keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 688/12.12.2018 privind aprobarea modalitatii de acordare a gratuitatii la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, modificata si completata

12.12.2018

Hotararea Consiliului Local 688/12.12.2018
privind aprobarea modalitatii de acordare a gratuitatii la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, modificata si completata


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 16103/07.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 16104/07.12.2018 al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. 16104/07.12.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba plata lunara pentru un numar de 1127 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata.

Art. 2: Beneficiarii gratuitatii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata sunt persoanele cu handicap grav si accentuat, asistentii personali ai persoanlor cu handicap grav, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, insotitorul persoanei cu handicap grav in prezenta acesteia, insotitorul persoanei cu handicap accentuat in prezenta acestuia, insotitorul adultului cu handicap auditiv si mintal.

Art. 3: Plata lunara a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata se efectueaza de catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara - Serviciul Beneficii Sociale, la un tarif de 93 de lei/persoana, reprezentand contravaloarea abonamentului general pe 30 de zile, de la Cap. 68.02 - Asigurari si asistenta sociala, Subcapitolul 68.02.05.02. - Asistenta sociala in caz de invaliditate, in valoare de 104.811 lei/luna, suma totala pentru anul 2019 fiind in valoare de 1.257.732 lei.

Art. 4: Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata, pentru persoanele beneficiare mai sus mentionate, se face pe baza facturii emise de Societatea de Transport Public Timisoara, pana in data de 5 a lunii curente pentru luna precedenta.

Art. 5: Persoanele mentionate la pct. 2 vor circula gratuit pe baza legitimatiei eliberate de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, nominala, netransmisibila si valabila pe perioada de valabilitate a documentului de incadrare in grad de handicap si a Cartii de identitate sau pe baza cardului eliberat de Societatea de Transport Timisoara.

Art. 6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Biroului Sport - Cultura;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL BENEFICII SOCIALE    ”În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583  e-mail: [email protected]

Nr. 16104/07.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport

în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ”Persoanele cu handicap grav și accentuat beneficază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul”.

Alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 448/2006 precizează: ”Beneficiază de prevederile alin. (1) și următoarele persoane:

a) Însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora; b) Însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora; c) Însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în przența acestora, pe baza anchetei

sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap;

d) Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav; e) Asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat”.

Potrivit art. 23, alin. (3) din legea mai sus menționată, ”Legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață este valabilă pe întregul teritoriu al țării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, și este eliberată de către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, costurile fiind suportate din bugetele județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București.” În acest sens, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr. 62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia. În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ”Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) și (2) se asigură din bugetele locale”, și ”Modalitatea de acordare a gratuității și cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale”. Tariful stabilit pentru decontarea gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, este de 93 de lei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 243/20.12.2016. Se stabilește ca modalitate de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, sub forma unei plăți lunare pentru un număr mediu de 1127 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafață, la tariful de 93 de lei la nivelul unui abonament general pentru 30 de zile. Anexăm prezentului Raport de specialitate, copia adresei nr. 15992/06.12.2018 a Societății de Transport Public Timișoara S.A., prin care se comunică numărul de persoane care vor beneficia în anul 2019 de legitimații valabile pentru transportul urban gratuit și tariful lunar/persoană. Având în vedere cele menționate mai sus, precum și prevederile alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 448/2006, în baza Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL BENEFICII SOCIALE    ”În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583  e-mail: [email protected]

PROPUNEM:

1. Aprobarea plății lunare pentru un număr de 1127 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacel de transport în comun de suprafață.

2. Beneficiarii gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață sunt persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanlor cu handicap grav, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoțitorul persoanei cu handicap grav în prezența acesteia, însoțitorul persoanei cu handicap accentuat în prezența acestuia, însoțitorul adultului cu handicap auditi și mintal.

3. Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață se efectuează de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara – Serviciul Beneficii Sociale, la un tarif de 93 de lei/persoană, reprezentând contravaloarea abonamentului general pe 30 de zile, de la Cap. 68.02 – Asigurări și asistență socială, Subcapitolul 68.02.05.02. – Asistență socială în caz de invaliditate, în valoare de 104.811 lei/lună, suma totală pentru anul 2019 fiind în valoare de 1.257.732 lei.

4. Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață, pentru persoanele beneficiare mai sus menționate, se face pe baza facturii emise de Societatea de Transport Public Timișoara, până în data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.

5. Persoanele menționate la pct. 2 vor circula gratuit pe baza legitimației eliberate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, nominală, netransmisibilă și valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap și a Cărții de identitate sau pe baza cardului eliberat de Societatea de Transport Timișoara.

Viceprimar, Director General Adjunct, Farkas Imre Jr. Rodica Surducan

Șef Serviciu Contabilitate, Buget, Finanțe Șef Serviciu Beneficii Sociale, Elena Bădău Gabriela-Cristina Curuț       

Atasament: Expunere_motive.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Serviciul Strategii Programe     ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583  e-mail: [email protected], [email protected]

 

Nr. 16103/07.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în

comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ”Persoanele cu handicap grav și accentuat beneficază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul”.

Alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 448/2006 precizează: ”Beneficiază de prevederile alin. (1) și următoarele persoane:

a) Însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora; b) Însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora; c) Însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în przența acestora, pe baza anchetei

sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap;

d) Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav; e) Asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat”.

Potrivit art. 23, alin. (3) din legea mai sus menționată, ”Legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață este valabilă pe întregul teritoriu al țării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, și este eliberată de către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, costurile fiind suportate din bugetele județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București.” În acest sens, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr. 62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia. În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) și (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ”Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) și (2) se

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Serviciul Strategii Programe     ,,În slujba oamenilor”

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583  e-mail: [email protected], [email protected]

asigură din bugetele locale”, și ”Modalitatea de acordare a gratuității și cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale”.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Aprobarea plății lunare pentru un număr de 1127 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacel de transport în comun de suprafață pentru anul 2019.

3. Alte informatii - nu este cazul

4. Concluzii

Propunem: 1. Aprobarea plății lunare pentru un număr de 1127 beneficiari ai transportului urban gratuit cu

mijloacel de transport în comun de suprafață. 2. Beneficiarii gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de

suprafață sunt persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanlor cu handicap grav, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoțitorul persoanei cu handicap grav în prezența acesteia, însoțitorul persoanei cu handicap accentuat în prezența acestuia, însoțitorul adultului cu handicap auditi și mintal.

3. Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață se efectuează de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara – Serviciul Beneficii Sociale, la un tarif de 93 de lei/persoană, reprezentând contravaloarea abonamentului general pe 30 de zile, de la Cap. 68.02 – Asigurări și asistență socială, Subcapitolul 68.02.05.02. – Asistență socială în caz de invaliditate, în valoare de 104.811 lei/lună, suma totală pentru anul 2019 fiind în valoare de 1.257.732 lei.

4. Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață, pentru persoanele beneficiare mai sus menționate, se face pe baza facturii emise de Societatea de Transport Public Timișoara, până în data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.

5. Persoanele menționate la pct. 2 vor circula gratuit pe baza legitimației eliberate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, nominală, netransmisibilă și valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap și a Cărții de identitate sau pe baza cardului eliberat de Societatea de Transport Timișoara.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT JR. RODICA SURDUCAN

Cod FO53-03,Ver.1