keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 160/30.06.1998 privind privind aprobarea Regulamentuluipentru acordarea Titlului de "Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara"

30.06.1998

Hotararea Consiliului Local 160/30.06.1998
privind privind aprobarea Regulamentuluipentru acordarea Titlului de "Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0987547/09.06.1998 al Directiei Relatii Comunicare din cadrul Primarieimunicipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(u) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Regulamentul pentru acordarea Titlului de "Cetatean de Onoare
al Municipiului Timisoara", conform Anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.2:Cuaducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Relatii Comunicare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
MISTOR CORNEL
Contrasemneaza