keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 28/13.02.2015 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului prof. dr. doc. AUREL CAROL NANU

13.02.2015

Hotararea Consiliului Local 28/13.02.2015
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului prof. dr. doc. AUREL CAROL NANU


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere propunerea domnului consilier Bogdan Herzog cu nr.SC2015-740/14.01.2015;
Avand in vedere Referatul cu nr. SC 2015 - 740/14.01.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În baza Regulamentului pentru acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 258/28.06.2005;
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.(8) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Prof. Dr. Doc. AUREL CAROL NANU în semn de recunoaştere pentru merite ştiinţifice deosebite.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Propunere de aprobare a acordării titlului de cetațean de Onoare al Municipiului Timisoara dlui Prof. Dr. Doc. Aurel Nanu În calitate de Consilier Local al Conisiului Municipiului Timișoara, subsemnatul Bogdan Radu Herzog înaintez prezenta propunere de acordare a titlului de cetățean de onoare, domului Prof. Dr. Doc. Aurel Carol Nanu, personalitate științifică de prim rang pe plan naţional si internațional in domeniul tehnologiei materialelor. Prezenta propunere este înaintată în baza “Regulamentului pentru acordarea titlului de “Cetățean de onoare al Municipiului Timișoara”, aprobat de Consiliul Locat Timișoara, care la Art 5 Alin d, permite acordarea acestui titlu “ persoanelor care prin actţunile lor dezinteresare (donații, acțiuni umanitare, etc) au produs o imbuntaţire simițitoare a condiţiilor de viață a locuitorilor municipiului Timișoara”. Totodată propunerea se incadrează în prevederile Art 1, Alin B din același regulament care permite consilierilor locali să înainteze astfel de propuneri. Expunere de motive (Conform unui faudatio sustinut de Prof. Dr.ing. Richard Herman Șeful Catedrei Tehnologie Mecanica a Universităţii Politehnica din Timișoara cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani de Prof. Dr.Doc. Aurel Nanu) 4Într-o familie de buni români, chiar în inima Ardealului, la Turda, se năștea în 23 mai 1921 Aurel Carol Nanu, fiul lui Aureliu și al Paraschivei. “A urmat grădinița și școala primară la Odorheiul Secuiesc, apoi, din 1931 la Sibiu, unde începe cursurile liceale. În anul 1939 a susţinut examenul de bacalaureat, hotărât să își realizeze visul din copilărie, acela de a deveni inginer. Astfel, a urmat și absolvit Facultatea de Electromecanică de la Școala Politehnică din Timișoara, promoția 1943/1944 și Facultatea de Matematică în paralel. Repartizat la Reșița, tânărul absolvent își împlinește pregătirea inginerească prin contactul nemijlocit cu practica tehnologică, în Secția de Sudaj a Fabricii de Motoare Electrice din cadrul Societății „Uzinele și Domeniile Reșița”. În 1945 se transferă pe postul de subșef de secţie la Secţia T.C.1 din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Timișoara, a Căilor Ferate Române, post pe care îl ocupă până în 1947, Pregătirea tehnică deosebită precum și însușirea deprinderilor practice pentru producție au făcut ca, în această perioadă, să susţină activitate didactică la Școala Profesională Electrotehnică, devenită apoi Grupul Școlar Electromotor. Marea chemare a vieţii sale a fost însă cea de dascăl astfel încât, începând cu 1 octombrie 1946, tânărul inginer devine asistent asociat la Catedra de Matematici de la Facultatea de Electrotehnică a Şcoalei „Politehnica“ din Timișoara.

+ Îndrumat de profesorul Plauţius Andronescu face o cotitură în ceea ce priveşte profilul didactic, renunțând în 1947 la matematici în favoarea ingineriei și trecând astfel ca asistent la Catedra de Bazele Electrotehnicii, Asistentul universitar Aurel Nanu face, în anul 1950, al doilea pas pe scara didactică devenind conferenţiar la Facultatea de Electrotehnică (confirmat de către Ministerul Învăţământului în anul 1957), unde activitatea profesională s-a derulat în două direcţii fundamentale: învățământ și cercetare, r- Apoi, sub conducerea academicianului Corneliu Miclosy, conferehțiarul Aurel Nanu susține teza de doctorat „Cercetări teoretice și experimentale asupra tehnologiei de izolare a barelor de stator din turbogeneratoarele CMR", obținând în 1962 titlul științific de doctor în științe tehnice. Tot în anul 1962, printr-o reorganizare a disciplinelor în posturi și catedre, disciplinele predate de Aurel Nanu se transferă de la Facultatea de Electrotehnică la Facultatea de Mecanică, Catedra de Tehnologie Mecanică și, odată cu disciplinele, se transferă și profesorul unde, șeful catedrei, profesorul Coloman Bakony se pensionează, iar Aurel Nanu devine șeful catedrei precum și titularul disciplinei de Tehnologia Materialelor. „Personalitate științifică de prim rang, inconfundabilă pe plan național și internațional, profesorul Aurel Nanu este un nume de referință a tehnologiei materialelor. Astfel, în România, începând cu anul 1924, disciplina de Tehnologia materialelor, îmbrăcând particularitățile fiecărei etape și a fiecărui centru universitar, se studiază pornind de la școala de tehnologie din Timișoara. Din 1924 și până în 1965, ghid pentru Tehnologia materialelor a fost cursul elaborat de profesorul Coloman Bakony, iar după 1965, predarea acestei discipline are la bază cursul profesorului Aurel Nanu care a imprimat o nouă concepţie, fenomenologică, în tehnologia materialelor, contribuind decisiv la ridicarea acesteia la rang de știință. În 1964, este numit de către Ministerul Învăţământului conducător științific pentru acordarea titlului de doctor în științe tehnice, în specialitatea „Tehnologia materialelor“. A condus și finalizat, în cei peste patruzeci de ani, numărul record de 76 de teze de doctorat, autorii obţinând titlul de doctor în științe tehnice. În anul 1966, Ministerul Învățământului, prin Comisia Superioară de Diplome i-a acordat gradul didactic de profesor universitar. Ca o încununare și în același timp o recunoaștere a calităților și meritelor deosebite pe care profesorul Aurel Nanu le-a dovedit în activitatea sa, Ministerul Educației și Învăţământului prin Comisia Superioară de Titluri și Diplome, i-a acordat, în anul 1972, titlul de doctor docent în științe tehnice. În paralel cu activitatea didactică și științifică, profesorul Aurel Nanu a ocupat și funcții administrative și manageriale.

Astfel, în perioada 1952-1953 a fost consilier tehnic în cadrul Ministerului Energiei Electrice, iar în anul 1954 conducător al Institutului de Cercetări Electrotehnice, Baza Timișoara, în cadrul Ministerului Energiei Electrice. Urmează perioada 1966-1968 când a îndeplinit funcția de prorector al Institutului Politehnic din Timișoara ca apoi, din 1981 și până în 1995, să reprezinte „Politehnica“ din Timișoara, ca membru, în Comisia Superioară de Diplome din cadrul Ministerului Educaţiei și Învățământului, În perioada 1994-1999 este primul rector al Universității „Tibiscus“ din Timișoara. rAbordând în preocupările sale studiul noilor tehnologii, numite iniţial electrotehnologii, iar apoi tehnologii neconvenționale și realizând un adevărat pionierat la noi în țară, Aurel Nanu devine părintele tehnologiilor neconvenţionale în România. Prin urmare, în perioada 1957-1958 a organizat, la Catedra de Tehnologie Mecanică, primul laborator de electrotehnologii din România. Apoi, în 1974, devine conducătorul Centrului de Cercetări în Tehnologii Neconvenționale, nou înființat de către Ministerul Educației și Învățământului în cadrul Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara. vÎn 1985, datorită activității deosebite desfășurate în acest domeniu, sub egida Academiei RSR se organizează Comisia de Cercetări în Tehnologii Neconvenţionale, Filiala Timișoara, al cărei președinte devine profesorul Aurel Nanu. 4 Universitatea „Politehnica“ din Timișoara, prin profesorul Aurel Nanu, a devenit polul în jurul căruia gravitează cercetarea în domeniul tehnologiilor neconvenţionale și din celelalte centre universitare, ceea ce a determinat constituirea, în anul 1993, la inițiativa profesorului Aurel Nanu, a „Asociaţiei Române pentru Tehnologii Neconvenționale“, președinte fiind ales, așa cum era firesc, profesorul Aurel Nanu, Odată cu pensionarea în anul 1993 profesorul Aurel Nanu devine profesor consultant al Universității „Politehnica“ din Timișoara, desfășurându-și în continuare activitatea În catedra ce-i este a doua familie, atenție deosebită acordând conducerii de doctorat și dezvoltării în continuare a tehnologiilor neconvenționale. Pentru bogata sa activitate de cercetare”pentru impresionanta activitate didactică precum și pentru colaborarea deosebită pe tărâmul științei cu celelalte centre universitare, patru dintre acestea îi acordă titlul științific de „Doctor Honoris Causa”: 1995 - Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, 1997 - Universitatea Tehnică Cluj Napoca, 1998 - Universitatea din Craiova, 2007 - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din lași și în anul 2006 titlul științific de „Profesor Honoris Causa” al Universităţii Tibiscus din Timișoara.” Bogdan Radu Herzog Consilier Local Timisoara [ 13.01.2015 aspri.

Atasament: Referat.pdf

Red.A.M.A Cod FO 53-01,ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC2015-740/14.01.2015

Aprobat Primar Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Prof. Dr. Doc. Aurel Carol Nanu

Având în vedere solicitarea cu numarul SC2015-740 din data 14.01.2015 din iniţiativa domnului consilier Bogdan Herzog, a fost propus pentru acordarea titlului de Cetăţean de Onoare domnul Aurel Carol Nanu.

În 23 mai 1921, la Turda, chiar în inima Ardealului, se năştea Aurel Carol Nanu, fiul lui Aureliu şi al Paraschivei. Tradiţia în această familie cerea ca cei mai buni să devină dascăli. Însă, în 1931 părinţii se mută la Sibiu, tatăl fiind profesor la Şcoala Normală. Aici tânărul Aurel Nanu începe cursurile liceale la terminarea cărora se va abate de la tradiţie, devenind primul dintre inginerii familiei şi astfel, un deschizător de drumuri. A dat admitere şi a intrat la Şcoala Politehnica din Bucureşti dar, pentru că majoritatea colegilor săi de liceu luaseră drumul Timişoarei şi mai ales pentru renumele pe care Şcoala Politehnica din Timişoara îl avea şi-l are şi-n aceste vremi, Aurel Nanu dă admitere şi aici devenind astfel student al Facultăţii de Electromecanică de la Şcoala Politehnică din Timişoara.

În anul universitar 1946-1947, Aurel Nanu devine cadru didactic asociat la Catedra de Matematici condusă de profesorul G.T. Gheorghiu a Şcolii Politehnica din Timişoara. Întâlnindu-l în anul 1947 în această ipostază, profesorul Plauţius Andronescu, titularul disciplinei de Bazele Electrotehnicii, l-a angajat asistent la catedra pe care o conducea. Şi astfel, Aurel Nanu se înscrie pe traiectoria didactică urcând, treaptă cu treaptă, până în vârful piramidei. Pentru meritele deosebite în activitatea ştiinţifică, profesorul Aurel Nanu a fost distins de către Ministerul Învăţământului, în 1974 şi 1976, cu premiul I, respectiv II. Se poate afirma, fără a greşi, că profesorul Nanu, care a pus bazele acestui domeniu încă din 1953, este părintele tehnologiilor neconvenţionale din România.

În anul 1975, profesorul Nanu a înfiinţat, în cadrul specializării Tehnologia Construcţiilor de Maşini de la Facultatea de Mecanică, o grupă de specializare în Tehnologii neconvenţionale pe care, în anul 1980, o transformă în specializare de sine stătătoare, prima de acest fel din ţară. Această şcoală nouă a fost nucleul în jurul căruia s-a format şi s-a consolidat Catedra de Tehnologie Mecanică sau, aşa cum toată lumea o cunoaşte:,, Catedra lui Nanu”.

În semn de recunoaştere a meritelor ştiinţifice, trei universităţi de prestigiu îi decernează titlul de Doctor Honoris Causa. Realizările sale au atras atenţia prestigiosului Centru Biografic Internaţional din Anglia, care l-a nominalizat la premiul Omul internaţional al anului”, pentru anii 1998/1999 şi 1999/2000, la ,,Premiul pentru realizări

Red.A.M.A Cod FO 53-01,ver.2

deosebite în secolul 20”, premiu ce se acordă o dată la o sută de ani, precum şi pentru Medalia de Onoarea a Mileniului 2000. Prin urmare, propunem acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara domnului Aurel Carol Nanu, pentru vasta sa activitate ce a condus la promovarea municipiului Timişoara. Viceprimar, p. Secretar, Dan Diaconu Simona Dragoi

Director, Direcţia Comunicare Alina Pintilie Inspector de specialitate Calota Annemarie Alina

Avizat juridic