keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 437/24.11.2009 privind punerea la dispoziţie a terenurilor necesare pentru realizarea proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"

24.11.2009

Hotararea Consiliului Local 437/24.11.2009
privind punerea la dispoziţie a terenurilor necesare pentru realizarea proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 28468/19.11.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avînd în vedere adresa RE2009-5099/17.11.2009 a S.C. Colterm S.A.;
Având în vedere adresa CP2009-640/09.11.2009 a Organismului Intermediar POS Mediu Timişoara, pentru Regiunea Vest;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 313/2005 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 - privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara;
Avînd în vedere poziţia 3761 din Anexa 2 a Hotărârii de Guvern nr. 849/2009, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 966 bis/2009;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 347/29.09.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană".
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a) pct.-ul 14, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă ca obiectele de investiţii de la CET Timişoara Centru, CAF nr. 2 , CAF nr. 4, şi 4 pompe de termoficare identificate conform Anexei 2, din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 347/2009, să se retehnologizeze pe terenul cu număr cadastral 6902/1/1 înscris în C.F. Timişoara nr. 408995 (provenit din conversia C.F. Timişoara nr. 98429) şi pe terenul cu numar cadastral 6902/1/13 înscris în C.F. Timişoara nr. 409032 (provenit din conversia C.F. Timişoara nr. 98429), terenuri care se află în domeniul public al Municipiului Timişoara, sunt identificate conform Anexei 1şi sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara constituită prin Dispoziţia nr. 1045/14.04.2009 a Primarului Municipiului Timişoara şi S.C. Colterm S.A.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Unităţii de Management a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1

1

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA SC2009 –

REFERAT privind punerea la dispoziţie a terenurilor necesare pentru realizarea proiectului

"Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea

eficienţei în alimentarea cu căldură urbană" În studiul de fezabilitate "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană", întocmit de consultantul Ramboll Danemarca, şi aprobat prin HCL nr. 347 / 29.09.2009 sunt prevăzute retehnologizări pentru CAF 2, CAF 4 şi la 4 pompe de termoficare din cadrul CET Centru ( identificate conform Anexei 2) şi sunt amplasate pe terenul cu număr cadastral 6902/1/1 înscrisă în CF Timişoara nr. 408995 (provenit din conversia CF Timişaoar nr. 98429) şi pe terenul cu număr cadastral 6902/1/13 înscrisă în CF Timişoara nr. 409032 (provenit din conversia CF Timişaoar nr. 98429), identificate conform Anexei 1.

Echipamentele mai sus menţionate de la CET Centru, care fac obiectul retehnologizării, au trecut în domeniul public al municipiului Timişoara prin HCL 274/28.07.2009 privind diminuarea capitalului social al SC Colterm SA.

Terenurile pe care sunt amplasate retehnologizările de la CET Centru sunt amplasate pe terenul cu număr cadastral 6902/1/1 înscrisă în CF Timişoara nr. 408995 (provenit din conversia CF Timişaoar nr. 98429) şi pe terenul cu numar cadastral 6902/1/13 înscrisă în CF Timişoara nr. 409032 (provenit din conversia CF Timişaoar nr. 98429), terenuri ce sunt cuprinse la poziţia 3877 din Anexa la HCL 313/2005 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Timişoara şi sunt atestate prin HG 849/2009 fiind cuprinse la poziţia 3761 din Anexa 2 publicată în MO 699 bis din 19.10.2009.

Una dintre condiţii pentru finanţarea proiectului prin POS Mediu, Axa 3, este ca terenul pe care se amplasează retehnologizările să fie domeniu public,să nu facă obiectul nici unui litigiu şi să fie disponibile pentru executarea lucrărilor.

Avînd în vedere adresa RE2009-5099/17.11.2009 a SC Colterm SA şi adresa CP2009- 640/09.11.2009 a Organismului Intermediar POS Mediu Timişoara prin care se solicită explicit ca terenurile pe care sunt amplasate retehnologizările să fie disponibile; În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. a, art. 36 alin. 6 lit. a pct. 14, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; Având în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM: 1. Aplicarea procedurii de urgenţă pentru aprobarea proiectului de HCL.

2. Să se aprobe de către consiliul local ca obiectele de de investiţii de la CET Timişoara Centru, CAF nr. 2 , CAF nr. 4, şi 4 pompe de termoficare identificate conform Anexei 2, din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană" aprobat prin HCL 347/2009, să se retehnologizeze pe terenul cu număr cadastral 6902/1/1 înscrisă în CF Timişoara nr. 408995 (provenit

FP 53-01, Ver. 1

2

din conversia CF Timişaoar nr. 98429) şi pe terenul cu numar cadastral 6902/1/13 înscrisă în CF Timişoara nr. 409032 (provenit din conversia CF Timişaoar nr. 98429), terenuri care se află în domeniul public al Municipiului Timişoara, sunt identificate conform Anexei 1şi sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect. 3. Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii să se încredinteaza Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, constituită prin Dispoziţia nr. 1045/14.04.2009 a Primarului Municipiului Timişoara şi S.C. Colterm S.A.

VICEPRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ

SORIN GRINDEANU MARIUS ONEŢIU

ÎNTOCMIT MALAC MARCEL

AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI RED. MM

FP 53-01, Ver. 1

3

EX. 1