keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 453/15.12.2009 Privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006

15.12.2009

Hotararea Consiliului Local 453/15.12.2009
Privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr.AS-60123/03.12.2009 al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teriroriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemeale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu art. 23 din Legea nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.255/30.06.2009 - privind reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consilului Local nr.397/26.09.2006, cu rata inflaţiei aferentă anilor 2006 - martie 2009;
Având în vedere Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia;
Având în vedere adresa nr. 993/03.12.2009 a Regiei Autonome de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.d) si alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă plata lunară pentru un număr mediu de 2200 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, începând cu data de 01.01.2010 până la data de 31.12.2010.

Art. 2: Beneficiarii gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă sunt persoanele cu handicap grav şi accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoţitorul persoanei cu handicap grav în prezenţa acesteia, însoţitorul copilului cu handicap accentuat în prezenţa acestuia, însoţitorul adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat în prezenţa acestuia.

Art. 3: Plata lunara a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă se efectuează de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, la un tarif de 93 lei reprezentând contravaloare abonament general pe 30 zile aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 255/30.06.2009 şi se suportă din bugetul local, de la Capitolul 68.02 -Asigurări şi asistenţă socială, Subcapitolul 68.02.06 - Asistenţă socială pentru familie şi copii, în valoare de 204.600 lei/lună, suma totală de la 01.01.2010 până la 31.12.2010 fiind în valoare de 2.455.200 lei.

Art. 4: Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, pentru persoanele menţionate la art. 2 se face pe baza facturii emisă de Regia Autonomă de Transport Timişoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.

Art. 5: Persoanele menţionate la art.2 vor circula gratuit pe baza legitimaţiei eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, nominală, netransmisibilă şi valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap şi a Cărţii de identitate sau pe baza cardului eliberat de către Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta Hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanei cu Handicap;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA WOLF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

JUDEŢUL TIMIŞ CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA APROBAT Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Mun. Timişoara PRIMAR Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap GHEORGHE CIUHANDU Nr.AS-60123/03.12.2009

R E F E R A T

Privind aprobarea, pentru anul 2010, a modalităţii de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cuantumul acesteia, conform Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap În conformitate cu prevederile art. 23 alin.1, din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.” Alin. 2 al art. 23 din Legea 448/2006 precizează: ,,Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane : a ) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; b ) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; c )însotitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap; d ) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; e ) asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat”. Potrivit art. 23, alin.3 din legea mai sus menţionată ,,Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întreg teritoriu al ţării fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, costurile fiind suportate din bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.” În acest sens preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia. În conformitate cu prevederile art. 23, alin 4 si 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) si (2) se asigură din bugetele locale”, ,,Modalitatea de acordare a gratuităţii şi cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale”.

Tariful stabilit pentru decontarea gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, este de 93 lei aprobat prin H.C.L. nr. 255/30.06.2009.

Prin H.C.L. nr.532/2008 s-a stabilit modalitatea de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, sub forma unei plăţi lunare pentru un numar mediu de 2614 beneficiari ai transportului urban gratuit, la tariful de 40 lei, începând cu data de 01.01.2009 până la data de 31.12.2009.

Având în vedere expirarea termenului pentru care a fost emisă Hotărârea Consiliului Local nr. 532/2008, la data de 31.12.2008, Regia Autonomă de Transport Timişoara, prin adresa nr.993/03.12.2009, înregistrată la Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap sub nr.AS-60065/03.12.2009 a propus iniţierea de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap a unui Proiect de Hotărâre pentru perioada 01.01.2010-31.12.2010, precizând totodată şi o modalitate de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, sub forma unei plăţi lunare pentru un numar mediu de 2200 beneficiari ai transportului urban gratuit, la tariful de 93 lei.

Anexăm prezentului referat copia adresei nr.993/03.12.2009 a Regiei Autonomă de Transport Timişoara. În baza Legii nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, Urmare a celor mai sus prezentate:

PROPUNEM: A se aproba plata lunară pentru un număr mediu de 2200 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, începând cu data de 01.01.2010 până la data de 31.12.2010.

Beneficiarii gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă sunt persoanele cu handicap grav şi accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoţitorul persoanei cu handicap grav în prezenţa acesteia, însoţitorul copilului cu handicap accentuat în prezenţa acestuia, însoţitorul adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat în prezenţa acestuia.

Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă se efectuează de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, la un tarif de 93 lei aprobat prin H.C.L. nr. 255/30.06.2009 şi se suportă din Bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurări şi asistenţă socială, Subcapitolul 68.02.06- Asistenţă socială pentru familie şi copii, în valoare de 204.600/lună, suma totală de la 01.01.2010 până la 31.12.2010 fiind în valoare totală de 2.455.200 lei.

Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, pentru persoanele beneficiare menţionate mai sus, se face pe baza facturii emisă de Regia Autonomă de Transport Timişoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.

Viceprimar, Adrian Orza Director Executiv,

Maria Stoianov Director executiv adjunct, Gabriela Cristina Curuţ Sef Serviciu Inspector de Specialitate DanielaLung Elisabeta Bunget Consilier Juridic Avizat Juridic Muntiu Marilena Loredana Delia Dumitru Cod FP 53-01, Ver.1

Red./ed 2 ex./M.L.M