keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 296/27.06.2006 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome Apă şi Canal AQUATIM Timişoara a unor bunuri înregistrate în domeniul public al municipiului Timişoara, ce asigură alimentarea cu apă şi canalizare a oraşului şi care au fost recepţionate de Regia Autonomă Apă şi Canal AQUATIM Timişoara în perioada 01.01.1999-31.12.2005

27.06.2006

Hotararea Consiliului Local 296/27.06.2006
privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome Apă şi Canal AQUATIM Timişoara a unor bunuri înregistrate în domeniul public al municipiului Timişoara, ce asigură alimentarea cu apă şi canalizare a oraşului şi care au fost recepţionate de Regia Autonomă Apă şi Canal AQUATIM Timişoara în perioada 01.01.1999-31.12.2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2006-12080/16.06.2006- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere prevederile pct. 12 din Decizia nr. 44/30.09.2005 a Camerei de Conturi Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) şi (g) şi art. 125 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă transmiterea în administrarea Regiei Autonome Apă şi Canal AQUATIM Timişoara a unor bunuri înregistrate în domeniul public al municipiului Timişoara, ce asigură alimentarea cu apă şi canalizare a oraşului, recepţionate în perioada 01.01.1999-31.12.2005 de Regia Autonomă Apă şi Canal AQUATIM Timişoara, aflate în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe a Primăriei Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.2: Transmiterea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe perioada cât Regia Autonomă Apă şi Canal AQUATIM Timişoara, îşi menţine forma avută la data emiterii prezentei hotărâri.
Transmiterea va avea loc în baza unui protocol de predare-preluare, ce se va încheia între cele două părţi.
La data schimbării formei de organizare a Regiei Autonome Apă şi Canal AQUATIM Timişoara, bunurile prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre se iau din administrarea Regiei Autonome Apă şi Canal AQUATIM Timişoara.

Art. 3: Până la finele anului 2006, Regia Autonomă Apă şi Canal AQUATIM Timişoara va completa lista Anexă prevăzută la art. 1, cu toate datele de identificare prevăzute de Anexa 4 la H.G. 548/1999, urmând a se adăuga inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Timişoara în vederea atestării lor prin Hotărâre de Guvern.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă Apă şi Canal AQUATIM Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Informare pentru Cetăţeni;
- R. A. AQUATIM Timişoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORNEL MISTOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Bunuri_Aquatim.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE SPAŢII Nr. SC2006-……../……………. Aprobat Primar

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT Privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome Apă şi Canal AQUATIM Timişoara a

unor bunuri înregistrate în domeniul public al municipiului Timişoara, ce asigură alimentarea cu apă şi canalizare a oraşului şi care au fost recepţionate de Regia Autonomă Apă şi Canal

AQUATIM Timişoara în perioada 01.01.1999-31.12.2005

Bunurile care asigură alimentarea cu apă şi canalizarea oraşului ce au fost recepţionate până la 31.12.1998 şi au aparţinut R.A. APĂ ŞI CANAL AQUATIM Timişoara, au trecut în domeniul public al Municipiului Timişoara în baza H.C.L. nr. 245/19.10.1999 modificată şi completată prin H.C.L-urile nr. 125/17.05.2001, nr. 64/26.03.2002, nr. 241/17.09.2002 şi nr. 166/29.07.2003, domeniu public si au fost atestate prin HG 977/2002, în conformitate cu prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică locală, care au fost înregistrate în evidenţa mijloacelor fixe a Primăriei municipiului Timişoara urmare Protocolului de predare-preluare nr. D82004-460/28.01.2004. Aceste bunuri ulterior au fost transmise în administrare Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara în baza H.C.L. 154/21.12.2004 şi a Protocolului de predare-preluare nr. SC2005-1658/01.02.2005.

Prin adresa D72005-1856/29.03.2005 completată prin adresele D72005-2717/12.05.2005, D82005-3877/04.08.2005, D72006-677/03.02.2006, Regia Autonomă de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara ne transmit şi celelalte bunuri imobile de natura domeniului public recepţionate în perioada 01.01.1999-31.12.2005 şi care au fost înregistrate în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe a Primăriei Municipiului Timişoara, exploatarea şi întreţinerea acestor bunuri imobile făcându-se în continuarea de către R.A. APĂ şi CANAL AQUATIM Timişoara.

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în special forma de redactare a anexei privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Timişoara, se impune ca orice bun să fie identificabil prin: nr. crt., cod clasificare, denumirea bunului, elemente de identificare (adresa, nr. CF, nr. top.), anul dobândirii sau dării în folosinţă, valoare de inventar, situaţia juridică actuală, date care nu au fost transmise în totalitate de către Regia Autonomă de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara şi ca urmare Primăria municipiului Timişoara prin Direcţia Patrimoniu a solicitat R.A. Apă şi Canal AQUATIM Timişoara să pună la dispoziţie planurile parcelare identificate prin suprapunere cu planurile reţelelor şi extrasele de carte funciară după identificare pentru reţelele în cauză, si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public in vederea atestarii prin Hotarare de Guvern.

Până în prezent R.A. AQUATIM Timişoara nu a transmis datele solicitate având în vedere volumul mare de muncă, şi având în vedere că aceste bunuri nu au fost date în administrare la R.A. AQUATIM Timişoara şi având în vedere Decizia 44/30.09.2005 a Camerei de Conturi Timiş pct.

12 „Elaborarea unei Hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru darea în administrare la R.A. AQUATIM Timişoara a unor bunuri...” Faţă de cele de mai sus:

PROPUNEM:

Emiterea unei HCL care să aprobe: 1.Transmiterea în administrarea R.A. Apă şi Canal AQUATIM Timişoara a unor bunuri imobile

de natura domeniului public recepţionate în perioada 01.01.1999-31.12.2005, înregistrate în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe a Primăriei Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul referat;

2.Transmiterea bunurilor prevăzute la aliniatul de mai sus, se face pe perioada cât R.A. Apă şi Canal AQUATIM Timişoara, îşi menţine forma avută la data emiterii prezentei hotărâri.

Transmiterea va avea loc în baza unui protocol de predare-preluare, ce se va încheia între cele două părţi.

La data schimbării formei de organizare a R.A. Apă şi Canal AQUATIM Timişoara, bunurile prevăzute în Anexa la prezentul referat se iau din administrarea R.A. Apă şi Canal AQUATIM Timişoara.

3. Până la finele anului 2006, R.A. Apă şi Canal AQUATIM Timişoara va completa lista Anexă de la alin. 1 cu toate datele de identificare prevăzute de Anexa 4 la H.G. 548/1999, urmând a se adăuga inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Timişoara în vederea atestării lor prin hotărâre de Guvern.

Viceprimar, Pt. Director, Ing. Adrian Orza Ing. Monica Rudneanu Pt. Şef Serviciu, Ing. Calin Pirva Intocmit Sing. Ioana Ciucur

AVIZAT,

Direcţia Economică, Serviciul Juridic, Ec. Adrian Bodo

Atasament: Anexa_-_Bunuri_Aquatim.pdf

MIJLOACE FIXE AQUATIM RECEPTIONATE IN PERIOADA 01.01.1999-31.12.2005

Nr. inv. Nou

AQUATIM

COD Clasif nou gr DENUMIRE

val inv

MF scoase din

functiune in curs

de casare HCL

159/2006 10001 1.1.1. 1 atelier mecanic intretinere 1.927,88 10013 1.6.4. 1 locuinta statie pompare 34,80 10014 1.6.4. 1 locuinta st. pompare, URSENI Nr.26 33.726,13 10019 1.5.12. 1 MAGAZIE MATERIALE 249,91 10045 1.1.1. 1 GRUP DE EXPLOATARE-DEZV.INST.ALIM.APA 50.198,60 11898 1.9.2.2. 1 RETELE TERMICE INCINTA 1.455,34 13212 1.8.13. 1 A.CONDUCTE TEHN.PCT.EXP.UZINA1 92.160,12

Total Anexa 6 179.752,78 0,00

13535 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB 200;7 BUC=73ML 01 1999 1.484,51 13536 1.8.7. 1 RACORD CANAL POL.D200; 11 BUC=111ML 01 1999 2.270,14 13537 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA POL.D32; 270ML 01 1999 7.607,85 13538 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32:10 BUC.=147 ML 02 1999 3.901,68 13539 1.8.7. 1 RACORD CANAL:TB200=45ML:PVC200=74ML 02 1999 2.884,56 13540 1.8.7. 1 A.EXTIND.RETEA CANAL str.BARAGAN-BETON 02 1999 8.767,84 13541 1.8.6. 1 A.EXT.si MODERN.RET.APA (DIMBOVITA) 02 1999 84.633,07 13542 1.8.6. 1 A.RETEA BRANS.APA Z.SPITAL bl.E 94 02 1999 2.886,60 13543 1.8.7. 1 A.RETEA CANAL Z.SPITAL bl.E 94 02 1999 3.545,74 13544 1.8.7. 1 A.RETEA CANAL C.GIROCULUI bl.3 AB;D300 02 1999 117,53 13545 1.8.7. 1 A.RETEA CANALIZ.Z.BELINSKI-bl.locuinte 02 1999 542,69 13546 1.8.7. 1 A.RACORD CANAL str.ST.CEL MARE;bl.c12-15 02 1999 218,29 13547 1.8.6. 1 A.RETEA ALIM.APA PVC-G125x6-C.ARADULUI 02 1999 417,51 13548 1.8.7. 1 A.RETEA CANALIZARE DN.300-C.ARADULUI 02 1999 275,71

13549 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32;330 ML/MARTIE 99 03 1999 6.546,55 13550 1.8.7. 1 RACORD CANAL PVC 200 ; 193 ML/MARTIE 99 03 1999 4.118,17 13551 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D32;1LOT/19BUC/252ML 04 1999 7.031,39 13552 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB 200/1 LOT/150 ML 04 1999 3.362,96 13553 1.8.7. 1 RACORD CANAL PVC 200(110)/1 LOT/30 ML 04 1999 774,54 13554 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA POL.D32=26 BUC./331,5ML 05 1999 8.516,51 13555 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB.200 /64 ML/MAI 99 05 1999 1.838,43 13556 1.8.6. 1 A.ALIMENT.APA Z.LOC.MApN;ZONA DIMINETII 06 1999 13.595,31 13557 1.8.6. 1 A.EXT.SI MODERN.RET.APA/STR.FRUNZEI 06 1999 38.335,70 13562 1.1.3.1. 1 TURN METALIC - STATIA DE EPURARE 06 1999 9.546,80 13567 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB 200 = 300 ML/06.99 06 1999 6.769,71 13568 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32=340ML /06.99 06 1999 9.623,45 13569 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB 200-15 BUC=300 ML 07 1999 3.270,66 13570 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D32(10;40)16 BUC=194 ML 07 1999 6.299,62 13571 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB.200 = 207 ML 08 1999 4.541,27 13572 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32 (40,65) = 211 ML 08 1999 6.739,73 13573 1.8.6. 1 A.EXT.SI MODERNIZ.RET.APA - CL.MOSNITEI 09 1999 1.881,33 13574 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB 200 = 190 ML 09 1999 5.995,29 13575 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32(63;40) = 279 ML 09 1999 9.934,87 13576 1.8.7. 1 EXTIND.RET.CANAL STR.MANGIUCA (NR 18-22) 10 1999 7.500,00 13577 1.8.6. 1 EXTIND.RET.APA STR.BANCILA:PVC125=18 ML 10 1999 1.500,00 13578 1.8.7. 1 EXT.RET.CANAL-O.BANCILA:D 250 = 12,5 ML 10 1999 3.000,00 13579 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D32(40;65);20 BUC/186 ML 10 1999 6.769,76 13580 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB = 143 ML 10 1999 3.663,27 13581 1.8.7. 1 RACORD CANAL - TUB PVC 200(160;165) 10 1999 1.936,86 13582 1.8.6. 1 A.ALIMENT.CU APA RET.PUBL.Z.TRUBADUR 11 1999 246.519,94 13583 1.8.7. 1 A.RETELE PUBLICE CANALIZARE-Z.TRUBADUR 11 1999 147.262,75 13584 1.8.6. 1 A.BRANSAM.APA(LA CASE SI BLOC.)-TRUBADUR 11 1999 13.518,15 13585 1.8.7. 1 A.RACORDURI CANAL - ZONA TRUBADUR 11 1999 19.175,69 13586 1.8.6. 1 CONDUCTA DN 400- T.VLADIMIRESCU=861 ML 11 1999 728.834,52 13587 1.8.6. 1 COND. DN 800(V.CArlova--V.Parvan)2789ml 11 1999 2.522.400,21 13588 1.8.6. 1 COND.DN 600mm STR.MARTIRILOR 313 ML 11 1999 315.469,89 13589 1.8.6. 1 COND.DN 800 mm -MARTIRILOR-D.CORESI 667 11 1999 596.334,72 13590 1.8.6. 1 COND.DN 800ZONA STADION 530 ML 11 1999 503.678,59 13591 1.8.6. 1 COND.DN 800 STR.TORAC = 339 ML 11 1999 316.985,11 13592 1.8.6. 1 COND.DN 500 STR.AMURGULUI 530 ML 11 1999 440.895,04

13593 1.8.6. 1 COND.DN 500 STR.BOEMIA = 112 ML 11 1999 88.599,14 13594 1.8.6. 1 COND.DN 400 (LINISTEI- I.I.DE LA BRAD ) 11 1999 1.048.950,48 13595 1.8.6. 1 COND.DN 400;STR.TACIT SI CIOCARLIEI;1099 11 1999 954.328,77 13596 1.8.6. 1 COND.DN 400 STR.B.DELEANU ; 680 ML 11 1999 619.060,10 13597 1.8.6. 1 COND.DN 400 IN P.TA B.CARTAN = 255 ML 11 1999 221.594,45 13598 1.8.6. 1 COND.DN 500 C.SAGULUI = 177 ML 11 1999 236.765,67 13599 1.8.6. 1 COND.DN 400 STR.POEZIEI-BALANTEI=337ML 11 1999 309.430,00 13600 1.8.6. 1 COND.DN 300=545 ML STR.PETRLISTILOR 11 1999 453.858,36 13601 1.8.6. 1 COND.DN 600=611 ML STR.TIBLES SI CERMENA 11 1999 637.925,73 13602 1.8.6. 1 COND.DN 800 = 243 ML PE STR.CAPRIOAREI 11 1999 257.674,11 13603 1.8.6. 1 COND.REFUL.DN 1600 = 183 ML UZINA 2-4 11 1999 318.338,76 13604 1.8.6. 1 COND.DN 800 =1683 ML(ORION,ICAR,REBREANU 11 1999 1.489.344,59 13605 1.8.6. 1 COND.DN600 = 135,61ML DE LA POD.DOROBANT 11 1999 143.523,37 13606 1.8.6. 1 COND.DN 500 = 321,39 ML PANA LA RENASTER 11 1999 339.889,75 13607 1.8.13. 1 CAMINE DEBITMETRE UZINA 3 11 1999 25.775,52 13608 1.8.13. 1 CAMINE DEBITMETRE UZINA 5 11 1999 56.149,56 13610 1.8.13. 1 AMENAJARE CAMERA TABLOU UZINA 2 11 1999 2.116,40 13611 1.8.13. 1 AMENAJARE CAMERA TABLOU UZINA 4 11 1999 4.250,82 13612 1.8.13. 1 CAPTARE UZ.2-4 - CAMINE DEBITMETRE 11 1999 165.704,78 13614 1.8.13. 1 CAPTARE SI DISTRIBUTIE UZINA 1 11 1999 4.929,89 13616 1.8.6. 1 EXT.RETEA APA-PVC D 125=79 ML 11 1999 600,00 13617 1.8.7. 1 EXTIND.RETEA CANAL D 300= 22.5 ML 11 1999 1.500,00 13618 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D.32(40;63)=334,5 ML 11 1999 13.063,74 13619 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB 200(250;300) = 270 ML 11 1999 7.522,51 13620 1.8.7. 1 RACORD CANAL PVC 200(110;160) = 245 ML 11 1999 6.373,73 13621 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CAN.STR.NEPOS;D 400= 40 ML 11 1999 5.897,82 13622 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CAN.STR.SECEREI;D.400= 435 ML 11 1999 45.302,54 13623 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CAN.STR.CIOCANULUI;D.400=292ML 11 1999 24.677,50 13624 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32(40) = 266 ML 12 1999 9.485,62 13625 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB.200 = 61 ML 12 1999 1.642,55 13626 1.8.7. 1 RACORD CANAL TUB PVC 200(160) = 149 ML 12 1999 5.257,97 13627 1.8.12. 1 A.STATIE DE POMPARE PLUVIALA 12 1999 0,00 15.021,55 13628 1.8.12. 1 A.STATIE DE POMPARE APA UNGERE 12 1999 0,00 175,00 13629 1.8.15. 1 A.DEVERSOR LIMITARE DEBITE 12 1999 0,00 151,20 13630 1.8.12. 1 A.STATIE POMPARE MENAJERA 12 1999 0,00 16.076,80 13631 1.8.11. 1 A.DESNISIPATOARE 12 1999 0,00 20.742,49

13632 1.8.11. 1 A.SEPARATOARE DE GRASIMI 12 1999 0,00 40.887,50 13633 1.8.11. 1 A.DECANTOARE RADIALE PRIMARE D 40 m 12 1999 26.900,81 13634 1.8.12. 1 A.STATIE POMPARE NAMOL PRIMAR 12 1999 0,00 3.163,79 13635 1.8.15. 1 A.CANALE DE LEGATURA LA DECANT.RAD.PRIMA 12 1999 0,00 7.251,90 13636 1.8.13. 1 A.CANALE DE LEGATURA LA CIRCUIT.DE NAMOL 12 1999 0,00 26.401,98 13658 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32: 75 ML 01 2000 2.481,77 13659 1.8.7. 1 RACORD CANAL PVC 200; 28 ML 01 2000 610,18 13660 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB 200 ; 32 ML 01 2000 576,72 13661 1.8.7. 1 A. EXT.RET.CAN.NEGULICI D-500,L-211 ML 01 2000 28.390,77 13662 1.8.7. 1 A. EXT.RET.CANAL XENOPOL D-400, L-57 ML 01 2000 9.105,29 13663 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32+OTEL 108=66 ML 02 2000 4.328,82 13664 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB 200+POL.D160(200)=87 ML 02 2000 2.723,23 13665 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D32(40,63); 152 ML 03 2000 7.154,00 13666 1.8.13. 1 STATIE POMPARE TR.II - CONSTRUCTII 03 2000 434.819,54 13667 1.8.13. 1 STATIE POMPARE - TREAPTA II 03 2000 96.829,31 13668 1.7.2.1. 1 STATIE POMPARE-TR.II-INSTAL.ELECTRICE 03 2000 30.844,93 13669 1.9.2.1. 1 STATIE POMPARE TR.II -INSTAL.INCALZIRE 03 2000 5.480,65 13670 1.8.13. 1 STATIE POMPARE -TR.II - CANALE 03 2000 28.470,04 13671 1.6.3.2. 1 IMPREJMUIRE - STATIA POMPARE TR.II 03 2000 15.366,59 13672 1.7.2.2. 1 RETELE EL.INCINTA - STATIA POMPARE TR.II 03 2000 201.092,01 13673 1.7.2.2. 1 GRUP DE EXPLOATARE-INSTAL.EL.6 KV 03 2000 102.121,57 13674 1.8.13. 1 PCT.ALIMENT.SI DISTR.EN.EL.-CONSTRUCTII 03 2000 177.347,63 13675 1.7.1.3. 1 PCT.ALIM.SI DISTRIB.EM.EL.-INSTAL.EL. 03 2000 87.269,85 13676 1.9.2.2. 1 PCT.ALIMENT.SI DISTR.EN.EL.-INST.INCALZ. 03 2000 4.665,48 13677 1.7.2.1. 1 STATIE CONEXIUNI 20 KV-CANALE 03 2000 27.789,61 13678 1.7.2.1. 1 STATIE CONEXIUNI 6 KV - CANALE 03 2000 32.494,68 13679 1.7.2.1. 1 STATIE CONEXIUNI 6 KV -INSTAL.ELECTRICE 03 2000 77.678,71 13680 1.8.13. 1 PAVILION EXPLOATARE - CONSTRUCTII 03 2000 171.662,70 13681 1.7.2.2. 1 PAVILION EXPLOATARE-INSTAL.ELECTRICE 03 2000 35.535,50 13682 1.9.2.2. 1 PAVILION EXPLOATARE - INSTAL.INCALZIRE 03 2000 11.895,39 13683 1.9.3. 1 PAVILION EXPLOATARE-INSTALATII GAZE 03 2000 4.506,84 13684 1.1.3. 1 POST TRAFO PT.1 - CONSTRUCTII 03 2000 23.316,82 13685 1.7.2.2. 1 POST TRAFO PT1 - INSTAL.ELECTRICE 03 2000 2.407,21 13686 1.7.2.3. 1 TGD1 - TGD2 -INSTAL.ELECTR.DE FORTA 03 2000 78.054,88 13687 1.3.20. 1 RETELE TELEFONICE INCINTA 03 2000 11.013,06 13688 1.7.2.2. 1 LINIE ELECTRICA SUBTERANA 20 KV 03 2000 444.840,51

13689 1.7.2.1. 1 STATIE CONEXIUNI 20 KV -CELULE 03 2000 40.356,74 13690 1.1.3. 1 STATIE TRAFO(20/6KV:20/0.4KV)CONSTRUCT 03 2000 23.759,73 13691 1.7.2.2. 1 STATIE TRAFO(20/6KV:20/0.4KV)INSTAL.EL. 03 2000 19.468,90 13692 1.7.1.3. 1 STATIE TRAFO(20/6KV:20/0.4KV)INST.ILUMIN 03 2000 2.422,18 13693 1.7.1.1. 1 RETEA ILUMINAT EXTER.IN INCINTA 03 2000 11.732,27 13694 1.8.7. 1 CANALIZARE INCINTA(MENAJERA+PLUVIALA) 03 2000 31.900,66 13695 1.9.2.1. 1 RETELE TERMICE 03 2000 53.126,84 13696 1.3.7.2. 1 DRUMURI - UZINA 2-4 03 2000 88.213,62 13697 1.8.6. 1 CONDUCTE LEGTURA SP 2 03 2000 736.126,90 13698 1.3.7.2. 1 ACCES RUTIER UZINA 2 - 4 03 2000 163.331,94 13699 1.7.3. 1 FUNDATII LEA JT (STALPI SI CABLU) 03 2000 47.574,00 13704 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB 200+ PVC 200 = 240 ML 03 2000 5.901,55 13705 1.8.7. 1 A.EXTIND.RET.CANAL.str.ARIADNA;93ml/D400 03 2000 8.695,00 13706 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32(40);315 ML 04 2000 9.244,07 13707 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB=170ML;PVC 159 ML 04 2000 9.288,21 13708 1.8.7. 1 RACORD CAN.TB 200=147ML;PVC 200=70 ML 05 2000 5.681,28 13709 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32(40)= 240 ML 05 2000 9.318,56 13710 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB 200=91ML;PVC 200=65.5ML 06 2000 3.419,40 13711 1.8.7. 1 EXTIND.RET.CAN.D400 cu RAC.D500=6 ML 06 2000 800,00 13712 1.8.7. 1 CANAL TB 300=45 ML(BOEMIEI 15 - 22) 06 2000 4.200,00 13713 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL 32(40,63) = 180 ML 06 2000 7.529,80 13714 1.8.6. 1 EXTIND.COND.RET.APA POL.D 100 = 45 ML 06 2000 6.000,00 13715 1.8.6. 1 RETEA APA POTABILA STR.VALIUG =250 ML 07 2000 75.599,50 13716 1.8.6. 1 ALIMENTARE APA PCT.TERMIC-FREIDORF=101ML 07 2000 58.475,22 13717 1.8.6. 1 RETEA APA POTABILA-STR.AL.SPORTIVILOR 07 2000 49.506,05 13718 1.8.6. 1 RETEA APA POTABILA - STR.TEPES VODA 07 2000 11.292,33 13719 1.8.6. 1 CONDUCTA APA POTABILA STR.MUZICESCU 07 2000 54.904,19 13720 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32 (40) = 153 ML 07 2000 6.610,45 13721 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB=89 ML;PVC 200 = 88ML 07 2000 5.379,55 13722 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB200=173 ML;PVC200=157.3ML 08 2000 8.527,01 13723 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA POL.D 32 = 273 ML 08 2000 11.105,66 13724 1.8.6. 1 EXT.RET.APA PACII(33-35)PN10;D125=17 ML 08 2000 2.040,00 13725 1.8.6. 1 EXT.RET.APA STR.COLONIEI-PEHD 110 ML 09 2000 15.840,00 13726 1.8.7. 1 RACORD CAN.TB200=106 ML;PVC=142 ML 09 2000 6.967,37 13727 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32(40;63) = 324 ML 09 2000 14.301,65 13729 1.8.6. 1 EXT.RET.ALIM.APA str.LIMAN;PVC125 = 71ML 09 2000 6.303,00

13730 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CAN.str.PONEASCA;TB300=100ML 10 2000 4.947,25 13731 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CANAL.str.PACII;TUB BETON 10 2000 30.465,15 13732 1.8.13. 1 A.CANAL DE EV.IN EMISAR(EXT.ST.EPUR) (+LEA /13500D) 10 2000 483.055,28

0,00 13733 1.9.3. 1 A.RETELE BIOGAZ-METANTANCURI(EXT.ST.EPURA) 10 2000 145.167,55 13734 1.1.1. 1 A.CLADIRE STATIE DE SUFLANTE-DEZNISIPAR 10 2000 152.861,41 13735 1.8.13. 1 A.STAVILAR (EXT.ST.EPURARE) 10 2000 1.948,11 13736 1.8.13. 1 A.STAVILAR (EXT.ST.EPURARE) 10 2000 1.948,11 13737 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D32(40,125);42 BUC/360ML 10 2000 18.949,39 13738 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB 200=140ML;PVC 200=135ML 10 2000 9.411,27 13739 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CAN.str.AVANTUL;TB 300= 225 ML 11 2000 16.499,74 13740 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CAN.str.VAD.CRIS.TB 400=434 ML 11 2000 39.980,34 13741 1.9.3. 1 EXT.RET.GAZ LA UZ.APA 1-PEID D 90x8,2 11 2000 14.062,72 13742 1.9.3. 1 BRANSAM.RET.GAZ-PRES.REDUSA PEID=237ML 11 2000 13.219,49 13743 1.9.3. 1 INSTAL.UTILIZARE (RET.GAZ) PRES.JOASA 11 2000 26.760,10 13744 1.8.6. 1 A.RET.APA BLOC LOC.STR.HARNICIEI PEID 11 2000 52.744,52 13745 1.8.6. 1 A.RET.APA BLOC LOC.STR.MIERLEI PEID 11 2000 39.619,75 13746 1.8.6. 1 A.RET.APA BLOC LOC.STR.CASTANILOR PEID 11 2000 39.584,72 13747 1.8.6. 1 A.RET.APA BLOC LOC.STR.IEDEREI PEID 11 2000 39.668,72 13748 1.8.6. 1 A.RET.APA BLOC.LOC.STR.MURES PEID 11 2000 11.328,00 13749 1.8.6. 1 RET.APA POTABILA STR.CLABUCET PEID D160 11 2000 56.400,13 13750 1.6.3.2. 1 IMPREJM.GARD STILP BETON/LATURA SUD/150M 11 2000 14.062,04 13751 1.8.6. 1 A.EXT.RET.APA str.APELOR-PEHD D 200=138M 11 2000 91.743,07 13752 1.8.6. 1 A.EXT.RET.APA - Pta VIDRARU D 200=52 M 11 2000 29.743,74 13753 1.8.6. 1 A.EXT.RET.APA str CACIULATA D 110 =153 M 11 2000 65.532,17 13754 1.8.6. 1 A.EXT.RET.APA str GORNISTILOR D 160=100M 11 2000 44.695,43 13755 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB=58 ML;PVC 200=225 ML 11 2000 11.679,85 13756 1.8.7. 1 EXT.RET.CAN.D300=40ml;A.IMBROANE 36-40 11 2000 2.880,00 13757 1.8.7. 1 EXT.RET.CAN.D300=20ml;LAMAITEI 10(a-b) 11 2000 2.400,00 13758 1.8.7. 1 EXT.RET.CAN.D300=6ml;str.TR.VUIA nr.7 11 2000 520,00 13759 1.8.7. 1 EXT.RET.CAN.D500=7,5ml;BOGDANESTI143-145 11 2000 1.200,00 13760 1.8.6. 1 BRANS.APA POL.D 32 = 335,5 ML 11 2000 13.589,25 13761 1.8.6. 1 EXT.RET.APA PVC 125=60ml;C.URSENI 20 A-F 11 2000 3.600,00 13762 1.8.6. 1 EXT.RET.APA PVC 125=60ml;C.URSENI 3-12B 11 2000 2.400,00 13763 1.8.6. 1 EXT.RET.APA PVC 225=30ml;STR.MURES 11 2000 2.160,00 13764 1.8.6. 1 EXT.RET.APA PVXC 125=16ml;MUNCII 25-27 11 2000 600,00

13765 1.8.7. 1 A.CANALIZ.Z.LOC.MApN;ZONA DIMINETII 11 2000 3.712,29 13766 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CAN.TB400=94ml;I.RATIU (9-19) 11 2000 11.796,23 13767 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CANAL/CRISAN TB 300=201 ML 12 2000 20.981,81 13768 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CAN/MACARIE;TB400=165ML;4CAMIN 12 2000 17.990,44 13769 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CAN/CALIMANESTI;TB400=172ML 12 2000 15.758,05 13770 1.8.6. 1 A.REABIL.ALIM.APA/Z.UMT;PEHD 160mm=300ML 12 2000 64.483,97 13771 1.8.6. 1 EXT.COND.APA POTAB./BARAGAN/PVC 125=110m 12 2000 4.626,75 13772 1.1.9. 1 CONSTR.SI INSTAL.INTRE OBIECTE(ESTACADE) 12 2000 0,00 200.172,19 13773 1.1.3. 1 STATIE POMP.APE PLUVIALE-RETELE ELECTR. 12 2000 0,00 62.986,30 13774 1.8.15. 1 STATIE SUFLANTE - EPURARE 12 2000 362.180,02 13775 1.1.1. 1 CONSTR.BETON - GAZOMETRU - EPURARE 12 2000 470.808,43 13776 1.8.7. 1 EXT.RET.CAN.BARAGA(P.STEFU-PAROSENI)D500 12 2000 43.528,03 13777 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB200=66 ML;PVC =173,6 ML 12 2000 8.054,01 21319 ELECTROPOMPA SUBM.FLYGT CP 3085.182HT250 2000 0,00 13778 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA POL.32 = 328 ML 12 2000 16.230,19 13780 1.7.1.2. 1 STALP BETON SC 10005-MONITORIZ.PRES.APA 01 2001 1.270,97 13781 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CAN.GIROC-str.PRUT;D400/489M 01 2001 47.210,04 13782 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CANALIZ.str.LORENA D400=45ML 01 2001 25.688,54 13783 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32 = 178 ML 01 2001 5.882,24 13784 1.8.6. 1 EXT.RETEA APA str.BRATES 18;D125 = 23ML 01 2001 1.200,00 13785 1.8.7. 1 RAC.CAN.TB D 200=72,3ml;PVC=81 ml 01 2001 3.618,23 13786 1.8.7. 1 EXT.RET.CAN.str.LUGOJ.15;D300 = 35 ML 01 2001 1.000,00 13787 1.8.7. 1 EXT.RET.CAN.str.MILOIA 10;D500 = 16,5 ML 01 2001 1.600,00 13788 1.9.3. 1 MODIFIC.INST.UTILIZ.GAZE NAT.SI SRM 02 2001 29.069,55 13789 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB 200=56 ML;PVC 200= 68 ML 02 2001 4.792,19 13790 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D32(40)=140ML;PVC=24 ML 02 2001 7.281,47 13791 1.8.6. 1 A.ALIM.APA str.AMICITIE PEID D225mm=100m 03 2001 23.551,81 13792 1.8.6. 1 A.ALIM.APA str.AMICITIE PEID D160mm=153m 03 2001 31.500,00 13793 1.8.6. 1 A.ALIM.APA str.AMICITIE PEID D125mm=220m 03 2001 47.930,37 13794 1.8.6. 1 A.ALIM.APA str.AMICITIEI PEID D 63mm=72m 03 2001 15.000,00 13795 1.8.6. 1 BRANS.APA POL.D 32(40;63) = 117,20 ML 03 2001 5.769,52 13796 1.8.7. 1 RAC.CAN.TB.200=23 ML;PVC.200=101,5 ML 03 2001 4.214,82 13797 1.8.7. 1 EXT.RET.CAN.str.MANGIUCA 17 D.400=17M 03 2001 1.700,00 13799 1.1.3. 1 A.CONSTRUCTIE P.T.-DEZV.UZINA 3 04 2001 16.948,46 13800 1.7.2.2. 1 A.LES 20KV(A2XS(F)Y1x150mm)=440mDEZV.Uz3 04 2001 29.903,97 13801 1.7.2.2. 1 A.LES 1KV(ACYABY3x240+120mm)=70m;DEZV.U3 04 2001 6.354,39

13802 1.3.7.3. 1 A.DRUM ACCES-TROTUARE= 20 mp DEZV.Uz.3 04 2001 5.706,10 13803 1.8.6. 1 BRANS.APA POL.D 32 = 166 ML 04 2001 5.551,97 13804 1.8.7. 1 RAC.CAN.TB 200=59 ML;PVC 200(160)=143,5M 04 2001 6.377,91 13806 1.8.7. 1 RACORD CAN.TB.200=72ml;PVC.200(160)=239m 05 2001 8.462,65 13807 1.8.6. 1 BRANS.APA POL.D32(40;63)=363 ml 05 2001 15.698,82 13808 1.8.6. 1 EXT.RET.APA str.ED.BENES PEHD 125x11,4 05 2001 8.000,00 13809 1.8.6. 1 EXT.RET.APA PVC 125=17 ml;str.G.MAGHERU 05 2001 1.800,00 13810 1.8.6. 1 EXT.COND.APA PVC 125=33ml;L.TURCANU 4-6 05 2001 2.000,00 13811 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CAN.TB400=292ml;CHISODA-CERCUL 06 2001 28.961,47 13812 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CAN.TB400=217ml;CHISODA-HERCUL 06 2001 11.378,98 13813 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CANALIZ.-SCHWICKER-TB400=486ml 06 2001 35.899,55 13814 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CANALIZ.-POP RETEGAN-TB400+500 06 2001 16.009,69 13815 1.8.7. 1 CANALIZARE -TH.NECULUTA-TUB HOBAS400=50m 06 2001 10.615,74 13816 1.8.7. 1 RACORD CAN.TB200=30ml;PVC200=268,8ml 06 2001 9.242,25 13817 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32 = 243 ml 06 2001 10.455,23 13818 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CAN.BARAGAN-TB400(73m);500(17m 07 2001 8.020,16 13819 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB200=36ML;PVC200=283ML 07 2001 10.665,95 13820 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.32 = 240 ML 07 2001 10.859,85 13821 1.8.7. 1 RETEA CANALIZ.MENAJERA str.ARIADNA/201ml 08 2001 16.534,90 13822 1.8.7. 1 A.EXT.RET.CAN.GAL.GALILEI TB.400=286 ML 08 2001 19.854,25 13823 1.8.7. 1 EXT.RET.CANAL.P-TA 700 TB 300= 110 ML 08 2001 11.727,98 13824 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32 = 339 ML 08 2001 14.448,22 13825 1.8.7. 1 RAC.CAN.TB 200 = 82ML;PVC 200 = 217.5ML 08 2001 7.896,02 13826 1.8.6. 1 EXT.RET.APA P-TA700/POL.160x14,6mm=255ML 09 2001 45.530,12 13827 1.8.6. 1 COND.APA VIDRARU-ORIZONT/POL.225;125=220 09 2001 43.235,62 13828 1.8.6. 1 COND.APA BALTA VERDE/POL.160x14,6=480ML 09 2001 72.641,07 13829 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB.200=59ML;PVC200=223.5ML 09 2001 8.573,31 13830 1.8.6. 1 BRANS.APA POL.D 32(40) = 260 ML 09 2001 9.809,16 13831 1.8.6. 1 A.DEZ.RET.DISTR.APA IND./INDUSTRIEI/478m 09 2001 369.865,02 13832 1.8.6. 1 A.DEZ.RET.APA IND./CONSTRUCTORILOR=609m 09 2001 471.134,15 13833 1.8.6. 1 A.DEZ.RET.APA IND.CL.BUZIAS=636mPREMO600 09 2001 492.021,87 13834 1.8.6. 1 A.DEZ.RET.APA IND.TORAC PREMO 600=330m 09 2001 255.219,47 13835 1.8.7. 1 A.RET.CAN.Z.SPITAL MUNIC.TB+CLOPOT=1796m 09 2001 553.406,05 13836 1.8.6. 1 A.RET.AL.APA Z.SPIT.MUNIC.(HOBAS+PREMO) 09 2001 591.571,42 13837 1.8.6. 1 COND.APA POTAB.TIBISCUM PE-HD160=575ML 09 2001 78.596,16 13838 1.8.6. 1 REBIL.BRANS.Zona S-E/etapa I;POL.32=353M 10 2001 25.922,71

13839 1.8.6. 1 REABIL.RET.APA(CONTOR.Bd.CETATII18/32M 10 2001 1.572,74 13840 1.8.6. 1 REBIL.RET.APA(CONTOR)Bd.CETATII20=28M 10 2001 1.376,11 13841 1.8.6. 1 REBIL.RET.APA(CONTOR)/Bd.CETATII22=42M 10 2001 2.180,04 13842 1.8.6. 1 REABIL.BRANS.Zona N-V/Dn32=341ML-MUNICIP 10 2001 11.156,61 13843 1.8.6. 1 REABIL.BRANS.Zona S-V;PEID=438 M 10 2001 13.982,22 13844 1.8.6. 1 COND.INCHID.INELE COND.DE SERV.PISA(N-E) 10 2001 3.616,43 13845 1.8.7. 1 RACORD CAN.TB.200=51ML;PVC200(160)=365ML 10 2001 10.446,84 13846 1.8.6. 1 BRANS.APA POL.32(63)=342ML;PVC 280=6ML 10 2001 19.055,01 13847 1.8.6. 1 INLOC.RET.APA-TINERETII-COND.400=849ML 11 2001 341.433,17 13848 1.8.6. 1 INCHID.INEL COND:ALUNIS-AVANTUL/D145=72M 11 2001 3.728,08 13849 1.8.6. 1 A.REABIL.RET.APA/ POLONA;PEID-D250=464m 11 2001 99.744,10 13850 1.8.6. 1 A.REBIL.RET.APA/POLONA;PEID D180=175m 11 2001 37.619,00 13851 1.8.6. 1 A.REBIL.RET.APA/POLONA;PEID D160=85m 11 2001 18.272,09 13852 1.8.6. 1 A.REABIL.RET.APA/POLONA;PEID D40=140m 11 2001 30.095,20 13853 1.8.7. 1 RAC.CAN.TB200=86ml;PVC200(300,160)=300ml 11 2001 9.808,23 13854 1.8.6. 1 BRANS.APA POL D 32(40,20) = 459 ml 11 2001 15.717,69 13855 1.8.6. 1 INCH.INEL.C.APA/125(VALISOA-TEPES)N-E II 11 2001 17.663,46 13856 1.8.6. 1 INCH.INEL C.APA160=220m(GHIROD-BOBIL)II 11 2001 11.000,00 13857 1.8.6. 1 INCH.INEL.C.APA/PROGRESUL/PVC125=168ml 11 2001 5.612,14 13858 1.8.6. 1 INCH.INEL C.APA/VANATORILOR/PVC125=29ml 11 2001 1.786,96 13859 1.8.6. 1 INCH.INEL C.APA/SHAKESPEARE/PVC125=29ml 11 2001 1.730,99 13860 1.8.6. 1 REAB.C.APA POT.C.URSENI-SCH.TRAS.690m 12 2001 61.491,28 13861 1.8.6. 1 SEPAR.CONTORIZ.C.BUZIAS.36;POL.D63=85 m 12 2001 2.995,71 13862 1.8.6. 1 SEPAR.CONTORIZ.A.IPATESCU8-10;PVC110=90m 12 2001 3.290,01 13863 1.8.6. 1 REAB.BRANS.Z.N-V;ET.II;POL.D40=368m 12 2001 14.431,66 13864 1.8.6. 1 REAB.R.APA+CONTOR.MICKEVICS;PVC125=157m 12 2001 70.967,75 13865 1.8.6. 1 INCH.INELcondZ.S-V,I(SULINA)POL.160=520m 12 2001 62.331,32 13866 1.8.7. 1 RETEA CANAL FALEZA BEGA-PVC D 315=300 ML 12 2001 30.035,56 13867 1.8.6. 1 REAB.BRANS.Z:S-V/II;PEID-PN10=D32mm=155m 12 2001 13.762,87 13868 1.8.6. 1 REAB.BRANS.Z:S-V/II;PEID-PN10 D40mm=70m 12 2001 5.943,10 13869 1.8.6. 1 REAB.BRANS.Z:S-V/II;PEID-PN10-D63mm=35m 12 2001 2.971,56 13870 1.8.6. 1 INCH.INEL Z:S-E/PVC125=40m/I.Simu-C.Buzi 12 2001 3.742,89 13872 1.8.6. 1 RET.APA-PVC-D125mm=100m STR.PARIS 12 2001 4.385,94 13873 1.8.6. 1 INCH.INEL Z:S-E/PVC-D125=220m-TIMIRIAZEV 12 2001 9.911,61 13874 1.8.6. 1 INCH.INEL Z:N-V/PVC125=72m/TACIT-SEMENIC 12 2001 5.437,20 13875 1.8.6. 1 INCH.INEL Z:N-V/PVC125=48m/RAZBOIE-ZANOA 12 2001 6.227,46

13876 1.8.6. 1 INCH.INEL Z:S-E/PVC125=42m/VLADEAS-ST.ST 12 2001 4.037,05 13877 1.8.6. 1 REAB.BRANS.POL.D32=109ml/Z:N-E/ETAPA I 12 2001 7.344,75 13878 1.8.6. 1 REAB.BRANS.POL.D40=62ml/Z:N-E;ETAPA I 12 2001 4.177,75 13879 1.8.6. 1 REAB.BRANS.POL.D32=160m/Z:N-E;ETAPA II 12 2001 5.324,54 13880 1.8.6. 1 REAB.BRANS.POL.D40=64m/Z:N-E;ETAPA II 12 2001 1.897,73 13881 1.8.6. 1 INCH.INEL Z:N-E/III;PVC125=54m/Heine-Cal 12 2001 7.659,64 13882 1.8.6. 1 INCH.INEL Z:N-E/III/PVC125=84m/Medic-Hai 12 2001 9.976,72 13883 1.8.6. 1 REAB.RET.APA+CONTOR.POL.125=115m;DELIBLA 12 2001 33.819,40 13884 1.8.7. 1 RAC.CANAL TB200=109.5m;PVC200=217.5m 12 2001 9.407,40 13885 1.8.6. 1 BRANS.APA POL.D32(40)=416.3ml;PVC125=15m 12 2001 14.977,36 13888 1.8.6. 1 RET.APA POTAB.SI CONTOR./COSMONAUT/D160 01 2002 3.121,56 13889 1.8.7. 1 REABIL.RACORD.CANAL/2001 01 2002 8.246,58 13890 1.8.6. 1 REAB.RET.APA SI CONTORIZ./BANATU/D63=55M 01 2002 1.270,79 13891 1.8.6. 1 RK BRANSAMENTE./STR.CAMPINA/D32=85M 01 2002 6.309,15 13892 1.8.6. 1 BRANSAM.APA S-E;ET.II/D32=102M;D63=23M 01 2002 12.754,97 13893 1.8.7. 1 RAC.CAN.TB.200=17ML;PVC 200(169)=159.8ML 01 2002 5.670,59 13894 1.8.6. 1 BRANS.APA POL.D32=66ML 01 2002 2.219,08 13895 1.8.12. 1 STATIE POMP.APE MENAJ(prov.din inv12091) 02 2002 0,00 53.331,54 13896 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32 = 282 ML(fara apom) 02 2002 9.235,98 13897 1.8.7. 1 RAC.CAN.TB200=48.5ML;PVC200(160)=215ML 02 2002 5.654,90 13898 1.8.7. 1 RAC.CANAL TB200=38ML;PVC200(160)=219.2ML 03 2002 6.492,08 13899 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D32(63) = 276 ML 03 2002 10.379,22 13900 1.8.7. 1 RET.CAN.I.BARAC-ARDEAL.;TB500=375ML 04 2002 55.236,72 13901 1.8.6. 1 INCH.INELE CL.BUZIAS.Z.S-E;POL.250=150ML 04 2002 40.023,05 13902 1.8.6. 1 INCHID.INEL COND.D125=260ML;str.C.DANIEL 04 2002 39.756,08 13903 1.8.6. 1 INCH.INEL COND.D200=70ML;str.FLORILOR 04 2002 21.315,58 13904 1.8.6. 1 INCH.INEL COND.315=60ML/D355=15ML;BARITI 04 2002 25.233,38 13905 1.8.6. 1 INCH.INEL COND.D250=32ML;AL.MURESAN 04 2002 12.651,00 13906 1.8.6. 1 INCH.INEL COND.D315=265ML;CERCULUI 04 2002 80.540,87 13907 1.8.7. 1 RAC.CANAL TB200=55ML;PVC160(200)=149ML 04 2002 7.176,70 13908 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D32=218ML 04 2002 6.054,45 13909 1.8.9. 1 CASTEL APA(1954)-PAV167-AEROPORT;C.BETON 05 2002 270,30 13910 1.8.1. 1 PUT FORAT(1974)-PAVIL.179-AEROPORT 05 2002 6,40 13911 1.8.1. 1 PUT FORAT(1984)-PAVIL.180-AEROPORT 05 2002 4,70 13912 1.8.6. 1 RET.ALIM.APA(1954)-AEROPORT-TV.OT./1010m 05 2002 170.884,92 13913 1.8.7. 1 RET.CAN.(1954)-AEROPORT-TB.=800ml 05 2002 107,40

13914 1.8.6. 1 RET.APA+CONTOR.ETERNITATI45/POL.125=100m 05 2002 39.217,46 13915 1.8.6. 1 A.IMBUNAT.PRES.+CONTOR.GH.LAZAR;185ML 05 2002 20.989,22 13916 1.8.6. 1 INCH.INEL COND.Z:N-V/GH.LAZAR-GH.DIMA 05 2002 71.053,46 13917 1.8.6. 1 INCH.INEL.COND.Z:N-E/III-INFRATIRI-BADER 05 2002 4.188,03 13918 1.8.6. 1 INCH.INEL COND.Z:N-E/III-LORENA-KOGALNIC 05 2002 6.285,52 13919 1.8.6. 1 INCH.INEL COND.Z:N-E/III-FILIPES-PACIURE 05 2002 7.171,59 13920 1.8.6. 1 INCH.INEL COND.Z:N-E/III-NARCISE-BETHOVE 05 2002 11.561,91 13921 1.8.6. 1 INCH.INEL.COND.Z:S-E/LEBEDE-VIDRARU=42ml 05 2002 8.633,36 13922 1.8.7. 1 RAC.CAN.TB200=41ML;PVC200(160)=402.5ML 05 2002 16.129,78 13923 1.8.6. 1 BRANS.APA POL.D32(40)=48ML;PVC 125=64ML 05 2002 15.750,78 13924 1.8.6. 1 A.RET.APA POT.GH.DOJA;POL.D180=1100ML 06 2002 305.031,57 13925 1.8.6. 1 A.IMBUN.PRES.si CONTOR.BD.16DEC.89;NR47 06 2002 35.212,71 13926 1.8.6. 1 COND.APA-ADOLESCENTEI-Pn10/D125=115ML 06 2002 30.978,88 13927 1.8.6. 1 COND.APA -ADOLESCENTEI-Pn10/D160=135ML 06 2002 42.500,00 13928 1.8.6. 1 COND.APA-ADOLESCENTEI-Pn10/D225=310ML 06 2002 78.743,05 13929 1.8.6. 1 COND.APA-ADOLESCENTEI-Pn10/D40=140ML 06 2002 14.000,00 13930 1.8.6. 1 COND.APA-ADOLESCENTEI-Pn10/D63=27ML 06 2002 2.700,00 13931 1.8.6. 1 A.IMBUNAT.PRES.+CONTOR./R.SIRIANU-HEBE 06 2002 56.704,36 13932 1.8.7. 1 RAC.CANAL PVC 200= 467ML;TB200=23ML 06 2002 14.666,76 13933 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D32 = 545ML 06 2002 16.329,80 13934 1.8.7. 1 REP.RET.CANAL.R.SIRIANU;PVC 400=504 ML 07 2002 182.334,23 13935 1.8.7. 1 REP.RAC.CAN.R.SIRIANU(46-102 + 13-43) 07 2002 219.665,60 13936 1.8.7. 1 REAB.R.CAN.+RAC.MEMORANDUL.(38-64)280ML 07 2002 197.052,57 13937 1.8.7. 1 REAB.R.CAN.+RAC.ODOBESCU-PVC500=240ML 07 2002 202.899,91 13938 1.8.7. 1 REAB.R.CAN.+RAC.ROMULUS PVC 800=200ML 07 2002 210.883,44 13939 1.8.7. 1 RAC.C.TB300=6ml;TB200=15ml;PVC200=279.6m 07 2002 10.017,32 13940 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D32 = 256 ML 07 2002 8.624,79 13941 1.8.7. 1 A.MODERN.RET.CAN.GH.DOJA;T.HOBAS500=890m 08 2002 961.942,22 13942 1.8.6. 1 RK COND.APA+BRANS.CODRUL-PEHD125(40)/91m 08 2002 14.692,18 13943 1.8.6. 1 RK COND.APA+BRANS.ECHITATII;D125(40)/96m 08 2002 12.641,18 13944 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D32(40)=254 ML 08 2002 8.002,61 13945 1.8.7. 1 RACORD CANAL PVC 200(160) = 203.5 ML 08 2002 5.759,70 13946 1.8.6. 1 COND.APA+BRANSAM.str.MARGINII/D125=370m 09 2002 56.486,04 13947 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB200=32ML;PVC=177ML 09 2002 5.871,72 13948 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D32=268 ML 09 2002 7.532,20 13949 1.8.6. 1 EXT.RET.APA/STAVRESCU-PEHD125/11.4=52ML 10 2002 3.330,00

13950 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32 = 311.3 ML 10 2002 12.596,02 13951 1.8.7. 1 RAC.CAN.TB.200=74 ml;PVC 200=183.5 ml 10 2002 6.967,26 13952 1.8.6. 1 COND.APA-LACUL.+BRANS(D.225;160;125=306M 11 2002 95.103,61 13953 1.8.6. 1 COND.APA-LISABONA(D.225;180=320ML) 11 2002 150.272,82 13954 1.8.6. 1 COND.APA+BRANS.C.cel MARE(D180;40;32=194 11 2002 57.707,01 13955 1.8.6. 1 COND.APA+BRANS.-GOZNA(D225;125;40=620ML) 11 2002 166.913,68 13956 1.8.6. 1 COND.APA+BRANS-LEBEDEI(D160;125;63;40) 11 2002 60.381,73 13957 1.8.7. 1 RAC.CANAL PVC 200(160) = 282.2 ML 11 2002 9.358,64 13958 1.8.6. 1 BRANS.APA POL.D32(40) = 369ML 11 2002 18.040,46 13959 1.8.6. 1 COND.APA+BRANS.ATOMULUI;D160=200ml 12 2002 44.400,63 13960 1.8.6. 1 COND.APA+BRANS.D225(40)=478ML-BALANTEI 12 2002 172.789,18 13961 1.8.6. 1 COND.APA+BRANS.D160(40)=484ml-POEZIEI 12 2002 108.589,49 13962 1.8.6. 1 COND.APA+BRANS.ADOLESCENTEI-D125=163ml 12 2002 31.060,47 13963 1.8.6. 1 COND.APA+BRANS.D225=513ml-CANTULUI 12 2002 106.039,90 13964 1.8.6. 1 COND.APA+BRANS.D125=180ml-str.LUGOJULUI 12 2002 43.876,22 13965 1.8.6. 1 RET.AL.APA PSI+HIDR.RAPSODIEI-TOSCA=705M 12 2002 54.765,56 13966 1.8.6. 1 COND.APA+BRANS.D125=264ml-PEPINIEREI 12 2002 61.679,75 13967 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB=7ml;PVC=272ml 12 2002 7.164,92 13968 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.32(40)=365 ml 12 2002 16.025,36 13969 1.8.6. 1 RK.BRANS.APA Z.NORD;403ml=D32(40;63)PEID 12 2002 27.716,17 13970 1.8.6. 1 RK.BRANS.APA Z.SUD=566.5ml=D32(40;63;125 12 2002 42.089,49 13971 1.8.6. 1 COND.APA+BRANS.DOBROGEA=48ml;D125-160Pn 12 2002 59.010,97 13972 1.8.6. 1 RK COND.APA+BRANS.DAMBOVITA;PEHD160=280M 12 2002 90.858,56 13973 1.9.2.1. 1 RETELE TERMICE EXT.INCINTA 12 2002 194.603,21 13974 1.8.6. 1 A.LUCR.TH-ED.RET.APA Z.STEAUA III PEHD 12 2002 21.958,80 13975 1.8.7. 1 A.LUCR.TH-ED.RET.CANALIZ.TB400-300=447ML 12 2002 14.841,58 13976 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32= 189 ML 01 2003 7.914,95 13977 1.8.7. 1 RACORD CAN.TB.200=3ML;PVC 200=230.9 ML 01 2003 6.667,23 13978 1.8.6. 1 BRANS.APA ET.II;I.I.DELA BRAD;D40/275ML 02 2003 16.840,51 13979 1.8.6. 1 BRANS.APA ET.II;STR.ORSOVA,D63/262ML 02 2003 16.051,60 13980 1.8.6. 1 BRANS.APA ET.II;TIBRUL.-CALIMAN.D40/187M 02 2003 11.451,54 13981 1.8.6. 1 BRANS.APA ET.II;MANGALIA D63/205ML 02 2003 12.553,83 13982 1.8.6. 1 BRANS.APA ET.II;L.REBREANU D32/110ML 02 2003 6.729,06 13983 1.8.6. 1 BRANS.APA POL.D32=78.5ml;EXT.PVC125=38ml 02 2003 5.816,30 13984 1.8.7. 1 RAC.CANAL PVC 200(160,225)=108 ml 02 2003 3.674,23 13985 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D.32 = 213 ML. 03 2003 10.360,05

13986 1.8.7. 1 RACORD CANAL PVC 200(160) = 101.5 ML 03 2003 3.066,12 13987 1.5.7. 1 STATIE PILOT-UZ.APA 2-4;2 BUC.REZERV.METALICE 04 2003 70.459,48 13988 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D32 = 173.4 ML;PVC 125 = 60.6 ML 04 2003 14.580,53 13989 1.8.7. 1 RACORD CANAL TUB PVC = 119.3 ML 04 2003 4.372,06 13990 1.8.6. 1 COND.APA DECANT.UZ.2-4;OTEL DN800(500)=267.5ML;HOBAS/800=40M 04 2003 217.411,97 13991 1.8.6. 1 IMBUNAT.ALIM.APA ISTRIA/PEHD D160=110m;D125=106m;D40=25m;D32 05 2003 40.542,10 13992 1.8.6. 1 INCHID.INEL.COND:1DECEMBRIE + RETEZAT + GLADIOLELOR 05 2003 7.893,75 13993 1.8.7. 1 RACORD CANAL PVC 200 = 200.5 ML 05 2003 7.638,27 13994 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D32(40;63) = 275.2 ML 05 2003 12.208,93 13996 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D32(40;63) = 366 ML 06 2003 19.836,72 13997 1.8.7. 1 RACORD CANAL PVC D200 = 330.5 ML 06 2003 9.159,64 13998 1.8.7. 1 RACORD CANAL TUB PVC D200(160) 290 ML 07 2003 9.521,41 13999 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA POL.D 32(40;63);1 LOT = 372.5 ML 07 2003 21.373,01 14000 1.8.6. 1 SUPRATRAVERS.CAN.IRIG.COND.ADUCT.GRUP 5 FANTANI FRONT S-SE 08 2003 70.050,23 14001 1.8.6. 1 RK COND.APA + BRANSAM. str. RASARITULUI 08 2003 30.035,34 14002 1.8.6. 1 LUCRARI DE INTERVENTIE RETEA APA str.ELEVULUI 08 2003 27.705,42 14003 1.8.7. 1 RACORD CANAL TUB PVC D 200 = 235 ML 08 2003 7.863,79 14004 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA POL.D 32(40) = 306.2 ML 08 2003 14.830,02 14005 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32(63) = 224 ML 09 2003 14.121,46 14006 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB200 = 4ML;PVC 200(160) = 149.6 ML 09 2003 5.643,73 14007 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA POL.D32(40) = 426 ML 10 2003 17.782,31 14008 1.8.7. 1 RACORDURI CANAL TUB PVC 200(160) = 514.3 ML 10 2003 16.278,97 14009 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32 (40) = 500.5 ML 11 2003 21.226,40 14010 1.8.7. 1 RACORDURI CANAL TUB PVC 200 = 451.2 ML 11 2003 15.221,78 14011 1.8.6. 1 LUCR.LA RET.APA CL.ARAD-CL.LIPOVA(PEID)634ml;D225;160;63;40 11 2003 103.481,11 14012 1.8.6. 1 DEVIERE RET.APA-CAN.str.IALOMITA-PEID225=100ml;HOBAS500=110m 11 2003 135.468,46 14013 1.8.6. 1 LUCR.la RET.APA str.MACIN PEHD Dn 160 = 100ml 11 2003 19.319,12 14014 1.8.6. 1 RK COND.APA +BRANS.str.DUZILOR(ATTILA IOJEF)PEID Dn160=164ml 11 2003 56.818,41 14016 1.8.6. 1 LUCR.la COND.APA+BRANS.str.PADES.PEID 362ml;D225;D40 11 2003 124.843,10 14017 1.8.6. 1 LUCR.la COND.ADUCT.LA GRUP IV FANT.URSENI-PEHD Dn315=2700m 11 2003 354.244,41 14022 1.8.6. 1 RET.APA+BRANS.MUSSORGSKI PEID D125/395m;D40/245m;D32/20m 11 2003 114.549,72 14023 1.8.6. 1 RET.APA Z.MURES-URSENI-RIGOLETO PEID D125/183m 11 2003 9.356,17 14024 1.8.6. 1 INCHID.INEL APA POTAB.INT.TALANGII PEHD D125=158ml;D225=32ml 12 2003 55.433,39 14025 1.8.6. 1 REAMPLAS.CAMIN APOM.INTR.LUNGA 4/PEHD D63 = 19 ml 12 2003 4.931,13 14026 1.8.6. 1 REAB.SIST.AL.APA Z.AEROPORT(CAPTARE-ADUCT.)/PEHD D75 = 180ml 12 2003 70.923,28 14027 1.8.7. 1 REAMPLAS.CAMIN APOM.+RAC.CAN.AVANTUL 27- 12 2003 1.014,69

14028 1.8.7. 1 REABILIT.CANALIZ.PASAJ CF.GH.LAZAR/HOBAS D 500= 300ml 12 2003 534.995,35 14029 1.8.6. 1 BRANS.APA-JOKAI MOORE - PEID D32 = 7 ML 12 2003 415,66 14030 1.8.6. 1 LUCR.INTERV.LA BRANS./2003-ETAPA I PEID D32 = 406ML 12 2003 19.884,75 14031 1.9.3. 1 REFAC INST.UTIL.GAZ NAT.intre SRM-PR ST.EPUR.PEID D90=42ML 12 2003 9.316,13 14032 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32(63;40) =375 ML 12 2003 14.306,00 14033 1.8.7. 1 RACORD.CANAL PVC 200(160) = 347 ML 12 2003 12.676,47 14034 1.8.8. 1 STATIE CLORINARE CU DEPOZIT -UZ.2-4 12 2003 907.362,50 14035 1.3.7.3. 1 DRUM ACCES-STATIE CLORINARE UZ.2.4 12 2003 18.311,60 14036 1.9.3. 1 COND.PEID 50mm=2810m;ALIM.CU CLOR IN PCT.DE INJECTIE CLOR 12 2003 73.272,00

Total Anexa 7 33.159.694,79 446.362,24 public privat

14037 1.8.6. 1 MODERNIZ.COND.APA -1 DECEMBRIE-PEHD D160=152 ML;D125=941 ML 01 2004 133.064,29 14038 1.8.6. 1 LUCR.INTERV.RET.APA -BABADAG-PEID D125=130 ML;D40=30 ML 01 2004 30.734,58 14039 1.8.7. 1 RACORD CANAL TB200=71.5 ML;TUB PVC =5 ML 01 2004 2.221,68 14040 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA POL D32(40) = 79 ML 01 2004 3.357,92 14041 1.8.6. 1 BRANS.APA POL.32 (63) =79 ML 02 2004 4.073,09 14042 1.8.7. 1 RACORD CANAL PVC 200 (160)=83 ML 02 2004 2.493,64 14043 1.8.6. 1 R.K.COND.APA POTAB.+BRANS.Aleea RACHITEI-PEID D280 = 510 ml 03 2004 207.355,21 14044 1.8.6. 1 EXT.+MODER.RET.APA+BRANS str.POLONA;PEID D125=430ml;D40=50ml 03 2004 65.693,58 14045 1.8.7. 1 RACORD.CANAL PVC 200 (160) = 186.6 ML 03 2004 6.495,41 14046 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D3240=224.2 ML;PVC 110=34 ML 03 2004 11.675,63 14047 1.8.7. 1 RACORD CANAL TUB PVC 200(160) = 182 ML 04 2004 7.271,91 14048 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D 32(40;63) = 197 ML 04 2004 10.821,33 14049 1.8.6. 1 BRANS.APA POL.D 32(63;40) = 769 ML 05 2004 29.415,95 14050 1.8.7. 1 RACORD CANAL TUB PVC 200(160) =229 ML 05 2004 14.088,47 14051 1.8.7. 1 RACORD CANAL Tub PVC 200 = 420.6 ML 06 2004 13.590,59 14052 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D32(40;63)=324 ML;PVC 100-extindere =112 ML 06 2004 18.669,02 14053 1.8.6. 1 REAMPLASARE CAMIN APOMETRU str.EROILOR 7/A--PEID D 63=35 ML 07 2004 4.351,74 14054 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA POL.D 32(40;63) = 258 ml 07 2004 11.584,22 14055 1.8.7. 1 RACORDURI CANAL TUB PVC 200 = 111,6 ML 07 2004 4.041,57 14056 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA POL.D 32(40;63) = 372,5 ML 08 2004 20.116,90 14057 1.8.7. 1 RACORD CANAL PVC 200 (160) = 231 ML 08 2004 5.907,44 14058 1.8.6. 1 LUCR.LA SISTEM.ALIM.APA Z.AEROPORT-CASTEL de APA 09 2004 185.099,83 14059 1.8.6. 1 REABILITARE BRANSAM.APA str.UNGUREANU nr.8 09 2004 1.587,65

14060 1.8.7. 1 REABILIT.RACORD CANAL str.UNGUREANU nr.8 09 2004 2.091,34 14061 1.8.7. 1 RACORD CANAL PVC 200(160) = 264 ML 09 2004 6.901,07 14062 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.32(40;63) = 525ML 09 2004 17.225,68 14063 1.8.13. 1 MODERN.SIST.RECUP.NAMOL DIN APE DE SPAL.UZ.1 BAZIN DECANTARE 09 2004 94.329,29 14064 1.8.6. 1 BRANSAM.APA POL.D32(40;63;PVC 125) = 818 ML 10 2004 37.484,41 14065 1.8.7. 1 RACORD CANAL TUB PVC 200(225;160) = 507 ML 10 2004 17.763,55 14066 1.8.11. 1 REABIL.PLANSEU LA REZERVOR.NR.3 (7000mc) 11 2004 314.493,87 14067 1.8.6. 1 BRANSAMENT APA POL.D32 (40) 454 ML 11 2004 18.460,44 14068 1.8.7. 1 RACORD CANAL TUB PVC 200 (160) 332.9 ML 11 2004 13.588,04

Total Anexa 8 1.316.049,32 0,00

14069 1.8.7. 1 RACORD CANAL PVC 200(160),1LOT=439.5ML 12 2004 13.463,07 14070 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA POLIET.D32(63,40),1LOT=468.5ML 12 2004 22.322,90

Total Anexa 9 35.785,97 0,00

14071 1.8.7. 1 RACORDURI CANAL TUB BET.+PVC (22BUC) 31-Jan-05_ 6.379,18 14072 1.8.6. 1 BRANSAMENTE DE APA POLIETILENA(20BUC) 31-Jan-05_ 7.873,72 14073 1.8.6. 1 CONDUCTE OL Dn=150mm SI BRANSAMENTE str.LIDIA nr.92TM 07-Mar-05_ 76.956,90 14074 1.8.6. 1 CONDUCTA Dn=150mm SI BRANSAMENTE Bd.Dimbovita Str.I.BaracTM 07-Mar-05_ 11.345,73 14075 1.8.6. 1 RETELE DE ALIMENTARE CU APA Str.I.BARAC TIMISOARA 07-Mar-05_ 107.903,43 14076 1.8.7. 1 RETELE CANALIZARE Str.I.BARAC TIMISOARA 07-Mar-05_ 325.293,82 14077 1.8.6. 1 CONDUCTA SI BRANSAMENTE APA Str.ALEEA VIILOR 07-Mar-05_ 100.667,78 14078 1.8.6. 1 COND.APA POTABILA SI BRANS.APA Str.Intr.Basmului TM 07-Mar-05_ 54.275,80 14079 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA POTABILA 2004-ETAPAI 07-Mar-05_ 83.088,11 14080 1.8.6. 1 CONDUCTE APA Dn=80 SI BRANSAMENTE APA Str.M.KogalniceanuTM 07-Mar-05_ 6.035,93 14081 1.8.6. 1 CONDUCTA APA POTABILA SI BRANSAMENTEstr.Proclamatia de la TM 07-Mar-05_ 89.536,54 14082 1.8.7. 1 RACORDURI BET.+PVC.117.5ML(16BUC) 28-Feb-05_ 4.617,10 14083 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA POL.(13BUC) 28-Feb-05_ 6.219,19 14084 1.8.7. 1 RACORDURI MARTIE 2005(38BUC-449ML-BET+PVC) 31-Mar-05_ 20.100,10 14085 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA MARTIE 2005(35BUC.-429ML-POL+P.V.C) 31-Mar-05_ 18.630,77

918.924,10 0,00

14086 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA POTAB.STR.TEIULUI NR.6,8(4M) 09-mai-05 2.212,13 14087 1.8.6. 1 RETEA APA +BRANS.APA POTAB.(COND.OTEL.DN100MM)STR.LUPULUI TM 09-mai-05 89.886,06 14088 1.8.6. 1 RETEA APA +BRANSAM.APA (DN100MM)STR.DIACONU CORESI BL.44TM 09-mai-05 87.936,66

14089 1.8.6. 1 RETEA APA POTAB.+BRANS.APA STR.INTRAREA CUCULUI TM 09-mai-05 46.868,98 14090 1.8.7. 1 RACORDURI CANAL STR.I.H.RADULESCU,PTA.A.MOCIONI,ALEX.ODOBESC 09-mai-05 184.430,81 14091 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA APRILIE(275ML,POL.) 29-apr-05 22.353,35 14092 1.8.7. 1 RACORDURI APRILIE 2005 (285ML,BET+PVC) 29-apr-05 16.746,88 14095 1.8.6. 1 COND.SI BRANSAM.APA STR.ALEEA LIREI TM 21-iun-05 66.788,46 14096 1.8.7. 1 SITUATIA RACORDURILOR PE IUNIE 2005 (159ML,14BUC,TUB BET-PVC 30-iun-05 7.777,95 14097 1.8.6. 1 SIT.BRANSAMENTELOR DE APA IUNIE 2005(266ML,POL.PVC,24BUC) 30-iun-05 14.208,50

114093 1.8.7. 1 Racorduri Mai 2005 (tub bet,pvc.) 31-mai-05 11.793,57 114094 1.8.6. 1 BRANSAMENTE DE APA MAI 2005 (461ML,POL) 31-mai-05 23.930,49 13498 1.1.3. 1 STATIE TRANSFORMARE 20/6 KV - MODERNIZARE in 05.2005 27-iun-05 0,00

574.933,83 0,00

114098 1.8.6. 1 CONDUCTA APA SI BRANSAMENTE STR.VERSULUI iulie-05 67.564,53 114099 1.8.6. 1 BRANSAMENTE DE APA (404ML,37BUC)IULIE 2005 iulie-05 25.586,02 114100 1.8.7. 1 RACORDURI (282,1ML;34BUC)IULIE 2005 iulie-05 12.835,75 114101 1.8.6. 1 CONDUCTE SI BRANSAMENTE ALL.CUTEZATORILOR iulie-05 154.383,31 114102 1.8.6. 1 CONDUCTA SI BRANSAMENTE APA STR.INTRAREA VISINULUI iulie-05 108.006,37 114103 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA AUGUST 2005(205ML,25BUC) august-05 12.172,74 114104 1.8.7. 1 RACORDURI AUGUST 2005(141ML,BUC14, BET+PVC) august-05 6.343,17 114105 1.8.6. 1 COND., BRANSAM. APA POTABILA ,ETERNITATII<FLORILOR< C.SAGULU septembrie-05 170.481,14 114106 1.8.6. 1 COND.BRANSAMENTE APA,BL:40,43 ZONA STEAUA septembrie-05 52.501,87 114107 1.8.6. 1 REABILITARE BRANSAM.LA IMOB.CONECT.LA SIST.DE DISTR.2004,II septembrie-05 268.920,15 114108 1.8.7. 1 RACORDURI SEPTEMBRIE 2005(37BUC,324,5ML,BET+PVC) septembrie-05 13.461,41 114109 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA SEPTEMBRIE 2005(37BUC,450ML,) septembrie-05 18.005,20 114110 1.8.6. 1 BRANSAMENTE OCTOMBRIE 2005 (44BUC,614ML,POL,PVC) octombrie-05 24.811,36 114111 1.8.7. 1 RACORDURI OCTOMBRIE 2005 (35BUC,303ML,BET+PVC) octombrie-05 12.751,86 114112 1.8.6. 1 RETELE SI BRANSAMENTE APA noiembrie-05 108.717,72 114113 1.8.6. 1 RETELE SI BRANSAMENTE APA ALL:POIANA RUSCAI noiembrie-05 108.955,94 114114 1.8.6. 1 RETELE SI BRANSAMENTE APA STR.VINAT.TM noiembrie-05 44.262,86 114115 1.8.6. 1 RETELE SI BARNSAMENTE APA noiembrie-05 57.966,34 114116 1.8.6. 1 CONDUCTA APA POTABILA SI BRANSAM. noiembrie-05 76.380,61 114117 1.8.6. 1 RETELE APA STR.CIOCARLIEI,STR.OVIDIU BALEA decembrie-05 37.661,69 114118 1.8.7. 1 EXTINDERE CANALIZ.PTR.NR.23SI25 STR.VERDE decembrie-05 29.309,36 114119 1.8.6. 1 BRANSAMENTE APA NOIEMBRIE2005 noiembrie-05 21.138,10 114120 1.8.7. 1 RACORDURI NOIEMBRIE 2005 noiembrie-05 21.420,00

114121 1.8.6. 1 BRANSAMENTE DECEMBRIE 2005 decembrie-05 27.107,11 114122 1.8.7. 1 RACORDURI DECEMBRIE 2005 decembrie-05 19.411,00

1.500.155,61 0,00

37.685.296,41 446.362,24 public privat