keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 505/20.12.2017 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată

20.12.2017

Hotararea Consiliului Local 505/20.12.2017
privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 7350/13.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7349/13.12.2017 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului juridic- anexă la raportul de specialitate nr. 7349/13.12.2017 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local 243/20.12.2016 privind completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.02.2016, aprobarea tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul şi troleibuzul, precum şi aprobarea altor tarife;
Având în vedere Ordinul nr. 62/23.04.2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia;
Având în vedere Hotărârea nr. 244/29.11.2017 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă plata lunară pentru un număr mediu de 1000 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă.


Art.2: Beneficiarii gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă sunt persoanele cu handicap grav şi accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoţitorul persoanei cu handicap grav în prezenţa acesteia, însoţitorul copilului cu handicap accentuat în prezenţa acestuia, însoţitorul adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat în prezenţa acestuia.


Art.3: Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă se efectuează de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, la un tarif de 93 lei reprezentând contravaloare abonament general pe 30 zile, de la Capitolul 68.02 -Asigurări şi asistenţă socială, Subcapitolul 68.02.05.02 - Asistenţă socială în caz de invaliditate, în valoare de 93.000 lei/lună, suma totală anuală pentru anul 2018 fiind în valoare de 1.116.000 lei.


Art.4: Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, pentru persoanele menţionate la art. 2 se face pe baza facturii emise de Regia Autonomă de Transport Timişoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.


Art.5: Persoanele menţionate la art.2 vor circula gratuit pe baza legitimaţiei eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, nominală, netransmisibilă şi valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap şi a Cărţii de identitate sau pe baza cardului eliberat de către Regia Autonomă de Transport Timişoara.


Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.


Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană ;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL STRATEGII - PROGRAME ,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

Nr. 7350/13.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

republicată, modificată şi completată

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale

În conformitate cu prevederile art. 23 alin.1, din Legea nr. 448/2006 privind protecţiaşi promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap ,,Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţăşi cu metroul.”

Alin. 2 al art. 23 din Legea 448/2006 precizează: ,,Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane :

a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; b) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; c) însotitoriiadulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei

sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;

d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; e) asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat”. Potrivit art. 23, alin.3 din legea mai sus menţionată ,,Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace

de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu al ţării fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de către Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, costurile fiind suportate din bugetele judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti. ”În acest sens preşedinteleAutorităţiiNaţionale pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 23, alin 4 si 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecţiaşi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) si (2) se asigură din bugetele locale”, ,,Modalitatea de acordare a gratuităţii şi cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL STRATEGII - PROGRAME ,,In slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e-mail:[email protected]

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

 A se aproba plata lunară pentru un număr mediu 1000 beneficiari ai transportului urban gratuit

cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă.  Beneficiarii gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de

suprafaţă sunt persoanele cu handicap grav şi accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoţitorul persoanei cu handicap grav în prezenţa acesteia, însoţitorul copilului cu handicap accentuat în prezenţa acestuia, însoţitorul adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat în prezenţa acestuia.

 Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă se efectuează de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, la un tarif de 93 lei reprezentând contravaloare abonament general pe 30 zile, de la Capitolul 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială, Subcapitolul 68.02.05.02 - Asistenţă socială în caz de invaliditate, în valoare de 93.000 lei/lună, suma totală anuală pentru anul 2018 fiind în valoare de 1.116.000 lei.

 Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, pentru persoanele beneficiare menţionate mai sus, se face pe baza facturii emise de Regia Autonomă de Transport Timişoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.

 Persoanele menţionate la pct.2 vor circula gratuit pe baza legitimaţiei eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, nominală, netransmisibilă şi valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap şi a Cărţii de identitate sau pe baza cardului eliberat de către Regia Autonomă de Transport Timişoara. drepturilor copilului la nivelul municipiului Timișoara;

3. Alte informații – Nu este cazul

4. Concluzii

Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL

jr.RODICA COJAN

Atasament: Raport_specialitate.pdf

*Sediu administrativ: Str. Ioan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Nr. 7349/13.12.2017

privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr.

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată

În conformitate cu prevederile art. 23 alin.1, din Legea nr. 448/2006 privind

protecţiaşi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,, accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.”

Alin. 2 al art. 23 din Legea 448/2006 precizează: ,,Beneficiază de prevederile alin. ( şi următoarele persoane :

a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; b) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; c) însotitoriiadulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe

baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;

d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; e) asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat”. Potrivit art. 23, alin.3 din legea mai sus menţionată ,,Legitimaţia pentru transportul

urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de către Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti preşedinteleAutorităţiiNaţionale pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru per acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 23, alin 4 si 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecţiaşi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) si (2) se asigură din b gratuităţiişi cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale”.

Tariful stabilit pentru decontarea gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, este de 93 le

Se stabilește ca modalitate de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, sub forma unei plăţi lunare pentru un numar mediu de beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, la tariful de 93 lei la nivelul unui abonament general pentru 30 zile.

Anexăm prezentului raport de specialitate Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș prin care se comunic persoane care vor beneficia de legitima

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

,,În slujba oamenilor

Raport de specialitate

privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace

de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată

În conformitate cu prevederile art. 23 alin.1, din Legea nr. 448/2006 privind protecţiaşi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de

şi cu metroul.” Alin. 2 al art. 23 din Legea 448/2006 precizează: ,,Beneficiază de prevederile alin. (

a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; b) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; c) însotitoriiadulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe

aza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu

d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; istenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat”.

Potrivit art. 23, alin.3 din legea mai sus menţionată ,,Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de către Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, costurile fiind suportate din bugetele judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti. ”În acest sens preşedinteleAutorităţiiNaţionale pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul

În conformitate cu prevederile art. 23, alin 4 si 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecţiaşi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) si (2) se asigură din bugetele locale”, ,,Modalitatea de acordare a gratuităţiişi cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale”.

Tariful stabilit pentru decontarea gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, este de 93 lei aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 243/20.12.2016

modalitate de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, sub forma unei plăţi lunare pentru un numar mediu de beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, la tariful de 93 lei la nivelul unui abonament general pentru 30 zile.

raport de specialitate, adresa nr. R85744/12.12.2017 și Protecția Copilului Timiș prin care se comunic

persoane care vor beneficia de legitimații valabile pentru transportul urban gratuit.

Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049

ȘOARA

privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace 448/2006 privind protecţia şi

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată

În conformitate cu prevederile art. 23 alin.1, din Legea nr. 448/2006 privind Persoanele cu handicap grav şi

accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de

Alin. 2 al art. 23 din Legea 448/2006 precizează: ,,Beneficiază de prevederile alin. (1)

c) însotitoriiadulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe aza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului

specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu

istenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat”. Potrivit art. 23, alin.3 din legea mai sus menţionată ,,Legitimaţia pentru transportul

urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu al ţării fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de către Direcţiile

Protecţia Copilului, costurile fiind suportate din bugetele ”În acest sens

preşedinteleAutorităţiiNaţionale pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu

soanele cu handicap şi modelul

În conformitate cu prevederile art. 23, alin 4 si 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecţiaşi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,Sumele aferente dreptului

ugetele locale”, ,,Modalitatea de acordare a

Tariful stabilit pentru decontarea gratuităţii transportului urban cu mijloace de 243/20.12.2016.

modalitate de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, sub forma unei plăţi lunare pentru un numar mediu de 1000 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, la

R85744/12.12.2017 a Direcției și Protecția Copilului Timiș prin care se comunică numărul de

ții valabile pentru transportul urban gratuit.

*Sediu administrativ: Str. Ioan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTENȚ Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

Având în vedere cele men

Legea 448/2006, în baza Legii nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

1. A se aproba plata lunară pentru un număr mediu 1 urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă.

2. Beneficiarii gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă sunt persoanele cu handicap grav şi accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu grav sau accentuat, însoţitorul persoanei cu handicap grav în prezenţa acesteia, însoţitorul copilului cu handicap accentuat în prezenţa acestuia, însoţitorul adultului cu handicap auditiv şi mintal

3. Plata lunară a contravalorii transportului u comun de suprafaţă se efectuează de către Timișoara - Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilită reprezentând contravaloare abonament genera asistenţă socială, Subcapitolul 68.02.05.02 de 93.000 lei/lună, suma totală anuală pentru anul

4. Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, pentru persoanele beneficiare menţionate mai sus, se face pe baza facturii emise de Regia Autonomă de Transport Timişoara, până în data de 5 ale lunii luna precedentă.

5. Persoanele menţionate la pct.2 vor circula gratuit pe baza legitimaţiei eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, nominală, netransmisibilă şi valabilă pe perioada de valabilitate Cărţii de identitate sau pe baza cardului eliberat de către Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Șef Serviciu Contabilitate Buget Finanțe Bădău Elena

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati

,,În slujba oamenilor

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și prevederile Alin. 2 al art. 23 din baza Legii nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

PROPUNEM:

1. A se aproba plata lunară pentru un număr mediu 1000 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă.

arii gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă sunt persoanele cu handicap grav şi accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu grav sau accentuat, însoţitorul persoanei cu handicap grav în prezenţa acesteia, însoţitorul copilului cu handicap accentuat în prezenţa acestuia, însoţitorul adultului cu handicap auditiv

Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă se efectuează de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, la un tarif de 93 lei abonament general pe 30 zile, de la Capitolul 68.02

asistenţă socială, Subcapitolul 68.02.05.02 - Asistenţă socială în caz de invaliditate, în valoare lei/lună, suma totală anuală pentru anul 2018 fiind în valoare de 1.116.000

4. Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, pentru persoanele beneficiare menţionate mai sus, se face pe baza facturii emise de Regia Autonomă de Transport Timişoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru

5. Persoanele menţionate la pct.2 vor circula gratuit pe baza legitimaţiei eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, nominală, netransmisibilă şi valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap şi a Cărţii de identitate sau pe baza cardului eliberat de către Regia Autonomă de Transport

DIRECTOR GENERAL JR.RODICA COJAN

Șef Serviciu Contabilitate Buget Finanțe Șef Centru, Bădău Elena Melciu Fabiana

Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050; Fax: 0356/416049

ȘOARA

Alin. 2 al art. 23 din baza Legii nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

beneficiari ai transportului

arii gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă sunt persoanele cu handicap grav şi accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoţitorul persoanei cu handicap grav în prezenţa acesteia, însoţitorul copilului cu handicap accentuat în prezenţa acestuia, însoţitorul adultului cu handicap auditiv

rban gratuit cu mijloacele de transport în ă Socială a Municipiului

, la un tarif de 93 lei de la Capitolul 68.02 -Asigurări şi

Asistenţă socială în caz de invaliditate, în valoare 1.116.000 lei.

4. Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, pentru persoanele beneficiare menţionate mai sus, se face pe baza facturii

curente pentru

5. Persoanele menţionate la pct.2 vor circula gratuit pe baza legitimaţiei eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, nominală, netransmisibilă

a documentului de încadrare în grad de handicap şi a Cărţii de identitate sau pe baza cardului eliberat de către Regia Autonomă de Transport

Melciu Fabiana