keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 245/19.10.1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Timişoara

19.10.1999

Hotararea Consiliului Local 245/19.10.1999
privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC099-14677/12.10.1999 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ in cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (g) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se însuşeşte inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Timişoara, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Relaţii-Comunicare;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Corp Control Primar;
- Mass-mediei.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI