keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 233/30.06.2009 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, Preafericitului Părinte Dr. Daniel Ciobotea - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

30.06.2009

Hotararea Consiliului Local 233/30.06.2009
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, Preafericitului Părinte Dr. Daniel Ciobotea - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009 - 13771/19.06.2009 a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere iniţiativa domnului consilier local Corado Dacian Alidor Toader înregistrată cu nr. SC2009-013712/19.06.2009;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, Preafericitului Părinte Dr. Daniel Ciobotea - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.


Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA RADOVAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Initiativa_C._Toader.pdf

I N I Ţ I A T I V A pentru promovarea unui PROIECT DE HOTĂRÂRE AL CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

TIMIŞOARA

In atenţia, Primarului Municipiului Timişoara, d-nul Dr.Ing.Gheorghe Ciuhandu Secretarului Municipiului Timişoara, d-nul Jr.Ioan Cojocari Având în vedere :

- prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statulul aleşilor locali, modificată; - prevederile art. 28 si art. 29 al 2 si al. 3 Hotărârea Consiliului Local nr. 4/25.01.2005 şi

Hotărârea Consiliului Local 315/29.07.2008 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

- prevederile art. 1 lit. b) din Regulamentul pentru acordarea Titlului de ,,Cetăţean de onoare al municipiului Timişoara “ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 258/28.06.2005 , Anexa 1;

- prevederile art. 36 alin. 8 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ,

Iniţiez PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara, Preafericitului Părinte Patriarh Dr. Daniel Ciobotea. Anexez iniţiative mele următoarele:

- anexa nr. 1 : PROIECT DE HOTĂRÂRE AL CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara, Preafericitului Părinte Patriarh Dr. Daniel Ciobotea.

- anexa nr. 2 : expunere de motive

TMIŞOARA CORADO DACIAN ALIDOR TOADER 19.06.2009 CONSILIER LOCAL

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PRIMAR, DIRECŢIA COMUNICARE BIROUL RELAŢII PUBLICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT, CULTURĂ GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2009

B-dul C. D. Loga nr. 1, 1900 Timişoara, Tel/fax: +40 256 204886, e-mail: internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Propunere de aprobare a acordării titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara Preafericitului Părinte Patriarh Dr. Daniel Ciobotea

Preafericitul Părinte Dr. DANIEL Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a născut la data de 22 iulie 1951, în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş, al treilea copil în familia învăţătorului Alexie şi Stela Ciobotea. Şcoala primară a urmat-o în satul natal (1958- 1962), Dobreşti, iar gimnaziul în localitatea Lăpuşnic (1962-1966), judeţul Timiş. În 1966 începe cursurile liceale în oraşul Buziaş, pe care le continua în municipiul Lugoj, la Liceul „Coriolan Brediceanu” (1967-1970). După absolvirea examenului de bacalaureat se înscrie ca student la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Sibiu (1970-1974), unde susţine şi Teza de licenţă în teologie (Noul Testament). În perioada 1974-1976 frecventează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti, Secţia Sistematică, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae. Îşi con- tinuă studiile în străinatate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strasbourg (Franţa) şi doi ani la Universitatea „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică (Germania). În 15 iunie 1979 îşi susţine teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd'hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité (424 p). Teza a fost pregatită sub îndrumarea a doi reputaţi profesori francezi: Gerard Ziegwald şi André Benoît şi a primit calificativul maxim. Devine astfel doctor al Universităţii din Strasbourg. O versiune extinsă a acestei teze a fost pregatită sub îndrumarea mentorului său, Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae şi a fost susţinută la 31 octombrie 1980 la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti sub titlul: Teologie şi spiritualitate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală. În urma examenului oral şi a susţinerii tezei, doctorandul Dan-Ilie Ciobotea a fost declarat Doctor în teologie ortodoxă, de asemenea, cu calificativul maxim. Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae a spus cu acest prilej: „Examenul tezei a dovedit Comisiei de examinare că are în faţa sa un candidat bine pregatit, bine informat şi mai ales pătruns de dorinţa şi râvna de a trăi o viaţă teologică de adâncime duhovnicească. Nouă asemenea oameni ne trebuie, oameni care să trăiască în învăţătura Bisericii noastre. Spiritualitatea adevărată a preotului aceasta este: să trăiască în aşa fel încât să poată răspunde şi întrebărilor omului de azi, dar să rămână şi preot adevărat. Cu o preoţime fără cultură teologică şi fără trăirea demnităţii şi misiunii sublime a preoţiei se va ajunge la îndepărtarea poporului credincios de Biserică.” În 1987 intră în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria, Jud. Neamţ, cu numele Daniel, avându-l ca naş de călugărie pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Cleopa Ilie. Este hirotonit ierodiacon la 14 august 1987 şi ieromonah la 15 august 1987. În 1988 este hirotesit protosinghel şi

numit Consilier Patriarhal, Director al Sectorului „Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic”. Tot în anul 1988 devine Conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti. Este ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul de Lugojanul şi este hirotonit arhiereu la 4 martie 1990.

La 7 iunie 1990 este ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Întronizarea s-a făcut la 1 iulie 1990. A desfăşurat o bogată activitate pastoral-misionara, culturală şi social-filantropică în perioada 1990-2008, în demnitatea de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. La 12 septembrie 2007 Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales în funcţia de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei. Întronizarea Prefericitului Patriarh Daniel s-a făcut duminică, 30 septembrie 2007, la Catedrala patriarhală din Bucureşti. FUNCŢII ŞI ONORURI:

• 1980-1988 – Lector la Institutul Ecumenic din Bossey, Geneva (Elveţia) şi profesor asociat la Geneva şi Fribourg în Elveţia

• 1988 – Consilier Patriarhal, Director al Sectorului „Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic”

• 1988 – Conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti

• 1990 (martie) – Ales şi hirotonit Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei

• 1990 (iunie) – Ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei

• 1992 – 2007 Profesor de Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” – Iaşi

• Preşedinte al Comisiei Sinodale Naţionale pentru Educaţia Religioasă (Bucureşti)

• Preşedinte al Comisiei Teologice şi Liturgice a Sfântului Sinod al B.O.R.

• Membru de onoare al al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice (Bucureşti)

• Membru al Comitetului Executiv şi Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Geneva, 1991-1998)

• Membru al Prezidiului şi Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene (din 1997)

• Vicepreşedinte al celei de-a II-a Adunari Generale a Conferinţei Bisericilor Europene (Graz, 1997)

• Membru titular al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase de la Bruxelles (din 2000)

• Preşedinte al fundaţiei internaţionale "Omenia"

• Din 2007 Profesor al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti DISTINCŢII ŞI TITLURI:

• Ordinul Serviciul Credincios în rang de Mare Cruce, acordat de către Preşedintele României, Emil Constantinescu, Bucureşti, 2000

• Premiul „Pro Humanitate” acordat de Fundaţia Europeană pentru Cultură „Pro Europa” (din Freiburg im Breisgau), Berlin, Germania, 2002

• Doctor Honoris Causa al Universităţii Catolice „Sacred Heart”, Fairfield, Connecticut – S.U.A., 2003

• Senator de onoare al Universităţii „Dunarea de Jos”, Galaţi, 2003

• Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi – 14 ianuarie 2006

• Ordinul Naţional “Steaua României în Grad de Mare Cruce”, acordat de către Preşedintele României, Traian Băsescu, Bucureşti, 30 septembrie 2007

• Membru de onoare al Academiei Române, 19 decembrie 2007

• Doctor Honoris Causa al Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu, 29 noiembrie 2008

• Doctor Honoris Causa al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 30 noiembrie 2008

• Doctor Honoris Causa al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 5 decembrie 2008

• Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, 6 decembrie 2008

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI CULTURALE: I) Fondator de instituţii:

• Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” (reactivată), Iaşi - 1990

• Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Cuvioasă Parascheva”, Agapia - 1991

• Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe”, Botoşani - 1992

• Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Iacob”, Dorohoi - 1993

• Şcoala Teologico-Sanitară Postliceală, Piatra Neamţ - 1993

• Academia Ortodoxă „Sf. Ioan de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ - 1993

• Şcoala Teologico-Sanitară Postliceală „Sf. Cuv. Parascheva”, Iaşi - 1994

• Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R. - 1994

• Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastru”, Durau - 1995

• Biblioteca Ecumenică „Dumitru Stăniloae”, Iaşi - 1995

• Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, Iaşi - 1995

• Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Împarati Constantin şi Elena”, Piatra Neamţ - 1996

• Institutul Ecumenic şi Social-Pastoral „Sf. Nicolae”, Iaşi - 1997

• Institutul Cultural-Misionar TRINITAS (Editura Trinitas, tipografie �i Radio Trinitas), Ia�i - 1997

• Centrul de Conservare şi Restaurare a Patrimoniului religios „Resurrectio” – 1998

• Trinitas TV (post de televiziune), Iaşi – 2007

• Centrul de presă „Basilica” ce cuprinde: Radio Trinitas, TV Trinitas, Ziarul Lumina, Agenţia de �tiri „Basilica” şi Biroul de Presă al Patriarhiei Române; Bucureşti - 2008

• Înfiinţarea Editurii „Cuvântul Vieţii” a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei II) Fondator de publicaţii:

• „Vestitorul Ortodoxiei”, periodic de informaţie bisericească, teologie şi spiritualitate al Patriarhiei Române (1990)

• „Candela Moldovei”, buletinul oficial al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

• „Teologie şi Viaţă”, revistă de gândire şi spiritualitate (Iaşi, 1992)

• „Lumina”, primul cotidian creştin din România

• “Vestitorul Ortodoxiei”, revistă de informaţie bisericească, serie nouă, Bucureşti, 2008 III) Organizator a 27 de simpozioane, colocvii, congrese şi expoziţii. IV) Iniţiator, sprijinitor şi coordonator a 14 programe sociale, culturale şi educative. ACTIVITĂŢI SOCIAL-CARITATIVE Fondator de instituţii ţi susţinător activ al lor:

• Cabinetul stomatologic „St. Pantelimon”, Iaşi - 1993

• Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Ortodocşi din România, Ia�i - 1993

• Departamentul socio-caritativ „Diaconia”, Iaşi - 1994

• Cantine pentru săraci la Iaşi, Paşcani, Dorohoi, Hârlau - 1993-1995

• Dispensar policlinic „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, Iaşi - 1998

• Centrul de diagnostic şi tratament „Providenţa”, Iaşi - 2000

• Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”, Iaşi - 2002

• Centrul de educaţie şi informare medicală „Providenţa II”, Iaşi - 2002

• Institutul social-caritativ „Diaconia”, Iaşi - 2003

• Centrul Social-Cultural „Sfântul Paisie de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ - 2004

• Centrul Social-Cultural „Sf. Ilie”, Mănăstirea Miclăuşeni, 2005

• Prin sprijinul şi îndrumările Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, în cadrul unor eparhii ortodoxe române au fost înfiinţate sau sunt în curs de organizare Centre de studii şi pelerinaje, cum ar fi: Centrul de studii biblice şi pelerinaje „Sfântul Ioan Iacob”, în cadrul Aşezământului Românesc de la Ierihon; Centrul „Sfântul Dionisie Exiguul”, în Calabria, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei şi Centrul de Studii Ortodoxe „Dumitru Stăniloae” (Teologie, Spiritualitate, Cultură), la Paris, în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de la Paris, Centrul pastoral-misionar şi de asistenţă socială, la Gyula, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

ACTIVITĂŢI LITURGICE ŞI MISIONARE • I) a) Aducerea moaştelor unor sfinţi şi a unor relicve sfinte la Iaşi şi în eparhiile

sufragane ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei:

o 1992 – fragment din lemnul Sfintei Cruci care se păstrează la Mănăstirea Xiropotamu din Muntele Athos – Grecia

o 1996 – moaştele Sfântului Apostol Andrei din Patras – Grecia

o 2000 – moaştele Sf. M. Mc. Gheorghe din Livadia – Grecia – moaştele Sf. Ierarh Vasile cel Mare şi Sf. Grigorie Teologul din Bucureşti

o 2001 – Brâul Maicii Domnului din Volos – Grecia

o 2002 – moaştele Sf. Ioan Casian din Marsilia – Franţa

o 2003 – moaştele Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, din Tesalonic – Grecia

o 2004 – fragment din lemnul Sfintei Cruci ce se pastrează la Mănăstirea Panaghia Soumela, Veria – Grecia

o 2005 – moaştele Sf. Apostol Pavel din Veria – Grecia

o 2006 – moaştele Sf. Nectarie din Eghina – Grecia

b) Aducerea moaştelor unor sfinţi şi a unor relicve sfinte la Bucureşti:

o 2007 – aducerea moaştelor Sf. Ioan Gura de Aur

o 2008 – a reînnodat tradiţia pelerinajului, organizându-se în oraşele mari din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor „Pelerinajul de Florii”

o 2008 – moaştele Sf. Apostol Pavel din Veria – Grecia

o 2008 – moaştele Sf. Sofronie, patriarhul Ierusalimului.

• II) A pus piatra de temelie pentru Catedrala Mântuirii Nemului cu hramurile Sfântul Apostol Andrei şi Înălţarea Domnului - 2007

• III) A iniţiat programul „Nici un sat fără biserică şi casă parohială”

o A înfiintat peste 300 de parohii, 40 de mănăstiri şi schituri, 5 Protopopiate (Iaşi I, Dărăbani, Săveni, Roznov şi Ceahlău) şi a iniţiat şi susţinut construirea a peste 250 de biserici noi.

• III) trecerea în rândul sfinţilor a mitropolitului Iachint de Vicina, Cuviosului Dionisie Exiguul şi domnitorului Neagoe Basarab

o canonizarea a 9 cuvioşi români nemţeni: Cuvioşii Ioan de la Râşca şi Secu, Simeon şi Amfilohie de la Pângăraşi, Rafael şi Partenie de la Agapia Veche, Iosif şi Chiriac de la Bisericani, Chiriac de la Tazlău, Iosif de la Văratec, precum şi înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie al III-lea, patriarhul Constantinopolului

o trecerea în rândul sfinţilor a Martirilor Năsăudeni Atanasie Todoran, Vasile din Zagra, Grigorie din Telciu şi Vasile din Mocod, cu ziua de pomenire la 12 noiembrie

o A organizat 15 aniversări, comemorări şi proclamări de canonizare în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.

• IV) A participat la 120 simpozioane, congrese, conferinţe, colocvii sau întruniri naţionale şi internaţionale.

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PUBLICISTICĂ • I) Lucrări în volum:

A. Publicate:

o „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea...”. 12 Scrisori pastorale de Crăciun şi Paşti, Iaşi, Trinitas, 1996, 97 p.

o Confessing the Truth in Love: Orthodox Perceptions on Life, Mission and Unity, Iaşi, Trinitas, 2001, 258 p.

o Făclii de Înviere – Întelesuri ale Sfintelor Paşti, Iaşi, Trinitas, 2005, 183 p.

o Dăruire şi dăinuire. Raze şi chipuri de lumină din istoria şi spiritualitatea românilor, Iaşi, Trinitas, 2005, 439 p.

o Daruri de Crăciun – înţelesuri ale sărbătorii Naşterii Domnului, Iaşi, Trinitas, 2005, 138 p.

o Brâncuşi. Sculptor creştin ortodox, Iaşi, Trinitas, 2007, 88 p.

o Comori ale Ortodoxiei. Explorări în spiritualitatea liturgică şi filocalică, Trinitas, Ia�i, 2007, 450 p.

o Făclii de Înviere – Înţelesuri ale Sfintelor Paşti, Basilica, Bucureşti, 2008, 184 p.

o Foame şi sete după Dumnezeu. Înţelesul şi folosul postului, Bucureşti, Basilica, 2008, 220 p.

B. În curs de apariţie: o Ştiinţa mântuirii (Studii de teologie socială şi misionară, 350 pagini);

o Teologie şi Spiritualitate (teza de doctorat, 372 pagini);

o Păstorul Cel Bun (Cateheze şi omilii, 450 pagini);

o Fais l’oeuvre de l’Evangeliste (studii de spiritualitate ortodoxă şi misiune cre�tină în limba franceza, 215 pagini).

• II) Traduceri:

o Stăniloae Dumitru – Le génie de l’Orthodoxie. Introduction, Edit. Desclée de Brouwer, Paris, 1985, col. Théophanie, 144 p.

• III) Alte lucrari:

o 52 de broşuri;

o peste 900 de articole, studii, cuvântari, prefeţe în limba româna;

o 45 de studii şi articole scrise în limba franceză;

o 35 de studii şi articole scrise în limba engleză;

o 19 studii şi articole scrise în limba germană;

o 14 studii şi articole aparute în alte limbi. Este de remarcat faptul ca prima demnitate bisericeasca importanta pentru Preafericitul Parinte Patriarh Dr. Daniel Ciobotea, si totodata moment la care a fost hirotonit arhiereu, a fost aceea de Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timisoara. Totodata, Preafericitul Parinte Patriarh Dr. Daniel Ciobotea este si cel dintai Episcop - Vicar al Arhiepiscopiei Timisoara, ales in primii zori ai libertatii, dupa aproape o jumatate de veac de comunism, la data de 4 martie 1990. Consider ca este o cinste pentru municipiul nostru , faptul de a avea in galeria Cetatenilor de Onoare ai Timisoarei , aceasta personalitate remarcabila a Intai Statatorului Bisericii Ortodoxe Romane de astazi. Propunerea de acordare a titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara Preafericitului Părinte Patriarh Dr. Daniel Ciobotea a fost făcută de domnul consilier local Toader Corado Dacian Alidor.

Violeta Mihalache Alina Pintilie Mirela Lasuschevici

Director Executiv Şef Birou Relaţii Publice Şef Serviciu Juridic

Red. A.M / 2 ex. cod. FP 53 – 01, ver.1