keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 452/15.12.2009 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara pentru anul 2010

15.12.2009

Hotararea Consiliului Local 452/15.12.2009
privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara pentru anul 2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-30117/ 07.12.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile art. 11 lit. (c) din Hotărârea Guvernului nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge;
Având în vedere art. 5 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
În conformitate cu prevederile art. 16 lit. (b) din Legea nr .44/1994 - privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată şi modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 151/29.03.2005 privind încheierea unui contract de parteneriat între Consiliul Local Timişoara şi Asociaţia Euro<26 România, pentru declararea Municipiului Timişoara drept "Localitate Euro<26";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara pentru anul 2010, prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Gratuităţile şi reducerile acordate în anul 2010 pentru transportul urban de călători se vor acorda până la concurenţa sumei aprobate prin bugetul local.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA WOLF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la H.C.L. nr…….…/…………….

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. SC2009-29986/04.12.2009

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: 256 408 300, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

NR. R.A.T.T. 15502/04.12.2009

Protocol de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara pentru anul 2010

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2010 se acordă înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport public de persoane pentru liniile de tip urban şi expres după cum urmează: Secţiunea 1. REDUCERI

a) Reducere 20% la costul abonamentelor cetăţenilor români cu domiciliul stabil sau flotant în Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate în original. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile R.A.T.T., iar evidenţa se păstrează în format electronic.

b) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună / maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă, conform H.G. 1364/2006. Aceştia vor circula pe bază de card eliberat de către R.A.T.T. în baza adeverinţei în original emisă de către Centrul de Transfuzii Timişoara, a buletinului sau a cărţii de identitate în original, pentru perioada de o lună, iar evidenţa se păstrează în format electronic. Se vor elibera titluri de călătorie pentru adeverinţele eliberate în luna decembrie a anului precedent, inclusiv.

c) Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane, elevilor din ciclul liceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara, pe baza carnetului de elev vizat la zi. Se va circula pe baza abonamentului general anual pe card emis de R.A.T.T. sau pe baza carnetului de elev vizat la zi. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T., iar datele beneficiarilor se înregistrează şi se păstrează în format electronic. Facilitatea se acordă elevilor până la 20 ani, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe. Începutul anului şcolar se consideră 01.10. a anului, dată de la care se pot elibera abonamente cu reducere numai pe baza vizei pentru noul an, iar sfârşitul anului şcolar se consideră data de 30.09 a anului, ultima zi în care se pot elibera titluri pe baza vizei vechiului an.

d) Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane studenţilor care frecventează unităţile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Eliberarea cardurilor R.AT.T. se face pe baza cardului EURO<26 eliberat de Asociaţia EURO<26 România şi de reprezentanţii acesteia în Municipiul Timişoara, card prevăzut cu sigla Municipiului Timişoara în conformitate cu H.C.L. nr.151/29.03.2005 şi a buletinului/carte de identitate (original), iar evidenţa acestora se păstrează şi în format electronic.

1 Cod FP12-01, Ver. 1

Secţiunea 2. GRATUITĂŢI

a) Pensionarii, cetăţeni români cu domiciliul stabil sau flotant în Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R. A. T. Timişoara sau pe bază de cupon de pensie însoţit de buletinul sau cartea de identitate. Ridicarea cardului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2) Beneficiarii de Pensie de urmaş care nu sunt titulari ai dreptului, vor prezenta pe lângă talon, o adeverinţă emisă de Casa de Pensii, în acest sens, la Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2.

b) Cetăţenii români cu domiciliul stabil sau flotant în Municipiul Timişoara care au împlinit vârsta de 70 de ani vor circula gratuit pe baza abonamentului general anual pe card. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile R.A.T.T., iar evidenţa se păstrează în format electronic.

c) Gratuitate pe mijloacele de transport public pe raza Municipiului Timişoara pentru cetăţenii români cu domiciliul stabil sau flotant în Municipiul Timişoara beneficiari ai Legii nr. 341/2004, ai Legii nr. 44/1994 şi ai Legii nr. 309/2002. Aceştia vor circula pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. în baza tabelelor semnate şi ştampilate de către asociaţia veteranilor de război sau revoluţionarilor, din care aceştia fac parte sau pe baza actelor doveditoare. Persoanele îndreptăţite care nu fac parte din nicio asociaţie vor prezenta la R.A.T.T., în original, buletinul de identitate (cartea de identitate) şi actul doveditor al calităţii de beneficiar al legii în baza căreia vor beneficia de carduri pentru transport gratuit.

d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara o adeverinţă în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, original, la R. A. T. Timişoara, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul.

e) Gratuitate pentru elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza carnetului de elev vizat la zi sau pe baza abonamentului general anual pe card emis de R.A.T.T. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare, iar evidenţa datelor se păstrează în format electronic.

f) Copiii preşcolari din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane.

g) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii Casei Faenza pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

h) Gratuitate pentru mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii SALVO pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele

2 Cod FP12-01, Ver. 1

cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

i) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru 10 activişti sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Instituţiile vor transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

j) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii serviciului de Ajutor Maltez din România, şi alte organizaţii nonprofit de acelaşi profil având filiala în Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

k) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru personalul din cadrul Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din România şi pentru alte instituţii de acelaşi profil cu filiala în Timişoara pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

l) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru organizaţiile având filiala în Timişoara care promovează protecţia şi apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încarcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

m) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru organizaţiile având filiala în Timişoara cu profil umanitar şi caritabil care acordă servicii de asistenţă socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAŢIA CARITAS. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

n) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru organizaţiile pentru integrare socială economică şi familială a persoanelor traficate având filiala în Timişoara, prin FUNDAŢIA FILANTROPIA sau alte fundaţii cu profil asemănător, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

o) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Organizaţia Salvaţi Copiii, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

p) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia

3 Cod FP12-01, Ver. 1

va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

q) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru deţinătorii Titlului „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”, conform art. 11, lit. c) din Regulamentul pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara" aprobat prin H.C.L. nr. 258/28.06.2005. Cardul se eliberează în baza diplomei de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara” şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original.

r) 1. Primarul Municipiului Timişoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de acte doveditoare (adeverinţe medicale, adeverinţe de venit etc.), precum şi pentru sportivii de performanţă cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere, elevilor şi studenţilor cu merite deosebite obţinute în activităţile extraşcolare atestate prin diplome de premiere. RATT va elibera abonament general anual pe card, în baza referatului aprobat de Primar şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic, iar referatul original se reţine de R.A.T.T.

2. Primarul Municipiului Timişoara acordă gratuitate pentru: 2.1. Cursele speciale sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara

sau R.A.T. Timişoara, pentru acţiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, incidente de circulaţie, lucrări de intervenţii sau reparaţii pe raza Municipiului Timişoara;

2.2. Participanţii la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara sunt coparticipante. Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va elibera legitimaţii vizate pe perioada de desfăşurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporţional cu numărul de zile aferente perioadei de desfăşurare a evenimentelor. Acordarea gratuităţilor prevăzute la art. 1, Secţiunea 2, lit. r) se va face pe bază de referat

aprobat de Primăria Municipiului Timişoara până la valoarea de 400.000 lei/an. Evidenţa se păstrează în format electronic.

Art. 2. Începând cu anul 2010, R.A.T.T. va introduce o nouă aplicaţie tarifară -Portofel electronic- care reprezintă călătoriile ce se pot încărca pe card şi care permite utilizatorului să folosească aceste călătorii pe orice tip de transport public (urban, expres sau metropolitan). Portofelul electronic este o facilitate a Cardului ACCES ce poate fi activată prin punctele de vânzare R.A.T.T., independent sau în paralel cu un alt titlu de călătorie. Călătoriile ce se pot încărca pe acest tip de card sunt în valoare de minim 8 lei. La o călătorie cu un mijloc de transport, prin validarea cardului se reţine din portofelul electronic un bilet a cărui contravaloare este în funcţie de grupul de transport din care face parte traseul (urban, expres sau metropolitan). Călătoriile rămase ca fracţiuni ce nu se pot utiliza la efectuarea unei călătorii (pe linii urban, expres sau metropolitan) se cumulează cu valoarea achitată în momentul reîncărcării Portofelului electronic. Călătoriile rămase pe cardurile pierdute, distruse etc. se translatează pe carduri noi. Cardurile noi se vor achita la valoarea de 5 lei. Titlurile anuale gratuite se decontează lunar, din luna eliberării, până în luna decembrie 2010, la tariful în vigoare, la data decontului, al unui abonament general pe 30 zile. Regia Autonomă de Transport Timişoara va actualiza lunar baza de date a cetăţenilor care beneficiază de facilităţile acordate de Municipiul Timişoara. Pentru celelalte titluri se decontează lunar, discount-ul acordat beneficiarilor la tariful în vigoare la data vânzării.

4 Cod FP12-01, Ver. 1

Odată cu implementarea programului de tarifare şi validare electronică a călătoriilor pe carduri de călătorie, pentru beneficiarii de gratuităţi şi reduceri, cardurile vor fi încărcate la contravaloarea „Abonamentelor generale” valabile până la finele anului 2010. Beneficiarii de reduceri, gratuităţi şi portofel electronic care deţin carduri eliberate de către R.A.T. Timişoara, vor avea obligaţia validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane. Nevalidarea cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane se sancţionează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil şi se consideră călătorie frauduloasă, aplicându-se sancţiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local şi prevederile legale. Controlul se realizează unitar la nivelul Municipiului Timişoara de către controlori R.A.T. Timişoara, respectiv autorităţile publice împuternicite cu această activitate de control.

MUNICIPIUL TIMIŞOARA R. A. T. TIMIŞOARA

PRIMAR, DIRECTOR GENERAL,

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU ING. MARCEL NICOLA

DIRECTOR DIRECTOR TEHNIC,

DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, DR. ING. IOAN GOIA

ING. CULIŢĂ CHIŞ

5 Cod FP12-01, Ver. 1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT NR. SC2009-30117/07.11.2009 Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor unor categorii de cetăţeni ai Municipiului

Timişoara încheiat între Municipiul Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara

Având în vedere practica anilor precedenţi şi deconturile transmise de către R.A. Transport Timişoara privind reducerile şi gratuităţile acordate în anul 2009 la transportul în comun, se prevăd pentru anul 2010, următoarele facilităţi la transportul în comun:

a) Reducere 20% la costul abonamentelor cetăţenilor români cu domiciliul stabil sau flotant în Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate în original. Eliberările cardurilor se fac la chioşcurile R.A.T.T., iar evidenţa se păstrează în format electronic.

b) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună / maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă, conform H.G. 1364/2006. Aceştia vor circula pe bază de card eliberat de către R.A.T.T. în baza adeverinţei în original emisă de către Centrul de Transfuzii Timişoara, a buletinului sau a cărţii de identitate (original şi copie), pentru perioada de o lună, iar evidenţa se păstrează în format electronic. Se vor elibera titluri de călătorie pentru adeverinţele eliberate în luna decembrie a anului precedent, inclusiv.

c) Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane, elevilor din ciclul liceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara, pe baza carnetului de elev vizat la zi. Se va circula pe baza abonamentului general anual pe card emis de R.A.T.T. sau pe baza carnetului de elev vizat la zi. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T., iar datele beneficiarilor se înregistrează şi se păstrează în format electronic. Facilitatea se eliberează elevilor până la 20 ani, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe. Începutul anului şcolar se consideră 01.10. a anului, dată de la care se pot elibera abonamente cu reducere numai pe baza vizei pentru noul an, iar sfârşitul anului şcolar se consideră data de 30.09 a anului, ultima zi în care se pot elibera titluri pe baza vizei vechiului an.

d) Reducere 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane studenţilor care frecventează unităţile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Eliberarea cardurilor R.AT.T. se face pe baza cardului EURO<26 eliberat de Asociaţia EURO<26 România şi de reprezentanţii acesteia în Municipiul Timişoara, card prevăzut cu sigla Municipiului Timişoara în conformitate cu H.C.L. nr.151/29.03.2005 şi a buletinului/carte de identitate (original), iar evidenţa acestora se păstrează şi în format electronic.

Cod FP 53-01, Ver. 1 1

e) Pensionarii, cetăţeni români cu domiciliul stabil sau flotant în Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R. A. T. Timişoara sau pe bază de cupon de pensie însoţit de buletinul sau cartea de identitate. Ridicarea cardului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2) Beneficiarii de Pensie de urmaş care nu sunt titulari ai dreptului, vor prezenta pe lângă talon, o adeverinţă emisă de casa de Casa de Pensii, în acest sens, la Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2.

f) Cetăţenii români cu domiciliul stabil sau flotant în Municipiul Timişoara care au împlinit vârsta de 70 de ani vor circula gratuit pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R. A. T. Timişoara.

g) Gratuitate pe mijloacele de transport public pe raza Municipiului Timişoara pentru cetăţenii români cu domiciliul stabil sau flotant în Municipiul Timişoara beneficiari ai Legii nr. 341/2004, ai Legii nr. 44/1994 şi ai Legii nr. 309/2002. Aceştia vor circula pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. în baza tabelelor semnate şi ştampilate de către asociaţia veteranilor de război sau revoluţionarilor, din care aceştia fac parte sau pe baza actelor doveditoare. Persoanele îndreptăţite care nu fac parte din nicio asociaţie vor prezenta la R.A.T.T., în original, buletinul de identitate (cartea de identitate) şi actul doveditor al calităţii de beneficiar al legii în baza căreia vor beneficia de carduri pentru transport gratuit.

h) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara o adeverinţă în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, original, la R. A. T. Timişoara, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul.

i) Gratuitate pentru elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza carnetului de elev vizat la zi sau pe baza abonamentului general anual pe card emis de R.A.T.T. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare, iar evidenţa datelor se păstrează în format electronic.

j) Copiii preşcolari din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transportul public de persoane.

k) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii Casei Faenza pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

l) Gratuitate pentru mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii SALVO pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

m) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru 10 activişti sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Instituţiile vor transmite tabelele cu persoanele

Cod FP 53-01, Ver. 1 2

beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

n) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii serviciului de Ajutor Maltez din România, şi alte organizaţii nonprofit de acelaşi profil având filiala în Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

o) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru personalul din cadrul Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din România şi pentru alte instituţii de acelaşi profil cu filiala în Timişoara pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

p) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru organizaţiile având filiala în Timişoara care promovează protecţia şi apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încarcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

q) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru organizaţiile având filiala în Timişoara cu profil umanitar şi caritabil care acordă servicii de asistenţă socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAŢIA CARITAS. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

r) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru organizaţiile pentru integrare socială economică şi familială a persoanelor traficate având filiala în Timişoara, prin FUNDAŢIA FILANTROPIA, sau alte fundaţii cu profil asemănător, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

s) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Organizaţia Salvaţi Copii, pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

t) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”., pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi încărcate individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic.

u) 1. Primarul Municipiului Timişoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de acte doveditoare (adeverinţe medicale, adeverinţe de venit etc.), precum şi pentru sportivii de performanţă cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere, elevilor şi studenţilor cu merite deosebite obţinute în activităţile extraşcolare atestate prin diplome de premiere. R.A.T.T. va elibera abonament general anual pe card, în baza referatului aprobat de Primar şi a buletinului sau a cărţii de

Cod FP 53-01, Ver. 1 3

identitate în original. Evidenţa se păstrează în format electronic, iar referatul original se reţine de R.A.T.T. 2. Primarul Municipiului Timişoara acordă gratuitate pentru:

• Cursele speciale sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara, pentru acţiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, incidente de circulaţie, lucrări de intervenţii sau reparaţii pe raza Municipiului Timişoara;

• Participanţii la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara sunt coparticipante. Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara va elibera legitimaţii vizate pe perioada de desfăşurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la nivel de abonament general de 30 de zile, calculată proporţional cu numărul de zile aferente perioadei de desfăşurare a evenimentelor.

Acordarea gratuităţilor se va face pe bază de referat aprobat de Primarul Municipiului Timişoara până la valoarea de 400.000 lei/an. Evidenţa se păstrează în format electronic.

v) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza abonamentului general anual pe card eliberat de către R.A.T.T., pentru detinătorii Titlului „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”, conform art. 11, lit. c) din Regulamentul pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara" aprobat prin H.C.L. nr. 258/28.06.2005. Cardul se eliberează în baza diplomei de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara” şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original.

Începând cu anul 2010, R.A.T.T. va introduce o nouă aplicaţie tarifară -Portofel electronic- care reprezintă călătoriile ce se pot încărca pe card şi care permite utilizatorului să folosească aceste călătorii pe orice tip de transport public (urban, expres sau metropolitan). Portofelul electronic este o facilitate a Cardului ACCES ce poate fi activată prin punctele de vânzare R.A.T.T., independent sau în paralel cu un alt titlu de călătorie. Călătoriile ce se pot încărca pe acest tip de card sunt în valoare de minim 8 lei. La o călătorie cu un mijloc de transport, prin validarea cardului se reţine din portofelul electronic un bilet a cărui contravaloare este în funcţie de grupul de transport din care face parte traseul (urban, expres sau metropolitan). Călătoriile rămase ca fracţiuni ce nu se pot utiliza la efectuarea unei călătorii (pe linii urban, expres sau metropolitan) se cumulează cu valoarea achitată în momentul reîncărcării Portofelului electronic. Călătoriile rămase pe cardurile pierdute, distruse etc. se translatează pe carduri noi. Cardurile noi se vor achita la valoarea de 5 lei. Titlurile anuale gratuite se decontează lunar, din luna eliberării, până în luna decembrie 2010, la tariful în vigoare, la data decontului, al unui abonament general pe 30 zile. Regia Autonomă de Transport Timişoara va actualiza lunar baza de date a cetăţenilor care beneficiază de facilităţile acordate de Municipiul Timişoara. Pentru celelalte titluri se decontează lunar, discount-ul acordat beneficiarilor la tariful în vigoare la data vânzării Odată cu implementarea programului de tarifare şi validare electronică a călătoriilor pe carduri de călătorie, pentru beneficiarii de gratuităţi şi reduceri, cardurile vor fi încărcate la contravaloarea „Abonamentelor generale” valabile până la finele anului 2010. Beneficiarii de reduceri, gratuităţi şi portofel electronic care deţin carduri eliberate de către R.A.T. Timişoara, vor avea obligaţia validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane. Nevalidarea cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane se

Cod FP 53-01, Ver. 1 4

sancţionează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil şi se consideră călătorie frauduloasă, aplicându-se sancţiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local şi prevederile legale. Controlul se realizează unitar la nivelul Municipiului Timişoara de către controlori R.A.T. Timişoara, respectiv autorităţile publice împuternicite cu această activitate de control.

Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara încheiat între Municipiul Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara, prezentat în anexă.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU,

ING. CULIŢĂ CHIŞ ING. ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER,

ING. CRISTINA GAVRA JR. NASTASIA MIRCEA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC,

ING. LIDIA VÎLCEANU

Cod FP 53-01, Ver. 1 5

  • REFERAT