keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 188/26.04.2005 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe care fac parte din Staţia de Epurare Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune

26.04.2005

Hotararea Consiliului Local 188/26.04.2005
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe care fac parte din Staţia de Epurare Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005-6030/31.03.2005 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 - privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;
Având în vedere Protocolul de predare - primire nr. D82004-460/28.01.2004 încheiat între Regia Autonomă de Apă şi Canal "AQUATIM" Timişoara şi Primăria Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 154/21.12.2004 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara, a unor bunuri ce asigură alimentarea cu apă şi canalizarea oraşului, precum şi Protocolul nr. SC2005-1658/01.02.2005 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
Având în vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată şi modificată;
Având în vedere solicitărea Regiei Autonome Apă şi Canal "AQUATIM" Timişoara, înregistrată cu numărul D82005-1268/18.03.2005 de scoatere din funcţiune şi trecere din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe care urmează a fi casate;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată ;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din Staţia de Epurare Timişoara şi sunt în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe a Primăriei Municipiului Timişoara şi în administrarea Regiei Autonome de Apă şi Canal "AQUATIM" Timişoara, prevăzute în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă scoaterea din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 şi cuprinse în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3: Procedura de scoatere din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 şi cuprinse în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de către Regia Autonomă de Apă şi Canal "AQUATIM" Timişoara, iar sumele încasate prin valorificarea mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul local.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Apă şi Canal "AQUATIM" Timişoara.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA-RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2_-_Statie_Epurare.pdf

Anexa 2 Mijloace fixe a caror durata de

functionare a expirat propuse pentru scoaterea din functiune, valorificare si

dupa caz casare

Nr. Inv Primărie

1 44922 20418 2.24.4. Stavilar ST 10 2.639.181 1978 2 44935 20419 2.24.4. Stavilar ST 7 3.797.459 1978 3 44936 20420 2.24.4. Stavilar ST 8 3.567.651 1978 4 44937 20421 2.24.4. Stavilar ST 9 2.906.170 1978 5 44246 20064 2,16,5, Celule electrice 3.707.377 1978 6 44247 20065 2,16,5, Celule electrice 3.707.377 1978 7 44248 20066 2,16,5, Celule electrice 3.707.377 1978 8 44249 20067 2,16,5, Celule electrice 3.707.377 1978 9 44250 20068 2,16,5, Celule electrice 3.707.377 1978 10 44251 20069 2,16,5, Celule electrice 3.707.377 1978 11 44252 20074 2,16,5, Celule electrice 3.707.377 1978 12 44253 20075 2,16,5, Celule electrice 3.707.377 1978 13 44254 20076 2,16,5, Celule electrice 3.707.377 1978 14 44255 20077 2,16,5, Celule electrice 3.707.377 1978 15 44256 20078 2,16,5, Celule electrice 3.707.377 1978 16 44257 20079 2,16,5, Celule electrice 3.707.377 1978 17 44258 20080 2,16,5, Celule electrice 3.707.377 1978 18 44259 20081 2,16,5, Celule electrice 3.707.377 1978 19 44297 20122 2,16,5, Tablou electric 6.000.874 1984 20 44260 20084 2,16,5, Celula electrica 3.707.377 1978 21 44937 20422 2,24,4 Stavilar ST 9 2.906.244 1978 22 44923 20433 2,24,4 Stavilar ST 11 2.370.838 1978 23 44924 20434 2,24,4 Stavilar ST 11 2.371.060 1978 24 44925 20435 2,24,4 Stavilar ST 11 2.371.060 1978 25 44926 20436 2,24,4 Stavilar ST 11 2.371.060 1978 26 44921 20437 2,24,4 Stavilar ST 11 2.860.968 1978 27 44927 20438 2,24,4 Stavilar ST 2 2.860.968 1978 28 44928 20439 2,24,4 Stavilar ST 3 2.860.968 1978 29 44572 20429 2,17,1,2 Electropompa MVU 602 7.191.018 1978 30 44261 20070 2,16,5, Celule electrice 3.707.377 1978 31 44262 20071 2,16,5, Celule electrice 3.707.377 1978 32 44263 20072 2,16,5, Celule electrice 3.707.377 1978 33 44264 20073 2,16,5, Celule electrice 3.707.377 1978 34 44152 20085 2,16,3,1, A.Autotransformator cu celula tetrapolara 5.566.044 1978 35 44153 20086 2,16,3,1, A.Autotransformator cu celula tetrapolara 5.566.044 1978 36 44187 20145 2,16,4,3, Electro suflanta 4.270.266 1991 37 44190 20160 2,16,4,3, Grup motor suflanta SRD 20 2.266.873 1993

Valoare inventar An Nr. crt. Nr.

Inventar Cod

clasificare Denumire mijloc fix

38 44191 20161 2,16,4,3, Grup motor suflanta SRD 20 2.266.873 1993 39 44930 20440 2,24,4, Stavilar ST4 2.761.339 1978 40 44931 20441 2,24,4, Stavilar ST4 3.128.334 1978 41 44932 20442 2,24,4, Stavilar ST4 2.830.310 1978 42 44929 20443 2,24,4, Stavilar ST3 2.761.339 1978 43 44933 20444 2,24,4, Stavilar ST5 2.830.310 1978 44 44934 20445 2,24,4, Stavilar ST6 2.677.493 1978 45 44913 20448 2,24,4, Stavilar ST3 1.071.683 1978 46 44914 20449 2,24,4, Stavilar ST3 1.071.757 1978 47 44915 20450 2,24,4, Stavilar ST3 1.071.757 1978 48 44918 20499 2,24,4, Stavilar ST3 1.223.332 1981 49 44919 20500 2,24,4, Stavilar ST3 1.223.333 1981 50 44920 20501 2,24,4, Stavilar ST3 1.223.333 1981 51 44908 20659 2,24,4, Stavilar manual 1.113.154 1982 52 44909 20660 2,24,4, Stavilar manual 1.113.303 1982 53 44910 20661 2,24,4, Stavilar manual 1.113.154 1982 54 44912 20662 2,24,4, Stavilar manual 1.113.303 1982 55 44911 20663 2,24,4, Stavilar manual 1.113.154 1982 56 44859 20664 2,24,4, Stavilar manual 1.113.303 1982 57 44579 20778 2,17,1,2 Pompa DV 5 35 2.888.233 1986 58 44580 20779 2,17,1,2 Pompa DV 5 35 2.888.419 1986 59 44758 20807 2,17,5, b Aerator 4.235.232 1989 60 44759 20808 2,17,5, b Aerator 4.235.232 1989 61 44760 20809 2,17,5, b Aerator 4.235.232 1989 62 44761 20810 2,17,5, b Aerator 4.235.232 1989 63 44762 20811 2,17,5, b Aerator 4.235.232 1989 64 45044 40013 4,6,1, sina rulare 572.900 1982 65 45045 40014 4,6,1, sina rulare 572.862 1982 66 40861 11681 1,4,5,1 Stavilar ST 11 31.000 1978 67 40862 11682 1,4,5,1, Stavilar ST 11 31.000 1978 68 40863 11683 1,4,5,1 Stavilar ST 11 31.000 1978 69 40864 11684 1,4,5,1 Stavilar ST 11 31.000 1978 70 40865 11685 1,4,5,1 Stavilar ST 11 31.000 1978 71 40866 11686 1,4,5,1 Stavilar ST 11 31.000 1978 72 40867 11687 1,4,5,1 Stavilar ST 11 31.000 1978 73 40868 11688 1,4,5,1 Stavilar ST 11 31.000 1978 74 44265 20082 2,16,5 celule electrice 3.707.377 1978 75 44266 20083 2,16,5 celule electrice 3.707.377 1978 77 44379 20845 2,17,1,11 Pompa HT 100x80x315 3.159.122 1991 78 44380 20846 2,17,1,11 Pompa HT 100x80x315 3.159.122 1991 79 44384 20847 2,17,1,11 Pompa HT 100x80x315 3.159.074 1991 80 40957 10066 put de aspiratie 14.245 1912 81 44857 20822 sina rulare 1.509.260 1989 82 44858 20823 sina rulare 1.465.506 1989 83 45040 40076 palan manual 17,6 m 712.000 1995 84 45041 40077 palan manual 17,6 m 712.000 1995

85 40860 11405 panou desnisipator 51.377 1974 86 45036 40006 macara capra 898.633 1981 87 45037 40012 macara capra 767.069 1982

Total 287.369.409

Sef Serviciu Administrare Spatii Sef Serviciu Adm.-Patrimoniu

Ing. Monica Rudneanu Ing. Constantin Cioranu

Insp. Specialitate

Ec. Dariana Brumar

Atasament: Referat_-_Statia_Epurare.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE SPAŢII Nr. SC2005-6030/31.03.2005 Aprobat Primar

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului

Timişoara, a unor mijloace fixe care fac parte din Staţia de Epurare Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune

Urmare Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, bunurile care au fost în administrarea Regiei Autonome Apă şi Canal „AQUATIM” Timişoara şi care fac parte din Staţia de Epurare Timişoara, au fost înregistrate în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe a Primăriei Municipiului Timişoara în baza Protocolului nr. D82004-460/28.01.2004 încheiat între Regia Autonomă Apă şi Canal „AQUATIM” Timişoara şi Primăria Municipiului Timişoara, mijloace fixe care în baza HCL nr. 154/21.12.2004 şi a Protocolului nr. SC2005-1658/01.02.2005 au fost date spre administrare Regiei Autonome Apă şi Canal „AQUATIM” Timişoara. Prin măsura ISPA se va reabilita întreaga tehnologie a Staţiei de Epurare şi ca urmare a acestei acţiuni, unele active nu vor mai fi păstrate în funcţiune, amplasamentul lor fiind destinat noilor mijloace fixe. Aceste mijloace fixe se află în administrarea Regiei Autonome Apă şi Canal „AQUATIM” Timişoara care prin adresa nr. D82005-1268/18.03.2005 solicită scoaterea din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea mijloacelor fixe cuprinse în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2. Prin dezmembrare, materialele reutilizabile se vor folosi în procesul de întreţinere şi reparaţie a staţiei de epurare Timişoara, iar restul materialelor vor fi valorificate. Veniturile care rezultă din valorificarea acestor active, după deducerea cheltuielilor cu dezmembrarea lor, se vor vărsa la bugetul local. Pentru a putea scoate din funcţiune, valorifica şi după caz casa aceste mijloace fixe, este necesar trecerea acestora din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale. Faţă de cele de mai sus:

PROPUNEM:

Emiterea unui HCL care să aprobe: 1.Trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului

Timişoara, a unor mijloace fixe care fac parte din Staţia de Epurare Timişoara şi care sunt în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe a Primăriei municipiului Timişoara şi în administrarea Regiei

Autonome Apă şi Canal „AQUATIM” Timişoara, mijloace fixe evidenţiate în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul referat.

2.Aprobarea scoaterii din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2.

3. Procedura de scoatere din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea mijloacelor fixe cuprinse în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la prezentul referat va fi pusă în aplicare de către Regia Autonomă Apă şi Canal „AQUATIM” Timişoara, iar sumele încasate prin valorificarea mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul local.

Viceprimar, Director, Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor Constantin Miuţ Şef Serviciu, Ing. Monica Rudneanu Consilier Juridic, Jr. Daniel Văcărescu

AVIZAT,

Direcţia Economică, Serviciul Juridic, Ec. Adrian Bodo Jr. Mirela Lasuschevici

Atasament: Anexa_1-_Statia_Epurare.pdf

Anexa 1 Mijloace fixe a caror durata normala de

functionare nu a expirat propuse pentru scoatere din functiune,

valorificare si dupa caz casare

NR.INV. Nr.crt. PRIM.

1 41029 13494 1.8.12 A. statie pompare pluviala 326.028.320 1998 2 42590 12611 1.8.6 conducta otel DN 800 73.156.394 1986 3 44581 20766 2,17,1,2, Pompa DV 2-87 9.510.625 1986 4 44582 20767 2,17,1,2 Pompa DV 2-87 9.510.625 1986 5 44310 21153 2,17,1,1 A. electropompaD V 5-110 D1200 1.117.408.015 1998 6 44112 10907 1,8,8 Statia pompe ape pluviale 612.024.956 1971 7 40911 13507 1,7,2,1, A.Celule combinate-statie conexiuni 2.512.141.253 1998 8 44167 20024 2,16,3,3, A. Celule compensare-statie conexiuni 252.228.283 1998 9 44168 20025 2,16,3,3, A. Celule compensare-statie conexiuni 252.228.283 1998

10 44150 20097 2,16,3,1, Transformator 4000 KVA 9.752.773 1978 11 44151 20098 2,16,3,1, Transformator 4000 KVA 9.752.773 1978 12 40816 11245 1,1,9, Fundatie grup electrogen 11.902.796 1973 13 44135 21163 2,16,3,1, A. Autotransformator T.T.U.-6300 KVA 20/6 254.069.150 1998 14 44137 21160 2,16,3,1, A. Autotransformator cu celula metalica 252.445.242 1998 15 44140 21161 2,16,3,1, A. Autotransformator cu celula metalica 252.445.244 1998 16 42970 12095 1.8.7 Colector principal sud constructi speciale 3.456.260.096 1984 17 41051 13506 1.8.13 A. constr. metal pentru gratare rare si dese 239.065.881 1998 18 44788 21156 2,24,4 A. Gratare rare si dese 1.003.760.059 1998 19 44789 21157 2,24,4 A Gratare rare si dese 1.003.760.059 1998 20 40810 13495 1,1,3 A St, pompare menajera 403.786.580 1998 21 44555 20012 2,17,1,2 Compensator D N 1200 9.078.462 1978 22 44556 20013 2,17,1,2 Compensator D N 1200 9.078.462 1978 23 44616 20776 2,17,1,2 Robinet vana de 1200 REGMO 8.828.076 1986 24 44037 11883 1,8,12 Constr,industrialept,st,pompare 87.971.504 1981 25 44136 21164 2,16,3,1, A.Autotransformator TTU 6300 KVA 20/6 254.069.150 1998 26 44141 21154 2,16,3,1, A.Autotransformator cu celula tetrapolara 753.328.050 1998 27 44142 21155 2,16,3,1, A.Autotransformator cu celula tetrapolara 753.328.051 1998 28 44139 21158 2,16,3,1, A.Autotransformator cu celula tetrapolara 252.445.242 1998

An Nr. Inventar Cod clasificare Denumire mijloc fix Valoare inventar

29 44138 21159 2,16,3,1, A.Autotransformator cu celula tetrapolara 252.445.242 1998 30 40923 13508 1,7,2,1, A.Panou statie conexiuni 22.690.682 1998 31 41033 11691 1,8,12 Colector grasimi 29.899.160 1978 32 41034 11692 1,8,12 Colector grasimi 29.899.925 1978 33 41035 11693 1,8,12 Colector grasimi 29.899.925 1978 34 41036 11694 1,8,12 Colector grasimi 29.899.925 1978 35 40933 13502 1,7,2,2, A. Instalatie electrica 301.121.780 1998 36 42967 11655 1,8,7 Colector principal sud extindere st. pompare 23.567.045.359 1978 37 45017/1 20009/1 2,6,1,1,a, Decantor radial colector pr.( utilaje) 202.214.590 1974 38 42968 11927 1,8,7 Colector principal SUD -Bazine de aerare 2.109.744.512 1982 39 40959 12822 1,8,11 Bazine aerare linie colector pr, SUD 2.139.053.281 1989 40 44974 20482 2,24,4,2 Pod raclor 11.735.762 1981 41 44975 20483 2,24,4,2 Pod raclor 11.735.911 1981 42 44841 20535 2,24,4,2 Pod raclor 11.895.062 1981 43 44842 20536 2,24,4,2 Pod raclor 11.894.987 1981 44 44843 20665 2,24,4,2 Pod raclor 9.983.858 1982 45 44844 20666 2,24,4,2 Pod raclor 9.983.859 1982 46 44425 20735 2,17,1,11, Electropompa 53.266.832 1983 47 45009 20736 2,6,1,1,A Decantoare 609.656.843 1983 48 44793 20737 2,24,4, Bazine aerare 174.632.420 1983 49 44077 11905 1,8,8 Extindere st. epurare 4.077.203.500 1981 50 40855 13496 1,3,7,3 Drum si sistematizare verticala Trans-Mecan 473.720.706 1998 51 40818 13497 1,3,20 A. Instalatii de telecomunicatii 21.944.600 1998 52 41039/1 10788/1 1,8,12 constructii speciale pompare 1 9.974.293.061 1968 53 42942 12167 1,8,7 Colector principal sud POMPARE 7.021.611.741 1984 54 40809 13501 1,1,3 A. statie conexiuni 10/6 KV 349.792.735 1988

Total 65.726.630.662

Sef Serviciu Administrare Spatii Sef Serviciu Adm.-Patrimoniu

Ing. Monica Rudneanu Ing. Constantin Cioranu

Insp. Specialitate

Ec. Dariana Brumar