keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 78/23.02.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Alimentare cu carburanţi Mol România" Calea Aradului F.N., Timişoara

23.02.2010

Hotararea Consiliului Local 78/23.02.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Alimentare cu carburanţi Mol România" Calea Aradului F.N., Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-019391/15.01.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Alimentare cu carburanţi Mol România" Calea Aradului F.N., Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. Mol România Petroleum Products S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 295S/2007, realizat de B.I.A. Cristian Boltres , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 50 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1, spaţii verzi de 21.00 % din suprafaţa totală a parcelei, in conformitate cu Avizul Agentiei de Mediu nr. 172RP din data de 11.02.2008.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Alimentare cu carburanţi Mol România" Calea Aradului F.N., Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 417604 Timişoara (provenita din conversia pe hartie a C.F. nr. 147480), nr. cadastral 23491/1/1/1/1/2/3 în suprafaţă de 1351 mp, teren liber de constructii, fiind proprietatea beneficiarului S.C. Mol România Petroleum Products S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Alimentare cu carburanţi Mol România" Calea Aradului F.N., Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. Mol România Petroleum Products S.R.L.;
- Proiectantului B.I.A. Cristian Boltres ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CLAUDIA BORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 002_Reglementari.pdf

Atasament: 003_Circulatia_terenurilor.pdf

Atasament: Referat_PUD_Aradului.pdf

Cod FP 53 – 01, ver. 1 1

ROMÂNIA SE APROBA, JUDEŢULTIMIŞ P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr. UR2009-019391/15.01.2010

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Alimentare cu carburanţi Mol

România” Calea Aradului F.N, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. UR2009-019391/10.12.2009 cu completarile ulterioare, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Alimentare cu carburanţi Mol Romania” Calea Aradului F.N., Timişoara;

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 4638 din 06.10.2009; Intrucat documentatia PUD „Alimentare cu carburanţi Mol România” Calea

Aradului F.N., Timişoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna decembrie 2009;

Avand in vedere ca nu au fost solicitari privind organizarea unei dezbateri publice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica si coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007, consideram ca nu necesita dezbatere publica, intrucat amplasamentul se afla intr-o zona reglementata pentru functiuni de comert, servicii prin HCL nr. 42/2004 si HCL nr. 358/2005; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Alimentare cu carburanţi Mol România” Calea Aradului F.N., Timişoara;

Documentaţia a fost iniţiată la cererea beneficiarului S.C. Mol România Petroleum Products S.R.L. şi elaborată de B.I.A. Cristian Boltres proiect nr. 295S/2007; Zona studiată, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Alimentare cu carburanţi Mol România” Calea Aradului F.N., Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Parcela studiata, în suprafaţă totală de 1351 mp, este înscrisă în C.F. nr. 417604 Timişoara (provenita din conversia pe hartie a C.F. nr. 147480), nr. cadastral 23491/1/1/1/1/2/3 în suprafaţă de 1351 mp, teren liber de constructii, fiind proprietatea beneficiarului S.C. Mol România Petroleum Products S.R.L.

Prin P.U.G. Timisoara, amplasamentul se află în intravilanul extins, în nordul municipiului Timişoara pe Calea Aradului F.N., fiind incadrat in UTR 21 in subzona de institutii publice si servicii de interes general.

Prin prezenta documentaţie se propune realizarea unei staţii distribuţie carburanţi, cladire, platforme diverse acoperite partial, parcari, rezervoare subterane, drumuri de acces si amenajari de spatii verzi, organizate in incinta proprietarului, tinandu-se cont de Normativul

Cod FP 53 – 01, ver. 1 2

pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule, Indicativ NP 004-2003.

Circulaţia auto se va desfăşura în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-004623/02.07.2009 prin doua accese din Calea Aradului.

Indicii de construibilitate permisi pentru zona de servicii: POT maxim = 50% CUT maxim = 1 Spaţii verzi = 21.00% in conformitate cu Avizul Agentiei de Mediu nr. 172RP din data

de 11.02.2008

Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Plan Urbanistic Detaliu „Alimentare cu carburanţi Mol Romania” Calea Aradului F.N., Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani.

ARHITECT, Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. S.P.; Dact. 2ex.

Atasament: 004_Mobilare.pdf

Atasament: 005_Retele.pdf