keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 242/29.06.2010 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul proiectului "Sistem agro-logistic regional integrat" nr. HURO/0802/153, Acronim RAL-SYSTEM în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 - Axa prioritară 2 - "Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă", Domeniul major de intervenţie 2.1. - "Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor", Acţiunea 2.1.1. „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri" finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională

29.06.2010

Hotararea Consiliului Local 242/29.06.2010
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul proiectului "Sistem agro-logistic regional integrat" nr. HURO/0802/153, Acronim RAL-SYSTEM în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 - Axa prioritară 2 - "Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă", Domeniul major de intervenţie 2.1. - "Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor", Acţiunea 2.1.1. „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri" finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010-14586/17.06.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Manualul Aplicantului aferent Axei prioritare 2 - "Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă", Domeniul major de intervenţie 2.1. - "Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor", Acţiunea 2.1.1. "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri", din cadrul Programului Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013;
În conformitate cu Nota Conceptuală nr. HURO/0802/153 acceptată în prima etapă a celei de a doua solicitări de propuneri de către Comitetul Comun de Selecţie (CCS);
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu Ordinul nr. 568/2009, modificat şi completat de Ordinul nr. 1168/2010 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. 2, lit. (b), alin. 4, lit. (d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara, în calitate de Lider de Proiect, în cadrul proiectului "Sistem agro-logistic regional integrat" alături de Autoguvernarea oraşului Szeged, în calitate de Partener de Proiect, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Axa prioritară 2 - "Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă", Domeniul major de intervenţie 2.1. - "Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor", Acţiunea 2.1.1. "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri" finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Art.2: Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării obiectivului de investiţii al Municipiului Timişoara din cadrul proiectului "Sistem agro-logistic regional integrat" elaborate de către S.C. I.S.E. PERFORMER CONSULT S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1 la prezentul referat.

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 2.552.298 Lei (inclusiv T.V.A), echivalentul a 603.737 EURO (1 curs euro=4,2275 lei din data de 14.06.2010 ) ce revine Municipiului Timişoara, în calitate de Lider de proiect şi alocarea în bugetul local a sumelor necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Art. 4: Sumele prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre se vor recalcula cu noua cotă de TVA de 24% care se va aplica de la 01.07.2010 conform Ordonanţei Guvernului nr.58 /26.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii 571 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar fiscale.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2010-

REFERAT

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul proiectului “Sistem agro-logistic

regional integrat” nr. HURO/0802/153, Acronim RAL-SYSTEM în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 - Axa prioritară 2 - „Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă”, Domeniul major de

intervenţie 2.1. – „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor”, Acţiunea 2.1.1. „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri” finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională

Extinderea Pieţei de Gros din Timişoara constituie o măsură prioritară cuprinsă în Conceptul Strategic de Dezvoltare Economică şi Socială a Zonei Timişoara şi un obiectiv strategic prezent atât în Strategia Naţională de Dezvoltare durabilă, cât şi în cea regională respectiv judeţeană. Aceasta reprezintă un obiectiv de importanţă strategică pentru autorităţile publice locale, ca mijloc eficient de dezvoltare şi restructurare a producţiei agricole de întărire a competitivităţii agriculturii în partea de vest a României pe plan naţional şi internaţional. Rezultatele preconizate prin realizarea acestui obiectiv sunt: dezvoltarea unui sistem eficient de distribuţie pentru producătorii agricoli, oferirea unor facilităţi sporite de sortare, ambalare şi transport a produselor agricole, aprovizionarea mai bună a consumatorilor din partea de vest a României, crearea unui nume de marcă pentru produsele agricole din regiune. Datorită poziţionării geopolitice şi relaţiei de înfrăţire existente, Oraşul Szeged ocupă un loc aparte în ceea ce priveşte raporturile de cooperare transfrontalieră cu Timişoara. În vederea întăririi şi concretizării acestor raporturi cele două oraşe înfrăţite vizează participarea în parteneriat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 - Axa prioritară 2 - „Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă”, Domeniul major de intervenţie 2.1. – „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor”, Acţiunea 2.1.1. „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri” finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională. În prezent, în Piaţa de Gros din Timişoara gradul de ocupare este de 100% iar solicitările producătorilor şi angrosiştilor privind închirierea de spaţii de depozitare şi comercializare a produselor este peste măsura posibilităţilor existente. Pentru a satisface nevoile de spaţii de închiriere necesare operatorilor economici în vederea desfăşurării unor servicii de calitate în folosul locuitorilor din Timişoara şi din zonă, a devenit iminentă construirea unei noi hale în suprafaţă de 700 mp. Realizarea obiectivului de investiţii mai sus menţionat, este necesară şi oportună, atât pentru dezvoltarea echilibrată a pieţelor agricole de gros la standarde europene pentru judeţul Timiş şi Regiunea Vest cât şi pentru beneficiul public, determinând creşterea performanţelor economice a celor două pieţe, proiectul determinând echilibrarea acestora şi apariţia unor preţuri corecte şi competitive, urmând ca producătorii autohtoni, un grup important de contribuabili, să dispună de o infrastructură modernizată şi securizată. FP 53-01, Ver.1

Scopul acestui proiect este de a crea un sistem logistic regional integrat, care să permită realizarea unei burse de mărfuri agricole virtuale şi dezvoltarea echilibrată a pieţelor din cele două oraşe. Modernizarea Pieţei de Gros din Timişoara prin crearea unei burse virtuale va facilita dezvoltarea infrastructurii pieţei privind colectarea, achiziţionarea mărfurilor agro-alimentare şi logistica necesară, simultan cu creşterea numărului de producători locali (en-grosişti) din incinta pieţei. Prin activităţile derulate de către Municipiul Timişoara în cadrul proiectului se vor realiza următoarele: o hală de colectare şi achiziţii de produse agro-alimentare construită, un sistem informatic integrat, introducerea unui sistem de securizare a accesului (barieră şi ticketing) şi monitorizare, o staţie videoconferinţă cu un terminal, un sistem de afişaj digital, materiale promoţionale trilingve. Prima etapă a proiectului a constat în elaborarea Notei Conceptuale (descrisă pe scurt ideea de proiect) care a fost depusă în cadrul celei de a doua solicitări de propuneri de proiecte şi care a fost aprobată de Comitetul Comun de Selecţie din Budapesta. Nota Conceptuală aferentă proiectului "Sistem agro-logistic regional integrat" a fost aprobată, Municipiul Timişoara fiind invitat astfel în a doua etapă să depună aplicaţia completă (cerere de finanţare precum şi alte documente suport anexe ale cererii de finanţare) la Secretariatul Tehnic Comun (STC) din Budapesta. Necesitatea proiectului este argumentată de faptul că între zonele economice adiacente celor două oraşe se realizează un schimb economic important de mărfuri agro-alimentare. Potenţialul de creştere a acestor schimburi este foarte mare, dar ritmul creşterii este încetinit din cauza: - lipsei unui sistem de interacţiune în timp real între cele două pieţe, care să permită o echilibrare a ofertei şi cererii; - absenţei unor servicii logistice complexe ceea ce determină migrarea producătorilor spre alte pieţe; - existenţei unei infrastructuri relativ învechite, neadaptate la dinamica schimburilor (infrastructura de bază de colectare, achiziţie şi logistică şi cea de securizare a accesului şi activităţii operaţionale); - insuficienţei fondurilor bugetare pentru dotarea corespunzătoare. Pentru realizarea acestor obiective, Municipiul Timişoara a considerat oportună accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013, pentru construirea unei noi hale în cadrul Pieţei de Gros din Timişoara şi realizarea unui parteneriat cu Piaţa de Gros din Szeged. Menţionăm că în cadrul acestui program, implementarea proiectului se va realiza conform prevederilor din manualul programului, respectiv prin efectuarea cheltuielilor în avans din bugetul local, sumele cheltuite urmând a se recupera pe parcursul perioadei de implementare a proiectului de la Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră HU – RO - asistenţa financiară UE şi de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – cofinanţarea de la bugetul de stat după efectuarea Controlului de Prim Nivel şi validarea cheltuielilor efectuate de către Autoritatea Naţională prin intermediul cererilor de rambursare elaborate. Proiectul va determina creşterea competitivităţii economice din zona transfrontalieră comună prin dezvoltarea şi integrarea infrastructurii de afaceri din arealul economic al celor două oraşe înfrăţite Timişoara – Szeged implementând un sistem logistic regional integrat ce va încuraja schimburile comerciale (circulaţia mai rapidă a mărfurilor agro-alimentare) între producătorii locali din arealul comun, îmbunătăţind condiţiile de acces şi de desfăşurare a activităţilor de circulaţie a mărfurilor agro- alimentare, dar şi beneficii financiare pentru economia locală. Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi oportunitatea şi necesitatea atragerii de fonduri nerambursabile pentru realizarea sistemului de comerţ regional integrat, care să constituie premisa pentru creşterea competitivităţii de o parte şi de alta a frontierei,

Propunem comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

- aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de Lider de Proiect, în cadrul proiectului “Sistem agro-logistic regional integrat” alături de Autoguvernarea oraşului Szeged, în calitate de Partener de Proiect, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Axa prioritară 2 - „Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă”, Domeniul major de intervenţie 2.1. - „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor”, Acţiunea 2.1.1. „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri” finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională. - aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării obiectivului de investiţii al Municipiului Timişoara din cadrul proiectului “Sistem agro-logistic regional integrat” elaborate de către S.C. I.S.E. PERFORMER CONSULT S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1 la prezentul referat. - aprobarea valorii totale a proiectului în sumă de 2.552.298 Lei (inclusiv T.V.A), echivalentul a 603.737 EURO (1 curs euro=4,2275 lei din data de 14.06.2010 ) ce revine Municipiului Timişoara, în calitate de Lider de proiect şi alocarea în bugetul local a sumelor necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Director Direcţia Dezvoltare Director Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Ec. Adriana Deaconu Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici Întocmit Cons. Andreea Bălan FP 53-01, Ver.1

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa nr. 1

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “Sistem agro-logistic regional integrat”– Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii - elaborată de către S.C. ISE PERFORMER CONSULT S.R.L., în cadrul contractului de prestare de servicii nr. 94/13.05.2010

AMPLASAMENT: România, judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Ovidiu Balea nr.2

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (TVA inclus) = 2.552,298mii lei / 603,737 mii euro VALOAREA TOTALA a investiţiei (TVA inclus) = 2.463,098 mii lei / 582,637 mii euro

C+M (TVA inclus) = 881,846 mii lei / 208,598 mii euro 1 euro= 4,2275 lei, la cursul din data de 14.06.2010 DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 18 luni DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR: 9 luni

DATE TEHNICE ALE CONSTRUCŢIEI EXISTENTE:

• Regimul de înălţime: P (hala) P+1 (clădire administrativă) • Suprafaţa teren: St = 24.600 mp • Suprafaţa construita totală existentă: Sd =4223,12 mp • Suprafaţa desfăşurata totală existentă: Sp =17264,61 mp • Suprafaţa spaţii verzi existentă: Ssp =3500 mp • Înălţimea maximă: Hmax = +5,20 mp • Înălţimea la cornişă: Hcornişă =+5,20 mp • POT existent: 15,59% • CUT existent:17,1%

LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE: - închidere perimetrală platformă acoperită - compartimentări interioare - tâmplărie de aluminiu cu geam termoizolant - învelitoare termoizolată din tablă - sistem de colectare a apelor pluviale - instalaţii electrice: de forţă, interioare, - instalaţii sanitare, instalaţii de protecţie (priză de pământ), instalaţie împotriva

loviturilor de trăsnet şi protecţia împotriva atingerilor indirecte prin întreruperea automată a alimentării

- echiparea cu presocontainere DOTĂRI PROPUSE:

- dotarea cu server pentru bursa de mărfuri - dotarea cu calculatoare pentru bursa da mărfuri - dotarea cu staţie videoconferinţă - dotarea cu afişaj digital - dotarea cu sistem de monitorizare - dotarea cu sistem de securizare a accesului

Suprafaţa modernizată: S1 = 443,83 mp Suprafaţa extinsă: S2 = 242 mp

SURSE DE FINANŢARE:

- Finanţare nerambursabilă (FEDR + Bugetul de stat + Bugetul local) prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 - Axa prioritară 2 - „Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă”, Domeniul major de intervenţie 2.1. – „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor”, Acţiunea 2.1.1. „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri” - Cheltuielile legate de plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile se vor recupera prin cereri de rambursare.

Bugetul Local

DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE Arh. Aurelia JUNIE

Red./Dact.:AB Nr. ex.: 2