contracte cu universităţile din Municipiul Timişoara, precum şi cu organizaţiile studenţeşti. RATT va comunica lunar Primariei Municipiului Timişoara numărul de beneficiari de la secţiunea gratuitati pe categorii de persoane, pe baza cardurilor emise.

Cod FP 53-01, Ver. 1

Art. 2. Pensionarii şi cetăţenii care au împlinit vârsta de 70 de ani, beneficiari ai dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public urban, prevăzut prin: Decretul - Lege 118/1990, Ordonanţa Guvernului 105/1999, aprobată şi modificată prin Legea 189/2000 şi Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 214/1999, vor beneficia de gratuitate in baza Convenţiei încheiate de RATT cu Casa Judeteana de Pensii Timis. Aceştia vor circula în baza cardului emis de RATT. În cazul în care Casa Judeteana de Pensii Timis nu va încheia Convenţia cu RATT în termen de 15 zile de la data aprobării prezentului Protocol, RATT va emite cardul de călătorie gratuită pentru beneficiarii actelor normative mai sus menţionate în baza deciziei care atestă calitatea de beneficiar al actelor normative mai sus menţionate. După finalizarea termenului de 15 zile, RATT va acţiona în instanţă Casa Judeţeană de Pensii.

Pentru aceste categorii RATT va ţine o evidenţă separată şi nu se vor regăsi în deconturile înaintate către Primăria Municipiului Timişoara. Art. 3: Pentru beneficiarii de reduceri şi gratuităţi, cardurile vor fi încărcate cu valoarea titlurilor de calatorie aprobate prin Hotarare de Consiliu Local, valabile din luna eliberării, până inceteaza calitatea pentru care i-a fost acordata. Decontarea între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facurilor se va efectua în cel mai scurt timp posibil de la data primirii acestora. Toţi utilizatorii de titluri pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligaţia validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane. Toţi utilizatorii de titluri nominale pe card, inclusiv beneficiarii de reduceri, gratuităţi au obligaţia prezentării la control, odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis. Nevalidarea cardurilor încărcate de RATT la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea carnetului de elev semnat la zi, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancţionează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancţiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local şi prevederile legale. Controlul se realizează unitar la nivelul Municipiului Timişoara de către agenţi ai Poliţiei Locale Timişoara, Jandarmeriei şi R.A.T. Timişoara prin personal autorizat, prin agenti de paza, pe baza de programe aprobate de RATT, respectiv de catre autorităţile publice împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea. Cardurile nefuncţionale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenţei persoanelor care le utilizează, găsite în acţiunea de control, vor fi reţinute şi apoi predate pentru verificări suplimentare la Centrul de Informare al R.A.T. Timişoara din Intrarea Doinei nr.2.

VICEPRIMAR, DAN DIACONU

DIRECTOR D.E., DIRECTOR, SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, NASTASIA MIRCEA