keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 24/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Brazilor"

26.01.2010

Hotararea Consiliului Local 24/26.01.2010
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare strada Brazilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 030340 /08.12.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 86/08.12.2009, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,"Amenajare strada Brazilor", întocmit de S.C. TRISKELE S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 157/23.09.2009 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa-Str.Brazilor.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,,Amenajare str. Brazilor”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. TRISKELE S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare str. Brazilor”, conform contractului de proiectare nr. 157 din data de 23.09.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei : Durata de realizare a investiţiei: 4 luni Varianta cu investiţie medie: Valoare de investitie (INV) 299,932 mii lei (inclusiv TVA)

70,996 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 240,138 mii lei (inclusiv TVA)

56,843 mii euro (inclusiv TVA) Capacităţi:

• Lungimea sectorului amenajat 145,00m • Lăţime parte carosabilă 6,00 m • Pantă transversală în aliniament 2,5% • Lăţime trotuare 2*1,30…1,50m • Lăţime zonă verde 2*1,20…1,40m • Lăţime pistă ciclişti 2*1,00 m • Pantă transversală în aliniament 1%

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ing. CHIŞ CULIŢĂ ing. IOAN GANCIOV ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI, CONSILIER,

ing. MARINELA LUCUŢ ing. PÎRVU LILIANA

Atasament: Referat-Str.Brazilor.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Direcţia Drumuri şi Transporturi Serviciul Drumuri şi Poduri Biroul Promovare Lucrări Nr. SC 2009 –030340 / 08.12.2009

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,,Amenajare strada Brazilor”

Direcţia Drumuri şi Transporturi are în programul de investiţii pe anul 2009 întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Brazilor”. Strada Brazilor este situată în zona de nord a municipiului Timişoara, având o lungime totală de 145m, fiind delimitată de străzile : Constantin Rădulescu Motru şi Constantin cel Mare.

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei derivă din cele menţionate, la acestea mai trebuie adăugat şi faptul că circulaţia se desfăşoară în condiţii dificile, iar colectarea şi evacuarea apelor de suprafaţă esrte deficitară pe majoritatea străţii , deoarece pe stradă nu sunt prevăzute guri de scurgere care să conducă apele din precipitaţii în canalul colector executat sub partea carosabilă.

Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat în cursul anului 2009 Studiul de Fezabilitate pentru ,, Amenajare strada Brazilor”, realizat de S.C. TRISKELE S.R.L. conform contractului de proiectare nr. 157 /23.09.2009.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei ,,Amenajare strada Brazilor” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 299,932 mii lei (cu TVA), respectiv 70,996 mii Euro (1 Euro = 4,2246 lei la data de 19.08.2009).

Durata de realizare a lucrărilor proiectate este estimată la 4 luni. Durata totală se extinde pe 5 luni, prima lună fiind necesară proiectării şi procedurilor de achiziţie pentru contractarea execuţiei lucrării şi a dirigenţiei de şantier.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate ,,Amenajare strada Brazilor”se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2009, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, DIRECTOR ECONOMIC, ing. CHIŞ CULIŢĂ ec. SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ŞEF SERVICIU JURIDIC,

ing. IOAN GANCIOV jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI, CONSILIER ing. MARINELA LUCUŢ ing.PÎRVU LILIANA

FP 53-01, Ver.1