keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 531/16.12.2008 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2009

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 531/16.12.2008
privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-27612/03.12.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 148/2000 - pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
Având în vedere prevederile art. 11 lit. (c) din Hotărârea Guvernului nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge;
În conformitate cu prevederile art. 16 lit. (b) din Legea nr .44/1994 - privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 6, alin. 2, lit. (b) din Decretul Lege nr. 118/1990 - privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, republicat şi modificat;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2, lit.(d) şi alin.6 lit.(a) pct.2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2009, prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Protocol_RATT.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR. SC2008-27612/03.12.2008

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: 256 408 300, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Protocol de acordare a facilităţilor unor categorii de cetăţeni ai municipiului

Timişoara încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă

de Transport Timişoara

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2009 se acordă înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de

transport public de persoane astfel:

a) Pensionarii cu domiciliul în Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe baza cuponului de

pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate sau pe bază de card eliberat de către R.A.T.

Timişoara. Ridicarea cardului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu buletinul sau

cartea de identitate.

b) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe raza Municipiului Timişoara

pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, Legii nr. 44/1994, Legii nr. 309/2002. Aceştia vor circula pe

baza cardurilor eliberate de către R.A.T.T. în baza tabelelor semnate şi ştampilate de către asociaţia

veteranilor de război sau revoluţionarilor, din care aceştia fac parte. Datele se vor transmite şi în format

electronic. Ridicarea cardurilor în vederea distribuirii se va face pe bază de delegaţie semnată şi

ştampilată de către asociaţia veteranilor de război sau revoluţionarilor, din care aceştia fac parte.

Persoanele îndreptăţite care nu fac parte din nici o asociaţie vor prezenta la R.A.T.T. în

original şi copie buletinul de identitate (cartea de identitate) şi actul doveditor al calităţii de

beneficiar al Legii în baza căreia vor beneficia de carduri pentru transport gratuit.

De prevederile prezentului articol beneficiază şi persoanele care sunt în evidenţa Primăriei

Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără

diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la serviciul de asistenţă din

cadrul Primăriei Municipiului Timişoara o adeverinţă în baza căreia pot solicita împreună cu

buletinul sau cartea de identitate (original şi copie) la R.A.T. T.imişoara, carduri de călătorie

valabile până la finele anului în care a fost eliberată adeverinţa.

c) Reducere 50% a costului abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de

o lună, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă, conform H.G. 1364/2006. Aceştia vor circula pe

bază de card eliberat de către R.A.T.T. în baza adeverinţelor (originale) emise de către Centrul de

2

Transfuzii, buletin/carte de identitate (original şi copie), pentru perioada de o lună,iar evidenţa se

păstrează în format electronic.

d) Reducere 20% a costului abonamentelor cetăţenilor cu domiciliul în Municipiul Timişoara.

Reducerile se acordă pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate în original.

Eliberările cardurilor se fac la chioşcurile R.A.T.T., iar evidenţa se păstrează în format electronic.

e) Reducere 50% a costului abonamentelor la transportul public de persoane, elevilor care

frecventează instituţii de învăţământ din Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza

carnetului de elev vizat la zi. Eliberările de carduri se fac la chioşcurile R.A.T.T., iar datele

beneficiarilor se înregistrează şi se păstrează în format electronic.

f) Copiii preşcolari şi elevii, până la nivelul clasei a VIII-a inclusiv, care frecventează

instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport

public de persoane pe baza cardurilor emise de către R.A.T.T. în baza tabelelor prezentate de către

unităţile şcolare în format electronic sau pe baza carnetelor de elev vizate la zi.

g) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii Casei Faenza pe

baza cardurilor de transport eliberate de către R.A.T.T. după întocmirea tabelelor de către Casa

Faenza iar evidenţa se păstrează în format electronic.

h) Gratuitate pentru mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii SALVO pe

baza cardurilor de transport eliberate de către R.A.T.T. după întocmirea tabelelor de către SALVO,

iar evidenţa se păstrează în format electronic.

i) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru 10 activişti sociali care

deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala

Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Uniunea Pensionarilor din România, filiala

Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

au obligaţia de a transmite R.A.T.T.-ului lista nominală cu cele 10 persoane. Instituţia va transmite

tabelele cu persoanele beneficiare în vederea eliberării de către R.A.T. Timişoara. a cardurilor de

călătorie iar evidenţa se păstrează în format electronic.

j) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii serviciului de

Ajutor Maltez din România, şi alte organizaţii nonprofit de acelaşi profil având filiala în Timişoara,

care asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice. Instituţia va transmite tabelele şi ridicarea

cardurilor similar asociaţiilor menţionate la litera b). Evidenţa se păstrează în format electronic.

k) Primarul Municipiului Timişoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza

declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de acte doveditoare (adeverinţe medicale, adeverinţe de

venit etc.), precum şi pentru sportivii de performanţă cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de

premiere, elevilor şi studenţilor cu merite deosebite obţinute în activităţile extraşcolare atestate prin

diplome de premiere.

3

Primăria Municipiului Timişoara acordă gratuitate pentru cursele speciale solicitate de către

Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara, pentru acţiunile la care sunt coparticipante

sau gratuităţi pe mijloacele de transport public de persoane participanţilor la manifestările de interes

public, evenimente la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara, sunt

coparticipante, în care caz R.A.T. Timişoara. va elibera abonamente de o zi, pentru fiecare zi

cuprinsă în perioada aprobată. Acordarea gratuităţilor se face pe bază de referat aprobat de PMT

până la valoarea de 300.000 lei/an. Evidenţa se păstrează în format electronic.

l) Reducere de 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane studenţilor care

frecventează unităţile de învăţământ din municipiul Timişoara. Eliberarea cardurilor se face pe baza

cardu-ului EURO<26 cu sigla municipiului Timişoara în conformitate cu H. C. L. Nr.

151/29.03.2005 şi a buletinului/carte de identitate (original), iar evidenţa acestora se păstrează şi în

format electronic.

m) Gratuitate pentru nevăzători şi însoţitorii acestora la costul abonamentelor pentru transportul

public de persoane. Aceştia vor circula pe baza legitimaţiilor emise de către Asociaţia Nevăzătorilor

sau pe baza cardurilor eliberate de către R.A.T. Timişoara. Evidenţa se păstrează în format

electronic.

n) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru personalul din cadrul

Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din România prin O.A.D.O.R. şi pentru alte

instituţii de acelaşi profil cu filiala în Timişoara. Instituţia va transmite tabelele şi ridicarea

legitimaţiilor similar asociaţiilor menţionate la litera b).Aceştia vor circula pe baza legitimaţiei şi

pe baza cardurilor eliberate de către R.A.T. Timişoara. Evidenţa se păstrează în format electronic

De gratuitate pe mijloacele de transport public vor beneficia următoarele categorii:

- organizaţiile având filiala in Timişoara care promovează protecţia şi apărarea drepturilor

copilului, prin UNICEF;

- organizaţiile având filiala in Timişoara cu profil umanitar şi caritabil care acordă servicii de

asistenţa socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAŢIA CARITAS.

- organizaţiile având filiala in Timişoara pentru integrare socială economică şi familială a persoanelor

traficate, prin FUNDAŢIA FILANTROPIA;

Art. 2. Gratuităţile şi reducerile acordate în anul 2009 la transportul urban de călători pentru toate

aceste categorii se vor acorda până la concurenţa sumei aprobate prin bugetul local.

Odată cu implementarea programului de tarifare şi validare electronică a călătoriilor pe

carduri de călătorie pentru beneficiarii de gratuităţi şi facilităţi cardurile vor fi încărcate la

contravaloarea „abonamentelor generale” valabile până la finele anului 2009, dacă din protocol nu

reiese altfel.

4

Beneficiarii de reduceri şi gratuităţi care deţin carduri eliberate de către R.A.T. Timişoara

vor avea obligaţia validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane.

Nevalidarea cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane se

sancţionează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil şi se consideră călătorie frauduloasă,

aplicându-se sancţiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local şi prevederile legale.

Controlul se realizează unitar la nivelul Municipiului Timişoara de către controlori R.A.T.

Timişoara, respectiv autorităţile publice împuternicite cu aceasta activitate de control.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT

PRIMAR, DIRECTOR GENERAL,

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU DR. ING. IOAN GOIA

DIRECTOR CONTABIL ŞEF,

DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, EC. ANETA VĂCARU

CULIŢĂ CHIŞ

Atasament: REFERAT_Protocol_RATT.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR. SC2008-27612/03.12.2008 Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi

Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, în anul 2009

Având în vedere practica anilor precedenţi şi deconturile transmise de către R.A. Transport Timişoara privind reducerile şi gratuităţile acordate în anul 2008 la transportul în comun, se prevăd pentru anul 2009, următoarele facilităţi la transportul în comun:

a) Pensionarii cu domiciliul în Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe baza cuponului de pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate sau pe bază de card eliberat de către R.A.T. Timişoara. Ridicarea cardului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate.

b) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe raza Municipiului Timişoara pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, Legii nr. 44/1994, Legii nr. 309/2002. Aceştia vor circula pe baza cardurilor eliberate de către R.A.T.T. în baza tabelelor semnate şi ştampilate de către asociaţia veteranilor de război sau revoluţionarilor, din care aceştia fac parte. Datele se vor transmite şi în format electronic. Ridicarea cardurilor în vederea distribuirii se va face pe bază de delegaţie semnată şi ştampilată de către asociaţia veteranilor de război sau revoluţionarilor, din care aceştia fac parte. Persoanele îndreptăţite care nu fac parte din nici o asociaţie vor prezenta la R.A.T.T. în original şi copie buletinul de identitate (cartea de identitate) şi actul doveditor al calităţii de beneficiar al Legii în baza căreia vor beneficia de carduri pentru transport gratuit. De prevederile prezentului articol beneficiază şi persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la serviciul de asistenţă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara o adeverinţă în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate (original şi copie) la R.A.T. Timişoara, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberată adeverinţa.

c) Reducere 50% a costului abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă, conform H.G. 1364/2006. Aceştia vor circula pe bază de card eliberat de către R.A.T.T. în baza adeverinţelor (originale) emise de către Centrul de Transfuzii, buletin/carte de identitate (original şi copie), pentru perioada de o lună,iar evidenţa se păstrează în format electronic.

d) Reducere 20% a costului abonamentelor cetăţenilor cu domiciliul în Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate în original. Eliberările cardurilor se fac la chioşcurile R.A.T.T., iar evidenţa se păstrează în format electronic.

e) Reducere 50% a costului abonamentelor la transportul public de persoane, elevilor care frecventează instituţii de învăţământ din Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe Comentariu:

baza carnetului de elev vizat la zi. Eliberările de carduri se fac la chioşcurile R.A.T.T., iar datele beneficiarilor se înregistrează şi se păstrează în format electronic.

f) Copiii preşcolari şi elevii, până la nivelul clasei a VIII-a inclusiv, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardurilor emise de către R.A.T.T. în baza tabelelor prezentate de către unităţile şcolare în format electronic sau pe baza carnetelor de elev vizate la zi.

g) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii Casei Faenza pe baza cardurilor de transport eliberate de către R.A.T.T. după întocmirea tabelelor de către Casa Faenza iar evidenţa se păstrează în format electronic.

h) Gratuitate pentru mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii SALVO pe baza cardurilor de transport eliberate de către R.A.T.T. după întocmirea tabelelor de către SALVO, iar evidenţa se păstrează în format electronic.

i) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru 10 activişti sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor au obligaţia de a transmite R.A.T.T.-ului lista nominală cu cele 10 persoane. Instituţia va transmite tabelele cu persoanele beneficiare în vederea eliberării de către R.A.T. Timişoara a cardurilor de călătorie iar evidenţa se păstrează în format electronic,.

j) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii serviciului de Ajutor Maltez din România, şi alte organizaţii nonprofit de acelaşi profil având filiala în Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice. Instituţia va transmite tabelele şi ridicarea cardurilor similar asociaţiilor menţionate la litera b). Evidenţa se păstrează în format electronic.

k) Primarul Municipiului Timişoara acordă gratuitate persoanelor aflate în dificultate, în baza declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de acte doveditoare (adeverinţe medicale, adeverinţe de venit etc.), precum şi pentru sportivii de performanţă cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere, elevilor şi studenţilor cu merite deosebite obţinute în activităţile extraşcolare atestate prin diplome de premiere. Primăria Municipiului Timişoara acordă gratuitate pentru cursele speciale solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara, pentru acţiunile la care sunt coparticipante sau gratuităţi pe mijloacele de transport public de persoane participanţilor la manifestările de interes public, evenimente la care Primăria Municipiului Timişoara sau R.A.T. Timişoara, sunt coparticipante, în care caz R.A.T. Timişoara. va elibera abonamente de o zi, pentru fiecare zi cuprinsă în perioada aprobată. Acordarea gratuităţilor se face pe bază de referat aprobat de PMT până la valoarea de 300.000 lei/an. Evidenţa se păstrează în format electronic.

l) Reducere de 50% la costul abonamentelor la transportul public de persoane studenţilor care frecventează unităţile de învăţământ din municipiul Timişoara. Eliberarea cardurilor se face pe baza cardu-ului EURO<26 cu sigla municipiului Timişoara în conformitate cu H. C. L. Nr. 151/29.03.2005 şi a buletinului/carte de identitate (original), iar evidenţa acestora se păstrează şi în format electronic.

m) Gratuitate pentru nevăzători şi însoţitorii acestora la costul abonamentelor pentru transportul public de persoane. Aceştia vor circula pe baza legitimaţiilor emise de către Asociaţia Nevăzătorilor sau pe baza cardurilor eliberate de către R.A.T. Timişoara. Evidenţa se păstrează în format electronic.

n) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru personalul din cadrul Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din România prin O.A.D.O.R. şi pentru alte instituţii de acelaşi profil cu filiala în Timişoara. Instituţia va transmite tabelele şi

ridicarea legitimaţiilor similar asociaţiilor menţionate la litera b). Aceştia vor circula pe baza legitimaţiei şi pe baza cardurilor eliberate de către R.A.T. Timişoara. Evidenţa se păstrează în format electronic

De gratuitate pe mijloacele de transport public vor beneficia următoarele categorii:

• organizaţiile având filiala in Timişoara care promovează protecţia şi apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF;

• organizaţiile având filiala in Timişoara cu profil umanitar şi caritabil care acordă servicii de asistenţa socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAŢIA CARITAS

• organizaţiile având filiala in Timişoara pentru integrare socială economică şi familială a persoanelor traficate, prin FUNDAŢIA FILANTROPIA;

Gratuităţile şi reducerile acordate în anul 2009 la transportul urban de călători pentru toate aceste categorii se vor acorda până la concurenţa sumei aprobate prin bugetul local. Odată cu implementarea programului de tarifare şi validare electronică a călătoriilor pe carduri de călătorie pentru beneficiarii de gratuităţi şi facilităţi, cardurile vor fi încărcate la contravaloarea „abonamentelor generale” valabile până la finele anului 2009, dacă din protocol nu reiese altfel. Beneficiarii de reduceri şi gratuităţi care deţin carduri eliberate de către R.A.T. Timişoara vor avea obligaţia validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane. Nevalidarea cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane se sancţionează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil şi se consideră călătorie frauduloasă, aplicându-se sancţiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local şi prevederile legale.

Controlul se realizează unitar la nivelul Municipiului Timişoara de către controlori R.A.T. Timişoara, respectiv autorităţile publice împuternicite cu aceasta activitate de control. Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea Protocolului de acordare a

facilităţilor unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara, protocol încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi R.A. Transport Timişoara, prezentat în anexă.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU,

CULIŢĂ CHIŞ OVIDIU RĂDULESCU

CONSILIER PRINCIPAL, ŞEF SERVICIU JURIDIC, VIOREL FLOREA MIRELA LASUSCHEVICI