keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 632/19.12.2014 privind modificarea inventarului domeniului public al MunicipiuluiTimişoara

19.12.2014

Hotararea Consiliului Local 632/19.12.2014
privind modificarea inventarului domeniului public al MunicipiuluiTimişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-30390 / 08.12.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 849/22.07.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 şi a Hotărârii Guvernului nr.1016/2005 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor din judeţul Timiş;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1705 /29.11.2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al Statului Român;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 145/2004 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 - privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 313/2005 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 - privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 474/2006 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 - privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se abrogă poziţia nr.3099 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.145/2004 corespunzătoare poziţiei nr.2979 din Anexa 2 la Hotărârea de Guvern nr.1016/2005 publicată în M.O.874bis/2005, privind terenul situat în Timişoara, str. Câmpina nr.10, înscris în CF 431043 (CF vechi 2810 Timişoara) cu nr. top. 2065/1 şi suprafaţa de 1436 mp, terenul respectiv aparţinând domeniului public al Statului Român;

Art.2: Se modifică poziţia nr.4595 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 474/2006, respectiv poziţia 4595 din Anexa nr.2 la Hotărârea de Guvern nr. 849/2009, publicată în MO699bis/2009, coloana nr.2 care va avea următorul cuprins : "teren intravilan", privind terenul situat în str.Preyer nr.36, înscris în CF 436479 (CF vechi 8526) cu nr. top. 16614.

Art.3: Se modifică poziţia nr.4289 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 313/2005, respectiv poziţia nr.4173 din Anexa la Hotărârea de Guvern nr.849/2009, publicată în MO699bis/2009, coloana nr.2 care va avea următorul cuprins : "teren intravilan", privind terenul situat în str.Ioan Văsii nr.46, înscris în CF 423222 (CF vechi 4831) cu nr. top. 10512, 10513.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia Urbanism- Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş-hotărârea în original şi extrase CF actualizate;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locală.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECŢIA URBANISM SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU PRIMAR SC2014‐30390 /03.12.2014                                                                                           NICOLAE ROBU

 

R E F E R A T privind modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Timişoara

Având în vedere solicitarea Ministerului Apărării Naţionale - Direcţia Domenii şi Infrastructuri de a radia poziţia nr.2979 din anexa la HG1016/2005 publicată în M.O.874bis/2005, privind terenul situat în Timişoara, str. Câmpina nr.10, înscris în CF 431043 (CF vechi 2810 Timişoara) cu nr. top. 2065/1 şi suprafaţa de 1436 mp, inclus în domeniul public al Municipiului Timişoara, aprobat prin H.C.L.145/2004, poziţia nr.3099, ulterior terenul fiind inclus şi în domeniul public al Statului Român, propunem abrogarea poziţiei nr.3099 din HCL145/2004 corespunzătoare poziţiei nr.2979 din Anexa 2 la HG1016/2005. Imobilul situat în str. Preyer nr.36, înscris în CF 436479 (CF vechi 8526) cu nr. top. 16614, a fost inclus în domeniul public al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL474/2006 şi atestat prin HG849/2009, la data respectivă descrierea imobilului din CF 8526 fiind "casă şi curte " în suprafaţa de 657 mp pe o singură parcelă cu nr.top. 16614, la Foaia de Proprietate fiind înscris Statul Român atât asupra casei, cât şi asupra terenului. Având în vedere contractele de vânzare-cumpărare ale apartamentelor din imobilul respectiv, propunem modificarea poziţiei nr. 4595 din anexa la HCL474/2006, respectiv HG849/2009 la coloana nr.2 cu denumirea bunului : "teren intravilan". Imobilul "casă, curte şi grădină" situat în str.Ioan Văsii nr.46, înscris în CF 423222 (CF vechi 4831) cu nr. top. 10512, 10513, a fost inclus în domeniul public al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL313/2005 şi atestat prin HG849/2009, iar în anul 2006 au fost întocmite contractele de vânzare- cumpărare ale apartamentelor din imobil. Propunem modificarea poziţiei nr.4289 din anexa la HCL313/2005, respectiv poziţia nr.4173 din anexa la HG849/2009 la coloana nr.2 cu denumirea bunului : "teren intravilan".

Pt. SECRETAR ADMINISTRATOR PUBLIC

SIMONA DRĂGOI SORIN DRĂGOI

DIRECTOR D.C.T.D.D. ARHITECT ŞEF LAURA KOSZEGI CIPRIAN SILVIU CĂDARIU ŞEF BIROU TERENURI ŞEF SERVICIU BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU CĂLIN PÎRVA DAN ROBESCU ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ JURIDICĂ CONSILIER SERVICIU B.D.U.C. DANIELVĂCĂRESCU DIANA ROF

Red/Dact.D.R.2ex                                                                                                                                                                    Cod  FO 53‐01,ver.2